English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0164-C02
Транснационални партньорства за заетост и растеж в „Транс-Мар Сървисиз“ ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
17.10.2017
17.10.2017
17.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектното предложение цели да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации /иновативни практики/, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорства и др. Предвидените дейности по проекта са: (1) Организация и управление; (2) Информация и комуникация; (3) Адаптиране и/или валидиране на иновативни (социални) практики, базирани на иновативни модели и услуги от друга държава; (4) Повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики чрез семинари, работни дискусии,обучения и др; (5) Оценка на постигнатите резултати по отношение на приложимостта на иновативните елементи; (6) Разпространение на постигнатите резултати; (7) Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на партньора от Гърция; (8) Изграждане/ включване в партньорски мрежи, туининг. 
На база на изпълнението на гореописание дейности се очаква следните резултати да бъдат достигнати: 
- Подобряване на междурегионалното и транснационално сътрудничество между организации в допустимия географски район.
- Постигнати резултати като трансфериране и въвеждане на иновативни практики (соц.иновация), добри практики, партньорски подходи, обмяна на идеи, знания, ноу-хау. 
- Изградена партньрска мрежа,
както и изпълнение на Инвестиционен приоритет 5 по отношение на "Приспособяването на работниците, предприятията и предприемачите към промените".
Заложените дейности и мерки, както и очакваните резултати са по Компонент 1 и в пълно съответствие с ОП РЧР 2014-2020.
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Дейността по организация, управление и администриране на проекта ще бъде поета като изпълнение от консултантска компания (юридическо лице) и счетоводна къща (юридическо лице) за целия период на изпълнение на проекта до приключване на проектните дейности. Консултантската компания ще бъде ангажирана със следните дейности: Организира и администрира дейностите по проекта; Предава на бенефициента за утвърждаване на тръжните документи и участва при провеждането на процедури за избор на изпълнители; Отговаря за правилното водене и съхранение на тръжната документация; Участва и организира избора на изпълнители; провеждане на тръжни процедури, подготовки за финансово и техническо отчитане, съдейства и подпомага при сключване на договори с изпълнители и осъществява контрол при доставките; Ръководи, координира и контролира всички дейности, свързани с доставката на определеното в проекта оборудване; Следи за правилния мониторинг и отчетност на проекта; Следи и отговаря за постигане на заложените по проекта цели и съответствието им със заложените индикатори; Контролира изпълнението на дейностите по проекта в срок и съгласно договора за БФП, както и правилното използване на финансовите средства; Отговорен е за създаване на организационни и материални условия за изпълнение на проекта; Организира, координира и участва активно при изпълнение на комуникационния план и информираността по проекта; отговаря за отчитането на проекта пред ДО и УО, включително и работа в ИСУН. Счетоводната къща ще бъде ангажирана със следните дейности: Отговаря за създаване и поддържане на контакти с банкови институции във връзка с предвидени разплащания по проекта. Планира и осъществява контрол върху навременни плащания и отчитания на счетоводните операции по проекта. Поддържа и отчита счетоводната документация по изпълнение на проекта. Съдейства и участва при изготвяне на финансови междинни и финален отчети на проекта. Основните отговорности са свързани със: -законосъобразно и прозрачно изразходване и отчитане на средствата по проекта; -съхраняване и осчетоводяване на финансови документи по проекта; -изготвяне на междинни и финален финансови отчети по проекта в съответствие със законодателството и изискванията на ДО/УО и ги представя за одобрение и подпис на представляващия бенефициента; -изготвя искания за плащания; -изпълнява и други задължения, свързани с финансовата дейност по проекта. Етапи на дейността: 1. Сформиране на екип; 2. Прилагане на методология за осъществяване на дейностите; 3. Изпълнение на дейности, включително разработване на тръжни процедури, избор на изпълнител, техн. и финансово отчитане на проекта; 4. Административно обезпечаване на проекта
 • Информираност и комуникация: Дейността по информиране и комуникация прилага задължителните изисквания за мерките по публикация и информация на ЕС, описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. Целта на дейността е да разгласи факта, че проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Европейския социален фонд. Мерките за информиране и комуникация предвидени по проекта, включват следните етапи: -Изготвяне на 1 брой информационна плакат по местоизпълнение, в който е упомената на дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕС и поставянето им на видно за обществеността място- входа на офиса в офиса на „Транс-Мар Сървисиз“ ЕООД -Изготвяне на 10 броя информационни стикери за маркиране на закупеното по проекта оборудване, материали и консумативи; -Изготвяне на 1000 бр. диплянки по проекта- съдържаща информация за дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕС. - Публикация в интернет страницата на компанията при стартиране на проекта с цел оповестяване на стартирането на проекта с цел популяризиране на линията за финансиране, целите които си поставя проекта дейностите, които ще се изпълняват и очакваните резултати и при финализиране на проекта, с цел популяризиране на линията на финансиране, постигнатите резултати и мерките за устойчивост на резултатите от проекта. Методите за информиране и комуникация, показващи линията на финансиране на дейностите по проекта, се предвижда да бъдат прилагани за генерираната по проекта документация и за създадените във връзка с дейностите по проекта документи, за целия срок на изпълнение на проекта, като ще бъдат поставени необходимите означения върху документите. Компанията ще изисква същото от своите изпълнители съгласно образците на ОП. Предвидената публикация при стартирането на проекта ще обяви името на проекта, предвидените дейности, целите които си поставя компанията, целевата група към която е насочен, както и очакваните резултати. Предвидената публикация при финализиране на проекта ще обяви финансовия принос на ЕС, Европейския социален фонд и ОП РЧР за изпълнението на предвидените дейности обхваща кратко описание на всички изпълнени дейности по проекта, генерираните резултати, методите за устойчивост и мултиплициране на получените резултати, както и финансовата подкрепа на Общността и ОП РЧР за реализирането на дейностите. Публикацията при финализиране на проекта се предвижда да бъде публикувана в интернет страницата на компанията. Плакатът с информация по проекта за входа на сградата, в която се помещава офиса се предвижда да предоставят на обществеността информация, свързана с линията на финансиране на проекта и нейната визуализация, обща стойност на проекта, наименование на проекта и основната цел, начало и край на проекта.
 • Адаптиране и/или валидиране на иновативни (социални) практики: Дейността е насочена към адаптиране и/или валидиране на практики Етапи на дейността: 1.Проучване на социалната иновация 2.Промотиране и пилотиране на иновативни практики 3.Прилагане / внедряване на иновативни практики; 4.Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията. Адаптиране и/или валидиране на иновативни практики които могат са на база на иновативни методи, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. Идентифицирането и трансферирането на иноват. практика (еквивалентно понятие на социална практика по процедурата) ще се осъществяват при изпълнението не само на настоящата дейност, но и по дейности 4, 5 , 6 ,7 и 8, тъй като са взаимообвързани. Идентифицираните и трансферирани иновативни практики, които ще бъдат адаптирани в целевия регион са ориентирани към процеси – разработване, внедряване и адаптиране на нови модели и подходи. Идентифицирана и трансферирана иновативна практика №1: Идентифициране на ново (значително подобряване на старо) направление в компанията, което се явява иновативна практика спрямо партньора ни, а именно: отпечатване на морски навигационни карти т.нар. „Печат при поискване“, с цел да се осигури последователно отлично качество на печат, който може да се разчита от навигатори по целия свят. Като „Печат при поискване“ се предвижда да бъде идентифицирана и трансферирана иновативна практика. Иновативният елемент е свързване в мрежа за актуален достъп до данни за изработка на морски навигационни карти, както и в закупуването на оборудване (спец. калибрирано печатащо у-во за печат на морски навигационни карти, по конкретно система за отпечатване на морски навиг. карти т.нар. „Печат при поискване“). До този момент това основно напр-е в компанията се осъществяваше чрез закупуване на изработени карти и продажбата им на клиенти. С тази иноват. практика, ориентирана към процеси на нови модели и подходи за работа и удовлетворяване на клиентските изискания. За трансферирането на дейността ще е необходимо закупуването на спец. калибрирано печатащо устройство за печат на морски навигационни карти, по конкретно система за отпечатване на морски навиг. карти т.нар. „Печат при поискване“ и материали и консумативи като тонер и хартия за печат. Идентифицирана и трансферирана иновативна практика №2: Идентифициране на ново направление в компанията, което се явява иноват. практика спрямо партньора ни, а именно: създаване на оборудване използвано на борда на кораби (изработване на трапове). Идентифицираната иновация е на ниво компания, и се явява изцяло иноват. практика под формата на нов модел и подход за работа / за направление. Начинът на осъщ-не на тази дейност ще бъде трансфериран по модели и подходя работещи в Global Navigation Solutions – партньор по проекта, както ще има необходимостта от обучение на двама души (новоназначени/преназначени) по проекта. Ориентацията към нови процеси, разработване на нови модели и подходи в конкретната идентифицирана иновативна практика се базират и на изискванията на директива относно морското оборудване 2014/90/ЕС – маркировка за съответствие MED, известна още като "Wheelmark". В хода на работа ще се извършат консултантски дейности за внедряване и трансфериране на иновативната практика от изпълнител юридическо лице в областта, както и консултантски услуги от юридическо лице за разработване на процедури за оценка (модули) от значение на продукта (т.е. изработка на трапове), също така и разработване на MED форми и всички други необходими документи. Това от своя страна ще допринесе в подобряване на безопасността по море и предотвратяване на замърсяването на морската среда чрез единно прилагане на междунар. инструменти (IMO конвенции, решения, циркуляри и съответните международни стандарти за изпитване), свързани с въпросното оборудване и осъществяване на тази иновативен модел и подход в Транс-Мар Сървисиз.
 • Повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни: В тази дейност е предвидено повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация и посещение на различни мероприятия и посещения под формата на семинари, конференции работни дискусии и обучения с цел насърчаване на обема на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересовани страни. Етапите на дейността са: 1.Организиране и провеждане от страна на бенефициента на вземането на участия в мероприятия, описани по-долу; 2.Изготвяне на календар на събитията и посещенията от страна на екипа по организация и управление; 3.По етапно организиране на посещения и тяхното осъществяване; 4.Отчитане. Предвидена е следната организация и посещения както следва: -Едно посещения при заинтересована страна / партньор в Турция, Истанбул, Тузла, на двама служители назначени по проекта с продължителност три дни. -Едно посещения при заинтересована страна / партньор в Турция, Истанбул, Тузла, от Управителя на бенефициента, с продължителност три дни; -Вземане на участие в 63rd Annual Convention of the International Shipsuppliers amp; Services Association на 23-24 Ноември 2018 година, в Истанбул Турция, на двама служителя назначени по проекта и Управителя на бенефициента. -Две посещения при партньора по проекта Global Navigation Solution в Гърция, Атина на двама служители назначени по проекта, с продължителност два дни; -Две посещения при заинтересована страна / партньор в Холандия, Ротердам от Управителя на бенефициента, с продължителност два дни; -Посещение и вземане на участие в международно мероприятие- конференция Europort, от Управителя на бенефициента с продължителност два дни. Събитие по време, на което се презентират и дискутират иновативни технологии в морския сектор. Всяка година събитието е в различна държава от ЕС. -Посещение и вземане на участие в международно мероприятие - конференция Posidonia, в Гърция, Атина, в периода 04-08 Юни 2018 година, от Управителя на бенефициента. По време на събитието се презентират, дискутират въпроси от корабната индустрия и корабоплаването. Един представител на бенефициента, един човек с продължителност пет дни. -Посещение и вземане на участие в международно мероприятие - International Marine Purchasing Association (IMPA) в Лондон, Великобритания, в периода 11-12 Септември 2018 година, от Управителя на бенефициента, с продължителност четири дни. Международна изложба и конференция за професионалисти в областта на морското / корабно снабдяване. Изложение, на което се събират ключови партньори от морския бранш с цел обмяна на опит и коопериране.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Настоящата дейност цели извършване на оценка на постигнатите резултати с проследяване на логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевите групи; - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнатите резултати. Тази дейност ще бъде предоставена на външна фирма, след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство, изискванията на ръководството за управление на бенефициента, изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати : Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация. Характера на тази дейност е да разпространява постигнатите резултати, каквито и да са те: положителни и/или негативни, от изпълнението на проектните дейности, от идентифицирането и трансферирането на иновативни практики (социални иновации). Настоящата дейност се явява завършек на останалите дейности и е предвидено да приключи заедно с тях през последния месец от изпълнението на проекта. Стартирането на дейността ще започне от 5-тия месец с оглед подготовка на: - Изработка на двуезични материали съдържащи информация за всички проектни дейности и как те са изпълнение, вкл. и за трансферираните иновативни практики в Трасн-Мар Сървисиз ЕООД, също така и задължителните реквизити спрямо Единният наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020; - Публикация в чуждо или българско издания (печатно или електронно) за разпространяване на постигнатите резултати. Публикацията може да бъде под формата на статия или на интервю зависимост от явилите и избраните доставчици; - Организиране и провеждане на мероприятие в град Варна под формата на събитие, което ще има за цел да разпространи постигнатите резултати по проекта, в т.ч. гласност на проекта, оперативната програма, споделяне на трансферираните иновативните практики (социалните иновации) и гласност на целите на комуникационната стратегия: - Популяризиране на ролята на ЕС и информиране за дейностите по проекта и финансовия принос; - Осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на проектните дейности; - Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение на проектните дейности; - Популяризиране на процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като финансов инструмент за подобряване на развитието на България, качеството на живот, подобряване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между организации в допустим географски обхват на отделните компоненти, трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорства и др., - Очакваните резултати от процедурата а именно: резултати постигнати в областите като пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равни възможности и недискриминация, условия на труд и изграждане на административния капацитет в тях. - Информиране пред общността за малки по мащаб инициативи за обмен на опит и добри практики, транснационалните проекти могат да послужат като основа за формиране на ефективни и ефикасни политика на национално ниво. От друга страна възможността на организации (национални и регионални институции) да черпят опит в други държави или региони по един установен и организиран начин чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност. - Информиране за прякото и непрякото стимулиране и подкрепяне на иновациите, както и насърчаването разпространението и трансфера на иновативни резултати в прилаганите политики и практики.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на партньора и други държави-членки: В дейността се предвижда изготвяне на специфичен анализ и изследване на опита на партньора от Гърция и опита на други държави членки по отношение на дейност 3 „Адаптиране и/или валидиране на иновативни (социални) практики, които могат са на база на иновативни методи, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели. В детайлна спецификация специфичният анализ следва да включва анализиране / изследване опита на партньора от Гърция и на други държави членки по двете идентифицирани иновативни практики (социални иновации): №1 Идентифициране на ново (значително подобряване на старо направление) направление в компанията, което се явява иновативна практика спрямо партньора ни, а именно: отпечатване на навигационни карти т.нар. „Печат при поискване“, с цел да се осигури последователно отлично качество на печат, който може да се разчита от навигатори по целия свят; и №2 Идентифициране на ново направление в компанията, което се явява иновативна практика спрямо партньора ни, а именно: създаване на оборудване използвано на борда на кораби (изработване на трапове), вкл. изискванията и приложимостта на MED Сертификацията. Специфичният анализ и изследванията на опита на партньора от Гърция и на други държави – членки, цели да подпомогне назначеният персонал, въвлечените експерти, съществуващият персонал в Транс-Мар Сървисиз в трансферирането в наша среда идентифицираните иновативни практики (социални иновации). Следва да има ясна стратегия на трансфериране / въвеждане/ адаптиране конкретно в подкрепа на дейност 3, но и за изпълнението на целите по проекта и постигане на очакваните резултати. Настояваща дейност, за изготвянето на специфичният анализ ще се използват данни и по изпълнение на дейности 4, 5, 6 и 7. В тази връзка дейността е взаимообвързана с цялостната концепция на проекта и проектните дейности, а именно изпълнение на заложените цели, специфични цели и очаквани резултати по проекта. Етапите на дейността са следните, по конкретно етапите на създаване на анализ: -Съдържание; -Въведение; -Идентифициране и запознаване със събраните данни; -Запознаване с идентифицираните иновативни практики (социално иновации) -SWOT анализ на двете идентифицирани иновативни практики (социални иновации); -Стратегическа рамка; -Институционална рамка; -Приложими закони, наредби, директиви, регламенти, изисквания на IMO, изисквания на класификациони организации, изисквания на сертификационни организаци и др. -Набелязани мерки за трансфериране на двете идентифицирани иновативен практики (социални иновации) -Мерки за изпълнение и устойчивост за трансфериране на двете иновативни практики (социални иновации); -Заключение; -Източници на информация.
 • Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване): Етапите на дейността са: 1.Въвличане на изпълнител юридическо лице с опит в разработването и поддържането на транснационални мрежи; 2.Разработване на проекта идея / документация за изграждане на транснационална мрежа ; 3.Разработване на споразумение за партньорство; 4.Вземане на участия в конференции в страната и в чужбина, с оглед промотиране и въвличане на организации за присъединяване в транснационалната мрежа; 5.Посещения при партньори в страната и в чужбина, в т.ч. и заинтересовани страни – потенциални партньори с оглед промотиране и въвличане на организации за присъединяване в транснационалната мрежа; 6.Изградена транснационална мрежа. Изграждане на транснационални връзки и създаване на мрежа за сътрудничество между организации опериращи в морския сектор/ индустрия в България, Гърция, Холандия, Турция,Великобритания, Румъния и от други държави. Създаване на предпоставки за изграждане на комуникационни канали за обмен на информация и координация между български и чуждестранни организации в областта морския бизнес/ морската индустрия и свързването им в транснационална мрежа. Изграждане на общи териториални предимства и насърчаване на интегрирано териториално развитие и сътрудничество за по-конкурентоспособна и устойчива зона на ЕС. Предимствата на организациите включили се в транснационалната мрежа ще бъдат: -Развитие на знанията и компетенциите на служители в организациите членки на транснационалната мрежа, както и на лица от целевата група; -Изграждане на неформална устойчива мрежа между организациите опериращи в сходни сектори; -Обмяна на информация и опит, чрез посещение на място и организиране на B2B срещи; -Развитие на чувство за обща принадлежност с цел подпомагане на възможностите за трансгранично сътрудничество, желание да се основе мрежа между малки и средни фирми с цел да се идентифицират общи търговски интереси; -Обмен на идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност; -И др. Под мрежа първоначално се има предвид подписване на споразумение за съвместно изпълнения /въвличане /споделяне/ поканване в разнородни дейности и предмети целящи обмяна на опит, разпространяване на добри практики, споделяне на ноу-хау, запознаване и опознаване на нови организации, разработване и трансфериране на иновативни/ социални практики помежду им. На база на посещенията в Гърция, Турция, Великобритания и Холандия от Управителя на бенефициента и/или служители назначени по проекта за участията в конференциите: Poseidonia в Гърция, IMPA във Великобритания, ISSA в Турция, Europort в Холандия, да промотират дейността активно и търсят организации желаещи да се включат в транснационалната мрежа Настоящата дейност е взаимообвързана с дейност 4 „Повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни“, по конкретно повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация и посещение на различни мероприятия и посещения под формата на семинари, конференции работни дискусии и обучения с цел насърчаване на обема на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересовани страни. При изпълнението на тази дейност ще бъде въвлечен изпълнител юридическо лице с опит в разработването и поддържането на партньорски взаимоотношения между организации от различен тип и намиращи се на различна географка точка. Неговата роля е в разработването на споразумението за партньорство, подпомагане представянето на целевата група и представителите на кандидата в търсенето на организации желаещи да се включат в транснационалната мрежа, както и в поддържането на изградената транснационална мрежа.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

195 532.31 BGN
195 532.31 BGN
184 444.69 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 776.62 0.00 185 755.69 195 532.31
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 776.62 0.00 185 755.69 195 532.31

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирана система за отпечатване на морски навигационни карти т.нар. „Печат при поискване“ , Стойност: 80 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на специализирана система за отпечатване на морски навигационни карти т.нар. „Печат при поискване“
Предмет на предвидената процедура: Консултантски дейности, Стойност: 32 571.17
 • Обособена позиция 1: Об. позиция №1 Консултации по морско оборудване.
 • Обособена позиция 2: Об. позиция №2 Консултантски услуги по разработване на процедури за оценка (модули) от значение на продукта (изработка на трапове), както и разработване на MED форми и други необходими документи
 • Обособена позиция 3: Об. позиция №3 Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на партньора и други държави – членки.
 • Обособена позиция 4: Об. позиция №4 Разработване на споразумение за партньорство по дейност №8 „Изграждане и / или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване)“.
 • Обособена позиция 5: Об. позиция №5 Оценка на постигнатите резултати с проследяване на логистичната връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елемент.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.