English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0003-C04
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено
ЕСФ ==> Добро управление
12.04.2016
01.01.2016
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящият финансов план осигурява обезпечаването на функциите на Централното координационно звено (ЦКЗ) за управление на средствата от ЕСИФ. Финансовият план е насочен към служителите на ЦКЗ, изпълняващи дейности по ЕСИФ, както и към експерти, участващи в национални координационни механизми и в тази връзка ще бъдат осъществени редица мерки и за повишаване на ефективността на звеното, в това число:
- Надграждане и поддържане на ИСУН;
- Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН и функциониране на звено за помощ (help desk) за потребителите на ИСУН;
- Поддържане и развиване на Единния информационен портал;
- Организиране, провеждане и участие в обучения по въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ за служители на ЦКЗ, както и тяхното участие в работни групи, работни срещи, инициативи за обмяна на опит във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ;
- Организиране на комитета за наблюдение на споразумението за партньорство
- Техническо обезпечаване на служителите на ЦКЗ за изпълнение на преките им задължения във връзка с управление на средствата от ЕСИФ;
- Извършване на анализи и проучвания във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ;
- Осъществяване на дейности за ограничаване на прекомерната административна тежест;
- Дейности за осигуряване работата на ЦИКО и осигуряване на обучения и методическа подкрепа на мрежата от ОИЦ;
- Извършване на национално представително социологическо проучване за информираността на целевата група относно кохезионната политика на ЕС.
При изпълнението на финансовия план ще се спазват хоризонталните политики за насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност, Партньорство, Устойчиво развитие, Обществени поръчки. Бенефициентът ще прилага посочените принципи както при избор на екип за управление на финансовия план, така и при неговото изпълнение, спазвайки принципите за добро финансово управление, ефективност, ефикасност и икономичност на извършените разходи.
Няма

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 83.00, Отчетена стойност: 100.00
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 81.00, Отчетена стойност: 79.51
Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Отчетена стойност: 0.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 25.00, Отчетена стойност: 0.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 656.00, Отчетена стойност: 4.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 83.00, Отчетена стойност: 194.00
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 81.00, Отчетена стойност: 166.76
Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Отчетена стойност: 0.00
Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.), Целева стойност: 3.00, Отчетена стойност: 1.00
Брой публични информационни събития, Целева стойност: 25.00, Отчетена стойност: 1.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 656.00, Отчетена стойност: 98.00

Финансова информация

12 150 000.00 BGN
12 150 000.00 BGN
2 528 636.52 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [1] Оценка и проучвания
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 822 500.00 0.00 10 327 500.00 12 150 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 822 500.00 0.00 10 327 500.00 12 150 000.00

Тръжни процедури

Наименование: Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на гаранционна техническа поддръжка за хардуера и специализирания системен софтуер на ИСУН , Стойност: 150 000.00
Наименование: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация, Стойност: 250 000.00
Наименование: Обособена позиция І "Предоставяне на първичен симетричен неограничен интернет трафик от наземен международен и български канал за ИСУН", Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на Интернет свързаност за Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в Р. България (ИСУН), разделена на 2 обособени позиции, Стойност: 150 000.00
Наименование: Oбособена позиция ІІ "Предоставяне на вторичен симетричен неограничен интернет трафик от наземен международен и български канал за ИСУН", Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на Интернет свързаност за Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в Р. България (ИСУН), разделена на 2 обособени позиции, Стойност: 150 000.00
Наименование: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Стойност: 0.00
Наименование: Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на Министерството на икономиката , Стойност: 0.00
Наименование: Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България, Предмет на предвидената процедура: Техническа поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България, Стойност: 0.00
Наименование: Подготовка на дизайн, редакция и отпечатване на луксозно издание за достиженията по изпълнението на стария програмен период 2007-2013 г. и предстоящите такива по новия с хоризонт 2014-2020 г., Предмет на предвидената процедура: Подготовка на дизайн, редакция и отпечатване на луксозно издание за достиженията по изпълнението на стария програмен период 2007-2013 г. и предстоящите такива по новия с хоризонт 2014-2020 г., Стойност: 0.00
Наименование: Осигуряване на гаранционна поддръжка на ИСУН2020, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на гаранционна поддръжка на ИСУН2020, Стойност: 35 700.00
Наименование: Мигриране на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 в Контролно-техническия център на Електронното правителство (КТЦЕП), Предмет на предвидената процедура: Мигриране на Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 в Контролно-техническия център на Електронното правителство (КТЦЕП), Стойност: 29 500.00
Наименование: Извършване на одит на техническата и експлоатационна документация и сорс кода на ИСУН 2020, Предмет на предвидената процедура: Извършване на одит на техническата и експлоатационна документация и сорс кода на ИСУН 2020, Стойност: 17 880.00
Наименование: Поддръжка на Единния информационен портал, Предмет на предвидената процедура: Поддръжка на Единния информационен портал, Стойност: 18 000.00
Наименование: Изготвяне на проект на Национална методология за определяне на единна ставка за размерите на сумите за финансиране на дейности за организация и управление на проекти съфинансирани от ЕСИФ, Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на проект на Национална методология за определяне на единна ставка за размерите на сумите за финансиране на дейности за организация и управление на проекти съфинансирани от ЕСИФ, Стойност: 33 780.00
Наименование: Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", Предмет на предвидената процедура: Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г. на ЦООП, Стойност: 156 000.00
Наименование: Доставка на канцеларски материали, Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали", във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП, Стойност: 199 200.00
Наименование: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки, Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. на ЦООП., Стойност: 156 897.88
Наименование: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард), Предмет на предвидената процедура: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г. на ЦООП, Стойност: 133 091.91
Наименование: Управление на бюджетна линия по ОПДУ., Предмет на предвидената процедура: Сключване на граждански договор за изпълнение на дейности, свързани с отчитането и изпълнението на дейности, финансирани със средства от ОПДУ, Стойност: 8 400.00
Наименование: Изпълнение на дейности по отчитане и изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на дейности, свързани с отчитането и изпълнението на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., финансирани по ОПДУ, Стойност: 20 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).