English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0007-C03
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“
ЕСФ ==> Добро управление
27.07.2016
15.07.2016
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът „Повишаване ефективността на работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ" съставлява част от целенасочените действия на дирекция „Държавни помощи и реален сектор” (ДПРС) за надграждане на капацитета и устойчивото повишаване на квалификацията на служителите в дирекцията, УО, МЗ, СО и ОО, ангажирани с ефективното администриране (от гледна точка на ДП) на средства по ЕСИФ.
Предвидените дейности са:
1.	Участие в обучения за служители от д-я "ДПРС" във връзка с управлението на средства от ЕСИФ;
2.	Осигуряване на участие (в страната и чужбина) на служителите на д-я "ДПРС", УО, МЗ, ОО и СО в координационни механизми, работни групи, работни срещи, инициативи за обмяна на опит и др. във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ;
3.	Организиране, домакинство и провеждане на обучения, работни срещи и дискусии за служители на д-я "ДПРС" , УО, МЗ, ОО и СО във връзка с координационния механизъм по държавни помощи, свързан с наблюдението и управлението на средствата от ЕСИФ. 
Целевата група към проекта са служителите на бенефициера, УО, МЗ, СО и ОО,. 
Дейностите целят надграждане на знания за лицата от целевата група и синхронизиране на мерките при управлението на средства от ЕСИФ с изискванията на режима на държавните помощи и законодателството на национално ниво. 
Ще бъдат спазвани хоризонталните политики: насърчаване на равенството между мъжете и жените (равен достъп до обучения и участия в събития), недопускане на дискриминация и достъпност (равният достъп до обучения и събития, при съобразяване с функционалните и длъжностни характеристики и хоризонталните аспекти на държавните помощи), партньорство (дискусии и обмен на информация), устойчиво развитие (споделяне на опит и знания), провеждане на обществени поръчки (за избор на логистичен изпълнител на събития провеждани в България).
Няма

Индикатори

Обучени служители, Целева стойност: 463.00, Отчетена стойност: 44.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 99.24
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 463.00, Отчетена стойност: 111.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 198.94
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 1.00
Обучени служители, Целева стойност: 463.00, Отчетена стойност: 212.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 199.70
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 1.00

Финансова информация

1 499 314.47 BGN
1 499 314.47 BGN
402 839.68 BGN
85.00 %
 • [1] Информиране и комуникация
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 224 897.17 0.00 1 274 417.30 1 499 314.47
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 224 897.17 0.00 1 274 417.30 1 499 314.47

Тръжни процедури

Наименование: Обособена позиция 1: „Логистика при реализиране на дейности по организация на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ“ и по проект „Ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)“, финансирани по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.(ОПДУ)”, Предмет на предвидената процедура: „Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проекти, изпълнявани от дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ (ДПРС) към Министерство на финансите" , Стойност: 405 061.67
Наименование: Обособена позиция 2: „Провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на ЕСИФ“, финансиран по ОПДУ“, Предмет на предвидената процедура: „Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи, обучения, семинари и конференции по проекти, изпълнявани от дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ (ДПРС) към Министерство на финансите" , Стойност: 405 061.67
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Министерство на финансите, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Министерство на финансите, Стойност: 2 000 000.00
Наименование: „Дизайн, подготовка, изготвяне/отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ“ и по проект „Ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УООИ)“, финансирани по ОПДУ“., Предмет на предвидената процедура: „Дизайн, подготовка, изготвяне/отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали по проект „Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагане на режима по държавните помощи в програмирането, управлението и контрола на средствата от ЕСИФ“ и по проект „Ефективно прилагане на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при предоставянето на услуги от общ икономически интерес (УООИ)“, финансирани по ОПДУ“., Стойност: 26 557.80
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Министерство на финансите, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Министерство на финансите, Стойност: 2 000 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).