English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-3.001-0004-C02
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност
ЕСФ ==> Добро управление
26.01.2017
26.01.2017
26.07.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

С измененията в ЗСВ от 2016 г. са одобрени нови правила за стаж и изпит след завършване на висше образование по специалност "Право". Шест месечният стаж се разделя на два етапа - основен за 2 месеца, и професионален - за 4 месеца, който може да се проведе в съдебната система, при адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и др., съгласно чл. 297, ал. 2, т. 2 от ЗСВ. В тази връзка е необходимо да се извърши проучване и обмен на добри практики с държави членки на ЕС за провеждането на стажантски програми и на изпит след дипломиране по специалността „Право“. Във връзка с прилагането на новите правила ще бъдат разработени и минимум 2 модела на стажантски програми - 1 за провеждане на двумесечния основен стаж и 1 за професионален стаж в съдебната система. Моделът на стажантска програма за професионалния етап на стажа в съдебната система ще уреди детайлно конкретните дейности, които трябва да извършат стажантите в съдебната система съобразно нейната специфика, техните задължения, ролята и задълженията на наставниците и др. Ще бъде подобрен капацитетът на наставниците чрез обучение. Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност не е променян в последните 15 г., като с последните изменения на ЗСВ се предвижда той да се проведе под формата на казус и тест с практическа насоченост. Необходимо е изпитът да съответства на придобития опит по време на основния стаж, а казусът - на придобития опит по време на професионалния етап на стажа. Поради това казусът за изпита за придобиване на юридическа правоспособност следва да е различен според това къде е проведен професионалният етап на стажа - в съдебната система, при адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и др. В тази връзка трябва да се изработят детайлно и елементите за изпита - критерии за избор на казус, алгоритъм за решаване, методика за оценяване и др. По този начин ще се гарантира сериозна селекция на кандидатите чрез адекватна проверка на уменията им за практическо прилагане на знанията.
Дейности
 • Измененията в ЗСВ от 2016 г. запазват изисквнията за провеждане на стажове след дипломиране по специалността "Право". В хода на разработване на проекта на ЗСВ беше обсъждан въпросът не само какъв да е моделът на стажантска програма, за да се засили практическата му насоченост, но и дали въобще този вид стажове - след дипломиране, да продължат да се практикуват. Бяха дадени примери с редица държави, в които стажът се практикува по време на следването, а не след него. Изследването на нормативната уредба и европейски практики относно моделите на стажантски програми и провеждането на стажове след дипломиране по специалността „Право“ и практико-теоретически изпит е необходимо, за да може да се подобри практическата подготовка по време на провеждането на стажа, както и да се подобрят конкретните елементи, необходими за провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност. За изпълнението на тази дейност ще бъде извършено кабинетно проучване на най-малко 8 държави членки на ЕС, включително новоприсъединили се към Европейския съюз държави от т.нар. Източен блок. Специално за последните държави – целта е да се изследва дали и как са се променили моделите на стажантски програми и практически изпит след настъпилите промени в началото на 90-те години, като се има предвид, че до тогава почти всички държави от т.нар. Източен блок са следвали почти идентични модели за стаж след дипломиране по специалността „Право“. Проучването ще се съсредоточи върху държави, които прилагат романската правна система, част от която е и България, за да може да се идентифицират добри практики, особено по отношение на елементите на практико-теоретическия изпит. На базата на анализите на държавите членки ще бъде изготвен аналитичен доклад, който следва да открои най-добрите практики във всяка държава за стажантски програми и елементите на практическия изпит, включително методология за определяне на казуси за изпита и тяхното оценяване, които могат да бъдат трансферирани в България. След като бъдат идентифицирани най-добри практики, приложими в България, от проучените най-малко 8 държави, ще бъдат избрани 4 държави, в които ще бъдат проведени учебни посещения с оглед по-задълбочено проучване и запознаване на място с особеностите на съответните модели на стажантски програми и изпит, така че да могат да се откроят силните и слаби страни. Участниците в учебното посещение ще проведат срещи със съответните компетентни органи, представители на професионалната, академичната и студентската общност, за да могат да изследват мнението на всички страни, участващи в процеса. Запознаването на място с конкретните системи ще даде възможност за придобиване на реална представа и провеждане на дискусии по конкретни въпроси. Избраният изпълнител ще изготви сравнително-аналитичен доклад, който ще показва силните и слаби страни на всеки от моделите и ще съдържа конкретни препоръки, за провеждане на стажантските програми и изпит в България, включително по отношение на роля и отговорности на стажанта и наставника, елементите на изпита и т.н. Резултатите ще бъдат взети предвид при изпълнението на Дейност 2 и 3 на проекта.
 • Понастоящем моделът на 6-месечен стаж включва 2 месеца основен стаж и 4 месеца професионален стаж при представител на юридическата професия или в орган на съдебната власт. Следва да се има предвид, че според това къде се провежда професионалният етап на стажа - в съдебната система, в институция, при адвокат, нотариус, съдебен изпълнител, стажантските програми следва да бъдат профилирани и да имат различен предмет и различни елементи с оглед спецификата на всяка от изброените юридически професии. В закона и наредбата се уреждат принципните положения, без да се навлиза в конкретни детайли относно професионалния етап от стажа в съдебната система или при различни представители на юридическата професия. Няма уредба на правата и задълженията на стажантите, ролята и задълженията на наставниците. Целта на тази дейност е да подпомогне практическото прилагане на новите правила за стаж, като се разработят модели на стажантски програми за основния етап на стажа и за професионален етап на стаж в съдебната система чрез ясно дефиниране правата и задълженията на стажантите, конкретните задачи за изпълнение от тяхна страна, както и прецизиране ролята на наставниците и повишаване на техния капацитет чрез обучение. Тази дейност включва следното: 1. Изработване на 2 модела на стажантски програми по новите правила за стаж - за 2-месечния основен етап на стажа и за 4-месечния професионален етап на стаж в съдебната система. Затова ще бъдат взети предвид резултатите по Дейност 1. Моделите на стажантските програми ще включват минимум следните параметри: разработени конкретни теми за въвеждащо обучение за запознаване със спецификата и естеството на работа според мястото на провеждане на стажа; минимум видове дейности, които стажантите следва да извършат, модел на индивидуален план за стажант в съдебната система, съдържащ последователните дейности за извършване и измерими критерии за отчитане на изпълнените задачи, дейности, които наставникът следва да извърши, критерии за определяне на наставниците, извън предвидените в ЗСВ, права и задължения на наставниците. 2. 1-дневно обучение на магистрати за наставници по време на стажа. Ще бъде разработена обучителна програма, която ще бъде съгласувана с ВСС и ще бъдат определени минимум 30 наставници от 5-те апелативни района, които да бъдат обучени. Във всеки апелативен район съществуват районен, окръжен, апелативен съд и прокуратура, където се провежда стажът. ЗСВ предвижда стажът да се осъществява под ръководството на наставник, но досега магистрати не са били обучавани за това.Тъй като стажовете се провеждат във всички апелативни райони, необходимо е да бъде обучен поне минимален брой магистрати от всеки апелативен район, които да предадат своя опит на колегите си, съгласно изискванията на чл. 297, ал. 5 от ЗСВ. Магистратите, които ще бъдат обучени за наставници ще бъдат определени от ВСС. Ще бъде разработена програма за обучение на наставници, която ще бъде предоставена на ВСС. 2. Апробиране на 2-та нови модела на стажантски програми в 2 апелативни съдебни райони. За целта ще бъдат избрани най-натоварените съдебни райони за апробиране на новите модели и ще бъдат определени 2 групи от най-малко 10 завършили юристи във всяка група. Всяка група ще тества по един от моделите. 3. Изготвяне на оценителен доклад относно апробираните модели с оглед избягване на констатирани слабости или пропуски. Извършената оценка ще бъде взета предвид за подобряване на нормативната уредба. 4. Представяне на резултатите пред професионалната общност. За целта ще бъде проведено полудневно събитие в София с участието на най-малко 100 представители на професионалната, академичната общност и участници в проведения стаж. Ще бъдат поканени и членовете на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа. На базата на извършеното Възложителят и ВСС ще одобрят моделите за стажантски програми в съдебната система.
 • Съгласно измененията в ЗСВ от 2016 г. изпитът за придобиване на правоспособност, който се провежда след приключване на стажа, включва решаване на казус и решаване на тест с практическа насоченост. Съгласно чл. 300, ал. 2 от ЗСВ при провеждане на изпита се проверяват придобитите по време на стажа практически знания и умения, включително способността да се анализират фактите с правно значение и приложимото право, както и познанията по професионална юридическа етика. Законът не урежда редица детайли относно това по какви критерии ще се оценява способността на изпитваните за анализ на фактите, за познания по професионална юридическа етика, как ще се формират и избират тестовите въпроси, как ще се избират казусите за всеки изпит, профилиране на казусите съобразно проведения преди това професионален етап от стажа, който може да е в съдебната система, при адвокат, нотариус, съдебен изпълнител, държавна институция и др. Законът не предвижда по каква методика ще се оценяват решаването на казуса и решаването на теста. Затова е необходимо да се доразвие предвиденият с измененията в ЗСВ от 2016 г. нов модел на практически изпит за правоспособност чрез определяне на ясни критерии за избор на казуси и на методика за определяне на тестови въпроси, така че да се гарантира адекватното оценяване на практическите умения на кандидатите. Разработването на критерии за избор на казус е особено важно, за да не се оценяват кандидатите по противоречива съдебна практика. Също така е необходимо да се изработи алгоритъм за решаване и за оценяване на различни видове казуси според това къде е проведен професионалният етап на стажа - в държавна институция, съдебната система или при различен представител на юридическата професия. Проектното предложение ще подпомогне практическото прилагане на предвидения в ЗСВ нов модел на изпит чрез разработване на следните параметри относно казуса: - определяне на критерии за избор на казус за практическия изпит; - алгоритъм за решаване на казус; - методика за оценяване на казус. Необходимо е също така да се изработи методика за подбор на въпроси за теста с практическа насоченост, така че да се гарантира едновременно познаването на изпитната материя от страна на кандидатите и възможността за формиране на множество въпроси по една и съща тема, така че да се избегне повтаряне на едни и същи въпроси в тестове за различни групи изпитвани. Изпитът за практическа правоспособност се организира от МП, а съставът на изпитната комисия се определя със заповед на министъра на правосъдието. Изработването на ясни критерии за избор и оценяване на казус, както и на методика за определяне на тестови въпроси ще бъде от полза на всяка изпитна комисия и ще могат да се прилагат за всеки отделен изпит за придобиване на практическа правоспособност. Резултатите от тази дейност ще бъдат взети предвид при определяне на изпитния материал за практическия изпит. При изпълнението на тази дейност ще бъдат взети предвид и резултатите от Дейност 1. Резултатите от дейността ще бъдат обсъдени на публично събитие в рамките на половин ден в София с участието на най-малко 100 представители на професионалната, академичната и студентска общност. За участие в събитието ще бъдат поканени и членове на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
 • Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. и включва следните под-дейности: - подготовка и изпращане до медиите на прессъобщение за стартиране на проекта, публикуване на информация за резултатите от всяка дейности по проекта на страницата на МП и на страницата на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система; - изработване и разпространение на плакат (минимално размер А3) с информация за проекта (20 бр.); - провеждане на пресконференция за промотиране резултатите по проекта.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система, Целева стойност: 6.00, Отчетена стойност: 0.00
Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт, Целева стойност: 2.00, Отчетена стойност: 0.00
Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК, Целева стойност: 30.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

169 806.61 BGN
169 806.61 BGN
10 000.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 25 470.99 0.00 144 335.62 169 806.61
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 25 470.99 0.00 144 335.62 169 806.61

Тръжни процедури

Наименование: „Изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност – избор на изпълнител, който поетапно да извърши следните дейности: 1. „Изследване на нормативната уредба и европейски практики относно провеждането на стажове след дипломиране по специалността „Право“ и практико-теоретически изпит“ 2. „Апробиране на модели на стажантски програми, включително изграждане на капацитет на наставничество“ и 3. „Усъвършенстване на модела на теоретико-практически изпит за придобиване на правоспособност“., Предмет на предвидената процедура: Проучване на добри европейски практики, разработване на модели за стажантска програма и апробиране на моделите, както и на модел на теоретико-практически изпит за завършилите висше образование по специалността „Право“ , Стойност: 170 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).