English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0003-C06
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено
ЕСФ ==> Добро управление
12.04.2016
01.01.2016
05.08.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящият финансов план осигурява обезпечаването на функциите на ЦКЗ за управление на средствата от ЕСИФ. Финансовият план е насочен към служителите на ЦКЗ, изпълняващи дейности по ЕСИФ, както и към експерти, участващи в нац. координационни механизми и в тази връзка ще бъдат осъществени редица мерки и за повишаване на ефективността на звеното, в това число:
-Надграждане и поддържане на ИСУН;
-Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН и функциониране на звено за помощ (help desk) за потребителите на ИСУН;
-Поддържане и развиване на Единния информационен портал;
-Организиране, провеждане и участие в обучения по въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ за служители на ЦКЗ, както и тяхното участие в раб. групи, работни срещи, инициативи за обмяна на опит във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ;
-Организиране на комитета за наблюдение на споразумението за партньорство
-Техническо обезпечаване на служителите на ЦКЗ за изпълнение на преките им задължения във връзка с управление на средствата от ЕСИФ;
-Извършване на анализи и проучвания във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ;
-Осъществяване на дейности за ограничаване на прекомерната административна тежест;
-Дейности за осигуряване работата на представителите на д-я ЦКЗ, осъществяващи координация на мрежата от ОИЦ, както дейности за осигуряване на обучения и методическа подкрепа на мрежата от ОИЦ;
-Извършване на национално представително социологическо проучване за информираността на целевата група относно кохезионната политика на ЕС.
При изпълнението на ФП ще се спазват хоризонталните политики за насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност, Партньорство, Устойчиво развитие, Обществени поръчки. Бенефициентът ще прилага посочените принципи както при избор на екип за управление на ФП, така и при неговото изпълнение, спазвайки принципите за добро финансово управление, ефективност, ефикасност и икономичност на извършените разходи.
Няма

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 81.00, Достигната стойност: 89.28
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 1.00
Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Достигната стойност: 0.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 25.00, Достигната стойност: 1.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 83.00, Достигната стойност: 94.54
Обучени служители, Целева стойност: 656.00, Достигната стойност: 338.00

Финансова информация

12 150 000.00 BGN
12 150 000.00 BGN
6 391 636.62 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [1] Оценка и проучвания
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 822 500.00 0.00 10 327 500.00 12 150 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 822 500.00 0.00 10 327 500.00 12 150 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН , Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН
Предмет на предвидената процедура: Развитие, оптимизация и поддръжка на ИСУН 2020, Стойност: 5 040 000.00
 • Обособена позиция 1: Развитие, оптимизация и поддръжка на ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на обучения за работа с ИСУН 2020, Стойност: 267 300.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на ГИС към ИСУН, Стойност: 1 544 000.00
Предмет на предвидената процедура: Национално представително социологическо проучване за информираността на целевата група - Входящо, Стойност: 200 000.00
Предмет на предвидената процедура: Развитие и поддръжка на Единния информационен портал, Стойност: 290 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на техническо обезпечаване на ЦКЗ, Стойност: 222 400.00
Предмет на предвидената процедура: Изработване на информационни и рекламни материали , Стойност: 680 000.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация, Стойност: 250 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на Интернет свързаност за Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в Р. България (ИСУН), разделена на 2 обособени позиции, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция І "Предоставяне на първичен симетричен неограничен интернет трафик от наземен международен и български канал за ИСУН"
 • Обособена позиция 2: Oбособена позиция ІІ "Предоставяне на вторичен симетричен неограничен интернет трафик от наземен международен и български канал за ИСУН"
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката
Предмет на предвидената процедура: Преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет
Предмет на предвидената процедура: Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България
Предмет на предвидената процедура: Подготовка на дизайн, редакция и отпечатване на луксозно издание за достиженията по изпълнението на стария програмен период 2007-2013 г. и предстоящите такива по новия с хоризонт 2014-2020 г., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Подготовка на дизайн, редакция и отпечатване на луксозно издание за достиженията по изпълнението на стария програмен период 2007-2013 г. и предстоящите такива по новия с хоризонт 2014-2020 г.
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на гаранционна поддръжка на ИСУН2020, Стойност: 35 700.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на гаранционна поддръжка на ИСУН2020
Предмет на предвидената процедура: Мигриране на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 в Контролно-техническия център на Електронното правителство (КТЦЕП), Стойност: 29 500.00
 • Обособена позиция 1: Мигриране на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 в Контролно-техническия център на Електронното правителство (КТЦЕП)
Предмет на предвидената процедура: Извършване на одит на техническата и експлоатационна документация и сорс кода на ИСУН 2020, Стойност: 17 880.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на одит на техническата и експлоатационна документация и сорс кода на ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Поддръжка на Единния информационен портал, Стойност: 18 000.00
 • Обособена позиция 1: Поддръжка на Единния информационен портал
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на проект на Национална методология за определяне на единна ставка за размерите на сумите за финансиране на дейности за организация и управление на проекти съфинансирани от ЕСИФ, Стойност: 33 780.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на проект на Национална методология за определяне на единна ставка за размерите на сумите за финансиране на дейности за организация и управление на проекти съфинансирани от ЕСИФ
Предмет на предвидената процедура: Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г. на ЦООП, Стойност: 156 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали", във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП, Стойност: 199 200.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски материали
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. на ЦООП., Стойност: 156 897.88
 • Обособена позиция 1: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард), във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г. на ЦООП, Стойност: 133 091.91
 • Обособена позиция 1: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)
Предмет на предвидената процедура: Обслужване на софтуера на Единния информационен портал www.eufunds.bg., Стойност: 17 280.00
 • Обособена позиция 1: Обслужване на софтуера на Единния информационен портал www.eufunds.bg
Предмет на предвидената процедура: Преконфигуриране и оптимизиране на базите данни в ИСУН 2020, Стойност: 70 000.00
 • Обособена позиция 1: Преконфигуриране и оптимизиране на базите данни в ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Одит на информационната сигурност на ИСУН 2020, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Одит на информационната сигурност на ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на решение за възстановяване след бедствие за ИСУН2020, Стойност: 2 400 000.00
 • Обособена позиция 1: Изграждане на решение за възстановяване след бедствие за ИСУН2020
Предмет на предвидената процедура: Надграждане на Единния информационен портал (www.eufunds.bg), Стойност: 69 500.00
 • Обособена позиция 1: Надграждане на Единния информационен портал (www.eufunds.bg)
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на система за киберзащита на ИСУН 2020, Стойност: 750 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на система за киберзащита на ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Предмет на предвидената процедура: Извършване на анализ и оценка на необходимостта от изграждане на Географска информационна система към ИСУН 2020, Стойност: 69 500.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на анализ и оценка на необходимостта от изграждане на Географска информационна система към ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Доставка канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет, във връзка със сключено Рамково споразумение СПОР-4/09.03.2018 г. на ЦОП, Стойност: 72 110.00
 • Обособена позиция 1: Доставка канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. на ЦОП, Стойност: 13 619.80
 • Обособена позиция 1: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет
Предмет на предвидената процедура: Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет, Стойност: 98 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. на ЦОП, Стойност: 166 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет
Предмет на предвидената процедура: Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерски съвет, Стойност: 69 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерски съвет
Предмет на предвидената процедура: Анализ и отстраняване на констатираните несъответствия в публичния модул и вътрешната среда на ИСУН за програмния период 2007-2013, Стойност: 69 690.00
 • Обособена позиция 1: Анализ и отстраняване на констатираните несъответствия в публичния модул и вътрешната среда на ИСУН за програмния период 2007-2013

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.