English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0132-C01
"ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЖЕРТВИТЕ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
03.10.2017
03.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение е да подобри транснационалното сътрудничество между Ирландия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и модели за активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи. 

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ на проекта е да се насърчи транснационалното сътрудничество между България и Ирландия по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи, жертви на сексуално насилие. 

Проектът е насочен към Тематична цел 9, Инвестиционен приоритет 8 на процедурата. 

В рамките на проекта първоначално ще бъдат проучени и анализирани две конкретни социални иновации в Южна Ирландия: "Център за жертви на сексуално насилие” и "Кризисна мрежа при сексуално насилие (RCNI)". На база проучването ще се извърши трансфер на тези практики чрез изготвяне на доклад и разработване 4-ри модулна програма. В изпълнение на програмата ще бъде реализирана обучителна визита в гр. Корк, Южна Ирландия с 20 участника от целевите групи; ще се обучат 12 обучители да прилагат модела; ще се проведат 2-ва обучителни семинара за още 30 лица от целевите групи; ще се пилотира модела на Центъра и Мрежата в град Пловдив чрез обособяване на помещение, работа на управител и приложни специалисти по тестване на различните елементи на иновациите. Иновативните практики ще бъдат популяризиране чрез провеждане на 3 информационни дни с участието на 90 лица от целевите група, национална конференция с участието на 50 представители на заинтересованите страни и заложените дейности за информация и публичност. Логическата връзка между заложените цели и дейности с постигнатите резултати ще бъде реализиран от външен експерт/организация.
Дейности
 • „ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ОПИТА В ПРИЛАГАНЕ НА ДВЕ СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ОТ ИРЛАНДИЯ": ЦЕЛ: Цел на дейността е да се идентифицират, проучат и анализират 2-те социални иновации с оглед спецификите на законодателната и институционалната рамка в Ирландия и възможностите за адаптиране в български условия. ОПИСАНИЕ: Д.1.1 В рамките на тази дейност ще бъдат въвлечени експерти/организация от България и/или Ирландия, които с оглед на спецификата на проекта, да разработят дизайн на изследването, в който ще бъдат дефинирани целите, предмета и задачите на анализа. Фокусът ще бъде поставен върху процесите по създаване и функциониране на Център за предоставяне на социални услуги на жертви на сексуално насилие, както и на особеностите по изграждане и развитие на мрежи за подпомагане на подобни лица; Д.1.2 Изследването на ирландския опит ще бъде проведено от същите експерти/организации от България и/или Ирландия при тясно сътрудничество с партньора. То ще включва описание на идентифицираните социални иновации, историческото им възникване, законодателната и институционалната рамка, позволяваща прилагането им, както и възможните предизвикателства пред трансфера на този модел в практиката по предоставяне на социални услуги в България. След приключване на изследването ще бъде изготвен аналитичен доклад, който ще бъде предоставен на екипа за управление за приемане. Същият ще бъде преведен на български език/ английски език, като ще се изготви и кратко резюме за целите на проекта. Етапи: Етап 1 – Изготвяне на дизайн на проучването – 1-2-ри месец; Етап 2 – Провеждане на изследването и аналитичен доклад – 3-5-ти месец.
 • „ТРАНСФЕР И АДАПТИРАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКИТЕ УСЛОВИЯ”: ЦЕЛ: Да се трансферират и адаптират към законодателната и институционална рамка в България 2-вете социални иновации. ОПИСАНИЕ: Д2.1. Техническа и експертна работа по трансфер и адаптиране на 2-те социални иновации за условията в България. Ще бъде реализирани от експертите/организацията по дейност 1. Те ще ще работят в рамките на 4 месеца. Ще бъде използвана комуникация по интернет и телефон. Дейността ще бъде насочена основно към адаптацията на най-иновативните елементи на двете иновации: основните принципи на моделите, техническото обезпечаване, устойчивост, прилагането на информационни технологии, овластяването на уязвимите групи и др. Като краен продукт ще бъде изготвен доклад за функциониране на модела в България; Д2.2. Разработване на програма за внедряване на 2-те социални иновации на местно и регионално ниво - Програмата ще включва 4 основни модула: - Първи и втори модул ще включват: = 5 дневна програма за обучителна визита. Ирландският партньор ще осигури пълен достъп до центъра си и ще покаже на практика как функционира мрежата RCNI. Това практическо визуализиране на двете иновативни практики е ключов момент от логическата рамка, целяща успешното им въвеждане в България. Участниците ще бъдат представители на кандидата, представители на кризисни центрове за деца и лица пострадали от насилие, представители на ДАЗД, представители на доставчици на социални и здравни услуги, вкл. лечебни заведения, представители на НПО сектора и др.; = 5 дневно обучение на обучители в България - програмата ще е предназначена за участниците в обучителната визита, които ще станат основните носители на модела; - Трети модул - Обучителни семинари за внедряване на двете социални иновации, с акцент върху втората - мрежа от центрове за жертви на сексуално насилие ; - Четвърти модул - Ще включва практическа разработка на "Център за жертви на сексуално насилие". В тази разработка ще бъдат внедрени и приложени различни елементи на социалните иновации в реална среда. Разработката ще включва и работа на приложни специалисти по изграждане на Центъра и работата с мрежата, съобразно условията в България; В рамките на програмата ще бъдат разработени и отпечатани ръководства за обучители, материали за обучаеми, информационни и образователни материали. Ще се извършва превод от ирландски на български. ЕТАПИ: Етап 1 – Техническа и експертна работа по трансфер и адаптиране– 5-6 месец Етап 2 – Разработване на програма за внедряване – 6 - 7 месец
 • „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА КАНДИДАТА И ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА ДА ПРИЛАГАТ АДАПТИРАНИТЕ СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ” : ЦЕЛ: Да се повиши капацитета на кандидата и представителите на целевите групи (служители на доставчици на социални и здравни услуги, ангажирани в превенцията и реакцията на случаи на сексуално насилие) в прилагането на социалните иновации в съответните услуги, институции или организации. ОПИСАНИЕ: Дейността включва основно реализирането на програмата за внедряване на иновативните социални практики: Д3.1. ПЪРВИ модул - 5 дневна обучителна визита в Ирландия. Обучителната визита ще се проведе на база изготвения в рамките на Дейност 2 дизайн. Той ще съдържа целите на посещението, организациите и институциите, които следва да бъдат посетени, лицата, с които следва да се организират срещи или да направят презентации по време на визитата. Визитата ще бъде фокусирана върху практическото приложение на идентифицираните по време на предпроектните проучвания и прецизирани в доклада по Дейност 1 иновации, като всеки елемент от посещението ще има конкретна специфична цел. Екипът на проекта ще извърши подбор на 20 представители от целевите групи от кандидата и доставчиците на социални и здравни услуги в България. Подготовката на програмата и логистиката по провеждане на визитата ще бъде осъществена съвместно от Кандидата и Партньора. В рамките на посещението се планират срещи и посещения в Южна Ирландия, провинция Мънстър, гр. Корк - където ще акцента ще бъдат поставен на Центъра за социални услуги за жертви на сексуално насилие на партньора, както и членове на Кризисната мрежа при сексуално насилие – Ирландия (RCNI); Д3.2. ВТОРИ модул - 5 дневно обучение на обучители в България. Обучението ще се реализира непосредствено след реализиране на обучителната визита по разработения модул в Дейност 2. То ще е предназначено за участниците в обучителната визита, които ще станат основните носители на разработения за българските условия модел. Ще бъдат подбрани по предварително изработените критерии 12 обучаеми. Обучените още се реализира изнесено и ще се води от експертите, разработили и трансферирали модела; Д3.3. ТРЕТИ модул - Провеждане на 2-ва обучителни семинари за внедряване на втората социална иновация - Кризисната мрежа при сексуално насилие (RCNI). Обучението ще е предназначено за 30 представители на целевите групи. Чрез неговото провеждане ще бъдат разширени и развити резултатите от трансферираните социални практики. Обученията ще се водят от обучените обучители. Още по време не реализацията на модули 1 и 2 те ще имат задача да разработят свои модели за представяне на наученото пред колеги и заинтересовани страни; Д3.4. ЧЕТВЪРТИ модул - Тестване на "Център за предоставяне на социални услуги на жертви на сексуално насилие" в Пловдив и на Кризисната мрежа при сексуално насилие (RCNI) с организации и институции от няколко региона. Този модул ще представлява практическа реализация на трансферираните модели и ще включва: - Обособяване на помещение за тестване на Центъра при кандидата, включително назначаване за 6 месеца на Управител на услугата; - Работа на 6 приложни специалисти по тестване на различните елементи на услугата в Пловдив; - Работа на 5 приложни специалисти по тестване и развиване на различни практически елементи Кризисната мрежа. За целта ще бъдат подбрани от обучителите и участниците в обученията представители на целевите групи. Един от приложните специалисти ще бъде избран за управител. Съвестно с екипа на проекта и външните експерти ще бъдат разработени технически задания на всеки специалисти и ще бъде разработен план - график за изпълнение. ЕТАПИ: Д3.1. Обучителна визита в Ирландия – 8 месец; Д3.2. Обучение на обучители в България – 9 месец; Д3.3. 2-ва обучителни семинари– 10 месец; Д3.4. Практическа разработка - 10-16 месец.
 • „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ АДАПТИРАНЕТО НА ДВЕТЕ СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ” : ЦЕЛ: Цел на дейността е да се споделят резултатите от проекта с представители на целевите групи и заинтересованите страни в други региони на страната, както и на национално ниво, посредством информационни дни и национална конференция. ОПИСАНИЕ: Д4.1. Информационни дни В рамките на тази поддейност ще бъдат организирани три информационни дни – в различни общини. Дизайнът на инфо дните ще бъде разработен от приложните специалисти, като всяко от тези събития ще включва презентация на проекта, презентация на резултатите от проучванията в България и Ирландия, мултимедийна презентация от обучителната визита в Ирландия. Основен акцент ще бъде представянето на двете идентифицираните социални иновации и процеса по тяхното приложение в България. Ще бъде проведена дискусия за реалните условия в общините, където се провеждат информационните дни и възможностите за внедряване на иновациите по същата схема, по която това се случва в Община Пловдив. Всички участници ще попълнят анкети за обратна връзка. Д4.2 Национална конференция През последния месец на проекта в гр. Пловдив ще бъде проведена национална конференция „Социални иновации в работата с жертви на сексуално насилие”. Цялостния процес по подготовката, логистиката и провеждането на конференцията ще се реализира от екипа на проекта и приложните специалисти. Конференцията ще се състои от два панела. Първият панел ще следва структурата на информационните дни и ще цели да запознае участниците с постигнатите по проекта резултати и процеса на трансфер на социалните иновации, идентифицирани в Ирландия. Вторият панел ще даде възможност на представители на други общини и райони на страната да презентират свои добри практики, като по този начин се постави началото на един процес по събиране и обмен на национално ниво на добри практики при планирането и реализирането на социални услуги за жертви на сексуално насилие. Ще бъде представена и външната независима оценка на проектните резултати. Ключов партньор при организирането и провеждането на конференцията ще бъдат организации, които предоставят подобни услуги - Кризисни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за обществена подкрепа. ЕТАПИ: Д4.1 Информационни дни – 13 - 14 месец; Д4.2 Национална конференция – 15 - 16 месец.
 • „ВЪНШНА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ”: ЦЕЛ: Целта на тази дейност произтича пряко от изискванията на Условията за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно да бъде проследена логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. ОПИСАНИЕ: За извършване на независима оценка на постигнатите резултати ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство. За целта ръководителят на проекта ще изготви техническо задание, в което ще бъдат описани подробно критериите и параметрите на външната оценка. Съобразно изискванията на Указанията за кандидатстване, изпълнителят на дейността следва като минимум да проследи следните параметри: а) Постигане на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевите групи; б) Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; в) Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. При приключване на процеса по оценка на постигнатите резултати изпълнителят ще представи доклад от оценката, който ще бъде разпространен в рамките на Дейност 4 (информационни дни и национална конференция), както и в заключителните етапи от дейностите по информация и публичност. ЕТАПИ: Д5 Външна оценка на постигнатите резултати от проекта – 13-16 месец
 • "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ": ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЦЕЛ: Да се осигури качествена и ефективна организация и управление на проекта за постигане на поставените цели и резултати при спазване на всички нормативни изисквания. ОПИСАНИЕ:Управлението на проекта ще бъде реализирано от неговия екип-Ръководител и външна организация, наета по изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. Задълженията на ръководителя са описани в т.9 "Екип". Външният изпълнител-Участва в разработването на длъжностните характеристики на експертите и различните специалисти;Координира дейността на членовете на екипа и партньорите;Координира реализирането на дейностите по проекта съгласно графика и дава предложения за актуализирането му, при необходимост;Координира логистиката по организирането на събитията;Координира и осигурява своевременното попълване на отчетните формуляри;Поддържа комуникацията с партньорите, експертите и участниците в събитията във връзка с реализиране дейностите по проекта;Изготвя и публикува информация във връзка с осигуряване на информираност и публичност;Участва при изготвянето на отчетите по проекта;Организира, планира и осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност по проекта;Отговаря за осигуряването и съхраняването на финансово-счетоводната информация и документация;Отговаря за правилното и своевременно регистриране на стопанските операции, за вярното и точното оформяне на счетоводните документи;Изготвя всички финансови отчети, справки и информации във връзка с отчитането по проекта и искания за плащане; ЕТАПИ: 1.Първоначално планиране реализацията на дейностите по проекта - в самото начало ще се проведе работна среща на ръководителя на проекта и представители на външния изпълнител на която: ще се изготви подробен план-график за изпълнение и план за изразходване на средствата по проекта; ще бъде изготвен актуален график на тръжните процедури; ще се подготви и първоначалното разпределение на задачите и отговорностите между екипа за организация и управление на проекта; 2.Текущо управление и мониториране на проектните дейности–ще се реализира през целия период на проекта; 3.Изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури-в рамките на дейността ще се организират и проведат тръжни процедури за избор на доставчици по предварително заложените, необходими за реализацията на дейностите външни услуги; ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЦЕЛ: Широка информираност на обществеността и целевите групи за проекта. Популяризиране на неговите цели, задачи и очаквани резултати. ОПИСАНИЕ: -Изготвяне бланка на проекта, за всички документи, включително за нуждите на обществеността, медиите и участниците; присъствени списъци и всякакъв друг доказателствен материал с визуализация, съгласно изискванията; -Ще бъде създаден линк на проекта към сайта на организацията, в който да бъде представен проектът и всички по-важни събития и дейности; За да получат целевите групи, институциите, медиите и обществеността достатъчно информация за целите на проекта и възможностите, които той предоставя, се предвижда текущо информиране в рамките на целия срок на изпълнение на проекта, което включва: -Поставяне на 2 обяснителни табели на добре видими места, достъпни за широката общественост, веднага след стартиране на проекта; -Информационно събитие за началото на проекта с 30 участници. По време на събитието ще се презентират проектът, неговите цели, задачи и дейности. -Изготвяне и отпечатване на информационна дипляна в 500 екземпляра (пълноцветна, двустранна, формат А4), която подробно ще представи проекта, неговите цели, задачи и дейности. -От екипа на проекта, партньорите, експерти и участници, ще бъдат излъчени 2-ма(до 3-ма) души, които ще вземат участие в телевизионно предаване в местната кабелна телевизия за реализацията на проекта. ЕТАПИ: 1.Линк на проекта към сайта на организацията-1-ри–16-ти месец 2.Информационна табела-2-ри месец 3.Информационно събитие за началото на проекта–2-ри месец 4.Информационна дипляна-3-ти месец 5.Телевизионно предаване–12-ти месец

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

198 225.42 BGN
198 225.42 BGN
164 202.24 BGN
95.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 911.27 0.00 188 314.15 198 225.42
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 911.27 0.00 188 314.15 198 225.42

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.