English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0027-C02
VR-АНДРОГОГИКА: адаптация, трансфер и въвеждане на 2 иновативни практики от Полша за устойчива социално-икономическа интеграция на маргинализирани групи
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
13.03.2019
24.05.2019
24.11.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящето проектно предложение цели да допринесе за подобряването на транснационалното сътрудничество между нестопански организации от България и Полша, ангажирани в сферата на социално-икономическата реинтеграция и образованието на маргинализирани социални групи. 
Проектът е директно насочена към идентифициране, трансфер, апробация и устойчиво въвеждане у нас на иновативния подход от Полша за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, наречен „VR-андрогогика”. Този подход се състои от 2 взаимно обвързани иновативни практики: 1) Андрогогическо моделиране (динамично адаптиране на дадено съдържание, свързано с професионално обучение, усвояване на знания, трудови навици, социални умения и т.н. към опита, ценностите и културните специфики на дадена маргинализирана целева група с цел повишаване на мотивацията, развитие на нагласи и умения за самоусъвършенстване и устойчивост на резултатите) и 2) ИТО – Информационни технологии за образование (използване на най-съвременни технологии като 3D, 4D, 5D симулатори, VR-технологии, интерактивни килимчета, електронни учебници, дронове, виртуални класни стаи и др. за целите на устойчивата трудова и социална интеграция на маргинализирани групи в името на социалното включване, борбата с бедността и повишаването на качеството на живот). 
Дейности
 • Подготовка за изпълнение на проекта: Тук влизат всички предварителни дейности, гарантиращи високото качество на изпълнение на проекта в унисон с изискванията на българското законодателство и Управляващия орган – сключване на договори с екипа; изготвяне и одобрение на график за външно възлагане; организация и провеждане на тръжни процедури; идентифициране на конкретните представители на целевите групи и др. Тази подготвителна дейност е необходима, за да се спази първоначално заложения времеви график и да не се налага искане за удължаване на срока на изпълнение на дейности поради техническо забавяне. Изпълнението на дейността ще създаде необходимата административна среда за нормалното протичане на останалите дейности и за постигане на заложените проектни цели.
 • Проучване на причините за социално-икономическа изолация на (застрашени от) маргинализация общности.: Тази дейност цели по-детайлно проучване на причините и предпоставките за социално-икономическа изолация. Провеждането на предварително проучване ще подпомогне българските и полските партньори по-ясно да идентифицират проблемите, на които ще се търси решение чрез адаптацията и въвеждането на иновативния подход за социално-икономическа интеграция VR-андрогогика. Проучването включва комбинация от изследователски методи, в това число 6 бр. фокус-групови дискусии, 10 дълбочинни интервюта и интернет базирано количествено проучване, което ще обхване 100 респонденти в България.
 • Семинари за повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи: Това е ключова дейност по проекта, в рамките на която ще бъдат организирани и проведени 2 бр. семинари при домакините от Полша, които ще бъдат посветени на иновативния подход за социално-икономическа интеграция VR-андрогогика. Всеки един семинар е с продължителност от 5 работни дни – по 3 дни ще бъдат посветени на всяка една от двете иновативни практики на подхода VR-андрогогика и по два дни ще бъде провеждано обучение на място, където българските партньори да се запознаят с практическото прилагане на двете социални иновации в реална среда. Във всеки един от двата семинара ще участват общо по около 33 човека – 8 броя експерти- представители на българските партньори, 5 представители на целевите групи от България и 20 участника от република Полша.
 • Работни ателиета: адаптиране и валидиране у нас на иновативния подход от Полша за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности „VR-андрогогика” чрез организиране и провеждане на 2 бр. работни ателиета.: Тази дейност включва внимателната подготовка, организиране, провеждане и оценка на две работни ателиета в България с продължителност от по 5 дни всяко. Във всяко едно от работните ателиета ще вземат активно участие по около 40 човека. Целта на ателиетата е да се подпомогне процеса на усвояване, трансфериране, адаптиране и внедряване на двете иновативни практики от Полша за устойчива и пълноценна социално-икономическа интеграция на маргинализирани ромски общности у нас: андрогогическото моделиране и ИТО – информационни технологии за образование. Тези две практики са част от иновативния подход VR-андрогогика, който през последните години дава отлични резултати в Полша при социалната и трудова реинтеграция на представители на различни маргинализирани групи – малцинствени групи, жертви на алкохолни и наркотични зависимости, лица отпаднали от образователната система, лица с криминални прояви, бежанци и др. Първото работно ателие ще бъде посветено на иновативната практика „андрогогическо моделиране”, а второто на ИТО – информационни технологии за образование. В рамките на всяко едно от двете работни ателиета, със съдействието на полските партньор по проекта, задълбочено ще бъдат идентифицирани, анализирани и обсъдени възможностите за прилагането на иновативния подход VR-андрогогика за целите на социалната и трудова интеграция на различни типологично значими маргинализирани ромски общности у нас – трайно безработни лица, изгубили мотивация за работа, без трудови навици, отпаднали рано от образователната система, уязвими младежи и др. Първите 3 дни от работните ателиета ще бъдат посветени на дискусии, анализи на средата (нормативна рамка, практики, институционална култура, специфики на целевите групи и т.н.), като ще се търсят конкретни решения за адаптация на иновативния подход VR-андрогогика. Последните 2 дни ще бъдат посветени на работа на място, в конкретни институции, които активно се занимават със социално-икономическа реинтеграция на малцинствени общности като ромската (например НПО, публични институции на регионално, местно и национално ниво, работодатели, обучаващи институции и т.н.), където ще бъдат апробирани в практиката двете социални иновации от Полша.
 • Внедряване в практиката на иновативния подход за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности VR-андрогогика : В рамките на тази дейност двете иноваци ще бъдат внедрени в практиката у нас. За целта ще бъдат подбрани 4 типологично значими организации/институции, чиито представители участват в другите дейности по проекта и експертите са развили капацитет да използват двете иновативни практики на подхода VR-андрогогика. Четирите организации ще бъдат подбрани така, че да обхващат най-важните аспекти в сектора на социално-иокономическата интеграция на уязвими социални групи. Ще се търси разнообразие по отношение на типа на организацията, профила на целевите групи, с които се работи, мястото на работа. В продължение на 3 месеца тези 4 организации ще въвеждат постепенно двете иновации в своите всекидневни практики. По 4 експерти от всяка организация ще водят подробен дневник на резултатите и срещаните затруднения. Периодично ще се правят лични и виртуални срещи за обратна връзка и обмяна на опит между експертите, за да се акумулират решения за възможно най-адекватно на нашите усливя внедряване на двете иновативни практики у нас.
 • Независима оценка на постигнатите резултати: Независимата външна оценка на постигнатите резултати ще бъде възложена на професионален изпълнител. Целта е обективна оценка на проекта от гледна точка на постигането на основната цел - адаптиране и внедряване в практиката на двете социални иновации от Полша за устойчива социално-икономическа интеграция на уязвими общности като ромската. Дейността ще продължи два месеца. Изпълнението на дейността ще приключи с доклад, който освен оценка ще съдържа и конкретни предложения и препоръки за по-успешното прилагане на двете социални иновации у нас.
 • Организиране на кръгла маса и семинар за разпространение на постигнатите резултати: В рамките на тази дейност, за представяне и разпространение на резултатите, ще бъде извършено следното: - За по-голяма ефективност на дейността ще бъде организиран и проведен семинар, на който ще се представи философията на иновативния метод „VR-андрогогика”. Този семинар ще е предназначен за широкицелеви групи, които са ангажирани в процеса на социално-икономическа интеграция на уязвими социални групи. Брой участници: 40 лица. - Провеждане на кръгла маса за представяне на резултатите от трансферираните социални иновации. За представяне и обсъждане на резултатите от изпълнените дейности ще бъде проведена кръгла маса. Ще бъде представена подробна информация за изпълнените дейности, срещнатите трудности и за постигнатите успехи при прилагането на двете социални иновации като част от модела за „VR-андрогогика”. Кръглата маса ще бъде с продължителност 6 часа. Брой участници: 40 лица. Изпълнението на тази дейност ще подпомогне процеса на идентифициране, трансфер, апробация и устойчиво въвеждане у нас на иновативния подход от Полша за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, наречен „VR-андрогогика”. Този подход се състои от 2 взаимно обвързани иновативни практики: 1) Андрогогическо моделиране (динамично адаптиране на дадено съдържание, свързано с професионално обучение, усвояване на знания, трудови навици, мотивация за учене и работа, личностно развитие, комуникативни и социални умения и т.н. към опита, ценностите и културните специфики на дадена маргинализирана целева група с цел повишаване на мотивацията, развитие на нагласи за самоусъвършенстване и устойчивост на резултатите) и 2) ИТО – Информационни технологии за образование (използване на най-съвременни технологии, дидактични методи, методики и техники като 3D, 4D, 5D симулатори, VR-технологии, интерактивни книги, дъски и килимчета, електронни учебници, виртуални класни стаи и др. за целите на устойчивата трудова и социална интеграция на маргинализирани групи в името на социалното включване, борбата с бедността и повишаването на качеството на живот).
 • Изграждане и поддържане на партньорски мрежи: Тази дейност включва изграждане и поддържане на гъвкава и децентрализирана партньорска мрежа между заинтересовани субекти от Полша и България за поддържане на връзка, обмяна на опит, идеи и добри практики, по-нататъшно сътрудничество. За целта ще се използва някоя от безплатните интернет-базирани платформи, които се ползват активно от полските партньор (тип moodle). Изграждането на подобна мрежа ще подпомогне устойчивото и пълноценно внедряване у нас на иновативния подход за социална и трудова реинтеграция на маргинализирани общности от Полша, наречен „VR-андрогогика”. VR-андрогогиката е иновативен подход, който дава забележителни резултати и печели много привърженици в Полша през последните няколко години. Този подход се прилага успешно при работата с представители на най-уязвимите групи на обществото – етнически, религиозни и културни малцинства; хора, които имат проблеми със закона; лица, попаднали под влиянието на алкохолни и наркотични зависимости; бежанци; трайно безработни, изгубили трудови навици хора; лица с различни типове ментални и/или физически увреждания; страдащи от депресии и други психически разстройства хора и др. VR-андрогогиката е ценна със своята адаптивност спрямо потребностите на различните целеви групи. Примери за успешното прилагане на този иновативен подход в района на гр. Бялисток, Полша, където е базирана партньорската организация, са: ЕЛЕОС – православен център за социална реинтеграция на възрастни и младежи; Бежанския център в Бялисток; Центърът за социално подпомагане във Василков; Младежкият център за трудова интеграция в Гонядз; Затворът за рецидивисти в Бялисток; много учебни заведения и центрове за професионална (пре)квалификация. Тези и подобни на тях институции ще бъдат поканени да се включат в партньорската мрежа и да съдействат на българските си колеги при прилагането и развитието на двете иновативни практики у нас. Мрежата е предпоставка и за изготвяне на бъдещи съвместни проекти.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

192 742.00 BGN
192 742.00 BGN
0.00 BGN
95.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 9 637.10 0.00 183 104.90 192 742.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 637.10 0.00 183 104.90 192 742.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.