English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0129-C01
„Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България”
200142197 "ИНСИС" ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2017
01.11.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Динамично променливата същност на съвременните трудови пазари създава необходимостта от планирана дългосрочна интеграция на безработните младежи до 29г. Тяхното активно и устойчиво включване на пазара на труда се разглежда като предпоставка за успешното намаляване в перспектива на дела на лицата, живеещи в риск от бедност или в силна зависимост от системите за социално подпомагане. В средносрочен план намаляването на безработицата сред посочената група представлява основен фактор за постигането на приоритета за приобщаване, заложен в стратегията "Европа 2020" и на основните принципи на "Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020". 
Настоящото проектно предложение цели създаване на подходяща среда за достъп до заетост на безработни младежи до 29г. чрез трансфериране на социална иновация - трудов уеб портал. Така проектното предложение ще им даде реална възможност за получаване на предложение за дистанционна работа в информационно-технологичния (ИТ) сектор в Германия. 
Изисква се участниците в портала да имат минимум висше образование или да са студенти в специалности в сферата на информационните технологии (софтуерни инженери, програмисти, дивелъпъри и други сходни) 
Планирани дейности: 
1. Организация и управление 
2. Информация и публичност 
3. Идентифициране и адаптиране на социална иновация 
4. Разработване на трудов интерактивен уеб портал 
5. Изготвяне и осъществяване на информационна стратегия за популяризиране на социална иновация  
6. Пилотно тестване на социална иновация 
7. Оценка на постигнатите резултати и потенциала за въздействие на социалната иновация
Очаквани резултати:
- План за изработване и популяризиране на трудовия уеб-портал като социална иновация
- Изработен трудов интерактивен уеб портал
- Проведена информационна стратегия за популяризиране на трудовия уеб портал
- Проведен пилотен тест за функционалност на уеб портала
- Осъществена оценка на постигнатите резултатите
Дейности
 • Организация и управление: Основната цел на дейността е да се сформира екип за управление, координиране, мониторинг и отчитане на проекта. В рамките на дейността бенефициентът ще осигури достъп до проектната документация на: всички заинтересовани страни - финансиращия орган, ИТ фирми и организации на работодатели, НПО и държавни институции, ангажирани с проблема със заетостта на младежите. Дейността се осъществява от ръководителя, координатора и счетоводителя и включва следните етапи: - отделяне на 1 стая в офиса на бенефициента за целите на проекта оборудвана с 3 компютърни места, обезпечено с нужното оборудване; - установяване на задълженията на екипа за управление съвместно с изпълнителния директор на "ИНСИС" ООД; - изготвяне на длъжностни характеристики и сключване на договори с членовете на екипа за управление. - изготвяне на детайлен график на организационните и оперативни дейности ; - разработване на инструментариум за мониторинг и методика за подбор на безработните младежи, които ще бъдат назначени; - провеждане на регулярна оценка на дейностите по проекта и работните постижения и проблеми на новонаетите младежи. Със старта на проекта ще се сключат договори с членовете на екипа за управление, които ще се ръководят от принципите на добро управление, периодична отчетност и своевременно изпълнение на проектните дейности. Мониторингът и оценката през целия проектен цикъл ще се провеждат спрямо индикаторите на Програмата и на проекта чрез: - аналитична проверка на проектната документация; - обективно оценяване на провеждането на проектните дейности и на възможностите за възникване на рискове за тяхното изпълнение; - наблюдение на постиженията, проблемите и удовлетвореността на наетите четирима младежи чрез изискване и анализ на даваната от тях обратната връзка; - проследяване на съхраняването и обновяването на документооборота и спазването на времевия график на проекта; Регулярният мониторинг на проектните дейности ще се осъществяват чрез - периодично наблюдение на индикаторите за резултати по съответните дейности, представяне периодични финансови и технически отчети според изискванията на Програмата. Изработените длъжностни характеристики за всички участници в проекта ще включват всички необходими условия за неговото успешно и навременно изпълнение. Дейността ще се осъществява през целия период на проекта поради необходимостта от управление, периодична оценка и контрол на изпълняваните дейности. Дейности - обект на външно възлагане поради липса на експертиза на партньорите за справяне.: - дейността по превод на продуктите и материалите по проекта и изготвяне - осъществяване на информационна стратегия (Дейност 5 ) и деиността по информация и публичност (Дейност 2) ще бъде възложена на външна фирма - осъществяването на оценка на проектните резултати (Д7) Всички експерти посочени в останалите дейности (Д3-Д7), пряко заети с осъществяването на проектните дейности са членове на екипа на Кандидата.
 • Информация и публичност: Основната цел на дейността е да промотира и популяризира проектните дейности и резултати, целите на програмата и приоритетите на ЕСФ сред целевите групи и заинтересованите страни. Дейността ще бъде осъществявана от ръководителя на проекта и включва следните етапи: - изготвяне и разпространение на 140 бр. информационна брошура (3 стр., А4 формат/сгъваеми на 3); - изготвяне и разпространение на 30 бр. информационен плакат (1 стр., А4 формат); - осъществяване на 2бр. платени публикации в печатни медии за началото и края на проекта, които ще популяризират целта и резултатите на проекта; - публикуване и поддържане на актуална информация за проекта на сайта на бенефициента "ИНСИС" ООД. Промотирането и популяризирането ще се осъществяват чрез публикуване на информация за началото и края на проекта в печатните медии, както и посредством разпространение на информационните материали сред широк кръг работодатели -партньори на "ИНСИС" ООД и по време на събитията, в които организацията участва. - провеждане на 2 еднодневни пресконференции (1 в началото и 1 в края на проекта) с по 20 участника, представители на организации на работодатели; неправителствени организации, работещи по проблема с младежката заетост; служители на бюра по труда; ИТ специалисти, медии и други заинтересовани страни. Пресконференциите ще популяризират сред широка аудитория целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Пресконференциите ще бъдат проведени в гр. Бургас, като най-динамичното развиващата се среда в сектора на ИТ услугите. Партньорите ще поддържат връзка на английски език основно чрез Skype, E-mail, Facebook и други комуникационни канали. Всички информационни материали ще бъдат изготвени на немски, английски и български език. Дейността ще се осъществява през целия период на проекта поради необходимостта от регулярно информиране за резултатите от проекта и съответните европейски и национални приоритети.. Дейността ще се осъществява съобразно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
 • Идентифициране и адаптиране на социална иновация - трудов уеб портал: Дейността се състои от две основни поддейности: А. Провеждане на проучване на нагласите на работодатели и кандидати за работа Проучването ще бъде проведено сред клиенти и партньори на немската организация в сферата на ИТ услугите, както и сред търсещите работа в ИТ сектора в България. За целта ще бъде разработени он-лайн въпросници (1 за рабтотодатели и 1 за безработни младежи до 29г.), базиран на текущата ситуация на пазара на труда във Гермаиия и България, като ще бъдат отчетени спецификите свързани с европейското, немското и българското трудово законодателство и актуалните тенденции в ИТ сектора. Въпросниците ще бъдат изпратени до контактните мрежи на клиенти и партньори на Парньора, както и до безработни младежи до 29 г. в България чрез популярни социални и вритуални медиини канали (Facebook, Twitter, информационни и дискусионни сайтове за ИТ технологии и други подобни) В рамките на проучването ще бъде идентифициран най-добрия модел на иновативен трудов уеб портал за заетост в ИТ сектора в рамките на Германия. Ще бъде изготвен и анализ (индикативно 30 стр.) на резултатите от проучването на немски, английски и български език. Анализът ще послужи като база за последващото осъществяване на проектните дейности съобразно идентифицирания модел на социалн иновация. Изготвянето на въпросниците, провеждане на проучването и изготвянето на анализа ще бъдат осъществени от един български и един немски експерт. Б. Провеждане на две работни дискусии за обсъждане, адаптиране и планиране на изработването на трудовия портал Ще бъдат проведени две тридневни работни дискусии с по 12 участници всяка (една в Германия и една в гр. Бургас, България). Кандидатът и Партньорът ще осигурят участници в събитията чрез контактите си с малкия и средния бизнес в ИТ сферата в своята страна. Участниците ще бъдат представители на партниращите организации, IT специалисти в разработването на интерактивни уеб-платформи, представители на бюра по труда, работодатели и студенти в ИТ сектора. В рамките на срещите ще бъдат дискутирани и детайлизирани основните параметри на изработването и адаптирането на трудовия портал спрямо спецификите на българския и немския трудови пазари и съществуващите подобни платформи в Германия и други страни от ЕС. След провеждане на дискусиите ще бъде начертан План за изработването и популяризирането на трудовия уеб портал. Работните дискусии ще бъдат базирани на вече идентифицирания работещ иновативен модел на трудов уеб портал в Германия. Работните дискусии ще бъдат с участието на преводач от немски.
 • Разработване на трудов интерактивен уеб портал: Трудовия уеб портал ще съдържа база данни с потенциални работодатели и потенциални служители в България и Германия, актуални новини, съвети при търсене и намиране на работа, подходящи образователни и квалификационни курсове, актуална информация за промени в релевантното европейско и национално законодателство. В същността си платформата ще представлява двупосочен двуезичентрудов портал, който предлага: За търсещи работа - индивидуални профили на ИТ фирмите разположени на територията на България и Германия, които ще включват: - актуални фирмени проекти, продукти, услуги - актуални свободни работни места и стажове - актуални фирмени събития, изложения, ревюта - актуални фирмени обучения - виртуални интервюта За работодателите: - база данни с индивидуални профили на завършващите университети и училища, която ще включват: - квалификации и умения (завършени образователни степени и сертификати) - професионален опит (опит в ИТсферата и работата с конкретни софтуерни приложения) - предпочитания за бъдеща трудова реализация (позиции, от които кандидатът се интересува) - мотивационен видео запис, в който всеки кандидат се представя и накратко обяснява мотивацията и амбициите си за развитие в ИТ сектора -виртуални интервюта Предвижда се организиране на обучения по актуални теми в ИТ сектора, като новост тук е предвидената възможност за провеждане на дистанционни обучения и интервюта чрез директен уеб интерфейс интегриран в платформата Интернет платформата ще осигури популяризиране на неактивните младежи до 29 години като добри служители с потенциал за развитие в ИТ сектора и ще събере в себе си всички резултати, продукти, обратни връзки и новини около настоящия проект. Платформата ще бъде поддържана от един администратор, а след края на проекта със собствени средства на организацията на Кандидата. Интернет платформата ще бъде изготвена от четирима експерта на екипа на Кандидата и консултирана с експерти на Партньора. Предвижда се да бъде около 25 стр. текст (индикативно)
 • Изготвяне и осъществяване на информационна стратегия за внедряване на социална иновация - трудов уеб портал: Информационната стратегия ще служи за повишаване осведомеността за популяризиране на трудовия уеб портал и възможностите, които той предлага за обучение и заетост в ИТ сектора в Германия. Стратегията ще включва: - изработване на специално проектно лого; - изработване на информационен банер - ще бъде използван при публичните събития по проекта; - изработване на стратегия за позициониране в Гугъл и оптимизация на платформата за немския и българския пазар; - изработване на стратегия за партниране с уебсайтове в b2b сферата където се очаква да бъде достигната целевата група; - изпълнение на маркетинг стратегията и координация с партниращите фирми; - провеждане на кампания в социалните медии; - заснемане и качване в уеб портала на 2 кратки 7-10 минутни видео-филма, представящи гледните точки на работодатели и търсещи работа за проекта; - осъществяване на 4 публикации във виртуални медии, информиращи за напредъка и постигнатите резултати по проекта. - 4 публикации в немски информационни уеб сайтове Информационната стратегия ще популяризира, легитимира и валидизира във времето очакваните проектни резултати. В допълнение стратегията ще позволи разширяване на кръга на потенциални целеви групи, излизане извън ИТ сектора и развитие на портала на национално и международно ниво. Изготвянето и последващото реализиране на информационната стратегия ще бъде осъществено с участието на български външни и вътрешни за партньора експерти и консултирано от експерти на Партньора.
 • Пилотно тестване на социална иновация - трудов уеб портал: Провеждане на две двудневни обучения за работа с платформата след нейното изработване - едно за работодатели (12 човека) и едно за безработни младежи до 29 г. (24 човека). Участниците ще бъдат подбрани сред клиенти и партньори на бенефициентите, както и чрез обяви в Интернет пространството. Всяко обучение ще се състои от разясняване на функциите на портала, изготвяне на персонализирани профили (на работодатели и търсещи работа), лесни стъпки за най-бързо намиране на желаната работа или желания служител. Обучението за работодатели ще се проведе в Германия, а за кандидати за работа, в гр. Бургас, България... След провеждане на двете обучения всеки участник ще има за задача в рамките на три месеца да изпробва функционалността на платформата. За целта ще бъде изготвен озвучен видео-наръчник и предварителен оценъчен въпросник и формат за обратна връзка, по които участниците ще се водят в процеса на оценка на платформата и работа с нея. Въпросника и наръчника ще бъдат качени на портала и достъпни он-лайн. Освен изпробване на функционалностите на портал аи даване на обратна връзка участниците ще имат и индивидуални задачи както следва: - работодатели - в рамките на 3 месеца всеки работодател трябва да е провел поне 6 виртуални интервюта за работа и да е предложил работа на поне един безработен младеж до 29 г. (в писмен вид) - безработни младежи до 29 г. - в рамките на 3 месеца всеки кандидат трябва да е провел поне 6 виртуални интервюта и да е получил поне едно предложение за работа (в псмен вид) Обученията ще се водят от двама експерти в сферата на ИТ технологиите (един български и един немски). Въпросника и видео-наръчника ще бъдат консултирани от немски експерт и ще бъдат преведени на английски и немски език. Въпросника ще се състои от 5 стр. (индикативно). Видео-наръчника ще бъде с времетраене 5 мин. (индикативно). И двата продукта ще мултиплицират проектните резултати отвъд рамките на проекта, ще оптимизират процеса на боравене с трудовия уеб портал и ще го направят по-достъпен за широки кръгове заинтересовани страни. Резултатите от обратните връзки на участниците ще бъдат систематизирани и описани, заедно с изводите от тях в Доклад за мониторинг и функциониране на социалната иновация - трудов уеб портал. Екипът на Кандидата се ангажира да изготвя и публикува на страниците на уеб портала подобни доклади всяка календарна година и след края на проекта. Докладът ще се състои от 50 стр. (индикативно).
 • Оценка на постигнатите резултати и потенциала за въздействие на социалната иновация: Избиране на външен изпълнител за: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. След провеждане на комплексната оценка ще бъде изготвен Доклад за оценка на постигнатите резултати и потенциала за въздействие на социалната иновация - трудовия уеб-портал. Докалдът ще бъде съставен от 40 стр. (индикативно), преведен на немски и английски и ще бъде достъпен на уеб-портала.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

127 118.30 BGN
127 118.30 BGN
127 109.85 BGN
95.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 355.91 0.00 120 762.39 127 118.30
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 355.91 0.00 120 762.39 127 118.30

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.