English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0003-C05
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено
ЕСФ ==> Добро управление
12.04.2016
01.01.2016
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящият финансов план осигурява обезпечаването на функциите на ЦКЗ за управление на средствата от ЕСИФ. Финансовият план е насочен към служителите на ЦКЗ, изпълняващи дейности по ЕСИФ, както и към експерти, участващи в нац. координационни механизми и в тази връзка ще бъдат осъществени редица мерки и за повишаване на ефективността на звеното, в това число:
-Надграждане и поддържане на ИСУН;
-Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН и функциониране на звено за помощ (help desk) за потребителите на ИСУН;
-Поддържане и развиване на Единния информационен портал;
-Организиране, провеждане и участие в обучения по въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ за служители на ЦКЗ, както и тяхното участие в раб. групи, работни срещи, инициативи за обмяна на опит във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ;
-Организиране на комитета за наблюдение на споразумението за партньорство
-Техническо обезпечаване на служителите на ЦКЗ за изпълнение на преките им задължения във връзка с управление на средствата от ЕСИФ;
-Извършване на анализи и проучвания във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ;
-Осъществяване на дейности за ограничаване на прекомерната административна тежест;
-Дейности за осигуряване работата на представителите на д-я ЦКЗ, осъществяващи координация на мрежата от ОИЦ, както дейности за осигуряване на обучения и методическа подкрепа на мрежата от ОИЦ;
-Извършване на национално представително социологическо проучване за информираността на целевата група относно кохезионната политика на ЕС.
При изпълнението на ФП ще се спазват хоризонталните политики за насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност, Партньорство, Устойчиво развитие, Обществени поръчки. Бенефициентът ще прилага посочените принципи както при избор на екип за управление на ФП, така и при неговото изпълнение, спазвайки принципите за добро финансово управление, ефективност, ефикасност и икономичност на извършените разходи.
Няма

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 83.00, Отчетена стойност: 100.00
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 81.00, Отчетена стойност: 79.51
Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Отчетена стойност: 0.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 25.00, Отчетена стойност: 0.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 656.00, Отчетена стойност: 4.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 83.00, Отчетена стойност: 194.00
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 81.00, Отчетена стойност: 166.76
Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Отчетена стойност: 0.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 1.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 25.00, Отчетена стойност: 1.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 656.00, Отчетена стойност: 98.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 83.00, Отчетена стойност: 194.00
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 81.00, Отчетена стойност: 166.76
Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Отчетена стойност: 0.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 1.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 25.00, Отчетена стойност: 1.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 656.00, Отчетена стойност: 238.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 83.00, Отчетена стойност: 94.54
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 81.00, Отчетена стойност: 89.28
Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Отчетена стойност: 0.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 1.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 25.00, Отчетена стойност: 1.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00
Обучени служители, Целева стойност: 656.00, Отчетена стойност: 338.00

Финансова информация

12 150 000.00 BGN
12 150 000.00 BGN
6 564 804.84 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [1] Оценка и проучвания
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 822 500.00 0.00 10 327 500.00 12 150 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 822 500.00 0.00 10 327 500.00 12 150 000.00

Тръжни процедури

Наименование: Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН , Стойност: 150 000.00
Наименование: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация, Стойност: 250 000.00
Наименование: Обособена позиция І "Предоставяне на първичен симетричен неограничен интернет трафик от наземен международен и български канал за ИСУН", Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на Интернет свързаност за Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в Р. България (ИСУН), разделена на 2 обособени позиции, Стойност: 150 000.00
Наименование: Oбособена позиция ІІ "Предоставяне на вторичен симетричен неограничен интернет трафик от наземен международен и български канал за ИСУН", Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на Интернет свързаност за Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в Р. България (ИСУН), разделена на 2 обособени позиции, Стойност: 150 000.00
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Стойност: 0.00
Наименование: Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката , Стойност: 0.00
Наименование: Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България, Предмет на предвидената процедура: Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България, Стойност: 0.00
Наименование: Подготовка на дизайн, редакция и отпечатване на луксозно издание за достиженията по изпълнението на стария програмен период 2007-2013 г. и предстоящите такива по новия с хоризонт 2014-2020 г., Предмет на предвидената процедура: Подготовка на дизайн, редакция и отпечатване на луксозно издание за достиженията по изпълнението на стария програмен период 2007-2013 г. и предстоящите такива по новия с хоризонт 2014-2020 г., Стойност: 0.00
Наименование: Осигуряване на гаранционна поддръжка на ИСУН2020, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на гаранционна поддръжка на ИСУН2020, Стойност: 35 700.00
Наименование: Мигриране на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 в Контролно-техническия център на Електронното правителство (КТЦЕП), Предмет на предвидената процедура: Мигриране на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 в Контролно-техническия център на Електронното правителство (КТЦЕП), Стойност: 29 500.00
Наименование: Извършване на одит на техническата и експлоатационна документация и сорс кода на ИСУН 2020, Предмет на предвидената процедура: Извършване на одит на техническата и експлоатационна документация и сорс кода на ИСУН 2020, Стойност: 17 880.00
Наименование: Поддръжка на Единния информационен портал, Предмет на предвидената процедура: Поддръжка на Единния информационен портал, Стойност: 18 000.00
Наименование: Изготвяне на проект на Национална методология за определяне на единна ставка за размерите на сумите за финансиране на дейности за организация и управление на проекти съфинансирани от ЕСИФ, Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на проект на Национална методология за определяне на единна ставка за размерите на сумите за финансиране на дейности за организация и управление на проекти съфинансирани от ЕСИФ, Стойност: 33 780.00
Наименование: Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", Предмет на предвидената процедура: Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г. на ЦООП, Стойност: 156 000.00
Наименование: Доставка на канцеларски материали, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали", във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП, Стойност: 199 200.00
Наименование: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки, Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. на ЦООП., Стойност: 156 897.88
Наименование: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард), Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард), във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г. на ЦООП, Стойност: 133 091.91
Наименование: Преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет, Предмет на предвидената процедура: Преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерския съвет, Стойност: 0.00
Наименование: Обслужване на софтуера на Единния информационен портал www.eufunds.bg, Предмет на предвидената процедура: Обслужване на софтуера на Единния информационен портал www.eufunds.bg., Стойност: 17 280.00
Наименование: Развитие, оптимизация и поддръжка на ИСУН 2020, Предмет на предвидената процедура: Развитие, оптимизация и поддръжка на ИСУН 2020, Стойност: 5 040 000.00
Наименование: Преконфигуриране и оптимизиране на базите данни в ИСУН 2020, Предмет на предвидената процедура: Преконфигуриране и оптимизиране на базите данни в ИСУН 2020, Стойност: 70 000.00
Наименование: Одит на информационната сигурност на ИСУН 2020, Предмет на предвидената процедура: Одит на информационната сигурност на ИСУН 2020, Стойност: 0.00
Наименование: Изграждане на решение за възстановяване след бедствие за ИСУН2020, Предмет на предвидената процедура: Изграждане на решение за възстановяване след бедствие за ИСУН2020, Стойност: 2 400 000.00
Наименование: Надграждане на Единния информационен портал (www.eufunds.bg), Предмет на предвидената процедура: Надграждане на Единния информационен портал (www.eufunds.bg), Стойност: 0.00
Наименование: Осигуряване на система за киберзащита на ИСУН 2020, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на система за киберзащита на ИСУН 2020, Стойност: 750 000.00
Наименование: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, Стойност: 300 000.00
Наименование: Извършване на анализ и оценка на необходимостта от изграждане на Географска информационна система към ИСУН 2020, Предмет на предвидената процедура: Извършване на анализ и оценка на необходимостта от изграждане на Географска информационна система към ИСУН 2020, Стойност: 69 500.00
Наименование: Доставка канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет, Предмет на предвидената процедура: Доставка канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет, Стойност: 72 110.00
Наименование: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. на ЦОП, Стойност: 13 619.80
Наименование: Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет, Предмет на предвидената процедура: Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет, Стойност: 98 000.00
Наименование: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи) за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г. на ЦОП, Стойност: 166 000.00
Наименование: Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерски съвет, Предмет на предвидената процедура: Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерски съвет, Стойност: 69 900.00
Наименование: Анализ и отстраняване на констатираните несъответствия в публичния модул и вътрешната среда на ИСУН за програмния период 2007-2013, Предмет на предвидената процедура: Анализ и отстраняване на констатираните несъответствия в публичния модул и вътрешната среда на ИСУН за програмния период 2007-2013, Стойност: 69 690.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.