English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0187-C02
Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2017
26.09.2017
26.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Общата цел на настоящото проектно предложение е да се подобри транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации за повишаване капацитета и постигане на по-висока и по-качествена заетост на работещите в сферата на образованието, в следствие на обмен на опит и добри практики и висока степен на мотивация за устойчива заетост и кариерно развитие.
Специфичните цели на проектното предложение са:
- Обмяна на добри практики и социални иновации в прилагането на програми за развитие на човешкия капитал.
- Обмяна на опит и добри практики в прилагането на мерки за насърчаване и мотивация за надграждане на знанията, уменията и компетенциите.
- Създаване на партньорства между представителите на целевите групи за прилагане на иновативни мерки, повишаващи способността за приспособяване на работниците и служителите в сектора на образованието.
Общата и специфичните цели ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните дейности:
1. Организация и управление
2. Информация и комуникация
3. Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на Румъния в областта на социалните иновации с цел адаптация към промените
4. Адаптиране на социални иновации
5. Повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи
6. Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи
7. Разпространение на постигнатите резултати
Дейности
 • Организация и управление: Целта на дейността е създаване на организация за изпълнение на дейностите по проекта, съгласно зададените срокове и изисквания. В изпълнението на тази дейност е предвидено: - Провеждане на срещи на екипа на проекта. - Организация, координация и логистика на дейностите по проекта. Етапи на изпълнение: - Дейността се изпълнява през целия период на реализация на проекта. Екипа за организация и управление на проекта включва: - Ръководител - 1, - Счетоводител - 1, - Координатор от партньора - 1.
 • Информация и комуникация: Целта на дейността е популяризиране на: - Финансовия принос на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Европейския социален фонд. - Целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Дейността включва: - Изготвяне на информационна табела, отразяваща финансовата помощ на ЕС. - Подготовка, отпечатване и разпространение на 2 информационни брошури за проекта. - Създаване и поддържане на специална платформа на интернет страницата на СБУ. Етапи на изпълнение: - Изготвяне на техническо задание за информационна табела. - Изготвяне на техническо задание за информационни брошури за проекта. - Изготвяне на техническо задание за специална платформа на интернет страницата на СБУ. - Провеждане на процедури за избор и определяне на изпълнител/и по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. - Сключване на договор/и с определения/те изпълнител/и. - Изготвяне на информационна табела, отразяваща финансовата помощ на ЕС. - Подготовка, отпечатване и разпространение на 2 информационни брошури за проекта. - Създаване и поддържане на специална платформа на интернет страницата на СБУ. С изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани: - Ръководител проект, - Счетоводител проект, - Координатор от партньора, - Изпълнител.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на Румъния в областта на социалните иновации, насочени към развитие на човешкия капитал и адаптиране на заетите към промените: Целта на дейността е идентифициране на иновативни практики повишаващи капацитета и създаващи положителна нагласа и мотивация на представителите на заетите лица в системата на средното образование в България към ефективно адаптиране към промените. Дейността включва: - Изследване на нагласите на работещи в сектор образование към включване в програми и мерки за надграждане на знанията, уменията и компетенциите с оглед ефективна адаптация към промените. - Анализ на мотивацията за учене през целия живот. Възрастови и джендър различия. - Анализ на възвръщаемостта и ефекта от прилагането на програми за развитие на човешкия капитал и придобиване на конкурентни знания и умения. - Анализ на тенденциите и иновациите за развитие на активни политики, насочени към пазара на труда и качествени работни места. Европейско и българско законодателство. Хронология, развитие и добри практики. Етапи на изпълнение: - Изготвяне на технически задания за изпълнение на изследванията и анализите, включени в дейността. - Изпълнение на изследванията и анализите, съгласно зададените изисквания и срокове. - Изготвяне на доклади, отразяващи проведените изследвания и анализи. С изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани: - Ръководител проект, - Счетоводител проект, - Координатор от партньора, - Експерти по проекта, в т.ч.: * за провеждане на изследване на нагласите на работещи в сектори търговия и услуги към включване в програми и мерки за надграждане на знанията, уменията и компетенциите с оглед ефективна адаптация към промените - 3 анкетьори и 1 експерт анализи. * за провеждане на "Анализ на мотивацията за учене през целия живот. Възрастови и джендър различия." - 1 експерт анализи. * за провеждане на "Анализ на възвръщаемостта и ефекта от прилагането на програми за развитие на човешкия капитал и придобиване на конкурентни знания и умения" - 1 експерт анализи. * за провеждане на "Анализ на тенденциите и иновациите за развитие на активни политики, насочени към пазара на труда и качествени работни места. Европейско и българско законодателство. Хронология, развитие и добри практики" - 1 експерт анализи.
 • Адаптиране на социални иновации.: Изследването на Оксфордския университет - THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERIZATION дели професиите в три категории, в зависимост от застрашеността им от компютъризацията - силно, средно и слабо застрашени. Според изследователите около 47% от заетите в Европейския съюз са силно застрашени техните работни места да бъдат пометени от настъпващата компютъризация в период до 20г. Според същото изследване компютъризацията ще се осъществи на две вълни, разделени с „технологично плато“. При първия етап се очаква да бъдат засегнати силно рисковите професии: офис длъжностите и образованието. Ето защо СБУ ориентира фокусът на своите дейности за периода 2017-2020 год. към посрещането на нуждите на заетите в системата на образованието и водени от: - разбирането, че процесите на промяна протичат толкова бързо и в такъв мащаб, че те представляват истинска трансформация на света на труда; - необходимостта да се адресират изключително разнообразни и комплексни учебни програми, които да подпомогнат децата (бъдещите работници и служители) към очакваната трансформация;; Изходна точка за изследване бъдещето на труда е базисното разбиране за това какъв е светът на труда днес и къде са най-значимите дефицити на достойния труд. За да си дадем отговор на тези въпроси, следва да извършим задълбочен анализ на сега протичащите процеси и очертаващите се предизвикателства в контекста на: - радикална промяна на бизнес-модела; - успоредното съществуване на различни степени на развитие в регионален разрез; - съжителството на неформална икономика с високи технологии; - нов сценарий за бъдещ социален модел и системи за социална защита; - актуализиране на учебните програми на различните нива и стълбове на образователната система. Целта на дейността е да се постигне устойчивост и добро качеството на работните места. Дейността се базира на прототипирането и адаптирането на иновативни практики, прилагани от партньора, в областта на: - Организация на работния процес и работното място, - Мотивиране на работниците и служителите за надграждане на знанията, уменията и компетенциите с оглед ефективна адаптация към промените, - Създаване на стимулираща работна среда. Дейността включва: - Проучване на иновативни практики, прилагани от партньора с цел повишаване мотивацията на заетите лица към активно включване в мерки за повишаване на капацитета им и по-ефективното им адаптиране към промените. - Прототипиране и пилотиране на проучените иновативни практики. - Изграждане на интернет базирана платформа за визуализация и мултиплициране резултатите от иновацията. - Прилагане на иновативните практики. - Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията. Етапи на изпълнение: - Проучване опита на партньора в прилагането на иновативни практики. - Прототипиране и пилотиране на иновативните практики. - Прилагане на иновативните практики, съобразно спецификите в сектора на средното и началното образование. - Изработка на интернет базирана платформа. Наличие и обновяване на "Защитната стена" на сайта; Изготвяне и/или ревизия на правата на потребителите в платформата; Криптиране на данните в отделна обезопасена мрежа; Добавяне на модул за съгласие на потребителите за използване на "бисквитки"; Осигуряване на техническа възможност за заличаване на потребителски профил; Водене на дневник на запитванията за заличаване и изтриване. - Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията. С изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани: - Ръководител проект, - Счетоводител проект, - Координатор от партньора, - Експерти по проекта, - Изпълнител на разработка на ИТ платформа на проекта.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи.: Целта на дейността е повишаване на информираността и знанията на представителите на целевите групи, увеличаване на интереса и нивото на мотивация към прилагане на социални иновации, водещи до по-бързо и ефективно адаптиране към промените и по-високо качество на работните места. Дейността обхваща провеждане на: - Встъпителна конференция. - Мотивационни семинари. - Заключителна конференция. Етапи на изпълнение: - Изготвяне на техническа спецификация за организиране и провеждане на публични мероприятия, в т. ч. встъпителна конференция, мотивационни семинари и заключителна конференция. - Провеждане на процедура за избор и определяне на изпълнител/и по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. - Сключване на договор с определения изпълнител. - Организиране и провеждане на встъпителна конференция, 6 мотивационни семинара, заключителна конференция. С изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани: - Ръководител проект, - Счетоводител, - Координатор от партньора, - Експерти по проекта, - Изпълнител.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи: Целта на дейността е да се проследи връзката между заложените цели, дейности и резултати в проектното предложение и реалното изпълнение на проекта. Дейността включва: - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група. - Определяне на особеностите при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта. - Оценка на ефективността и ефикасността на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Етапи на изпълнение: - Изготвяне на техническо задание за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи. - Провеждане на процедура за избор и определяне на изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. - Сключване на договор с определения изпълнител. - Извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи. С изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани: - Ръководител проект, - Счетоводител проект, - Изпълнител.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е разпространение сред максимално голям брой представители на целевите групи и заинтересованите страни на постигнатите резултати при изпълнение на проекта в систематизиран, синтезиран и достъпен вид. Дейността включва: - Изготвяне на доклад „Обзор на дейностите и постигнатите резултати по проекта". - Отпечатване на хартиен и записване на електронен носител на „Обзор на дейностите и постигнатите резултати по проекта". - Разпространение на информационните носители. Етапи на изпълнение: - Изготвяне на доклад „Обзор на дейностите и постигнатите резултати по проекта". - Изготвяне на задание за предпечат и печат на доклада „Обзор на дейностите и постигнатите резултати по проекта" и запис на електронен носител, съдържащ доклада. - Провеждане на процедура за избор и определяне на изпълнител/и по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. за извършване на услугите за предпечат и печат на доклад „Обзор на дейностите и постигнатите резултати по проекта" и запис на електронен носител, съдържащ доклада. - Сключване на договор с определения изпълнител. - Разпространение на информационните носители. С изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани: - Ръководител проект, - Счетоводител проект, - Експерти по проекта, - Изпълнител.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

199 886.00 BGN
199 886.00 BGN
199 347.12 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 994.30 0.00 189 891.70 199 886.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 994.30 0.00 189 891.70 199 886.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Организиране на публични мероприятия по проект „Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации“, Стойност: 67 860.00
 • Обособена позиция 1: „Организиране на публични мероприятия по проект „Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации“
Предмет на предвидената процедура: „Организиране на публични мероприятия по проект „Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации“, Стойност: 67 860.00
 • Обособена позиция 1: „Организиране на публични мероприятия по проект „Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния в областта на социалните иновации“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.