English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-3.008-0001-C01
"Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
20.01.2017
03.04.2017
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът е разработен в отговор на необходимостта от надграждане и повишаване на институционалния капацитет на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), за реализиране на публичната му роля в разработване и прилагане на социална политика на национално ниво, чрез реализиране и осигуряване на достъп до специализирани обучения и участия в събития (конференции,кръгли маси, семинари, работни срещи, дискусии и др.), свързани с обмен и разпространение на опит, в рамките на компетенциите на служителите и в контекста на усъвършенстване и надграждане на политики. На практика ще бъде повишена квалификацията на служителите от МТСП, ангажирани в специализираните сфери на компетентност - пазар на труда, социалното включване, равните възможности, недискриминацията, условията на труд, демографкото развитие и др., както и ще се повиши капацитета на служителите в МТСП, отговорни за разработването и прилагането на политиките в горепосочените области, включително за планиране, мониторинг и анализ в тези области, както и подобряване на уменията за предприемане на адекватни дейности и решения, както и за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения. 
Предвидените дейности обхващат служителите в Министерство на труда и социалната политика, извън служителите на Главна дирекция "ЕФМПП".
Резултатите от проекта - проучване и анализ на потребностите от обучения на служителите в МТСП; осигуряване на достъп до специализирани обучения и участия в събития (конференции,кръгли маси, семинари, работни срещи, дискусии и др.), свързани с обмен и разпространение на опит са пряко свързани с дейността на служителите в МТСП и с усъвършенстване и надграждане на провежданите политики на МТСП.
Така определените дейности и планирани резултати съответстват и попадат в обхвата на целите, предвидени по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 3 на ОП РЧР 2014-2020.
Дейности
 • В рамките на тази дейност се цели да се извърши проучване и да се изготви анализ на потребностите от обучения на служителите в МТСП, който да бъде разпределен в три направления, както и да се изготвят предложения с препоръки за индивидуални обучения на представителите на целевата група и годишни планове за обучения. По отношение на специализираната сфера на компетентност на МТСП - Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места (Приоритетна ос 1), дейността ще обхване: - Проучване и анализ на проведените и/или текущи дейности и обучения на служителите на МТСП, ангажирани в специализираните сфери на компетентност - подобряване достъпа до заетост и качество на работните места; - Изготвяне на предложения с препоръки за индивидуални обучения на представителите на целевата група с цел повишаване на капацитета на служителите за: * планиране и разработване на стратегически документи и нормативна база, свързани с политиките на МТСП; * мониторинг * аналитични умения при вземане на решения * извършване на оценки на политики * по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения По отношение на специализирана сфера на компетентност на МТСП - Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд (Приоритетна ос 3), дейността ще обхване: - Проучване и анализ на проведените и/или текущи дейности и обучения на служителите на МТСП, ангажирани в специализираните сфери на компетентност - модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд; - Изготвяне на предложения с препоръки за индивидуални обучения на представителите на целевата група с цел повишаване на капацитета на служителите за: * планиране и разработване на стратегически документи и нормативна база, свързани с политиките на МТСП; * мониторинг * аналитични умения при вземане на решения * извършване на оценки на политики * по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения По отношение на третото направление, дейността ще обхване: Проучване и анализ на опита на страни-членки на ЕС в повишаване на квалификацията на служителите, ангажирани в специфични сфери на компетентност - пазар на труда и модернизация на институциите в системата на социалното включване, условия на труд, равни възможности и недискриминация. Изготвеното проучване и анализ ще бъде фундаментална основа на целенасочените действия и мерки, насочени към подобряване на професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в МТСП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения. Изготвените предложения и препоръки, като част от анализа, за индивидуални обучения на представителите на целевата група ще очертаят последващото включване в различни форми на обучение за повишаване на знанията и уменията на служителите, в т.ч. обучения, обмен на опит и добри практики, дискусионни срещи и други.
 • Основната цел на дейността е свързана с: - повишаване на мотивацията на служителите ; - подобряване на професионалната им компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им; - усъвършенстване на знанията и практическите умения; - повишаване на капацитета на служителите за: * планиране и разработване на стратегически документи и нормативна база, свързани с политиките на МТСП; * мониторинг * аналитични умения при вземане на решения * извършване на оценки на политики * по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения На база на проведеното проучване и изготвения анализ на потребностите от обучения на служителите в МТСП, по дейност 1, ще бъде осигурен достъпа до специализирани обучения, разпределени в две направления: - Специализирани обучения за служителите на МТСП, ангажирани в специализираните сфери на компетентност - подобряване достъпа до заетост и качество на работните места; - Специализирани обучения за служителите на МТСП, ангажирани в специализираните сфери на компетентност - модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд; Включените в обхвата на дейността обучения няма да се припокриват по съдържание, насоченост и тематика с такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма. В дейността няма да бъдат включени специализирани обучения за определените целеви групи, които са обект на финансиране по оперативна програма „Добро управление”2014-2020 г. Всички специализирани обучения ще бъдат свързани пряко с изпълняваните и провежданите политики на МТСП. С реализирането на тази дейност се цели да се подобри професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в МТСП за постигане на високи нива на прозрачност и отговорност пред обществото, чрез създаване на гъвкави и адаптивни структури, мотивирани и динамични служители, които използват пълноценно съвременните информационни технологии и предоставят услуги с високо качество.
 • Чрез реализацията на тази дейност се цели да се осигури постоянно разпространение на актуална информация и обмен на опит в рамките на компетенциите на служителите и в контекста на усъвършенстване и надграждане на политики. Всички участия в събития ще бъдат свързани пряко с изпълняваните и провежданите политики на МТСП.От друга страна събитията ще бъдат съобразени и с конкретни прояви и необходимост от участие в тях, съгласно СРЕДНОСРОЧЕН ИНДИКАТИВЕН ПЛАН ЗА ДВУСТРАННАТА И МНОГОСТРАННА МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА МТСП, 2016 - 2018 г., касаещи компетенциите на служителите, попадащи в обхвата на целевата група. Дейността е насочена към служителите на МТСП, в рамките на определената целева група, и обхваща осигуряване на достъп до участия и събития като: - конференции; - кръгли маси; - семинари; - работни срещи; - дискусии; - други, сходни мероприятия. Предвиденото участие в събития, ще бъде организирано съобразно сферата на компетенции на служителите, респективно „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ и „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд“. Предвид времевия обхват на проекта, тази дейност ще бъде оперативно разделена на база индикативен годишен план за участие на служителите на МТСП в сходни мероприятия. Конкретният брой и вид събития допълнително ще се прецизира в процеса на изпълнение на тази дейност и в съответствие с компетенциите на представителите на целевата група, в контекста на усъвършенстване и надграждане на политики. Включените в обхвата на дейността участия в събития няма да се припокриват с такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма. В дейността няма да бъдат включени участия в събития на определените целеви групи, които са обект на финансиране по оперативна програма „Добро управление” 2014-2020г. Изпълнението на дейност 2 е в отговор на идентифицираната необходимост от целенасочени действия и мерки, насочени към подобряване на професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в МТСП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения. В съответствие със секторните стратегически документи, осигуряването на достъп и участие в събития ще подпомогне дейността на служителите на МТСП, в сферата на публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, касаещи социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.
 • Основна цел на дейността е ефективно и навременно управление на изпълнението на дейностите в рамките на проекта. В обхвата на тази дейност ще бъде осигурено техническо и експертно обезпечаване на изпълнението, с цел ефективно и ефикасно постигане на предвидените цели и заложените резултати. Членовете на екипа ще реализират задачи за навременното и качествено изготвяне на всички оперативни, технически и финансови документи при изпълнението на проекта. Администрацията и управлението на проекта ще се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Организацията и управлението на проекта, по отношение на експертна координация ще се основава на: - детайлизиране на задачите; - конкретизиране на отговорностите; - стриктно спазване на поставените във времевия график срокове; - провеждане на ежемесечни работни срещи на екипа на проекта; - своевременно уведомяване за настъпване на рискове, застрашаващи успешното изпълнение на проекта; - навременно предприемане на корективни мерки, при необходимост. Организацията и управлението на проекта, по отношение на качествено и навременно изпълнение на дейностите, ще се основава на: - времевия график за изпълнение на проекта; - таблица с индикаторите за измерване на резултатите от изпълнението на проекта; - предвидените резултати от всяка дейност; - график на тръжните процедури; Организацията и управлението на проекта, по отношение на ефективно управление, ще се основава на: * Ефективна комуникация – осигуряване на точна и ясна представа за задачите и сроковете за тяхното изпълнение на всеки един от членовете на екипа; * Адекватно управление на дейностите – ясно дефиниране на целите и задачите, за спазване на поетите ангажименти, отговорност и мотивация на всеки един от членовете на екипа; * Управление на промяната – отчитане на настъпващите критични промени и взимане на необходими и навременни мерки за тяхното управление; * Текущ мониторнг - осъществяване на постоянен контрол на изпълнението и напредъка на проекта. В рамките на дейността и с цел ефективно постигане на предвидените резултати е определен екип за изпълнение на проекта, както следва: * Ръководител - Управление и контрол; Създаване на цялостната организация за изпълнение на проекта, както и разпределение на задачи между членовете на екипа и контролиране на изпълнението им; Представителство пред УО, избраните изпълнители и други заинтересовани страни; * Координатор - Координация и участие в изпълнението на дейностите; Оперативна координация на действията по изпълнение на проекта. Представителство (без право на подпис) при отсъствие на ръководителя; * Счетоводител - Осъществяване на плащания и управление на бюджета на проекта; Водене на счетоводна отчетност на дейност по проекта. Проследяване спазването на приложимите нормативни актове и бюджетната рамка на проекта. * Юрист - Проследяване на законосъобразността на извършваните дейности; Оформяне и правна издържаност на документацията по проекта. Проследяване на законносъобразността на договори, процедури, контакти и кореспонденция с УО и трети страни. * Технически сътрудник - Съхраняване, класифициране и архивиране на цялостната документация по проекта. Изготвяне на текуща документация и кореспонденция; Подготовка на документи за верифициране на разходите. В обхвата на дейността се включва и подготовката и организацията на избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки: - за проучване и анализ на потребностите от обучения на служителите в МТСП; - осигуряване на достъп до специализирани обучения; - осигуряване на достъп и участия в събития, свързани с обмен и разпространение на опит.
 • Предвидената дейност за информация и комуникация е в съответствие с условията и изискванията, описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на Управляващия орган по ОП РЧР. Дейност 5 цели своевременно информиране на обществеността, представителите на целевите групи и заинтересованите лица за целите, дейностите, очакваните резултати и съфинансирането от Европейския социален фонд, с оглед спазване на принципите за прозрачност, добро управление и осигуряване на широка обществена подкрепа. Дейностите по визуализация, информиране и публичност ще включват: - Провеждане на 2 пресконференции, респективно при стартиране и при приключване на проекта; - Разработване и доставка на информационни материали; - Периодично информиране за степента на напредъка на проекта, чрез публикуване на прессъобщения и друга актуална информация на официалната интернет страница на МТСП; - Организиране и провеждане на информационни кампании в електронни, печатни и интернет медии, чрез изработване и разпространение на информационни материали; Осигуряването на публичност и информираност на всички заинтересовани страни и потребителите на резултатите по проекта ще допринесе за пълното изпълнение на целите и реализиране на добавената стойност за обществото.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Заети лица в институциите, работещи в сферата на пазара на труда, повишили своята квалификация, Целева стойност: 15.00, Отчетена стойност: 0.00
Заети лица в институциите на пазара на труда, обхванати в мерки по програмата, Целева стойност: 19.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 100.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Заети лица, Целева стойност: 140.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

2 000 000.00 BGN
2 000 000.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [1] Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 300 000.00 0.00 1 700 000.00 2 000 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 300 000.00 0.00 1 700 000.00 2 000 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).