English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0004-C03
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“
ЕСФ ==> Добро управление
19.04.2016
01.01.2016
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България
  • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план е част от последователната политика на дирекция НФ за непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите.Участието в работни срещи,семинари,симпозиуми и заседания,както и в работни срещи на СО,ще даде възможност да се получат практически указания,добри практики,разяснения,както и да бъдат коментирани казуси и нови нормативни промени.Проведените до настоящия момент обучения по приключили проекти,финансирани по ОПТП,доведоха до висок положителен резултат по отношение на подобряването квалификацията на служителите на СО.По време на предвидените работни срещи с УО ще бъдат разгледани и дискутирани проблемите, които имат институциите, както и ще се търсят адекватни решения,приложими за всяка от страните на отделните нива.В допълнение,за всяка от работните срещи се предвижда да се подготвят комплекти с работни материали и промоционални материали на СО.Един от основните елементи от процеса по сертификация на разходите е извършването на проверки на място при бенефициенти.Тези проверки се извършват в обема и сроковете съгласно процедурите и правилата на СО,поради което от изключителна важност е осигуряването на логистична подкрепа за екипа от служители,с оглед извършване на проверката при бенефициенти извън гр. София.По проект по ОПТП бе закупено необходимото оборудване за обезпечаване на дейността на служителите на СО.Това се наложи,поради необходимостта от навременно изпълнение на служебните ангажименти на експертите.Отчитайки факта, че ресурсът за поддържане на материална база,с която дирекцията разполага,е ограничен,налага оптимизиране на доставките и води до необходимост от закупуване на мобилни телефони и тарифни планове,които да гарантират гъвкавост,информираност и постоянна комуникация между служителите.Предвид ангажиментите на дирекцията през програмен период 2014-2020,се предвижда използване на консултантски услуги за различни цели,свързани с дейности по ефективно и ефикасно изпълнение на ангажиментите по оперативните програми за периода.
Няма

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 80.00, Отчетена стойност: 93.14
Обучени служители, Целева стойност: 876.00, Отчетена стойност: 48.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 80.00, Отчетена стойност: 187.03
Обучени служители, Целева стойност: 876.00, Отчетена стойност: 98.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 80.00, Отчетена стойност: 274.67
Обучени служители, Целева стойност: 876.00, Отчетена стойност: 181.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 80.00, Отчетена стойност: 274.70
Обучени служители, Целева стойност: 876.00, Отчетена стойност: 260.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

2 953 083.84 BGN
2 953 083.84 BGN
1 491 270.21 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [1] Оценка и проучвания
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 442 962.58 0.00 2 510 121.26 2 953 083.84
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 442 962.58 0.00 2 510 121.26 2 953 083.84

Тръжни процедури

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Министерство на финансите", Предмет на предвидената процедура: "Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Министерство на финансите", Стойност: 2 000 000.00
Наименование: Избор на изпълнител/ли по обособени позиции за предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и мобилен интернет и доставка на специализирано мобилно оборудване-телефони, Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител/ли по обособени позиции за предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и мобилен интернет и доставка на специализирано мобилно оборудване-телефони”, Стойност: 89 710.00
Наименование: Лот 1 "Избор на изпълнител за осигуряване на логистика при организиране на работни срещи", Предмет на предвидената процедура: „Логистика при организиране на работни срещи/обучения/семинари и подготовка, отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали по проекти, изпълнявани от Сертифициращия орган (дирекция "Национален фонд") в Министерство на финансите”, Стойност: 190 130.00
Наименование: Лот 2 "Подготовка, отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали", Предмет на предвидената процедура: „Логистика при организиране на работни срещи/обучения/семинари и подготовка, отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали по проекти, изпълнявани от Сертифициращия орган (дирекция "Национален фонд") в Министерство на финансите”, Стойност: 190 130.00
Наименование: Обществена поръчка с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Предмет на предвидената процедура: "Доставка на специализирано мобилно оборудване-телефони" за обезпечаване дейността на Сертифициращия орган (СО) през програмен период 2014-2020", Стойност: 30 500.00
Наименование: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Министерство на финансите", Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Министерство на финансите, Стойност: 2 000 000.00
Наименование: Обособена позиция 2 "15 броя преносими компютри 15", Предмет на предвидената процедура: "Доставка на компютърна техника за нуждите на Министерство на финансите", Стойност: 16 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).