English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0096-C01
SuccessBOX
201108237 ОГРА ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
14.09.2017
01.11.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

SuccessBOX е модерен инструмент за предоставяне на нова за България иновативна услуга за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд чрез насърчаване ученето през целия живот и приспособяване към промените. SuccessBOX ще бъде разработена чрез настоящия проект на база транснационалното сътрудничество и обмяна на опит с полския партньор FAIB със сериозен опит в обучения за мотивация и кочунг. Под формата на абонамент на определен период от време (месец, тримесечие, шестмесечие) и според вида на заявителя (наети и самостоятелно заети лица, малка или по-голяма работодателска организация), SuccessBOX ще доставя вдъхновяващи материали за развитие на уменията за работа в екип, управление на времето, подобряване на личностните качества и адаптация към промените в личния или професионалния живот.
Дейности
 • ДЕЙНОСТ 1. АНАЛИЗ: ДЕЙНОСТ 1. АНАЛИЗ има за цел да се изготвят анализ и изследване за опита и на други държави-членки, освен страните на партньорската организация - Полша - в създаването и прилагането на методически инструментариум за насърчаване личностната мотивация, развитие на уменията за работа в екип, управление на времето, подобряване на личностните качества и адаптация към промените в личния или професионалния живот. Предвижда се да бъде проведено проучване за нуждите на целевата група - заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица и работодатели, което да отрази реалистично и обективно текущото състояние и готовността за прилагане на предлаганите социални иновации, както и какъв би бил географския обхват, нуждите, технологичната готовност за възприемане на въвежданата чрез проекта SuccessBOX иновативна услуга. В тази връзка се предвижда реализирането на следните поддейности, свързани с: 1. Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита и на други държави-членки, освен страната на партньорската организация - Полша, в това число и ресурсната обезпеченост – кадрова и технологична, с фокус върху идентификацията на иновативни подходи, прилагани в процеса на създаването и прилагането на методически инструментариум, ориентиран към насърчаване ученето през целия живот и приспособяване към промените на наети и самостоятелно заети лица и работодателски организации. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, съобразно специфични изисквания за опит и експертиза. 2. Провеждане на проучване за нуждите на целевата група - заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица и работодатели, което да спомогне пряко да въвеждане на иновативната услуга на SuccessBOX за абонамент и доставка на вдъхновяващи материали за развитие на уменията за работа в екип, управление на времето, подобряване на личностните качества и адаптация към промените в личния или професионалния живот. Проучването ще се реализира от специализиран експертен екип, състоящ се от двама Ключови експерти "Анализ и проучване", Ключов експерт "Управление на човешките ресурси" и Технически организатор, наети на трудов договор по проекта. Към екипа ще бъдат привлечени и външни подизпълнители - анкетьори за провеждане на анкетни проучвания сред представители на целевата група, които ще бъдат ангажирани - очаквано на граждански договори. За реализация на тази конкретна поддейност ОГРА ЕООД ще се обърне и към работодателски и браншови организации, в това число Българската асоциация по информационни технологии, Аутомотив Клъстер България, Българска Аутсорсинг Асоциация, Българската търговско промишлена палата, Фондацията ГИС-Трансфер Център и други съсловни организации, чиито членове ще бъдат интервюирани и информирани за изпълнението на настоящия проект. Получената обратна връзка ще е от съществено значение за успешната имплементация на социалните иновации по проекта SuccessBOX. 3. Партньорската организация от Полша ще се включи в изпълнението на настоящата дейност като предоставят информация относно добрите практики и опит в техните държави, като се планира провеждане на множество конферентни разговори и срещи по Skype. За реализация на тази поддейност ще се ползва наето за целите на проекта помещение, от което сформирания експертен екип по проекта SuccessBOX ще осъществява всички срещи и ще извършва всички планирани дейности, като техническото обезпечение - наличие на компютри, принтер и др., ще бъдат осигурени от ОГРА ЕООД. По проекта ще бъдат обезпечени необходимите консумативи - хартия, тонер касети, химикалки и пр., както и външни услуги за превод от полски, английски и други езици на изпратените от партньора документи. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 2. КАПАЦИТЕТ: ДЕЙНОСТ 2. КАПАЦИТЕТ има за цел повишаване на капацитета на кандидата и партньора от Полша, както и на съответните заинтересовани страни (работодателски и браншови организации, заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица и работодатели) по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновативни подходи за имплементация на проекта SuccessBOX чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересовани страни. В тази връзка се предвижда реализирането на следните поддейности, свързани с: 1. Провеждане на 2 бр. работна дискусия и обучение за насърчаване обмена на опит в Полша с продължителност на всяка визита от 5 дни. Участие в планираните дискусии и обучения ще вземат само лицата, членове на сформирания специализиран експертен екип, като в една от двете предвидени визити ще участват и 6 лица, представители на целевата група, излъчени от неформалните партньорски организации по проекта - работодателските и браншови организации. 2. Провеждане на 1 бр. двудневен семинар за мониторинг и оценката на подбрания инструментариум за имплементация на двете социални иновации по проекта SuccessBOX, като събитието ще се състои в България и ще обхване освен членовете на сформирания специализиран експертен екип и 10 лица, представители на целевата група - заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица и работодатели. За реализация на тази поддейност ще се ползва наето за целите на проекта помещение, от което сформирания експертен екип по проекта SuccessBOX ще осъществява всички срещи и ще извършва всички планирани дейности, като техническото обезпечение - наличие на компютри, принтер и др., ще бъдат осигурени от ОГРА ЕООД. По проекта ще бъдат обезпечени необходимите консумативи - хартия, тонер касети, химикалки и пр., както и външни услуги за превод от полски, английски и други езици на изпратените от партньора документи. Ще бъде ползван външен изпълнител, конкретно за организацията на двете работни визити в Полша, който обезпечи наема на зали, кетъринг и организацията на мероприятията в чуждата страна. По проекта ще бъдат покрити и разходите за командировки на всички участници, съгласно условията на процедурата и изискванията на данъчното законодателство. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 3. АДАПТАЦИЯ И ПРИЛАГАНЕ: ДЕЙНОСТ 3. АДАПТАЦИЯ И ПРИЛАГАНЕ има за цел адаптиране и валидиране на двете социални иновации, които са основани както на съществуващи подходи, които ще се използват с нов контекст (за насърчаване ученето през целия живот и приспособяване към промените) и посредством нови целеви групи (предприемачи и предприятия), така и на база нови комбинации от съществуващи в други области (пласмент, маркетинг, информационни технологии) подходи. Социалните иновации са на база иновативни модели и услуги от други държави (Полша, както и други държави - членки на ЕС, чийто опит е извлечен от проведеното в ДЕЙНОСТ 1. АНАЛИЗ проучване) и пилотното им прилагане в България. Вследствие изпълнението на дейността ще бъдат въведени две социални иновации - иновативна методика за подбор, създаване и прилагане на материали за развитие и насърчаване на човешките ресурси с проектно наименование SuccessBOX и нов за България подход за организация и разпространение на създадените чрез иновативната методика SuccessBOX материали. В тази връзка се предвижда реализирането на следните поддейности, свързани с: 1. Адаптиране на трансферираната съобразно българските условия иновативна методика за подбор, създаване и прилагане на материали за развитие и насърчаване на човешките ресурси. Поддейността ще бъде извършена от създадения по проекта експертен екип, като ще бъдат провеждани конферентни разговори и срещи по Skype (в рамките на поне 10 астрономически часа). Ще се ползва наето за целите на проекта офис помещение, от което сформирания експертен екип по проекта SuccessBOX ще осъществява всички срещи и ще извършва всички планирани дейности, като техническото обезпечение - наличие на компютри, принтер и др., ще бъдат осигурени от ОГРА ЕООД. По проекта ще бъдат обезпечени необходимите консумативи - хартия, тонер касети, химикалки и пр. 2. Създаване на регистър с потенциални ползватели на валидираната методика в България, който ще обхване потенциални групи ползватели, представители на целевата група. Наличието на регистъра ще спомогне за валидиране на иновацията и пряката имплементация на иновативната услуга на SuccessBOX, като ще позволява търсене по отделни ключови критерии според интересите и нуждите на включените заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица и работодатели. Създаването на регистъра изисква специфична външна експертиза и ще бъда възложено на външен изпълнител. 3. Създаване на интерактивна платформа, от която услугата на SuccessBOX ще се реализира и през която ще се осъществяват абонаментите на определените по време на валидирането на методиката периоди от време (месец, тримесечие, шестмесечие), както и според вида на заявителя (наети и самостоятелно заети лица, малка или по-голяма работодателска организация). Членовете на експертния екип и екипа по управление на проекта ще могат да ползват панел за управление на платформата, така че независимо да качват текст и файлове, както и да управляват съдържанието на платформата, но изработката и поддръжката за рамките на проекта ще бъде възложена на външен изпълнител с подходящия опит и експертиза. За реализация на споменатите по-горе дейности ще продължи да се ползва наетото за целите на проекта офис помещение, от което сформирания експертен екип по проекта SuccessBOX ще осъществява всички срещи и ще извършва всички планирани дейности, като техническото обезпечение - наличие на компютри, принтер и др., ще бъдат осигурени от ОГРА ЕООД. По проекта ще бъдат обезпечени необходимите консумативи - хартия, тонер касети, химикалки и пр., както и външни услуги за създаването на интерактивна платформа и регистър с потенциалните ползватели на SuccessBOX. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 4. ОЦЕНКА: ДЕЙНОСТ 4. ОЦЕНКА има за цел оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на проекта и неговите иновативни елементи. Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното в настоящия Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. В тази връзка се предвижда реализирането на следната конкретна поддейност, свързани с: 1. Извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на проекта и неговите иновативни елементи, която ще проследи задължително на практика следните параметри: - проследяване постигането на целите и резултатите на проекта SuccessBOX, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. ДЕЙНОСТ 4. ОЦЕНКА и по конкретно изпълнението на оценката на постигнатите резултати ще бъде изпълнена задължително след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство, съгласно изискванията за оценка на проектното предложение. Освен това в периода на реализация на дейността ще продължи ползването на наетото за целите на проекта офис помещение, от което сформирания експертен екип по проекта SuccessBOX ще осъществява срещи и ще извършва всички планирани дейности, включително чрез адекватно сътрудничество с избрания за оценката подизпълнител. Нужното техническото обезпечение - компютри, принтер и др., ще бъдат осигурени от ОГРА ЕООД. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЙНОСТ 5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ има за цел разпространение на постигнатите по същество резултати от изпълнението и внедряването на социалните иновации по проекта (положителни и/или негативни), които да бъдат популяризирани сред всички заинтересовани страни. В тази връзка се предвижда реализирането на следните поддейности, свързани с: 1. Провеждане на 1 бр. двудневен семинар за разпространение на постигнатите резултати (положителни/негативни) от изпълнението и внедряването на социалните иновации по проекта SuccessBOX, като събитието ще се състои в България и ще обхване освен членовете на сформирания специализиран експертен екип и 12 лица, представители на целевата група - заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица и работодатели. Това събитие ще бъде организирано от бенефициента, като целта му ще бъде извеждане на обратна връзка от участниците в семинара. По време на събитието се планира и осъществяване на конферентна връзка с партньорската организация, чиито представители ще вземат участие с разкази от първо лице за добрите практики в техните страни, както и какво са научили и взели като практически опит от постигнатите по същество резултати в проекта и участието си в SuccessBOX. 2. Отпечатване на издание на три езика - български, полски и английски, от около 20 страници с изведено от проведените изследвания, анализ, методика и постигнати резултати съдържание, което ще бъда разпространено на предстоящите събития, като електронното копие и книжни екземпляри ще бъдат изпратени и до партньорската организация с цел разпространение и в Полша и другите страни от ЕС. 3. Провеждане на 6 бр. еднодневни семинар за разпространение на постигнатите резултати (положителни/негативни) от изпълнението и внедряването на социалните иновации по проекта SuccessBOX в шестте основните региони - Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен райони за планиране. За участие в семинарите ще бъдат поканени и представители на работодателски и браншови организации, в това число БАИТ, Аутомотив Клъстер България, Българска Аутсорсинг Асоциация, БТТП и други съсловни организации, чиито членове са потенциални ползватели на иновативната услуга SuccessBOX. Организацията на семинарите ще бъде възложени на външен изпълнител предвид. 4. В последните две седмици от периода на изпълнение на настоящата дейност ще бъде проведена конференция в гр. София за разпространение на резултатите, на която ще бъдат поканени освен всички заинтересовани страни и свързани с подобряване и развитие на човешкия капитал в страната - неправителствени, местни и държавни организации, вкл. МТСП, АЗ, АСП, браншови и съсловни организации. Събитието ще има за цел да обобщи конкретните резултати по проекта, както и да популяризира и насърчи ползваемостта на създадения по иновативния проект SuccessBOX методически инструментариум и съдържание. За реализация на ДЕЙНОСТ 5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ще се ползва наетия за целите на проекта офис, като по проекта ще бъдат обезпечени необходимите консумативи, както и външни услуги за провеждане на описаните по-горе събития (1 бр. конференция, 7 бр. семинара), възлагане на външни услуги за наемане на експерт по външните комуникации и ПР относно разпространение на резултатите по проекта на граждански договор, дизайн, превод на полски и английски и отпечатване на изданието с постигнатите резултати. По проекта ще бъдат покрити и разходите за командировки на изброените участници от екипа и представители на целевата група, съгласно условията на процедурата и изискванията на данъчното законодателство. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА: Дейността цели осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проект SuccessBOX. В изпълнение на дейността и за обезпечаване изпълнението на целия проект, ще бъде сформиран екип, състоящ се от Ръководител проект, Координатор проект и Счетоводител проект. В съответствие с нормативните изисквания ще бъде избран външен подизпълнител, който ще оказва услуги по управлението на проекта и в частност консултации при подготовката и провеждането на тръжни процедури и при подаването на отчетната документация към администратора на програмата. Ръководител проект ще бъде ангажиран със следните ключови за изпълнението на целия проект функции: - ръководи цялостно проекта, като разпределя задачите и координира дейността на другите членове на екипа; - планира месечната дейност и предоставяне на информация; - контролира подготовката на финансови и технически доклади; - контролира изпълнението на месечния план-график и спазването на сроковете за изпълнение на задачите, при необходимост -поставя нови, възникнали в хода на реализация на проекта задачи; - следи за провеждането на тръжните процедури, входящата и изходяща кореспонденция с ДО на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.; - следи за изпълнението на проектните дейности и съгласува промени и изменения на Договора за безвъзмездна помощ. Ръководителят на проекта ще бъде ангажиран с дейностите по управление на проекта чрез възлагане с граждански договор. Поради вменените му от длъжността отговорности и за осигуряване качественото и в план изпълнение на проекта, Ръководителя ще предприема всички необходими действия по управлението. Според изискванията, автобиография на експерта, предложен за Ръководител проект, е приложена към настоящия формуляр за кандидатстване, а в точка 9 "Екип" от формуляра са описани неговата квалификация и отговорности в обхвата на проекта. Важно е да се отбележи, че лицето, предлагано за Ръководител проект има подходящ опит и квалификация, включително и по сходни, с представените по проекта дейности, свързани с международни партньорства, както и с дейности по организацията и администрирането на проект по оперативна програми. Координатор проект: - ще участва в подготовката на тръжните досиета, необходими за провеждането на съответните тръжни процедури; - ще координира комуникацията между бенефициента и партньорите по проекта; - ще координира комуникацията между бенефициента и избраните доставчици; - ще отговаря за събирането, съхранението и архивирането на документацията по изпълнение на проекта; - ще следи за изпълнение на изискванията за публичност и графично оформление на всички проектни документи. Пряко подчинен е и ще се отчита на Ръководител проект. Счетоводител проект ще има следните функции в изпълнението на проекта: - ще участва в срещите на екипа по проекта; - ще следи и обработва счетоводно-отчетната документация; - ще обобщава, събира и следи за отчетността на счетоводните документи по проекта; - ще съдейства активно при изготвянето на финансови отчети по проекта. Пряко подчинен е и ще се отчита на Ръководител проект. Управителите на дружеството ще отговарят основно за осигуряването на всички необходими ресурси за изпълнението на проекта, в това число необходимото техническо обезпечение за изпълнение на планираните по проекта дейности. Разходите за възнаграждения и дължими осигуровки по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, начислявани за сметка на работодател за Ръководител проект са разчетени съгласно Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приложение към Насоките за кандидатстване и съгласно действащото трудово и осигурително законодателство.
 • ДЕЙНОСТ 7. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ: Дейността цели да се популяризира финансиращата програма и самото проектно предложение, неговата полза и благоприятен ефект върху целевите групи, партньорската организация от Полша и ОГРА ЕООД като бенефициент по процедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. В изпълнение на дейността за информация и комуникация, ОГРА ЕООД ще спази изискванията в процеса по информиране и публичност от задължителен характер в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., а именно: 1. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от дружеството по проекта, изрично ще се укаже съфинансирането от Европейския социален фонд и националното финансиране, чрез поставяне: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; - упоменаването на Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., по които се финансира проекта; - общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. 2. Ще бъде информирана обществеността за получената от фондовете подкрепа, като: - ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително неговите цели и резултати и упоменаване на финансовата подкрепа от ЕС, на интернет страницата на ОГРА ЕООД - http://www.ogra.bg и проектния домейн - очаквано http://www.successbox.bg; - ще бъдат поставени табели и плакати с информация по проекта (минимално размер А3), в които се упоменава финансовата подкрепа на ЕС, на видно за обществеността място, като например на видно място в централния офис на дружеството и наетия по проекта, където ще е мястото на изпълнение на проекта; - ще бъде поставена визуализация на всички материали по проекта, включително на двуезичното издание за разпространение на резултатите от проекта и за провежданите работни срещи и планирани събития; - ще се ползва специално създадена бланка на документи по проекта, в съответствие с изискванията и посочения образец от единния наръчник. 3. По време на изпълнение на дейностите по проекта, ОГРА ЕООД ще приложи необходимите комуникационни мерки, за да информира всички участници по проекта за полученото финансиране, като задължително ще бъдат информирани всички представители на целевата група и кандидати за работа на новосъздадените по проекта работни места. 4. Във всеки изготвен документ по време на изпълнението на проекта, който се използва за обществеността или участниците, или за доказателствен материал, ще бъде посочено, че проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България. Ще бъде изпълнено изискването на програмата да се отбележи финансовия принос на Общността и да се поставят логата на ЕС и на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. на всеки презентационен продукт (стикер, брошура и др.) по проекта. Широката общественост ще бъде информирана за резултатите на проекта, реализирани в резултат на финансовата помощ на оперативната програма.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

193 980.00 BGN
193 980.00 BGN
193 965.64 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 699.00 0.00 184 281.00 193 980.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 699.00 0.00 184 281.00 193 980.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И И ДР. ПРЯКО СВЪРЗАНИ И НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, Стойност: 48 100.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита в ЕС“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 „Създаване на регистър с потенциални ползватели на валидираната методика в България“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 „Изготвяне на Доклад с оценка на постигнатите резултати“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 „Провеждане на анкетни проучвания“
Предмет на предвидената процедура: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И И ДР. ПРЯКО СВЪРЗАНИ И НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, Стойност: 48 100.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита в ЕС“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 „Създаване на регистър с потенциални ползватели на валидираната методика в България“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 „Изготвяне на Доклад с оценка на постигнатите резултати“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 „Провеждане на анкетни проучвания“
Предмет на предвидената процедура: Избор на организация за доставка на материали и консумативи , Стойност: 7 800.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на материали и конусмативи
Предмет на предвидената процедура: Избор на организация за изработка и поддръжка на интерактивна платформа , Стойност: 19 580.00
 • Обособена позиция 1: Изработка на интерактивна платформа, вкл. поддръжка на интерактивна платформа
Предмет на предвидената процедура: Избор на организация за предоставяне на офис под наем, Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на офис под наем
Предмет на предвидената процедура: Избор на организация за провеждане на конференции, семинари, обучения и други пряко свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проекта, Стойност: 29 800.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на конференции, семинари, обучения и други пряко свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проект
Предмет на предвидената процедура: Избор на организация за превод на материали , Стойност: 9 600.00
 • Обособена позиция 1: Превод на материали
Предмет на предвидената процедура: Избор на организация за предпечат и печат на издание с проведеното проучване, изведената методика и постигнати резултати, Стойност: 6 800.00
 • Обособена позиция 1: Предпечат и печат на издание с проведеното проучване, изведената методика и постигнати резултати
Предмет на предвидената процедура: Избор на организация за предоставяне на ПР услуга за разпространение на резултатите, Стойност: 5 800.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на ПР услуга за разпространение на резултатите
Предмет на предвидената процедура: Избор на организация за осигуряване на публичност, Стойност: 1 665.45
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на публичност по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.