English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0006-C04
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ ==> Добро управление
11.04.2016
21.12.2015
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план ще подпомага редица дейности, които ще повишат ефективността на контрола, осъществяван от ОО - извършването на одитни ангажименти и проверки на място по оперативните програми, финансирани по ЕСИФ, за постигане на разумна увереност за законосъобразността и допустимостта на извършваните разходи. Финансовият план е насочен и към по-нататъшно укрепване на капацитета на ИА ОСЕС за ефективно изпълнение на функциите й на Одитен орган по оперативните програми, финансирани от ЕСИФ. 
В допълнение се предвижда да бъде осигурено и необходимото техническо оборудване и поддръжка на специализирания софтуер за изпълнение на одитните ангажименти. При изпълнение на финансовия план ще бъдат спазвани хоризонталните политики на ЕС. Целева група- служителите на Одитния орган и външни лица, наемани за изпълнение на одиторски процедури и предоставяне на консултантски услуги.
Няма

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 91.00
Обучени служители, Целева стойност: 544.00, Отчетена стойност: 3.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 91.00
Обучени служители, Целева стойност: 544.00, Отчетена стойност: 12.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 185.60
Обучени служители, Целева стойност: 544.00, Отчетена стойност: 77.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 185.60
Обучени служители, Целева стойност: 544.00, Отчетена стойност: 136.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 185.60
Обучени служители, Целева стойност: 544.00, Отчетена стойност: 209.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 282.60
Обучени служители, Целева стойност: 544.00, Отчетена стойност: 302.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 282.60
Обучени служители, Целева стойност: 544.00, Отчетена стойност: 302.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00

Финансова информация

1 701 115.00 BGN
1 701 115.00 BGN
1 213 156.10 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 255 167.25 0.00 1 445 947.75 1 701 115.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 255 167.25 0.00 1 445 947.75 1 701 115.00

Тръжни процедури

Наименование: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори. , Стойност: 70 000.00
Наименование: Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори. , Стойност: 70 000.00
Наименование: Миграция на използваната от ИА ОСЕС система PAWS към новата ѝ версия Ideagen Pentana и техническа поддръжка на новата версия, Предмет на предвидената процедура: “Миграция на използваната от ИА ОСЕС система PAWS към новата ѝ версия Ideagen Pentana и техническа поддръжка на новата версия за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.“, Стойност: 112 000.00
Наименование: техническа поддръжка на програмен продукт "Pentana, Предмет на предвидената процедура: Техническа поддръжка на програмен продукт "Pentana" за 12 месеца, Стойност: 40 000.00
Наименование: Осигуряване на автомобилен превоз, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти по Европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите по трансгранично сътрудничество на служителите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, Стойност: 250 000.00
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и медицинска застраховка при служебните пътувания, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и медицинска застраховка при служебните пътувания на служители на ИА "Одит на средствата от ЕС", Стойност: 200 000.00
Наименование: Организиране на обучения и семинари в страната, Предмет на предвидената процедура: „Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” , Стойност: 250 000.00
Наименование: Доставка на 40 броя преносими компютри, Предмет на предвидената процедура: Доставка на преносими компютри за нуждите на ИА "Одит на средствата от ЕС", Стойност: 63 600.00
Наименование: Изпълнение на одитни процедури, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Милена Терзиева, Стойност: 0.00
Наименование: Изпълнение на одитни процедури - Яна Якова, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Яна Якова, Стойност: 0.00
Наименование: Изпълнение на одитни процедури - Златка Петкова, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Златка Петкова , Стойност: 0.00
Наименование: Изпълнение на одитни процедури - Симеон Струкански, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Симеон Струкански , Стойност: 0.00
Наименование: Изпълнение на одитни процедури - Николай Игнатов, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Николай Игнатов, Стойност: 0.00
Наименование: Изпълнение на одитни процедури - Георги Маламов, Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на одитни процедури - Георги Маламов, Стойност: 0.00
Наименование: Експертни оценки-Кирил Крежов, Предмет на предвидената процедура: Експертни оценки-Кирил Крежов, Стойност: 0.00
Наименование: Експертни оценки-Юлиан Пальов, Предмет на предвидената процедура: Експертни оценки-Юлиан Пальов, Стойност: 0.00
Наименование: Презентация на теми - Стефан Белчев, Предмет на предвидената процедура: Презентация на теми - Стефан Белчев , Стойност: 0.00
Наименование: Презентация на теми - Красимир Логофетов, Предмет на предвидената процедура: Презентация на теми - Красимир Логофетов , Стойност: 0.00
Наименование: Изработна и доставка на материали за информираност и визуализация, Предмет на предвидената процедура: Изработна и доставка на материали за информираност и визуализация - 2016 г., Стойност: 0.00
Наименование: Изработна и доставка на материали за информираност и визуализация - 2017 г., Предмет на предвидената процедура: Изработна и доставка на материали за информираност и визуализация - 2017 г., Стойност: 0.00
Наименование: Презентация на теми - Мариана Кацарова, Предмет на предвидената процедура: Презентация на теми - Мариана Кацарова, Стойност: 2 400.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).