English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M2OP001-3.002-0035-C03
Всички на училище
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
15.12.2016
15.12.2016
19.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Кърджали, Кърджали

Описание

Проектът "Всички на училище" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е изготвен по схема: BG05M20P001-3.002. Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на Р България, област Кърджали, общ. Кърджали. Продължителността на проекта е 12 мес.
Основната цел на проекта е да се подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. Проектът е насочен към приобщаване и интеграция на учениците от етническите малцинства в 1 училище намиращо се на територията на община Кърджали.
Основните дейности са:
Дейност 1: Организация и управление на проекта;
Дейност 2: Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
Дейност 3: Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
Дейност 4: Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
Дейност 5: Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност;
Дейност 6: Осигуряване на информиране и публичност по проекта.
Чрез тези дейности ще бъдат постигнати заложените резултати: интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система.
Описание на целевата група: Представители на целевата група в проекта са 150 броя ученици от етническите малцинства и 80 броя родители. В проекта са включени 150 броя ученици, които не са представители на етнически малцинствени групи, но са участници в дейностите по проекта.
Общата стойност на проекта е 198 976,00 лв.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Целта на тази дейност е да бъдат създадени условия за ефективно изпълнение на останалите дейности по проекта. Екипът по проекта ще се състои от трима души: ръководител екип - 1 , администратор на проекта -1 и счетоводител - 1. Отделните задачи в рамките на дейността включват: Разпределяне на дейностите, сформиране на екип по проекта. Ще бъдат сключени договори с отделните членове от екипа на проекта. В договорите ще бъдат ясно разписани задълженията на всеки член на екипа по изпълнението на проекта. Задачата на екипа е да следи за напредъка по проекта и за постигане на поставените цели и резултати. Сключване на договори с външни изпълнители за реализиране на някои от дейностите предвидени в проекта. Изработване на конкретен работен план. По време на тази дейност се предвиждат провеждане на срещи между партньорите и екипа за управление с цел събиране на информация за организационната среда и политиката й по отношение на учениците, произхождащи от етническите малцинства. С оглед на това, дейностите по проекта да се изпълняват навреме и с нужното качество, по време на изпълнение на проектните дейности ще се осъществява непрекъснат вътрешен контрол от членовете на екипа по проекта, отговорни за съответната дейност, както и от Ръководителя на екипа, отговорен за цялостното му изпълнение. Чрез осъществявания мониторинг на проекта членовете на екипа ще имат ясна представа относно спазването на времевия график. Резултатите от мониторинга по проекта ще дадат възможност да се реагира навреме, ако е необходимо и ако има разлика с разписаните проектни дейности. За целта ще се води протокол за извършения вътрешен мониторинг. Екипа за управление ще изготви правила и процедури за вътрешен мониторинг, които ще включват: • периодични срещи на екипа за управление; • оценка на резултатите по отношение на учениците, произхождащи от етническите малцинства; • контрол върху дейността по допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин; • оценка на резултатите от обучението, чрез попълване на анкетни карти от обучаваните; • текущ контрол на присъствие, чрез отразяване в присъствени списъци; • изготвяне на междинни доклади на резултатите от проекта и набелязване на коригиращи дейности при необходимост; • снимков материал; • окончателен отчет изготвен от ръководителят на екипа с приложени документи, доказващи извършването на дейностите.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда: Целта на тази дейност е да подпомогне съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Тази дейност кореспондира с три от стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно: - Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; - Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; - Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. Тази дейност кореспондира с цел № 3 "Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства" и цел № 4 "Създаване на подкрепяща и привлекателна среда в интегрираните училища" от План за действие на Община Кърджали за интегриране на ромите. Провеждане на подбор на ученици от целевата група – 150 ученици, 100 ученици от начален и 50 ученици от прогимназиален етап на образование от училището партньор. Провеждане на подбор на ученици които не са представители на етнически малцинствени групи, с цел постигане на интеграционен ефект, но участват в дейностите по проекта – 150 ученици, 100 ученици от начален и 50 ученици от прогимназиален етап. По време на избора на ученици ще се съблюдават следните критерии: тяхната мотивация да участват в проекта, желанието им да продължат да се занимават и след приключване на проекта с дейностите по които са придобили знания и умения по време на проекта. Ще се изберат 300 ученици за включване в следните дейности; - в клубове “Етническа култура” ще бъдат включени 150 ученици разделени на 10 групи; - в клубове за "Изкуства и традиционни занаяти" ще бъдат включени 150 ученици разделени на 10 групи. В клубове „Етническа култура”, учениците ще събират легенди, митове, носии, предмети на труда; ще правят снимки, проучвания, анкети за обичаи, традиции, песни и танци на различните етнически групи живеещи в региона. В клубове за "Изкуства и традиционни занаяти", учениците ще изучават, събират и упражняват изкуствата и традиционните занаяти от региона. Създаване на презентации на най-важните и големи празници в живота на всички етноси живеещи в региона – Великден, Коледа, Банго Васил, Рамазан Байрям, Тодоровден и представянето им пред обществеността от региона; Организиране на хепънинг "Всички сме деца на майката Земя" в Деня на Земята 22 април. В центъра на града, ще се организира кулинарна изложба и зона на занаятите; На 1 юни Деня на детето, ще се организира от участниците в проекта общоградско тържество на етническите култури в региона. Ще бъдат организирани и спортни състезания с участието на ученици от етническите малцинства и ученици, които не са представители на етнически малцинствени групи, но участващи в дейностите по проекта. Ще се организира турнир по футбол, между момчетата, турнир по народна топка, между момичетата, турнир по федербал. Организирането на спортните състезания ще се проведат извън обичайното населено място за учениците. Те ще се проведат на организиран пет дневен летен лагер с цел по успешна интеграция и пълноценна социализация на учениците от етническите малцинства и ученици, които не са представители на етнически малцинствени групи. Тъй като учениците участващи в проекта живеят постоянно в планински регион летния лагер ще с проведе на морето. Летният лагер ще се проведе в хотел който трябва да разполага със спортни игрища на които да се проведат спортните състезания. В училищата ще бъдат създадени кътове където ще се изложи снимков материал и продуктите изготвени от клубовете по „Етническа култура” и "Изкуства и традиционни занаяти".
 • Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование: С учениците от целевата група в начален етап и прогимназиален етап на основно образование от училището партньор по проекта 150 ученици, ще се проведат допълнителни разговори за недопускане на отпадането им от образователния процес и възможностите които ще имат при завършване на основно и продължаване на обучението в средно образование. Тази дейност кореспондира с една от стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно: - Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства. Тази дейност кореспондира с цел № 1 "Гарантиране правото на равен достъп качествено образование, включително чрез интеграция на ромските деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища" от План за действие на Община Кърджали за интегриране на ромите. Работата и разговорите с ученици от етническите малцинства ще се извърши индивидуално с всеки ученик от специалисти педагог и административни дейности. С учениците от целевата група ще се извършат посещения в административната сграда на община Кърджали, където служители от администрацията ще запознаят учениците със същността на тяхната работа. Ще бъдат посетени минимум десет фирми които работят в областта на услугите, включително и общински предприятия. Ще бъдат посетени и производствени цехове и ателиета, както и заведения за обществено хранене включително и ученическия стол в самото училище. Така учениците от целевата група ще се запознаят на място със същността на различните видове трудова дейност на служителите и работниците в различните сфери на икономиката. Те ще видят успехите на работещите и как чрез своя труд те задоволяват своите потребности и повишават стандарта си на живот. Така учениците от целевата група ще разберат, че тези възможности са постижими и за самите тях в бъдеще, ако продължат своето образование в гимназиалния етап на средното образование и успешно завършат средно образование. Ще бъде изготвена адекватна програма за мотивиране на завършващите основно образование ученици от целевата група да продължат образованието си в средни учебни заведения. Ще се акцентира на ограничаване на социалните пречки, възпрепятстващи учениците от целевата група да завършат средно образование. Чрез провежданите индивидуална работа и разговори с учениците от целевата група, ще се подпомагане създаването на подходящи условия за кандидатстването им с приемни изпити в училища след завършен седми и осми клас. Подготовка и провеждане на целенасочено проучване на децата които попадат в основната целева група по проекта, вкл. разработване на съпътстващия проучването инструментариум - анкетна карта с инструкции за попълване, систематизиране на резултатите от анкетирането, изготвяне на анализ за количествените и качествените показатели от проучването. Проучването ще има за цел да събере информация за: желанието за завършване на средно образование, особеностите на семейната култура, етническата принадлежност и желанието за професионална реализация с цел интегриране в обществото и повишаване на жизнения стандарт и др. полезна обективна информация, без наличието на която е невъзможно да се очертаят адекватните насоки за подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование. Така ще се очертаят често срещаните нужди и затруднения на учениците, как да разбират по-добре, че хора със завършено средно образование имат възможност значително да подобрят качеството си на животи и как да се справят с трудни ситуации.
 • Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието: Целта на тази дейност е работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието. Създаване на предпоставки за повишаване ангажираността и осведомеността на родителите, оптимизиране на взаимовръзката „училище – семейство“, посредством системна работа с родителите и постигане на сътрудничество между родители и учители. Тази дейност кореспондира с цел № 4 "Създаване на подкрепяща и привлекателна среда в интегрираните училища", Дейност 5.9. "Създаване на групи от активни родители за подпомагане на културните изяви на децата" от План за действие на Община Кърджали за интегриране на ромите. Ще се проведе избор на родители на ученици от етническите малцинствени групи от целевата група – 60 родителя на ученици от етнически малцинствени групи за участие в дейностите по настоящия проект. Избор на 20 родителя на ученици които не са представители на етнически малцинствени групи. С избраните родители ще се проведат родителски срещи в „Час на родителя“- гостуване на родители в часа на класа (честотата на тези посещения ще се определя от класния ръководител, така че да не се нарушава работата му в часа на класа предвид наличието и на задължителни теми) 2 броя за времето на изпълнението на проекта. Ще бъдат подготвени и предоставени на родителските срещи информационни материали за родителите за обогатяване на знанията им по теми, касаещи развитието на ученика, семейната динамика, родителските функции и др. Подготовка и провеждане на целенасочено проучване на родителите, чиито деца попадат в основната целева група по проекта (60 родителя), вкл. разработване на съпътстващия проучването инструментариум - анкетна карта с инструкции за попълване, систематизиране на резултатите от анкетирането, изготвяне на анализ за количествените и качествените показатели от проучването. Проучването ще има за цел да събере информация за: структурата и съдържанието на семейните отношения и статуса на детето в семейството, състояние на семейната атмосфера и емоционалното благополучие на детето у дома, особеностите на семейната култура, етническата принадлежност и професионалната реализация на родителите, доминиращия тип на възпитание в семейството и др. полезна обективна информация, без наличието на която е невъзможно да се очертаят адекватните насоки за оптимизиране на взаимовръзката „родител - педагог“. Наред с горепосочената информация проучването ще включва: - Изготвяне на общностен профил на семействата на учениците от основната целева група по Проекта, даващ информация за културните особености и предпочитания, нагласите към образованието, как се възприема учебно-възпитателната работа в училищата от родителите, какви са техните препоръки, в какви насоки биха искали да им помогне училището, от какво са доволни и/или недоволни при възпитанието на учениците. Това ще доведе до: - Идентифициране на „специфични случаи“, които ще бъдат комуникирани с експертите от районната администрация, педагозите, медиаторите и психолога, за изготвяне и предприемане на индивидуални програми/планове за действие; - Идентифициране на родителите, с които ще може да се партнира при изпълнението на по-нататъшни проектни дейности. Проучването ще бъде проведено на 3 етапа: в началото, в средата и в края на проекта на базата инструментариум, включващ: - анкетна карта за родители от български произход; - анкетна карта за родители от друг етнически произход; - анкетна карта за педагозите; - интервюта с ученици (групови и индивидуални), включващи въпроси, адаптирани за възрастовата им група. След извършване на анкетирането, ще бъде направен анализ и обобщаване на данните, с извеждане на основни изводи за крайните резултати и на количествени и качествени индикатори за успеваемостта на поставените по Проекта цели
 • Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност): Целта на настоящата дейност е преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и гарантирането на устойчивост на резултатите от проекта чрез повишаване на информираността по отношение на интеграцията в образованието на учениците от етническите малцинства, както и на ученици които не са представители на етнически малцинствени групи и представителите на заинтересованите страни. Тази дейност кореспондира с цел № 4 "Създаване на подкрепяща и привлекателна среда в интегрираните училища", Дейност 5.10. "Организиране на кръгли маси по въпросите на интеграцията в съответните училища и детски градини" от План за интегриране на ромите. В рамките на настоящата дейност ще бъдат организирани две кръгли маси и два информационни семинара. Основните теми, които ще бъдат обсъдени по време на кръглите маси и информационните семинари ще кореспондират със стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно: - Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; - Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства; - Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система; - Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. Кръглите маси ща бъдат на тема: “Образователната интеграция на етническите малцинства”. Те ще бъдат насочени към повишаване на информираността по отношение на учениците от етническите малцинства и тяхната интеграция в образователната система. По време на кръглите маси ще бъдат представени различили гледни точки и различни аспекти по отношение на интеграцията на етническите малцинства в образователната система. Ще бъдат разгледани добри практики, както в България, така и в ЕС. Информационните семинарите ще бъдат насочени към повишаване на информираността по отношение на учениците от етническите малцинства и тяхната интеграция в образователната система. По време на семинарите ще бъдат представени различили гледни точки и различни аспекти по отношение на интеграцията на учениците от етническите малцинства в образователната система. Често се сблъскваме с представители на различни култури, различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите; за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване; за толерантност към другите и понякога към самите себе си. Срещата на различните култури често е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна. Това се постига чрез интеркултурното образование, което е сред приоритетите на международни организации, като Съвета на Европа. В допълнение към развитието на умения за общуване с различни от собствената култура, което само по себе си е прекрасно и вълнуващо, интеркултурното образование има и един не толкова привлекателен и доста деликатен аспект, свързан с приобщаване на малцинствени групи в обществото. Този аспект е натоварен с редица предубеждения и културни стереотипи, страхове, негативни нагласи и често прояви на етническа нетолерантност. Но радикализирането и сегрегирането на различните етнически и социални общности само задълбочава проблемите, така че все по-ясно се очертава необходимостта от приобщаване на различните от обществото. Именно образованието се явява механизмът, чрез който те ефективно могат да бъдат включени, така че да намерят работа, да преодолеят икономическите бариери, които създават бедността и нищетата, да преодолеят културните различия и конфликти и да станат равноправни участници в обществото. На кръглите маси и информационните семинари ще бъдат поканени представители на целевите групи и всички заинтересовани страни.
 • Осигуряване на информиране и публичност на проекта: Целта на тази дейност е да се популяризират дейностите и резултатите по проекта. Популяризирането на дейностите по проекта ще се осъществи като се подготвят информационни брошури, плакати и диплянки с подходящо съдържание, информиращи гражданите на община Кърджали за програмата и за дейностите по проекта. Брошурите, плакатите и диплянките ще се разпространяват по обществени места, общината, областта и т.н. Брошурите ще бъдат 200 копия, формат А4, двойно сгъваеми, цветни – представят целите и дейностите по проекта, специално ориентирани към целевата група, адрес, телефон и e-mail за контакти. Плакатите ще бъдат 300 броя и диплянките ще бъдат 300 броя. За популяризиране на проекта ще се осъществят 2 публикации в пресата. За целите на проекта ще се изготвят 3 табели с номера и наименованието на проекта, които ще се поставят на местата на изпълнение на проекта. Така ще се постигне промотиране на дейностите и резултатите от проекта и информиране на обществеността за финансирането по настоящата програма. Особено важно е да бъде подчертавана помощта на ЕС, за интегриране на учениците от етническите малцинства. С цел осигуряване на максимална прозрачност и публичност се предвижда кандидатът регулярно да информира бенефициентите и медиите относно етапите и резултатите по изпълнението на проекта. Като резултат от предприетите мерки за прозрачност и публичност във връзка с изпълнението на проекта ще се засили общественият интерес към съдържанието на ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» и възможностите за финансиране, предоставени от ЕСФ. Проектното предложение отговаря на изискванията за информиране и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Съгласно правилата на Регламент /ЕК/ №1828/ 2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент /ЕО/ № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европийския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, всички информационни и рекламни материали, както и всеки продукт – резултат от проекта, ще носят символи на ЕС и ЕСФ в указания формат.

Индикатори

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 150.00, Достигната стойност: 154.00
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 150.00, Достигната стойност: 157.00

Финансова информация

198 976.00 BGN
198 976.00 BGN
130 104.03 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 29 846.40 0.00 169 129.60 198 976.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 29 846.40 0.00 169 129.60 198 976.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на информиране и публичност по проект договор № BG05M2OP001-3.002-0035 - Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения,съгласно чл.2 ал.7 от ПМС №160/01.07.2016г., Стойност: 1 550.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на информиране и публичност по проект договор № BG05M2OP001-3.002-0035
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи по проект, договор № BG05M2OP001-3.002-0035 - Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения,съгласно чл.2 ал.7 от ПМС №160/01.07.2016г., Стойност: 7 350.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи по проект, договор № BG05M2OP001-3.002-0035
Предмет на предвидената процедура: Доставка на спортни пособия по проект, договор № BG05M2OP001-3.002-0035 - Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения,съгласно чл.2 ал.7 от ПМС №160/01.07.2016г., Стойност: 22 500.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на спортни пособия по проект, договор № BG05M2OP001-3.002-0035
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на 2 броя кръгли маси и 2 броя информационни семинари по проект „Всички на училище“, договор № BG05M2OP001-3.002-0035, Стойност: 25 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на 2 броя кръгли маси по 8 часа, всяка от които за по 70 деца; Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на 2 броя информационни семинари, всеки от които за по 80 деца
Предмет на предвидената процедура: Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035, Стойност: 67 431.00
 • Обособена позиция 1: Обособена 1 - Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035
Предмет на предвидената процедура: Организиране на летен лагер за ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035, Стойност: 67 431.00
 • Обособена позиция 1: Организиране на летен лагер за 300 ученици по проект "Всички на училище” - BG05M2OP001-3.002-0035", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”
Предмет на предвидената процедура: Организиран транспорт на 300 деца по проект "Всички на училище" по договор№ BG05M2OP001-3.002-0035-C02, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Организиран транспорт на 300 деца по проект "Всички на училище" по договор№ BG05M2OP001-3.002-0035-C02

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.