English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M2OP001-3.002-0139-C02
"Училище за амбиции - 2"
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
24.08.2016
24.08.2016
24.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Проектът е логическо продължение на партньорството между Фонд за превенция на престъпността ИГА и 67-о основно училище "Васил Друмев" – София, при реализацията на проект "Училище за амбиции" - 2012-2014 година. Цел на проекта е да се подпомогнат децата от ромски произход в столичния район „Възраждане” да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна социална и професионална реализация в обществото. 
В началото ще бъде проведено проучване за нуждите на проекта и ще се подобри образователната среда в 67-мо училище. Ще бъде създаден и ще стартира функционирането на устойчив механизъм за посредничество между ученици, родители и училище, в който основна роля ще играят 12 наети медиатори. Ще бъде повишен капацитета и възможностите за социализация и получаване на качествено образование на 200 ученици от етническите малцинства в училище чрез включване в индивидуални/групови програми за наваксване на материала, допълнителна програма по български език и психологическа подкрепа. Около 200 родители ще се участват в различни форми за включване в образователния процес без разлика от етническия им произход. С 40 деца, отпаднали от училище, ще се проведат дейности за реинтегрирането им в образователната система. Проектът ще въздейства за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, чрез провеждане на семинари и кръгли маси. Чрез формите на клубна дейност, екскурзии и посещения с образователна цел, проектът ще съхранява и развива културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Дейностите по информиране и публичност ще включват пресконференция, 50 броя плакати, 300 броя информационни дипляни; 500 броя информационни брошури за резултатите от проекта; 100 рекламни химикалки; 2 информационни табели, 10 публикации в медиите.
Дейности
 • "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ": Управлението на проекта ще се реализира на две нива: - Първото ниво на управление на проекта ще бъде реализирано от неговия екип. Непосредствено след подписване на договора, ще бъде сформиран екип на проекта, който ще включва Ръководител екип, Асистент на проекта, Администратор на проекта и Счетоводител (с вменена финансова отговорност) - трима ще бъдат от кандидатстващата организация, а един от 67-мо основно училище. - Второто ниво на управление ще се реализира чрез създаване на Проектен съвет, в който се включва екипа на проекта и представители на всички партньорски организации - 3 на брой. Дейността ще се реализира по следния начин: - първоначалното планиране на реализацията на дейностите по проекта: - в самото начало ще се проведе основна работна среща на екипа по реализация на проекта и Проектния съвет. На срещата ще се изготви подробен план-график за изпълнение и план за изразходване на средствата по проекта. На срещата ще бъде изготвен и актуален график на тръжните процедури. По време на екипната среща ще се подготви и първоначалното разпределение на задачите и отговорностите за изпълнение на проекта между екипа за организация и управление на проекта; - текущо управление и мониториране на проектните дейности – ще се реализира от екипа за управление през целия период на проекта; - текущи срещи на Проектния съвет - те ще се провеждат на 2-ва месеца в София. По време на срещите ще се координира реализацията на дейностите и ще се решават своевременно възникналите проблеми. - изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжните процедури - в рамките на дейността ще се организират и проведат тръжните процедури за избор на доставчици по предварително заложените, необходими за реализацията на дейностите, външни услуги;
 • "ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТА”: Въпреки натрупания опит от реализираните предишни проекти („Шанс” и „Училище за амбиции”), както и проучените документи, касаещи район Възраждане и 67-мо училище, при подготовката на настоящия проект бе преценено, че е е необходимо да се направят проучвания, които да подпомогнат неговата реализация. Изследването ще има за цел да се проучат социално-икономическите, инфраструктурните, институционалните и законовите причини, както и социално-психологическите дефицити, културните фактори и обществените нагласи, свързани с отпадане от училище по време на образованието. Успоредно с разкриването на причините за отпадане ще бъде направен анализ на институционалният и обществен отговор на тези причини под формата на социални услуги, проекти за включване и други интервенции. Методически, проучването ще стъпи върху подход, съчетаващ качествени и количествени изследователски инструменти. Количественият подход ще включва проучване чрез стандартизирани въпросници върху извадка от 200 родители в град София, район Възраждане. Извадката ще е пропорционална на размера на населението и ще бъде фокусирана върху уязвими домакинства с отпаднали деца или деца, застрашени от отпадане от училище. Отделно от това ще бъдат проведени 30 полуструктурирани интервюта с родители, възпитатели и представители на местните образователни институции и НПО. Ще бъде направен преглед и анализ на наличните делегирани социални услуги, проекти и други интервенции, които могат да бъдат приложени за реинтегриране на отпадналите деца в училище. Събраните данни и анализи ще бъдат използвани за: - подготовка на процеса по идентифициране и включване в проекта на представителите на целевата група; - по качественото обучение на медиаторите и тяхната работа с целевите групи; - работата на учителите и различните експерти при реализацията на проектната дейност; - дейностите, насочени към родителите и тяхното привличане в образователния процес; - препоръки към общинските съвети и други релевантни институции за предприемане на мерки за намаляване броя на отпадналите ученици от етническите малцинства и за реинтегриране на отпадналите деца в училище, включително за работа в образователните институции, с родителите и с общността.
 • ”СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИЛИЩЕ”: Дейността е насочена към изпълнение на две от стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 година, а именно: „Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства" и „Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства”; В рамките на дейността ще се извърши следното: - „Подбор на екип от медиатори” - Ще се реализира чрез провеждане на конкурсна процедура. Ще се търсят специалисти за работа на терен, както и лица, които познават ромите, работили са с тях, могат да спечелят тяхното доверие и да гарантират интеграцията и реинтеграцията на децата в училище. Предимство ще бъде да говорят български и ромски /турски, без да се изисква специфично образование. - „Обучението на екипа от медиатори” - Екипът ще бъде обучен: да работи с целевата група; да ползва техники за мотивиране на родителите да подпомагат интеграцията и реинтеграцията на децата в училище; да постига договорености, при които и двете страни изпълняват някакви задължения и носят отговорности; да подпомагат работата на учителите по време на процеса по реинтегриране. - „Дейност на медиаторите” - Медиаторите ще бъдат разделени на два основни екипа: за работа с учениците от 67-мо (8 човека) и за работа с отпаднали ученици за тяхното реинтегриране (4 човека). Първият екип ще работи общо с 200 деца, а втория с 40 деца. Ролята на медиаторите ще бъде да познават децата и техните семейства; да посещават домовете им при необходимост; да разговорят с възрастния авторитет в семейството; да съдействат за редовното посещаване на занятията от учениците; да работят и мотивират техните родители; да откриват причините за нередовното посещаване на децата и отпадането от училище, и да работят по тяхното преодоляване. - Създаване на "Съвет за посредничество" - след обучението на медиаторите ще бъде инициирана работна среща за създаване на "Съвет за посредничество". С помощта на медиаторите и представителите на училището в Съвета ще бъдат включени предимно родители на деца от училището и няколко представители на местната власт (район Възраждане) и институции. Съвета ще бъде учреден и ще бъдат приети Правила за неговата работа. Съветът ще проведе общо 20 срещи в рамките на проекта. По време на своята дейност Съвета ще обсъжда реализацията на проекта, текущи проблеми и казуси, възможности за реализация на различни допълнителни инициативи за образователна интеграция на етническите малцинства. На Съвета ще бъде предоставена от екипа за управление текуща информация за дейностите и продуктите на проекта.
 • "ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В 67-МО УЧИЛИЩЕ”: Дейността е насочена към изпълнение и на четирите стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно: „Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства”, „Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства” и „Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства” и „Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система” В процеса на подготовка на проектното предложение бе проведено обсъждане между партньорите за подобряване на образователната среда в училище и създаване на нови, атрактивни за учениците, пространства. Бе решено в рамките на тази дейност да се обособят следните пространства (като отделни помещения): - „Клубно пространство за децата от 1-ви до 4-ти клас – помещение за дейности с участие на около 20 деца. Тук ще се провеждат клубовете: „Арт клуб - Работливи пчелички"; - „Клубно пространство за децата от 5-ти до 8-ми клас – помещение за дейности с участие на около 20 деца - Тук ще се провеждат клубовете: "Шекспир и приятели", - „Клубно пространство за фолклор, танци и музика” - Тук ще се провеждат клубовете: „Български и ромски песни и танци”, Оркестъра по духова музика – помещение за дейности с участие на около 30 деца ; В рамките на дейността помещенията ще бъдат приведени в съответния вид за използвани от персонала на 67-мо училище. Оборудването и обзавеждането ще бъде закупено за сметка на проекта.
 • "ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В 67-МО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЯ КАПАЦИТЕТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ”: Дейността е насочена към изпълнение на две от стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно: „Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства и „Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства”; Дейността ще се изпълни в три основни направления: - „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства”: + Ще се създадат и/или адаптират индивидуални/групови учебни програми, насочени към наваксване на пропуснати знания и умения по български език, литература, математика, английски език, география и икономика, гражданско образование (история и цивилизация), природни науки (човекът и природата, биология и здравно образование) и други необходими предмети, нужни за успешното им интегриране в образователния процес и намаляване риска от отпадане; + Ще се проведат индивидуални/ групови програми с 200 ученици за запълване на празнотите и пропуските в учебното съдържание в зависимост от нуждите. Графика на програмите ще бъде разработен съвместно с медиаторите и съобразен с нуждите на всеки ученик. - „Допълнително обучение по български език за учениците”: + Дейността цели да се преодолеят пропуските в използването на езика за децата и младежите, чийто български не е майчин и поради това се затрудняват с учебния материал. + В рамките на дейността ще бъдат адаптирани/разработени учебни програми по български език във варианти за 1-5 клас в рамките на 48 часа и 6-8 клас – в рамките на 30 часа. + Ще бъдат сформирани малки групи (5-8 деца) от 1-2 клас; 3-4 клас; 5-6 клас и 7-8 клас; + Ще бъдат проведени общо 14 групи с деца от 1-ви до 5-ти клас и 6 групи от 6-ти до 8-и клас. Програмата ще се провежда 2 пъти седмично по един час. Общо ще бъдат включени 100 ученици. - „Психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства” – в рамките на тази дейност ще бъде нает психолог с подходящ опит и образование. Той ще работи ежеседмично с деца, които имат нужда от такава подкрепа. Работата на психолога ще бъде подкрепена от учителите и медиаторите. В дейността на психолога ще се използват инструментите и продуктите от проект „ШАНС. Интегриран подход за ранна превенция на детското асоциално поведение и отпадането от училище”. В рамките на задълженията на психолога ще се включва освен индивидуалната работа и групова работа, насочена към превенция на агресията, антисоциалните прояви и други подобни форми на поведение. Психолога ще окаже подкрепа на 150 деца.
 • "РАБОТА С РОДИТЕЛИ БЕЗ РАЗЛИКА ОТ ЕТНИЧЕСКИЯ ИМ ПРОИЗХОД”: Дейността е насочена към изпълнение и на четирите стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно: „Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства”, „Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства” ,„Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства” и „Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система”. Ще се реализира в три основни направления: - „Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия”; + това направление основно ще се реализира от медиаторите в рамките на техните задължения. Те ще извършват активно и постоянно посредничество между родители, ученици и училище за преодоляване на съществуващите пречки; + Ще се създаде и реализира модела „На кафе” - седмична едночасова среща на родители, техните деца, медиатори и учител за провеждане на свободен и непринуден разговор, насочен към преодоляване на пречките за посещаване на училище. За място на провеждане „На кафе” ще се използва подходящи заведения, където родителите желаят да посетят. Модела ще се ръководи от експерт - психолог. Участниците в една среща не трябва да бъдат повече от 12. - „Насърчаване участието на родителите в образователния процес” – това направления ще се реализира чрез следните три форми: + "Информационни дни" – всеки месец ще се канят родители на децата от етническите малцинства и други родители на специално организиран ден, в който ще се правят презентации, ще се представят кратки филми, ще се раздават информационни материали. В тези дни ще участват медиаторите, учителите, експерти от различни области. Информационните дни ще се водят от експерт; + "Малки работни форуми" с родителите и представители на институции и организации – формата ще се провежда освен в училище и в залите на други институции и организации. На форумите ще се представят различни гледни точки за образованието, културното развитие, възпитанието на децата, интеркултурните проблеми и решения, въпроси за превенция на престъпността и сигурността на гражданите. В рамките на проекта ще се проведат 10 такива събития. Те ще се водят от фасилитатор и експерти; + "Семейни конференции" – ще се провежда всеки месец. Ще бъдат проведени общо 14 в училището. Конференциите ще бъдат с продължителност 2 часа и в тях ще участват медиаторите, родителите, водещите на програми и екипа на проекта – средно по 20 на конференция. Конференциите ще се водят от експерт-психолог; - „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието” – това направление ще се реализира чрез следните две форми: + „Граждански университет за родители” – ще се проведат 10 сесии под формата на лекции, обединени от различни теми на гражданското образование с акцент на обучение в методите на интеркултурното общуване. Ще се подберат теми, свързани с общо приемливи въпроси като биологичното развитие на личността и психосоциалната среда; родителствуването като общо понятие; въпроси за трудовата реализация и професионалното развитие. + „Ателие за родители” – ще се реализира чрез създаване на малки групи от родители, които чрез посредничеството на медиаторите и другите участници в проекта, да участват доброволно в тази форма. Идеята на ателието е да се решават конкретни проблеми и казуси от живота на училището, децата и родителите под ръководството на психолог.
 • "РЕИНТЕГРИРАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА МЛАДЕЖИ ДО 18 ГОДИНИ, ОТПАДНАЛИ ОТ УЧИЛИЩЕ”: Дейността е насочена към изпълнение на две от стратегическите цели, определени в (СОИДУЕМ) 2015-2020 г., а именно: „Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства” и „Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства” и ще се реализира по следния начин: - „Идентифициране на отпаднали ученици” - ще се разработи модел на процеса по идентифициране на отпаднали ученици. В рамките на един ден ще бъдат обучени 4-мата медиатори да прилагат процеса. Те ще изготвят първоначален разширен списък от 60 отпаднали ученици от 3 до 8 кл. от 67-мо ОУ „Васил Друмев” и други основни училища от районите „Възраждане” и „Сердика”. Ще извършат първоначална проверка по документи, телефон и бази данни по списъка. Накрая ще се направи кратък списък с 40 деца. Всеки медиатор ще посети по 10 деца и техните семейства. Ще бъдат попълнени документите по модела; - „Информационни кампании за привличане на отпадналите ученици” – там където има най-висока концентрация на отпаднали ученици ще се проведат малки работни форуми с представители на институции и организации, заинтересовани от процеса по реинтеграция. По време на форумите ще се дискутира проблема с отпадналите ученици и взимане на конкретни решения за подпомагане на този процес. Ще се проведе кампания за привличане на отпаднали ученици под формата на информационни дни. В събитията ще бъдат поканени за участие деца и техните родители, участвали в процеса по идентификация. В организацията и провеждането на събитието активно ще участват представители на институции, организации и местни лидери. По време на събитието и след него ще бъдат попълвани заявления от родителите и младежите за участие в проекта и процеса по реинтегрирне в училище. - „Работа в общността с отпадналите и техните семейства” - Четиримата медиатори ще извършават активно посредничество с родителите за включване на децата в проекта. Набирането на децата ще става по време на информационните дни, с посещения по адреси, разговори с родители, близки и децата. След тяхното включване в процеса те ще извършват активна посредническа роля до края на проекта чрез: редовни срещи с родителите и учителите, подпомагане при решаване на социални и лични проблеми на семействата, помощ на учителите при осъществяване на дейностите по проекта, активно подпомагане след записване на детето в някоя от формите на обучение и др. подпомагащи мерки. - „Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици”- Дейността ще се изпълнява от екипа на проекта, с помощта на медиаторите. На децата, с които е сключено споразумение, с помощта на медиаторите ще бъдат определени нуждите от учебници и материали, необходими за включване в проектните дейности. Екипът на проекта ще осигури необходимите учебни пособия и материали. Раздаването ще става с помощта на медиаторите, които ще имат отговорността да следят използването им и правилното съхранение; - Провеждане на Мотивационна програма – През програмата ще преминат всички 40 деца. Те ще бъдат насочвани и организирани от медиаторите. - „Допълнителни занимания за успешно реинтегриране на отпадналите ученици от етническите малцинства”- Ще се адаптират индивидуални/групови учебни програми, насочени към наваксване на пропуснати знания и умения по необходимите предмети, нужни за успешното реинтегриране на отпадналите ученици; Ще се проведат индивидуални/ групови програми с 40-те деца за запълване на празнотите и пропуските в учебното съдържание в зависимост от нуждите. Графикът на програмите ще бъде разработен съвместно с медиаторите и съобразен с нуждите на всеки ученик. - „Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин” – Ще се използват програмата за 1-5 клас – 48 часа, разработена в дейност 5. Ще бъдат сформирани малки групи (5 деца) и ще бъдат проведени общо 8 групи. Програмата ще се провежда 2 пъти седмично по един час.
 • „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИ ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ, ОСНОВАНИ НА ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ”: Дейността е насочена към изпълнение и на четирите стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно: „Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства”, „Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства” ,„Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства” и „Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система”. В рамките на тази дейност ще се реализират: - два информационни семинара, които ще се рекламират широко в медиите. Темите на информационните семинари ще бъдат: “Образователната интеграция на етническите малцинства” и "Интеграция при извънучилищна дейност". По време на семинарите ще бъдат представени различили гледни точки и различни аспекти по отношение на интеграцията на етническите малцинства в образователната система. Ще се повиши информираността в обществото за ползите от практикуване на добродетелите за личностното израстване на младите хора. Ще бъдат разгледани добри практики, както в България, така и в ЕС. - две кръгли маси, които ще се рекламират широко в медиите. Темите на кръглите маси ще бъдат: „Културното многообразие - източник за взаимно опознаване и духовно развитие на учениците”; „Създаване на предпоставки за по-успешна социализация на децата и младежите от различните малцинствени етнически общности”. На кръглата маса ще бъдат поканени представители на целевите групи и всички заинтересовани страни. Резултатите от проведените семинари и дискусиите по време на кръглите маси ще се анализират и обобщят в общ доклад. Те ще допълнят данните от проучването в началото на проекта и ще позволят да се изготвят препоръки и предложения към съответните институции.
 • "СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И ТЕХНИТЕ ВРЪСТНИЦИ В ИНТЕГРАЦИОННА МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА”: Дейността е насочена към изпълнение на една от стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно:,„Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства”. Ще се реализира през целия периода на проекта под следните форми: клубове по интереси и организирани екскурзии, пътувания, в които целенасочено ще се включват деца от различни етноси. Част от дейността ще се развива в трите обособени помещения по дейност 4. Ще бъдат реализирани следните форми: - Клуб „Шекспир и приятели”( Театрален клуб) – ще участват 20 деца от 5 до 8 клас. В рамките на клуба ще се подготвят и изнасят театрални постановки и други спектакли както по произведения на известни автори, така и по собствени произведения. Ще се води от професионалист два пъти седмично; - АРТ КЛУБ - "Работливи пчелички" - ще участват 20 деца от 1 до 5 клас. В рамките на клуба ще се изработват различни изделия от глина, хартия, прежда по идея на съмите деца или ръководителя на клуба. Ще се води от професионалист два пъти седмично; - Оркестър духова музика – традиционен за училището. Ще участват 25 деца от 5 до 8 клас. Музиката по традиция е много популярна сред децата от ромския етнос, което дава възможност да се постигне сериозен мотивационен ефект, както и ефект на сближаване и преодоляване на различията между етносите. ОУ „Васил Друмев” разполага с необходимата база и инструменти. Заниманията ще се водят от опитен преподавател два пъти седмично; - Спортен клуб по хокей на трева: интересът към този модерен спорт е голям, а училището разполага с необходимата база за неговото практикуване. Ще участват 12 деца от 5 до 8 клас. Заниманията ще се провеждат веднъж седмично по 3 часа. Този отборен спорт ще се практикува в смесени отбори от представители на българския и ромския етнос, което ще стимулира подобряването на мултикултурната среда и преодоляване от ранна възраст на предразсъдъците. - Спортен куб по ръгби: този индивидуален спорт е интересен за младите хора и е полезен в изграждането на дисциплина, спазването на здравословен начин на живот и възпитаването на ценности като уважение към противника, чест и отговорност. 12 ученика, представители на целевата група ще се включат в заниманията по ръгби, които ще се провеждат два пъти седмично по 2 часа. Заниманията ще се водят от опитен преподавател един път седмично; - Клуб „Български и ромски фолклор” - ще участват 25 деца от 4 до 8 клас. В рамките на клуба ще се разучават и представят традиции и обичаи на българския и ромски етнос, български и ромски песни. Ще бъдат подготвени и отбелязани традиционни ромски и български празници като Международен ден на ромите - 8-ми април; Банго Васил /ромската Нова година/ - 14 януари; Гергьовден - 6 май; Коледа, Великден. - В рамките на дейността ще бъдат проведени 2-ве двудневни и 2 еднодневни екскурзии с участието на по 40 деца, специално подбрани като участници в проектните дейности. Възможни дестинации: Рилски манастир, Копривщица, Пловдив, Старосел, Велико Търново, обиколка на София. - В рамките на дейността ще бъдат проведени 10 посещения на различни места в София (музеи, зоопарк, театри, музикални прояви) с участието на по 50 деца.
 • "ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ": Цел на тази дейност е да бъдат информирани институциите и организациите, заинтересовани от темата. Популяризиране на проекта и неговите дейности. Активизиране на институциите за работа в тази специфична сфера. - Ще бъде организирана 1 пресконференция, която ще оповести началото на проекта. Тя ще се проведе в зала на училището. На нея ще бъдат поканени медии и представители на образователни институции, Столична община и представители на неправителствения сектор, които работят в тази област. С мултимедийна презентация експерти на водещата организация ще представят проекта и неговите дейности. - Веднага след стартиране на проекта ще бъде изработена информационна табела – 2 броя, която ще се постави на сградата на водещата организация и 67-мо ОУ. - Ще бъдат подготвени, отпечатани и разпространени рекламно-информационни материали: информационна дипляна, плакат и брошура за резултатите от проекта. Диплените ще бъдат тройно сгъваеми, формат А4, пълноцветни, в тираж 300 броя. Плакатите ще бъдат формат А3, пълноцветни, 50 броя. - Ще бъдат изработени рекламни химикалки с логото на ЕС, ЕСФ и името на проекта: 100 броя. - В края на проекта ще бъде изработена, отпечатана и разпространена информационна брошура с резултатите от проекта - 500 бр., пълноцветна, формат А5, 24 стр. - Преди реализацията на публичните събития и по-важните дейности по проекта до медиите ще бъдат изпращани прессъобщения. Като резултат от тази дейност ще бъдат направени поне 10 публикации или излъчвания в медиите. - В сайта на водещата организация ще се създаде лина на проекта, в който ще бъдат публикуват 10 новини, отразяващи дейностите и постигнати цели и резултати. Информационните и рекламни материали ще носят символите на ЕС и ЕСФ в задължителния формат и съобразени с изискванията за визуализация

Индикатори

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 202.00, Достигната стойност: 281.00
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 240.00, Достигната стойност: 281.00

Финансова информация

276 548.55 BGN
276 548.55 BGN
244 172.57 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 41 482.29 0.00 235 066.26 276 548.55
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 41 482.29 0.00 235 066.26 276 548.55

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.