English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0161-C01
Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
25.09.2017
16.10.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектното предложение на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" (ФЦБЗР) е насочено към повишаване на капацитета на специалистите за безопасност и здраве при работа чрез проучване и обмен на иновативни практики и подходи в сферата на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и повишаване качеството на работните места. 
Ще бъдат проучени и адаптирани две иновативни практики от Австрия и Великобритания. Те ще бъдат трансферирани и пилотно приложени във фондацията, работещите към нея в 13 града Клубове на специалистите по безопасност и здраве при работа (БЗР), с които тя активно взаимодейства, както и в общински дружества на община Златоград. Иновативните практики включват А/адаптиране на точкова система за самооценка на специалистите по БЗР и създаване на онлайн платформа, позволяваща ползването на тази система и Б/адаптиране на програма от 280 учебни часа за специалисти по БЗР. Фондацията е установила въз основа на личния си опит, дългогодишното партньорство с чуждестранните организации и прякото наблюдение на начина им на работа, че тези две иновативни практики ще са от изключително значение за специалистите по БЗР, тъй като ще отговорят на техните нужди от постоянно развитие на знания и умения, които са недостатъчни към момента и тяхната (само)оценка. Адаптирането и трансферирането на иновативните практики ще доведе до формиране на постоянна необходимост от развиване на компетенции в професионалната област от целевите групи - заети лица и работодатели, както от община Златоград, така и от клубове и други организации, чиято дейност е специализирана в сферата на безопасност и здраве при работа. Ще се проведат събития и обучения на територията на страната от експертите на фондацията, които ще предават знанията си, усвоени по време на престоя им във Великобритания и Австрия на участниците в тези събития и обучения. Ще бъдат закупени материални активи, подпомагащи техническото обезпечаване на дейнотите по проекта.
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Екип от 3 души (ръководител, координатор и счетоводител) ще отговаря за цялостната организация и координация на дейностите по проекта. С оглед точното и своевременно изпълнение на всички дейности и постигане на предвидените резултати, екипът по управление ще включва лица, които са теоретично и практически подготвени в областта на управление на проекти. Основните под-дейности включват: 1.1. Подготовка на индивидуалните ангажименти на членовете на екипа. 1.2. Провеждане на регулярни месечни срещи на екипа с цел разпределение на текущите за месеца задачи, решаване на оперативни въпроси, планиране на предстоящото и отчитане на направеното. 1.3. Провеждане на разширени екипни срещи с участието на всички заинтересовани и пряко ангажирани с изпълнението на проекта лица. 1.4. Непрекъсната комуникация между представителите на екипа с цел ефективно планиране, организация и управление на проектните дейности. 1.5. Избор на изпълнители съгласно ПМС 160 от 01.07.2016 г. 1.6. Текущо обработване и поддържане на документацията.
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели, практики и услуги от Великобритания и Австрия и пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели: Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" (ФЦБЗР) предвижда да бъдат проучени, адаптирани и трансферирани към целевата група на заетите лица - специалисти по здраве и безопасност при работа и работодатели - иновативни практики от двама чуждестранни партньори. Тези иновативни промени ще подобрят работната среда, ще повишат капацитета на специалистите от целевата група и ще подпомогнат изпълнението на намеренията на ФЦБЗР за пилотното им прилагане. Първата иновативна практика е разработка на Института по безопасност и здраве при работа на Великобритания (IOSH) и представлява точкова система за самооценка на специалистите в няколко различни категории, обяснени подробно в т.11. Чрез този инструмент те отчитат дейности, свързани с кариерното им развитие, които според тях допринасят за усъвършенстването им и извършват самооценка. Внедряването на идеята в България от ФЦБЗР е свързано със създаване на българска онлайн платформа, сходна с тази на IOSH, която да послужи на българските експерти в професионалното им развитие. Подобен тип ноу-хау в българска среда би повишил значително професионалната квалификация на целевите групи. Другата иновативна практика, подходяща за адаптиране е разработена от Австрийския социалноосигурителен институт (AUVA) и представлява пълен курс на обучение - учебна програма за безопасност и здраве при работа (БЗР) с продължителност 280 учебни часа. Програмата на тези обучения е широкоспектърна и включва ключови теми от дейността на специалиста БЗР, които той следва да познава. Описана е подробно в т.11. Необходимостта от внедряването й е продиктувана от недостатъчното обучение в България - всяка година за специалистите по БЗР се провежда двудневно обучение, но само за 8 учебни часа с най-обща информация за националната нормативна рамка. Този минимум е крайно недостатъчен. Необходимо е основно проучване на програмата на Австрия и използването й за провеждане на такива обучения у нас. За разработване и адаптиране на австрийската учебна програма е необходимо наемането на квалифицирани външни изпълнители. Направено е предварително проучване на сходни услуги и са поискани предложения от образователни институции и експерти за адаптиране на учебна програма. С цел запознаване с прилаганите иновативни практики на двата партньора и обсъждането им, ФЦБЗР предвижда по 1 проучвателна среща във Великобритания и Австрия, за които са предвидени разходи по проекта. Двама представители на ФЦБЗР ще посетят партньорите. Ще получат информация от техни експерти в прилагане на иновациите, съобразени с особеностите на българските законодателство и среда, за да могат впоследствие да ги трансферират към целевите групи. За целия процес на адаптиране и валидиране, както и пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели от Великобритания и Австрия е необходимо допълнителното ангажиране на квалифициран персонал от Фондацията - кандидат. Предвижда се подготовката на допълнителни споразумения към трудовите договори на 2 лица, заети във Фондацията като Ръководител социален проект на 2 часа дневно и като Експерт координиране програми и проекти на 2 часа дневно/или граждански договори за външни лица/. Възнагражденията са изчислени на база брутен разход при съществуващо трудово възнаграждение към момента от 4248/месец за Ръководител социален проект и 1516.30/месец за експерт координиране програми и проекти.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;: След като представителите на ФЦБЗР проведат срещите с чуждестранните партньори за проучване на иновативните практики ще се инициират работни дискусии със специалистите по БЗР, обединени в клубове в страната. Предвиждат се 13 срещи в градовете София, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Благоевград, на които да бъдат представени проучените иновации, да бъдат обсъдени възможности за прилагането им и получени препоръки и мнения за адаптирането им в българска среда. Ще бъде осъществена и работна среща със заинтересовани страни и работодатели в град София. Ще бъдат поканени Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, други неправителствени организации, институции и представители на компании от България. Ще бъдат описани намеренията на ФЦБЗР да адаптира практиките, проучени при чуждестранните партньори, към българските условия и ще бъдат събрани препоръки и мнения, които в последствие да бъдат използвани в процеса на работата по адаптирането им. За да бъдат обезпечени технически работните срещи с членовете на клубовете и другите заинтересовани лица от целевата група, в текущата и последващи дейности ще бъдат закупени: - цветен принтер-скенер - за подготовката на информационни материали, които ще бъдат предоставени на присъстващите. Цветните материали ще спомогнат за по-убедителното и ясно представяне на информацията. - мултимедия, която да се ползва по време на презентиране, за да могат всички присъстващи на срещите да се запознаят с начина на работа на онлине платформата. - 2 бр. преносими компютри. След като са събрани мненията и препоръките на заинтересованите лица и целевата група, иновативните практики са адаптирани и е изготвена онлайн платформата, представителите на ФЦБЗР и лице от целевата група – представител на общинско предприятие от Златоград, ще бъдат командировани във Великобритания и Австрия, с цел осъществяване на втори срещи. На тях ще бъде представено пред IOSH и AUVA как българският партньор е адаптирал точковата система и учебната програма. На тези работни дискусии ще бъде обменена информация за предизвикателствата, които българският партньор е срещнал при адаптирането на новите практики и начините, по които са адаптирани системата и учебната програма. Чуждестранните партньори ще могат да предоставят своите препоръки и да посочат нуждата от финални корекции или оглед на "тесни места", ако е необходимо. Тези срещи ще спомогнат за повишаване на капацитета на всички участващи чрез обмен на опит помежду им. Това ще спомогне и за подобряване качеството на иновативните практики, които ще бъдат въведени и впоследствие повсеместно прилагани не само от лицата от целевата група в Община Златоград, но и от всички заети лица и работодатели от целевата група.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните им елементи.: Дейността предвижда да се проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и неговото реално изпълнение. Оценката ще се формира въз основа на следните параметри: 1) Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 2) Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; 3) Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Чрез заключителната оценка ще се направи рекапитулация на цялостната реализация на иновативните практики на ФЦБЗР и тяхното пилотно приложение. Ще бъде установено как са използвани наличните ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели. Ще бъдат анализирани факторите за постигнатия успех или провал и за устойчивостта на резултатите. Ще бъдат направени обобщени изводи, които могат да имат валидност и да послужат при последващо разработване, доразвиване и реализация на иновативните практики.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати : След пилотното приложение на точковата система чрез онлайн платформата и на учебната програма в общински предприятия на Златоград, ще бъдат осъществени срещи с представители на целевите групи в 13-те Клуба по безопасност и здраве при работа в страната. На тези срещи представител от общината, в сътрудничество с представителите на ФЦБЗР ще споделят опита, който са придобили лицата от целевата група по време на пилотното прилагане на иновативните практики, какви са били резултатите и как се работи с платформата. За да могат резултатите от адаптирането и прилагането на иновативните практики в община Златоград да достигнат до широк кръг от заинтересовани лица, ще бъде осъществена международна конференция, посветена на иновативните практики, трансферирани по проекта. На нея ще бъдат поканени работодатели, представители от неправителствения сектор, представители на публични организации - НСОРБ, Изпълнителна агенция Инспекция по труда, НАПОО, МТСП и др. На нея освен представителите на ФЦБЗР и Община Златоград, ще присъстват и чуждестранните партньори. На тази международна конференция всички страни ще споделят общите си усилия за реализация на настоящия проект и за адаптиране на иновативните практики към българските условия и законодателство. Ще бъдат представени резултатите от проекта и дискутирани иновативните практики и тяхното пилотно прилагане. Ще се проведат панелни работни дискусии по бъдещото им прилагане. Предвиждаме в провеждането на конференцията да се включат около 200 представители. На международната конференция ще бъде представена онлайн платформата, нейната функционалност и резултатите, които са постигнати с пилотното й прилагане, като в допълнение ще бъде предоставено и кратко ръководство за работа с платформата за свободно разпространение . То ще дава допълнителна яснота на специалистите БЗР като целева група и на всички заинтересовани страни за работата с нея. Непосредствено преди края на проекта ще бъде организирана втора конференция с 160 участици за разпространение на резултатите от проекта. Ще бъдат представени отново иновативните практики и електронната платформа, нейната функционалност и резултатите, постигнати с пилотното й прилагане. Ще се проведат панелни работни дискусии по бъдещото прилагане на платформата и иновативните практики.
 • Дейности за информираност и комуникация: Основната цел на дейностите по информираност е повишаване на прозрачността при изпълнението на проекта. Специфичните цели са информиране на обществеността за ролята на ОПРЧР за съфинансирането на проекта и повишаване на информираността на широката общественост и медиите относно проекта, дейностите и резултатите от него и голямата социална полза от изпълнението му. Дейностите по информираност и комуникация ще бъдат стриктно изпълнени съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Дейността ще бъде ръководена от Кандидата в лицето на екипа за управление. На външен изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ ще бъде възложена

Финансова информация

137 281.05 BGN
137 281.05 BGN
0.00 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 864.06 0.00 130 416.99 137 281.05
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 864.06 0.00 130 416.99 137 281.05

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Изграждане, внедряване и поддръжка на интегрирана информационна система за повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България“, Стойност: 35 000.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане, внедряване и поддръжка на интегрирана информационна система за повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.