English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0084-C02
„Ти Си! – Трансфер на идентифицирани социални иновации”
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.09.2017
18.09.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проект „Ти си! –Трансфер на идентифицирани социални иновации” е насочен към подобряване на транснационалното сътрудничество между Агенцията по заетостта (АЗ) и френската Обществена служба по заетост (ОСЗ)–Pôle emploi. Той акцентира върху идентифицирането на успешни инициативи и иновации на пазара на труда от Франция и последващото трансфериране на тези иновативни социални практики и експертен опит в България.
Основните дейности по проекта, които са в синхрон с целите на процедурата са следните:
1.	Повишаване на административния и експертен капацитет на партньорите и заинтересованите страни чрез обмяна на опит и добри практики;
2.	Адаптиране/валидиране на социалните иновации в АЗ;
3.	Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА за обезпечаване на нововъведените иновативни практики;
4.	Извършване на оценка на постигнатите резултати във връзка с приложимостта на иновативните социални практики;
5.	Разпространение на постигнатите резултати;
6.	Организация и управление;
7.	Информация и комуникация
Планираните дейности са насочени към идентифициране и трансфериране на социални иновации в полза на клиентите и обмяната на експертен и административен опит с цел повишаване на капацитета на служителите на АЗ.
Като резултат от проекта ще бъдат идентифицирани и трансферирани 2 социални иновации:
1.	Нови електронни услуги, внедрени в практиката на АЗ;
2.	Адаптиране на идентифицирана добра практика – от типа „намиране на кариерни пътеки” за търсещи работа лица.
В резултат на изпълняваните интервенции чрез съвместно разработване и изпълнение на настоящия проект с партньор ОСЗ-Франция, ще се идентифицират и реализират действия за намиране на съвместни решения на общи проблеми, за обмяна на добри практики, опит, ноу-хау, свързани с политиката по насърчаване на заетостта. Придобиването на нови знания и умения ще допринесе за усъвършенстване на вече съществуващите инструменти чрез въвеждане на иновативни елементи и повишаване на доверието на клиентите към АЗ като институция.
Дейности
 • Повишаване на административния и експертен капацитет на партньорите и заинтересованите страни чрез обмяна на опит и добри практики: Целта на дейността е повишаване на административния и експертен капацитет на партньорите и заинтересованите страни чрез обмяна на опит и добри практики, идентифициране на налични социални иновации, които са успешно приложени от ОСЗ-Франция и изготвяне на анализ на проучените иновативни практики. В пълно съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата, терминологията на проектното предложение включва понятията „социална иновация“ и „иновативна практика“ като еквивалентни. Социалните иновации, които ще бъдат търсени в процеса на проучване са два вида – единият е свързан с внедряване на нови електронни услуги, насочени към потребителите на дейността на публичната служба по заетост, а другият се отнася до търсене на добра практика, свързана с намирането на кариерна пътека от търсещи работа лица. Първата социална иновация е ориентирана към процес, а втората е насочена към работа с конкретна целева група, каквато са търсещите работа лица. Ролята на партньора по проекта се изразява в осигуряването на служители, които да се ангажират с предоставяне на информация относно добрите практики от дейността на ОСЗ-Франция, както и на съдействие при организиране на посещение на място в структурите на службата и при работодатели. Дейността има следните етапи: 1. Планиране: - Десктоп проучване на предлаганите от партньора услуги за насърчаване на заетостта, в т.ч. и електронни. На базата на извършеното проучване ще се идентифицират добри практики, които планираме да се обсъдят, обследват и анализират по време на работно посещение във Франция. Предмет на обмяната на опит ще са и добри практики при организирането на дейността на ОСЗ-Франция, функциониращи и доказали своята ефективност и ефикасност при взаимодействието си с целевата група. - Набелязване на конкретни иновативни практики от страна на екипа по проекта; 2. Обмяна на опит: - организиране на 1 бр. работна среща с продължителност 6 дни за обмяна на опит и добри практики за служители на АЗ във Франция; Предвижда се обмен на информация за набелязаните конкретни социални иновации, като целта е да се изследват приложените модели, да се опишат срещаните проблеми в практиката при взаимодействието им с крайния потребител – търсещо работа лице или работодател..Посещението ще бъде организирано така, че да се предостави възможност на служителите на АЗ да се запознаят с организационните структури, процеси и практиката във Франция по отношение на внедрените електронни услуги за лица и работодатели и практиката за намиране на кариерна пътека от търсещи работа лица. 3. Анализ и идентифициране на добрите практики: Изготвяне на анализ в електронен формат за наличните социални иновации и добри практики, прилагани в ОСЗ-Франция. Към анализа ще бъдат приложени методите за преодоляване на трудностите и доказателства, ще се опише историята и начина на въвеждане на различните практики и модели, подкрепени с качествени и количествени доказателства за тяхната ефективност. - идентифициране на 2 бр. иновативни социални практики: Анализът ще обхване действащите нормативни актове, регламентиращи предоставянето на електронни услуги за потребителите, както и действащите методологии за предоставянето на такива услуги. Ще включва още препоръки за прилагане и адаптиране на поне 2 /две/ иновативни социални практики, успешно приложени във Франция, които ще включват основните цели, отговорни институции за последователно и цялостно въвеждане на концепцията в правната уредба и времевата рамка на изпълнението.
 • Адаптиране/валидиране на социалните иновации в АЗ: Целта на дейността е адаптиране/валидиране на вече идентифицираните по Дейност 1 иновативни социални практики в АЗ. Тя се състои в прилагането на практика на заимстваните 2 социални иновации – нови електронни услуги и услуги от типа „намиране на кариерна пътека”. За разпространение и обратна връзка по отношение на идентифицираните добри практики, ще бъдат проведени семинари с представители на регионалните структури на Кандидата. Семинари ще включват теоретична, дискусионна и практическа част. По време на всеки един от семинарите ще бъде търсена обратна връзка от всички участници, ще се прави задължително обсъждане на протичащите процеси и работа в малки групи. В края на всеки семинар задължително ще се извършва Обобщение на проведената дейност, като участие взима цялата група и се правят съответни изводи и препоръки. Темите са взаимосвързани и се допълват, което осигурява устойчивостта на постигнатите резултати. Те ще бъдат включени в програмата на семинарите, с която предварително ще бъдат запознати участниците в събитията. В програмата ще бъдат разисквани въпроси, представени добри практики и социални иновации, които биха имали положителен ефект и биха били успешни в условията в България. По време на срещите ще се обсъдят възможностите за прилагането на нови електронни услуги и добри практики, необходимост от промени в съответстващото законодателство и набелязване на конкретни мерки, чрез които да бъдат решени проблемите за всички заинтересовани лица. За целта възнамеряваме да бъде използван опитът на партньора по отношение на вече приложени и успешни практики и мерки за справяне с проблемите на търсещите работа лица и работодателите. В допълнение, адаптирането на идентифицираните иновативни практики е част от модернизирането на услугите на АЗ и повишаването на капацитета на нейните служители. Дейността ще се изпълни на следните етапи: • Планиране: - Изготвяне на програма на семинарите и списък с участниците; - Изпращане на покани до участниците • Изпълнение: - провеждане на 9 семинара в България за разпространение на идентифицираните иновативни практики до ДРСЗ и ДБТ; - адаптиране и внедряване на 2 бр. иновативни социални практики в дейността на Кандидата. В съответствие с Ръководството за социални иновации на ЕК, при фактическото въвеждане на иновативните практики, стъпките ще бъдат следните: - Проучване на социалната иновация; - Прототипиране и пилотно внедряване на социалната иновация; - Прилагане/внедряване на социалната иновация; Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията. С реализирането на дейността ще се повиши информираността на служителите на АЗ от териториалните й поделения и ще се осигури активното им участие във връзка с адаптирането и внедряването на 2 броя иновативни практики. Предвижда се семинарите да се реализират на територията на деветте ДРСЗ на АЗ.
 • Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА за обезпечаване на нововъведените иновативни практики: Целта на дейността е осигуряване на оборудване, обзавеждане и ДНА за обезпечаване на нововъведените иновативни практики. За обезпечаване на процеса по въвеждане на нови електронни услуги под формата на социална иновация, насочена към клиентите на АЗ, ще бъдат закупени оборудване, обзавеждане и ДНА. Предвижда се осигуряването на софтуер за внедряването на добри практики. АЗ е член на мрежата на Световната организация на ОСЗ – WAPES. На проведените срещи на организацията, служители на Агенция са слушали презентации за опита на ОСЗ-Франция при използването на съвременните технологии при посредничеството за намиране на работа. Във Франция е разработено софтуерно приложение за компютри и мобилни телефони, което подпомага търсещите работа лица за намиране на подходяща работа. Приложението сравнява квалификациите на лицето с изискванията на работодателите по обявените свободни работни места и предлага възможност за онлайн кандидатстване. Вследствие реализиране на предходните дейности за идентифициране на добри практики в ОСЗ-Франция, ще се изследват предимствата на съвременните технологии при извършването на посредничество на пазара на труда. В тази връзка, в рамките на дейността ще се осигури необходимите оборудване, обзавеждане и ДНА, както следва 1 бр. сървър, 1 бр. климатик за сървър, 10 бр. компютърни конфигурации - компютри, монитори, клавиатури и др., 10 бр. работни бюра, 10 бр. работни столове, 1 бр. софтуер за внедряването на добри практики и др. С цел изпълнението на поставените цели на проектното предложение и обезпечаване на дейностите, осигуряването на оборудване, обзавеждане и ДНА напълно кореспондира с предвиденото по проекта адаптиране и внедряване на нови електронни услуги и допълва процеса на обновяване на цялостната административна дейност на АЗ. Дейността ще се изпълни на следните етапи: Планиране: - анализиране на необходимостта от осигуряване на оборудване, обзавеждане и ДНА; Изпълнение: - осигуряване на оборудване, обзавеждане и ДНА за обезпечаване на нововъведените иновативни практики.
 • Извършване на оценка на постигнатите резултати във връзка с приложимостта на иновативните социални практики: Целта на дейността е извършване на оценка на постигнатите резултати във връзка с приложимостта на иновативните социални практики – нови електронни услуги и добри практики от типа намиране на кариерни пътеки. Наблюдението и оценката на идентифицираните и внедрени социални иновации ще бъдат насочени към качественото им изпълнение, както и към постигане на очакваните резултати. Основни инструменти за оценка, измерване на въздействието и отчитане на ефективността на нововъведените социални иновации ще бъде обратната връзка, получена от клиентите на АЗ. На този етап от изпълнението на проекта се предвижда осъществяването на оценка на постигнатите резултати, чрез която ще бъде проследена ефективността от нововъведените социални иновации посредством Методика за оценка. Оценката на постигнатите резултати и заложените цели ще се измерва на база следните показатели: брой идентифицирани и брой трансферирани иновативни социални практики. Оценката на постигнатите резултати има за цел да проследи логическата връзка между заложеното проекта и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. С оглед извършването на оценка до каква степен постигнатите резултати съответстват на заложените цели по проекта ще бъде следвана Методика за оценка на ефективността на проекта. Механизмът за оценка на ефективността има за задача да определи до каква степен са изпълнени предварително поставените проектни цели в съответствие с постигнатите резултати от изпълнението на дейностите. Той се базира на няколко основни етапа, които са част от Методиката за оценка, а именно: 1. Етап – Наблюдение (мониторинг) - процес на системно, непрекъснато събиране и анализ на информация относно хода на реализацията на проекта и постигането на поставените проектни цели/резултати. Получената информация се използва за целите на управлението на проекта - осъществяване на контрол и вземането на управленски решения от страна на ръководителя относно продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на съответната проектна дейност; Оперативното наблюдение и контрол на ниво дейности по проекта ще включва: - проверка на документите, следене на спазване на процедурите, както и ефективността при тяхното изпълнение; - следене и отчитане степента на напредък на реализираните дейности по проекта; - удостоверяване, че финансираните продукти и услуги са доставени и декларираните разходи са извършени в действителност и в съответствие с европейските и национални правила, както и осъществяване на техническото (оперативно) изпълнение; - осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на отделните дейности по проекта. 2. Етап – Оценка - преценка на ефективността на проектните дейности въз основа на постигнатите резултати, въздействието им върху потребностите на целевите групи, които са предназначени да удовлетворят. Оценката ще се осъществява в съответствие с ясно определени критерии като адекватност, ефикасност, ефективност, устойчивост, справедливост и др. по отношение на проектните дейности. Оценката по правило се базира на специално събрана и анализирана информация за нивото и качеството на изпълняваните дейности по проекта.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е качественото разпространение на постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Като един от най-важните елементи от жизнения цикъл на проекта, разпространението и използването на резултатите от проекта заемат ключово място. Планираното по дейността разпространение на резултатите от проекта включва: - видовете резултати – идентифицирани и трансферирани иновативни социални практики; - публикации на интернет-страницата на кандидата, провеждане на 2 бр. пресконференции; - видовете практическа употреба – използване на резултатите за информация, за обмяна на опит, за въвеждане в работната практика и други. Целта на разпространението и употребата на постигнатите по проекта резултати, е внедрените социални иновации да достигнат до възможно най-широк кръг от крайни потребители (включени в проекта служители, експерти от двете институции извън проекта, работодатели, търсещи работа лица и други заинтересовани лица). Разпространените резултати ще окажат положително въздействие по отношение на въпросите, свързани с модернизацията на институциите на пазара на труда, междуинституционалното сътрудничество, обмяната на опит и добри практики, разширяването на обхвата от електронни услуги, предлагани от АЗ, повишаване на административния капацитет, идентифицирането и внедряването на социални иновации и иновативни модели.
 • Организация и управление: С цел успешно управление и изпълнение на проекта ще се сформира екип от експерти, които ще ръководят, координират и изпълняват проектните дейности в съответствие с предвиденото в плана за изпълнение. Екипът ще бъде съставен от служители на Кандидата, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът ще изпълнява следните задачи: - изготвяне на план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; - поддържане на масив от информация по изпълнението и приложението на дейностите по проекта; - изготвяне на процедури и указания за изпълнението на проектните дейности; - контрол върху изпълнението на проектните дейности; - извършване на своевременна подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и осъществяване на контрол върху изпълнението на договорните задължения на избраните изпълнители/доставчици; - своевременно изготвяне и представяне на отчети (технически, финансови и др.) по изпълнението на проекта и осъществяване на ефективна комуникация с органа, отпускащ финансирането по програмата. Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по проекта дейности. То предполага екип от експерти, които имат задълбочени познания в различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности, както в администрацията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, екипът ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация, с цел проследяване на цялостния напредък по проекта и своевременно вземане на решения за коригиращи действия при необходимост. Екипът по проекта се състои от: - Ръководител на проекта - Ръководи всички дейности, заложени в проекта, като осъществява връзки между отделните нива на управление и взема съответните управленски решения - Координатор - Отговаря за изпълнението на проекта; координира и контролира дейността на екипа, както и на служителите на АЗ при изпълнение дейностите по проекта; - Юрист - Отговаря за законосъобразността и адекватното прилагане на нормативната уредба, свързана с извършваните по проекта дейности. - Счетоводител - Води финансово-счетоводната документация по проекта. Носи материална отговорност за получените и изразходваните средства по проекта; - Експерти по проекта - Участват в изготвянето на процедури и указания за изпълнението на дейностите по проекта, координират дейностите, свързани с подготовката на тръжната документация, необходима за възлагането на обществени поръчки, съобразно процедурите на ЗОП; изготвят техническа спецификация за изготвяне на документация за избор на изпълнители по ЗОП; изготвят искания плащания; подготвят необходимите документи, свързани с верификация на разходите към УО; водят кореспонденция с УО и участват в материално-техническото осигуряване при изпълнението на дейностите по проекта; - Финансови контрольори - Извършва дейности в съответствие с неговата компетентност и във връзка с финансовото изпълнение на проектните дейности. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с дейностите по проекта. Осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и за извършване на разход. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и извършване на разход по програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни източници. Дейността гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на проекта и допринася за постиганите на всички заложени цели и очаквани положителни резултати.
 • Информация и комуникация: Целта на дейността е да се реализират ефективни мерки по информация и комуникация за популяризиране на дейностите по проекта и полученото финансиране от програмата. Предвидените дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат широко оповестени пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.” Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ по линия на ЕСФ. В рамките на дейността се предвижда прилагането на следните мерки: • Публикуване на актуална информация за реализираните проектни дейности и постигнатите резултати ще се публикува периодично на интернет страница на АЗ - www.az.government.bg. В резултат на прилагането на мерките за информиране и публичност ще се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите резултати по проекта. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Тази дейност е безусловно необходима за постигане на дългосрочен ефект от реализацията на проекта. Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ по линия на ЕСФ.

Партньори

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП3, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП3, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

200 000.00 BGN
200 000.00 BGN
184 083.51 BGN
95.00 %
 • [1] Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта, и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 10 000.00 0.00 190 000.00 200 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 10 000.00 0.00 190 000.00 200 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Логистика за работна среща в обществената служба по заетостта Франция по проект BG05M9OP001-4.001-0084 „Ти си! — Трансфер на идентифицирани социални иновации“, Стойност: 48 333.33
 • Обособена позиция 1: „Логистика за работна среща в обществената служба по заетостта Франция по проект BG05M9OP001-4.001-0084 „Ти си! — Трансфер на идентифицирани социални иновации“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.