English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0006-C03
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ ==> Добро управление
11.04.2016
21.12.2015
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план ще подпомага редица дейности, които ще повишат ефективността на контрола, осъществяван от ОО - извършването на одитни ангажименти и проверки на място по оперативните програми, финансирани по ЕСИФ, за постигане на разумна увереност за законосъобразността и допустимостта на извършваните разходи. Финансовият план е насочен и към по-нататъшно укрепване на капацитета на ИА ОСЕС за ефективно изпълнение на функциите й на Одитен орган по оперативните програми, финансирани от ЕСИФ. 
В допълнение се предвижда да бъде осигурено и необходимото техническо оборудване и поддръжка на специализирания софтуер за изпълнение на одитните ангажименти. При изпълнение на финансовия план ще бъдат спазвани хоризонталните политики на ЕС. Целева група- служителите на Одитния орган и външни лица, наемани за изпълнение на одиторски процедури и предоставяне на консултантски услуги.
Няма

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 91.00
Обучени служители, Целева стойност: 1 119.00, Отчетена стойност: 3.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 91.00
Обучени служители, Целева стойност: 1 119.00, Отчетена стойност: 12.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 185.60
Обучени служители, Целева стойност: 1 119.00, Отчетена стойност: 77.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 185.60
Обучени служители, Целева стойност: 1 119.00, Отчетена стойност: 136.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 185.60
Обучени служители, Целева стойност: 1 119.00, Отчетена стойност: 209.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

2 855 468.00 BGN
2 855 468.00 BGN
876 485.98 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 428 320.20 0.00 2 427 147.80 2 855 468.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 428 320.20 0.00 2 427 147.80 2 855 468.00

Тръжни процедури

Наименование: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори. , Стойност: 70 000.00
Наименование: Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори, Предмет на предвидената процедура: „Доставка на компютърна техника за нуждите на ИА „Одит на средствата от ЕС“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 40 бр. преносими компютри; Обособена позиция № 2 – Доставка на 10 бр. настолни компютри и 10 бр. монитори. , Стойност: 70 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).