English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0006-C05
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ ==> Добро управление
11.04.2016
21.12.2015
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план ще подпомага редица дейности, които ще повишат ефективността на контрола, осъществяван от ОО - извършването на одитни ангажименти и проверки на място по оперативните програми, финансирани по ЕСИФ, за постигане на разумна увереност за законосъобразността и допустимостта на извършваните разходи. Финансовият план е насочен и към по-нататъшно укрепване на капацитета на ИА ОСЕС за ефективно изпълнение на функциите й на Одитен орган по оперативните програми, финансирани от ЕСИФ. 
В допълнение се предвижда да бъде осигурено и необходимото техническо оборудване и поддръжка на специализирания софтуер за изпълнение на одитните ангажименти. При изпълнение на финансовия план ще бъдат спазвани хоризонталните политики на ЕС. Целева група- служителите на Одитния орган и външни лица, наемани за изпълнение на одиторски процедури и предоставяне на консултантски услуги.
Няма

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 2.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Достигната стойност: 97.00
Обучени служители, Целева стойност: 544.00, Достигната стойност: 519.00

Финансова информация

1 701 115.00 BGN
1 701 115.00 BGN
1 381 467.64 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 255 167.25 0.00 1 445 947.75 1 701 115.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 255 167.25 0.00 1 445 947.75 1 701 115.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори. , Стойност: 70 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори
Предмет на предвидената процедура: “Миграция на използваната от ИА ОСЕС система PAWS към новата ѝ версия Ideagen Pentana и техническа поддръжка на новата версия за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.“, Стойност: 112 000.00
 • Обособена позиция 1: Миграция на използваната от ИА ОСЕС система PAWS към новата ѝ версия Ideagen Pentana и техническа поддръжка на новата версия
Предмет на предвидената процедура: Техническа поддръжка на програмен продукт "Pentana" за 12 месеца, Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: техническа поддръжка на програмен продукт "Pentana
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти по Европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите по трансгранично сътрудничество на служителите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, Стойност: 250 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на автомобилен превоз
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и медицинска застраховка при служебните пътувания на служители на ИА "Одит на средствата от ЕС", Стойност: 200 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и медицинска застраховка при служебните пътувания
Предмет на предвидената процедура: „Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” , Стойност: 250 000.00
 • Обособена позиция 1: Организиране на обучения и семинари в страната
Предмет на предвидената процедура: Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА "Одит на средствата от ЕС", Стойност: 63 600.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на 40 броя преносими компютри
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Милена Терзиева, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на одитни процедури
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Яна Якова, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на одитни процедури - Яна Якова
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Златка Петкова , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на одитни процедури - Златка Петкова
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Симеон Струкански , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на одитни процедури - Симеон Струкански
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Николай Игнатов, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на одитни процедури - Николай Игнатов
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Георги Маламов, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на одитни процедури - Георги Маламов
Предмет на предвидената процедура: Експертни оценки-Кирил Крежов, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Експертни оценки-Кирил Крежов
Предмет на предвидената процедура: Експертни оценки-Юлиан Пальов, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Експертни оценки-Юлиан Пальов
Предмет на предвидената процедура: Презентация на теми - Стефан Белчев , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Презентация на теми - Стефан Белчев
Предмет на предвидената процедура: Презентация на теми - Красимир Логофетов , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Презентация на теми - Красимир Логофетов
Предмет на предвидената процедура: Изработна и доставка на материали за информираност и визуализация - 2016 г., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изработна и доставка на материали за информираност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Изработна и доставка на материали за информираност и визуализация - 2017 г., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Изработна и доставка на материали за информираност и визуализация - 2017 г.
Предмет на предвидената процедура: Презентация на теми - Мариана Кацарова, Стойност: 2 400.00
 • Обособена позиция 1: Презентация на теми - Мариана Кацарова
Предмет на предвидената процедура: Презентация на теми - Георги Стратиев, Стойност: 2 080.00
 • Обособена позиция 1: Презентация на теми - Георги Стратиев

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.