English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0007-C01
Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики
117630912 ИДЕИН ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
20.09.2017
01.11.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България
 • Португалия

Описание

Партньори по проекта са Идеин ЕООД (кандидат) и CAPACONSELHAMENTO - ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIA, UNIPESSOAL LDA, Португалия. Проектът е обвързан с ИП 5 и си поставя за цел да подобри транснационалното сътрудничество между партньори от България и Португалия, чрез идентифициране и трансфер в България на 2 ориентирани към процеси социални иновации (СИ), основаващи се на иновативна за България комбинация от съществуващи в Европа подходи. Целеви групи са заети лица и работодатели, в резултат от изпълнението на проекта ще се въведат нови практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд. Първата социална практика ще тества иновативен инструмент (Short Inventory on Stress and Well-Being (S-ISW) “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място”), представляващ научно валидиран тест за оценка на стреса и благосъстоянието (well-being) на работните места. Втората ще изследва, прототипира, пилотира в рамките на 3 месеца и адаптира спрямо социо-икономическия и културно-психологически контекст у нас програмата за подпомагане на служители (Employee Assistance Programme – EAP). Проектът е структуриран в 9 дейности: Управление на проекта; Информация и комуникация; Адаптиране, валидиране и пилотно прилагане на СИ 1 – инструментът е достъпен за тестване от 250 служители; Адаптиране, валидиране и пилотно прилагане на СИ 2 – ЕАР е достъпна до 250 служители; Повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни, чрез обучение за обмяна на опит и добри практики – обучени 5 експерти и 1 представител на заинтересованите страни; Оценка на постигнатите резултати - независима; Разпространение на постигнатите резултати – организирани 2 форума; Изследвания на опита на другите страни-членки; Включване в партньорски мрежи. След приключване на проекта Идеин ще включи като нови услуги в своето портфолио двете трансферирани иновативни практики. Проектът е с продължителност 14 месеца и на стойност 143 199,34 лв.
Дейности
 • Дейност/ разходи за управление на проекта: Основната цел на дейността по организация и управление на проекта е планираните дейности да бъдат изпълнени качествено и ефективно, в предвидените срокове и ресурси и, респективно, да бъдат постигнати всички стратегически програмни и конкретни проектни индикатори и резултати. Дейността е хоризонтална и ще се осъществява през целия период на изпълнение на проекта. Първоначално в нейните рамки ще се структурира екипът за реализиране на същинските дейности, ще се разработи планът-график за външно възлагане и всички други документи (ако има такива), според Ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на проекти и указанията и изискванията на УО. Последователно във времето ще се подготвят техническите и финансови отчети и искания за плащания, както и финалния отчет.
 • Дейности/ разходи за информация и комуникация: Целта на дейностите за информация и комуникация е да информират участниците в проекта и обществеността за изпълнявания проект и полученото от ЕС и националния бюджет, чрез ОПРЧР 2014-2020 год., финансиране, при спазване на условията и изискванията описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Дейността ще стартира още през първия месец след подписване на договора с провеждането на първоначална пресконференция и ще приключи в края на проекта със заключителната пресконференция. Това е хоризонтална дейност и ще се изпълнява поетапно, предвид спецификата на предвидените по проекта информационни мерки и материали. Планираме да включим следните дейности: - Организиране на първоначална пресконференция за представяне на проекта, дейностите и очакваните резултати, както и за промотиране на концепцията на иновативната услуга, която ще адаптираме, валидираме и пилотираме в български контекст - Организиране на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта - Подготовка и отпечатване на информационна брошура, представяща проекта; - Закупуване и брандиране на химикалки за популяризиране на подкрепата от ЕС; - Отпечатване на плакат с информация за проекта (размер А3)
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели: социална иновация № 1 Внедряване на иновативен инструмент “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short Inventory on Stress and Well-Being (S-ISW): Дейността цели пилотно прилагане на иновативен за България и популярен в Европа инструмент, който чрез провеждане на персонален тест на служители/мениджъри, оценява комплекс от фактори, формиращи общото благосъстояние на индивида на работното място. Благосъстоянието (well-being) на работното място е концепция, която все повече привлича вниманието на изследователите и на частния сектор. Тестът и анализа на резултатите от него за нуждите на управлението и служителя “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short Inventory on Stress and Well-Being (S-ISW) е разработен от ISW Limits. (www.iswlimits.be), спин-оф компания на Католическия университет в Льовен, Белгия, създадена през 1998 г. Пионер в областта на изследванията, свързани с благосъстоянието на работното място и Програмата за подпомагане на служителите (ЕАР), с повече от 20 г. опит в тази сфера. Разработеният от нея иновативен аналитичен инструментариум, който ще тестваме пилотно в рамките на проекта, се ползва в целия свят и запазена марка на фирмата. Услугата е насочена към индивида, защото тестът оценява личното възприемане на служителя и той е във фокуса на вниманието. Резултатите се ползват на макро-нивото на организацията за оценка на качеството на работните места, нивото на стрес и стресовите фактори. Обобщените и анализирани по специалната методология резултати се ползват от мениджърите при планиране и провеждане на адекватна фирмената политика за минимизиране нивото на стрес и повишаване благосъстоянието на работното място. Подобни действия пряко повлияват социалния контекст, защото водят до повишаване на производителността на труда, създават се качествени работни места и организации с висока корпоративна култура. Дейността е структурирана в следните под-дейности: 3.1. Осъществяване на проучване в България. Проучването по документи ще даде отговор на въпроса доколко стресът и общото благосъстояние на индивида са въпроси, поставяни на дневен ред в българските организации; ако да, по какъв начин са измервани, с какъв инструментариум; ако, да какви мерки са предприемани от работодателите, как варират в зависимост от типа на организацията. Проучването чрез анкета ще отговори на въпросите доколко служителите имат нагласа да участват в подобни тестове; доколко работодателите считат този тип тестове за важни и биха ги провеждали в тяхната организация. 3.2. Пилотиране на иновацията. Извършва се едновременно с пилотното тестване на иновативна услуга 2 Програма за подпомагане на служителите (ЕАР), детайлно описана в дейност 4. Всички заинтересовани страни в организацията, където ще се пилотира ЕАР (висш мениджмънт, МЧР, работещи), ще бъдат поканени да попълнят S-ISW теста. На база на резултатите и съобразно нуждите на работещите и работодателите ще се прецизира обхвата на персоналната подкрепа в рамките на ЕАР иновацията. Както сочат всички проучвания в Европа, обхватът на услугите, включени в пакета персонално подпомагане, както и каналите за тяхното предоставяне значително варират от държава в държава, а това се определя от социо-културната специфика от една страна и различните нужди на заинтересованите страни, от друга. Ето защо, този тест е от фундаментално значение за успеха на всяка интервенция, целяща повишаване благосъстоянието на работните места и респективно, общото представяне на организацията, независимо дали работодателят ще избере външен ЕАР доставчик или ще разчита на вътрешни ресурси. 3.3. Внедряване на иновацията. След приключване на проекта Идеин ще предлага нова услуга: специализиран тест за оценка на стреса и общото благосъстояние на работните места в организацията. 3.4. Оценка на устойчивостта и потенциала за въздействие на иновацията. Попълнилите теста служители/работодатели ще предоставят обратна връзка, а резултатите ще се анализират съвместно от екипите на Идеин и Капа и представят за дискусия по време на планираните по Дейност 7 форуми.
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели: социална иновация № 2 Програма за подпомагане на служителите : Дейността цели да адаптира, валидира и пилотно приложи уникална за България, но позната в Европа социална иновация за подобряване на ефективността и ефикасността на работната сила, чрез прилагане на иновативни подходи за повишаване качеството на работните места и респективно, производителността на труда в компаниите. Иновативната услуга е насочена към индивида, защото той е във фокуса на интервенцията (служител/ работодател), но има отчетлив ефект върху обществото като цяло, защото чрез разрешаването на индивидуални проблеми позитивно променя социалния контекст. Целта на проекта е да адаптира концепцията на Програмата за подпомагане на служителите – Employee Assistance Programme (в проектното предложение ще използваме абревиатурата EAP) спрямо българския контекст, съобразно социо-културните специфики у нас и нуждите на работодателите и работниците, да валидира нейната приложимост и пилотно да я експериментира в голяма българска организация за период от 3 месеца. ЕАР е комплекс от услуги, чрез които организациите подпомагат мениджърите и служителите си за справяне с професионални и лични проблеми от най-различно естество. Целта е чрез предоставяне на специализирани консултации да се подобри психическото и физическото благосъстояние на служителите, за да се повиши и поддържа производителността на самата организация. Дейността е многокомпонентна и е структурирана в под-дейности (етапи), с взаимно надграждащи се резултати. 4.1. Проучване в България. Ще даде отговор на въпроса какво е текущото състояние у нас, какви са социалните пакети, предоставяни във фирмите, има ли разлика в техния обхват между компаниите, в зависимост от големината и/или собствеността им (български/ международни), доколко предлаганите социални придобивки влияят върху текучество и удовлетвореност от работното място, рейтинг на компанията/ организацията като работодател, как мениджърите и работещите идентифицират и формулират нуждите си, биха ли се възползвали от услугата, която проектът предвижда да тества и защо; приложимо законодателство. 4.2. Прототипиране на иновацията. Всички заинтересовани страни в организацията/-ите, където ще се пилотира услугата (висш мениджмънт, МЧР, работещи), ще бъдат поканени да попълнят S-ISW теста. На базата на резултатите, услугата ще се разработи спрямо нуждите на работещите, като се прецизира тематичният обхват на персоналната подкрепа. 4.3. Пилотиране на иновацията. Предвижда тестване на ЕАР в реална среда, за 3 месеца в 1 или 2 предприятия. Решението в колко предприятия да се тества услугата ще се вземе на етап изпълнение, в зависимост от големината на селектираната за провеждане на пилота организация. Ако пилотът се реализира в голямо предприятие (над 250 човека), то няма да бъде необходимо да се правят допълнителни тестове, защото резултатите ще бъдат достатъчно репрезентативни за последващ анализ и валидни заключения. Провеждането на тестовете и валидирането на иновативната услуга в БГ среда е от ключово значение за успеха и. Макар задължително да следва определени стандарти, ЕАР е гъвкав инструментариум, съобразен с психо-социалните особености и нуждите на “клиентите”, които подпомага 4.4. Внедряване на иновацията. След приключване на експерименталното предоставяне на ЕАР, услугата ще се прецизира, съобразно анализа на резултатите и обратната връзка и ще бъде включена като нова услуга в портфолиото на Идеин. 4.5. Оценка на устойчивостта и потенциала за въздействие на иновацията. Макар че за подобен тип оценка се изисква по-продължителен период, първоначалната оценка ще се направи още в рамките на проекта. Участниците в експерименталните тестове ще предоставят обратна връзка, коментари и препоръки, те ще бъдат анализирани съвместно от екипите на Идеин и Капа и представени по време на планираните по Дейност 7 форуми.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни: Основната цел на дейността е изграждане на познания и умения и създаване на капацитет за прилагане на иновативната за България комплексна социална услуга Програма за подпомагане на служителите (ЕАР), както и умения за анализ и интерпретиране на резултатите от S-ISW тестове. В рамките на тази дейност ще организираме обучение и работни дискусии в Лисабон, Португалия, домакин на които ще бъде партньорът ни КАПА. По време на учебното посещение, нашите експерти ще имат възможност да получат много практическа информация, да се запознаят с примери, казуси и добри практики от дългогодишния опит на партньора в предоставянето на тази услуга. В срещите с българските представители ще участват високо-квалифицираните и опитни експерти на партньора, представители на работодатели, ползващи ЕАР в Португалия, други, по преценка на партньора. Продължителността на посещението ще бъде 5 дни, от които 2 дни за пътуване и 3 пълни работни дни. От българска страна в него ще участват 2-ма от експертите, наети на трудово правоотношение в Идеин (финансовия и данъчен експерт и експертът фронт-офис), ръководителят на проекта, 3-ма секторни експерти, които са целева група на проекта – правен експерт, психолог и коуч, 1 представител на работодателите (заинтересована страна), общо 6 участници. Етапите за изпълнение на дейността включват: - Подготовка на посещението – в координация с партньора ще се съгласуват времето на посещението и дневния ред; - Логистична организация на пътуването, вкл. и избор на подизпълнител, ако е необходимо; - Логистика в Лисабон; - Провеждане на обученията и работните дискусии в Лисабон; - Приключване на посещението и обратна връзка от участниците.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проекта: Целта на дейността е да предостави независима и обективна оценка относно постигнатите резултати и приложимостта на иновациите. Очаква се оценката на постигнатите резултати да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Дейността включва следните етапи: - Подготовка на задание за извършване на оценката; - Избор на изпълнител за извършване на оценката чрез приложимата процедура; - Извършване на оценката; - Подготовка и предоставяне на доклад със заключенията от оценката.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати: Основната цел на дейността е да представи пред по-широк кръг от заинтересовани страни постигнатите по проекта резултати. Предвиждаме организирането на 2 (две) работни срещи (кръгли маси) с представители от основните целеви групи на проекта и други заинтересовани страни – работодатели и сдружения на работодатели, синдикати, представители на МТСП, професионални асоциации, юристи, психолози, други експерти и пр., които ще бъдат проведени след пилотното предоставяне на услугата и анализа на резултатите от обратната връзка с ползвателите и по време на експеримента. Основната цел на работните срещи е да представи целия процес на валидиране, адаптиране и пилотиране на социалните иновации, резултатите от всички проучвания, направени в рамките на проекта и как те са повлияли начина, по който ЕАР е структурирана и тествана в български контекст. Специално внимание ще се отдели на използвания в проекта иновативния аналитичен инструментариум и доколко той е приложим в български условия и под каква форма (електронен/ писмен вариант) - втората внедрявана иновация. На работните срещи ще поставим на дискусия нашето виждане за вариант на ЕАР и доколко прилагането на този тип подпомагане на служителите може да бъде насърчено и чрез институционални действия, като напр. включването и в колективни трудови договори и/или нормативен акт, както е напр. в Белгия. Важен момент от работните срещи ще бъде дискусията до колко ЕАР е ефективна програма по принцип, какъв тип консултации се предоставят и защо, как се ценообразува и колко ще струва на работодателя да си позволи подобна интервенция, какво и как всъщност се спестява в резултат от ЕАР от болнични, отсъствия в работно време за решаване на личен проблем и най-вече неефективна и ниска производителност на труда, заради стрес на работното място или в семейната среда. В работните срещи ще се включат всички експерти, работили по проекта, както наетите по трудово правоотношение в Идеин, така и секторните експерти, предоставяли консултации при експериментирането на програмата. Ще участват и представители на висшия мениджмънт и на служителите от организацията, в която е пилотирана услугата. Текущо през целия период на изпълнение изготвените аналитични документи, както и информация за и достъп до онлайн проучванията, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Идеин (www.idein.eu), както и в профилите на фирмата в социалните мрежи. Работните срещи (кръгли маси) ще се организират по едно събитие в София и в Русе. Етапите на изпълнение са както следва: - Вземане на решение за времето на провеждане на дискусиите; - Подготовка на материалите за дискусията; - Селекция на участниците и изпращане на покани с материалите за дискусията; - Логистика и организация; - Провеждане на дискусията – документиране на всички изказвания, снимков материал; - Обратна връзка от участниците и кратка анкета за мнение и предложения по същността на ЕАР; - Анализ на обратната връзка и изпращане на резюме от дискусията до всички участници.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки: Настоящата дейност си поставя за цел задълбочено да проучи опита на другите държави-членки, в които ЕАР функционира активно през последните години. Преди Идеин да вземе решение за кандидатстване с настоящия проект, ние направихме своето първоначално проучване и сме убедени, че програмата за подпомагане на служителите, по начина, по който ще я адаптираме, валидираме, тестваме и впоследствие предоставяме като наша услуга е напълно иновативна за България, а и в голямата си част и за Европа. Нейната концепция изцяло се вписва в програмните документи на ЕС и на СЗО, отнасящи се до качеството на работните места и на работната сила. В рамките на тази дейност, която ще предхожда и ще се изпълнява паралелно с проучването на състоянието и нуждите в България, задълбочено ще анализираме начина на предоставяне на ЕАР в ЕС, основните характеристики на компаниите, които ползват услугата, сходни/ различни подходи в предоставянето и; стандарти за предоставяне, професионални асоциации на компаниите, предоставящи ЕАР, нормативна рамка насърчаващ/ ограничаваща ЕАР, анализи и проучвания, методика за ценообразуване, SWOT анализ, практики от други държави извън ЕС (напр. в САЩ – родината на ЕАР и Канада тази програма е изключително популярна), уникалност на програмата в европейски контекст и пр. Основните етапи на изпълнение са: разработване на методология за проучването, събиране на необходимата информация, анализ и заключения.
 • Включване в партньорски мрежи: Основната цел на дейността е включване на Идеин ЕООД в най-престижната европейска мрежа на доставчиците на ЕАР, а именно www.eaef.org. Организацията е създадена през 2002 год. и към момента в нея членуват професионалисти и организации от над 23 държави. Европейският форум си поставя няколко основни цели, свързани с: дефиниране на компетенциите и границите на ЕАР; разработване на стандарти, Етичен кодекс, политики, процедури; да служи като пространство за работа в мрежа на организации и професионалисти, доставчици на ЕАР; да популяризира програмата и ползите от нея за работодателя и служителя; да въздейства върху публичните политики, свързани с ЕАР като инструмент за повишаване на качеството на работните места и ефективността на организациите. Това членство ще осигури на Идеин достъп до най-добрите практики в Европа в тази сфера, до изследвания, проучвания, анализи, професионални дискусии и всички останали ползи, които всяка професионална асоциация предоставя на своите членове. След приключване на проекта, Идеин ще плаща членски внос със собствени средства.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

143 199.34 BGN
143 199.34 BGN
136 375.89 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 159.97 0.00 136 039.37 143 199.34
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 159.97 0.00 136 039.37 143 199.34

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.