English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0013-C01
ИКТ в полза на стартиращи предприемачи
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
03.10.2017
03.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Основната цел на настоящото проектно предложение е трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в България чрез транснационално сътрудничество. Целевата група обхваща общо 160 лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и самостоятелно заети лица. 
Проектът ще стартира с формирането на екип и разпределение на задачите между членовете му. Следва осъществяване на обучително пътуване за опознаване и адаптиране на иновативния модел за организация на обучение по предприемачество на италианския партньор с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи. По време на третата дейност ще се повиши капацитетът на БИФ за използване на социалните мрежи и ИКТ в полза на стартиращи предприемачи, ще се актуализира и подобри платформата за предприемачи, създадена по предходния ни проект. Следващите дейности са насочени към трансфер на иновативни практики - видео курс и обучение по предприемачество. В отделна дейност ще разпространим постигнатите резултати чрез социалните мрежи и информационно събитие. Надлежна визуализация ще бъде осигурявана през целия период на изпълнение на проекта. Постигнатите резултати ще бъдат оценени от външен оценител.
В резултат от изпълнението на посочените дейности ще трансферираме три иновативни практики, насочени към повишаване използването на ИКТ в полза на стартиращи предприемачи: обучение по предприемачество с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи, видео курс по предприемачество и нов подход у БИФ за използване на ИКТ в полза на предприемачеството. 
Чрез трансфера на посочените практики ще отговорим на нуждата на стартиращите предприемачи от лесно достъпна актуална информация за административните, счетоводни, правни и др. изисквания за стартиране на бизнес, на потребността от изграждане на основни бизнес умения за стартиране на бизнес в контекста на динамичната ИТ среда и повишено използване на ИКТ като цяло.
Дейности
 • Организация и управление: Дейността има за цел да осигури успешното изпълнение на проекта чрез ръководене и контрол на включените дейности с оглед постигането на заложените цели и резултати. Нейна цел е и правилното разходване и отчитане на разходваните средства. Дейността обхваща целия период на изпълнение на проекта. В нея са заложени всички стъпки, които ще осъществим при ръководенето на изпълнението на проекта, включително цялостното организиране на задачите, разпределението на отговорностите между екипа на проекта, обвързано с времевия график и наличните ресурси, управлението на отношенията с Управляващия орган (УО), партньора и изпълнителите. Много важна част от осъществяването на тази дейност е мониторингът на изпълнението с цел постигане на заложените резултати в параметрите на проекта. Основните етапи, през които ще премине изпълнението на дейността, са следните: 1. Определяне на екипа на проекта Екипът, необходим за изпълнението на настоящия проект, ще се състои от: - Ръководител - 1 и - Координатор - 1. Ръководителят има за цел да ръководи цялостното изпълнение на проекта, включително да извършва планиране, мониторинг на изпълнението на дейностите, контрол над отчетността, финансовото изпълнение и осчетоводяване, да ръководи комуникацията с УО, изпълнителите и партньора. Координаторът на проекта координира изпълнението на проекта, като докладва на ръководителя на проекта. Има за задачи да организира и координира избора на изпълнители, осигурява надлежна визуализация, поддържа изрядно проектно досие, води текущата отчетна документация, изготвя техническите и финансовите отчети по проекта, подпомага ръководителя при комуникацията с партньора и подизпълнителите. По проекта не са заложени средства за счетоводител. 2. Изготвяне на допълнения към трудовите договори на членовете на екипа, в които ще бъдат описани отговорностите и задълженията, произтичащи от заемането на позициите 3. Изготвяне на план-график за изпълнение на проекта За успешното изпълнение на проекта ще бъде създаден план-график, който ще включва детайлно разпределение на задачите, обвързано с конкретните срокове. Чрез наличието на график ще се сложи основната рамка за цялостното изпълнение на проекта. Екипът ще получи яснота за своите задачи, поставени в конкретни параметри. 4. Регулярни срещи на екипа за проследяване на напредъка при изпълнение на проекта За проследяване изпълнението на възложените задачи ще се извършват срещи на екипа на проекта. На тях ще се дискутира напредъка в дейностите, възникването на евентуални проблеми и съпътстващите ги рискове, ще се проследява комуникацията с УО и партньора, ще се обсъждат промени в план-графика при наличието на необходимост. 5. Осъществяване на избор на изпълнители Екипът на проекта ще осъществи избора на изпълнители по проекта при спазване на разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. 6. Мониторинг на изпълнението на договорите с изпълнителите - проследяване на отношенията с избраните подизпълнители до подписването на финални приемно-предавателни протоколи. 7. Мониторинг на оценката на обхванатите от проекта представители на целевите групи за степента на тяхната удовлетвореност Екипът ще поддържа обратна връзка с целевата група и ще отчита степента на тяхната удовлетвореност чрез анкетни карти. 8. Текущо отчитане по етапи на изпълнението на проекта. Подготвяне на документацията за финалното отчитане на проекта. Екипът ще поддържа стриктна текуща отчетност по проекта. В рамките на дейността по управление на проекта екипът ще изготвя исканията за плащане, както и финансовите и техническите доклади, необходими при представяне на искане за плащане. През последния месец ще стартира и подготовката на окончателното отчитане на проекта. Ще се подготвят финалните отчети и необходимата съпътстваща документация.
 • Опознаване и адаптиране на иновативния модел на организация на обучение по предприемачество на италианския партньор с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи : Дейността има за цел да се опознае и адаптира иновативният модел на организация на обучение по предприемачество, използван от A Rocca, с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи. За тази цел италианският партньор ще осъществи обучение на 10 български предприемача, представители на целевата група по проекта, подбрани от БИФ. Обучението ще е по въведената от италианския партньор програма по предприемачество, в която широко застъпена е тематиката за изграждане он-лайн имидж и поведение, включително Интернет реклама, използване на социални медии и др. в процеса на създаване и развитие на бизнес. На самото обучение ще присъства и експерт от БИФ, който в последствие ще подготви адаптирано съдържание на аналогичен курс, който да бъде използван от БИФ за обучения по предприемачество в рамките на проекта и извън него. Осъществяването на обучението в Италия ще адресира нуждата на целевата група от специализирани обучения за планиране и стартиране на бизнес с акцент върху използване на социалните мрежи в изграждането на бизнеса, както и ИКТ като цяло за развитие и бизнеса и на бизнес знанията и уменията. Дейността включва следните етапи: 1. Подбор на предприемачи за включване в обучение; 2. Избор на изпълнител за логистика на посещение в Италия; 3. Провеждане на обучителен курс по предприемачество в Италия за 10 лица; 4. Адаптиране на съдържание на обучителен курс по предприемачество - разширен и съкратен курс с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи при стартиране и развитие на бизнес. В рамките на първия етап ще бъде осъществен подбор на представители на целевата група лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и самостоятелно заети лица, които да бъдат включени в обучение по предприемачество в Италия. Подборът ще се осъществи от БИФ, като за целта ще се използват изградените комуникационни канали на организацията. Информация ще се публикува на изградената по предходния ни проект "Знания за предприемачество" уеб платформа, както и на сайта и Фейсбук страницата на БИФ. Вторият етап от дейността ще бъде възложен на външна организация при спазване на разпоредбите на ПМС 160. Тя ще организира логистиката за участниците от целевата група и 1 представител на БИФ, включително вътрешни трансфери, настаняване, хранене, наем на зали за обученията. Основната част от дейността е фактическото провеждане на обучението. Курсът е 5 пълни дни, поради което предвидената продължителност на пътуването е 7 дни с 6 нощувки. Обучението ще бъде ръководено от експерти на италианския партньор. Курсът ще започне с разглеждане на предимствата и ползите от стартиране на собствен бизнес. Ще обхване основните предизвикателства за стартиращия бизнес - правните и финансови задължения, както и етапите на бизнес планиране - идея, пазарен анализ, ресурси, екип, маркетинг. Специален акцент ще са темите: : "Как да извлечем максимума от използването на социалните мрежи"; "Как трябва да изглежда и какво трябва да включва Интернет страницата Ви, за да работи най-добре за Вас"; "Стратегии за Интернет реклама и разпространение". Ще бъде обогатен с практически упражнения и срещи с успешни предприемачи от региона. В следващия етап включения експерт от БИФ ще оцени ефекта на обучението чрез обратна връзка с включените в него български предприемачи и ще адаптира програмата като основна иновативна практика по проекта. Експертът ще разработи както разширен вариант по примера на съдържанието на програмата на италианския партньор, така и съкратен вариант. В съкратения вариант фокусът ще бъде изцяло върху използването на ИКТ от предприемачи. Именно този вариант ще бъде използван в рамките на следващите дейности по проекта, за да имаме възможност да предадем тези ключови знания и умения на по-голям брой лица от целевите групи. Разширеният вариант ще се ползва в дейността на БИФ по организиране на обучения и ще е на публично разположение, включително като модел за включване в обучителни програми на др. обучителни организации.
 • Повишаване на капацитета на БИФ за използване на социалните мрежи и ИКТ в полза на стартиращи предприемачи: Дейността има за цел да се повиши капацитета на кандидата за ангажиране и работа с целевата група, като се наблегне на използването на ИКТ. БИФ има изграден експертен капацитет за работа с целевата група стартиращи предприемачи в резултат от продължителната си работа с такива, както и в резултат от участието си в проект "Знания за предприемачество" и др. проекти с такава насоченост. На базата на направения вътрешен анализ на ефективността на предоставяната подкрепа за предприемачи от организацията, стигнахме до заключението, че както на предприемачите са нужни повишени знания за използване на ИКТ, така и БИФ има нужда от повишаване на капацитета си, за да може максимално добре да използва социалните мрежи и ИКТ като средства за контакт с целевата група. Чрез изпълнението на дейността ще трансферираме една от идентифицираните по проекта практики, а именно нов подход за работа със социалните мрежи и ИКТ като цяло в полза на предприемачеството у експертите на БИФ. Дейността обхваща следните етапи: 1. Обучение на екип от двама експерта от БИФ в организацията на партньора A Rocca; 2. Подобряване и обогатяване на уеб платформата за предприемачи; 3. Актуализиране на информацията от Наръчника за стартиране на бизнес в България. В рамките на първия етап двама експерта на БИФ ще преминат обучение в организацията на A Rocca в Италия. Обучението ще се осъществи паралелно с обучението на целевата група в началото на проекта. От една страна това е с цел улеснение на организацията на логистиката, а от друга изграждането на такива умения у експертите на БИФ още в началото на проекта е ключова предпоставка за успешното изпълнение и на останалите дейности по проекта. Тъй като A Rocca е изключително активна в популяризиране на своята дейност и провежданите курсове чрез Интернет и социалните мрежи, тя ще предаде опита си на БИФ по отношение на начините за използване на социалните мрежи и Интернет, включително представяне на съдържание, използвани похвати, ключови думи и др. Наред с това A Rocca ще предаде опита и знанията си на БИФ относно създаване на обучително съдържание чрез използването на ИКТ - създаване на презентационни материали, използване на видео материали и др. Вторият етап ще се основава на придобитите от БИФ умения през първия етап. В резултат от обучението, двамата представителя на организацията ще определят как трябва да бъде доразвита платформата за предприемачи cofounder.bg, създадена по предходния ни проект, така че да бъде максимално адаптирана като съдържание, обхват и начин на представяне на нуждите на целевата група и да има потенциала да привлече повишен интерес от страна на стартиращите предприемачи. Техническото доработване на платформата ще бъде възложено на ИТ специалиста, създал cofounder.bg, тъй като той притежава програмните кодове, запознат е с концепцията и може най-добре да доразвие сайта. В рамките на третата фаза експертите на БИФ ще актуализират информацията от Наръчника за стартиране на бизнес в България. В Наръчника е включена основна информация за стартирането на бизнес в България, включително правна рамка, счетоводни правила, осигурително законодателство, инструменти за финансиране на стартиращ бизнес. Целевата група има основна потребност от такава информация при стартиране на бизнес, която трябва да е пълна и актуална. Затова структурата на Наръчника ще бъде запазена, като ще бъдат отразени актуални промени в законодателството, регламентиращо тази област. На базата на участието в обучението в Италия по Дейност 2 и след проучване на релевантната национална нормативна база, експертът на БИФ ще прецени необходимостта от промени и включване на допълнителна информация. За разлика от предходния проект, не планираме печат и разпространение на печатна версия на наръчника, а адаптиране на информацията изцяло в електронния формат. Това е продиктувано от стремежа ни максимално да използваме ИКТ по проекта и да изградим култура у целевата група за ползването им, като необходимост за всеки бизнес.
 • Трансфер на иновативна практика - видео курс по предприемачество : Дейността има за цел успешен трансфер на иновативна практика - видео курс по предприемачество. Видео курсът ще се състои от най-малко 10 кратки видеа, обхващащи основни модули от тематиката за стартиране на бизнес. Дейността включва от една страна изграждането на концепцията за видео курса, а от друга подготовката на информацията и фактическото му заснемане. През време на цялото й изпълнение ще се обръщаме за експертни съвети от италианския ни партньор. Реализацията й ще премине през следните етапи: 1. Разработване на концепция на видео курс; 2. Избор на изпълнител; разработване на информация за видео курс; 3. Избор на изпълнител; разработване на сценарии на обучителни видеа; 4. Избор на изпълнител; заснемане и монтаж на обучителни видеа; 5. Качване на видео курса на уеб платформата за предприемачи cofounder.bg. По време на първия етап от осъществяване на дейността ще създадем концепцията за видео курса. За тази цел ще ни послужат придобитите знания и умения от експертите на БИФ, включени в изпълнението на дейност 2 и 3. Експертът от дейност 2 ще предложи съдържание на програма, а експертите, обучени по дейност 3, ще набележат техники и инструменти, които да бъдат използвани при създаване на видеата. Концепцията ще бъде съгласувана с и одобрена от партньора по проекта. Вторият етап ще обхване създаването на съдържание на обучителните видеа. За да осигурим висока степен на експертиза, ще изберем външен изпълнител с релевантно образование и опит, който ще изготви съдържанието на обучителните видеа. Експертите на БИФ ще допълнят информацията с ключови познания, придобити от обученията в Италия. Третият етап е свързан с разработването на сценарий за видео курса. Сценарият ще отговори на ключовите въпроси - кой представя информацията, къде, как. За изготвянето на сценарий ще бъде нает под изпълнител. Следващият етап също ще бъде възложен на външна организация. В резултат от изпълнението на заснемане и монтаж ще получим крайния продукт в готов вид, а именно завършен видео курс, готов за разпространение. Всяко от видеата ще бъде с максимална продължителност до 8 минути. Видео курсът ще бъде качен на разработената по предходния ни проект "Знания за предприемачество" уеб платформа за предприемачи cofounder.bg.
 • Трансфер на иновативна практика - обучение по предприемачество с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи при създаване и развитие на бизнес: Дейността има за цел успешен трансфер на иновативна практика - обучение по предприемачество с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи при създаване и развитие на бизнес. Настоящата дейност е тясно свързана с Дейност 2, чието качествено изпълнение е предпоставка за успешния трансфер. В основата на обучението ще бъде съкратеният вариант, адаптиран от експерта на БИФ в рамките на Дейност 2, с фокус изцяло върху използването на ИКТ от предприемачи. Настоящата дейност ще обхване 7 обучителни семинара на територията на цяла България. Можем да откроим следните етапи на реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител за логистика на двудневни обучителни семинари; 2. Избор на изпълнител за изработка на обучителни материали; 3. Набиране на участници от целевата група за включване в обучителни семинари; 4. Провеждане на двудневни обучителни семинари в София, Благоевград, Монтана, Велико Търново, Варна, Ямбол, Пловдив. За логистичното осигуряване на събитията ще бъде избран външен изпълнител, който ще ангажира подходящи за мероприятията зали в избраните населени места, осигурени с необходимото мултимедийно оборудване. В обхвата на услугата ще бъде включен кетъринг за участниците, както и настаняване на лекторите и презентаторите от БИФ, където е приложимо. В обхвата на услугата ще бъде и осигуряването на лектори по отделните модули. Следващият етап е свързан с изработката на обучителни материали за обученията. Съдържанието им ще бъде подготвено от експерта на БИФ, участвал в Дейност 2, а на външен изпълнител ще бъдат възложени оформлението и печатът. Предвиждаме отпечатване на 200 бр. обучителни книжки. Изборът на изпълнители ще се извърши при спазване на разпоредбите на ПМС 160/ 1.07.2016 г. Набирането на участници ще се осъществи от БИФ. Ключова роля ще играят експертите на организацията, включени в дейност 3. Придобитите умения ще им позволят да привлекат интереса на повече участници от целевата група. За целта ще се използват всички канали и контактни мрежи на организацията. Ще се публикуват съобщения във Facebook, Linked In, на сайта на организацията и на уеб платформата за предприемачи. Последният етап е фактическото провеждане на обучителните семинари. Всеки от семинарите ще е с продължителност 2 дни, като програмата ще се основава на адаптирания съкратен вариант на обучение по предприемачество. В рамките на семинарите ще бъде представен и видео курсът за предприемачи, както и актуализираната платформа за предприемачи. Експертите на БИФ ще модерират обучението и ще участват с презентации относно концепция и съдържание на програмата, представяне на видео курса, представяне на актуализираната платформа. За отделните модули от обучението ще бъдат наети лектори с подходящ опит и квалификация. Предвиждаме обучението в София да бъде за най-малко 20, като ще подсигурим условия за 30 участници. Обученията в останалите градове на страната ще целят включване на най-малко 15 участници, като ще бъдат създадени условия за участие на по 20.
 • Разпространение на постигнатите резултати : Дейността има за цел да осигури достигането на проектните резултати до по-широк кръг представители на целевата група, които да се възползват от тях. Предпоставка за успешното ѝ изпълнение са придобитите опит и знания от експертите на БИФ, участващи в дейност 3, обучени от италианския партньор за ефективно използване на социалните мрежи. В обхвата на дейността влизат създаване на Фейсбук страница на проекта, публикуване на информация за проектните резултати на нея и промотирането й, както и промотирането на уеб платформата чрез платена реклама в Google. В дейността попада и организирането на заключително събитие за разпространение на проектните резултати. Може да разграничим следните основни етапи на дейността: 1. Създаване и поддържане на страница на проекта във Фейсбук; 2. Платена реклама на страницата и съдържанието ѝ във Фейсбук; 3. Платена реклама в Google на уеб платформата за предприемачи, актуализирана по настоящия проект; 4. Избор на изпълнител за провеждане на заключително събитие; 5. Набиране на участници в заключително събитие; 6. Провеждане на заключително събитие Първият етап ще се осъществява от експертите на БИФ, преминали обучение при партньора A Rocca. Страницата ще бъде създадена непосредствено след обучението в Италия, като при създаването и развитието й отговорните експерти ще се ръководят от придобитите знания при партньора. На нея ще бъде качена обща информация за проекта, както и за текущия му напредък. Фокус обаче ще бъде поставен върху популяризирането на основните резултати на проекта, достъпни във виртуалната среда - актуализираната платформа за предприемачи с цялата достъпна на нея информация, включително актуализирания наръчник и видео курса. Фейсбук страницата ще бъде използвана и като основен инструмент за привличане на участници от целевите групи в обучителните семинари. Създаването й непосредствено след края на Дейност 2 има за цел да осигури от една страна наличието на компетентности за умелото ѝ ръководене, а от друга - да обхване по-дълъг период, през който да събере повече последователи, които да имат достъп до проектните резултати и които и след края на проекта да продължават да ги ползват и да споделят информация за тях в своите контактни мрежи. Вторият и третият етап от дейността са ключови, тъй като ще осигурят достигането на проектните резултати до широк кръг от представители на целевата група. Платената реклама във Фейсбук ще бъде насочена към привличане на повече лица, които да харесат и следят страницата като цяло. От друга ще правим платена реклама конкретно на информацията за актуализираната уеб платформа за предприемачи, включително на видео курса и актуализирания наръчник за стартиране на бизнес. Платена реклама във Фейсбук ще използваме и за да привлечем повече участници в двудневните семинари. Google рекламата ще бъде изцяло насочена към промотиране на актуализираната уеб платформа за предприемачи, осигурявайки достигането на информацията за нея до голям брой представители на целевите групи, които да ползват както резултатите по настоящия проект, така и създаденото по предходния. Събитието ще бъде проведено в гр. София в началото на последния проектен месец, като на него ще бъдат представени всички осъществени по проекта резултати. Предвиждаме на него да участват най-малко 40 представители на целевата група, като освен тях ще поканим и представители на УО и заинтересовани страни, включително социални партньори и центрове за развитие на предприемачеството. Проектните резултати ще бъдат представени от експертите на БИФ, участвали в проектните дейности, като предвиждаме в програмата да бъдат включени и участници от обученията в Италия и България по проекта, които да споделят своя опит. Събитието ще завърши с кратък нетуъркинг, в рамките на който представители на целевата група ще могат да обменят впечатления и информация. Набирането на участници ще се осъществи от БИФ, а логистиката на събитието ще бъде възложена на външен изпълнител.
 • Дейност за информация и комуникация: Дейността има за цел осигуряване на публичност и информация в съответствие с изискванията на договора за безвъзмездна помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Чрез изпълнението ѝ широката общественост, заинтересованите страни и представителите на целевите групи ще бъдат информирани за получените средства, осъществените дейности и постигнатите резултати. Дейността ще обхване следните етапи: 1. Публикуване на информация за проекта на сайтовете на партньорите; 2. Провеждане на пресконференции за проекта; 3. Изработване на средства за визуализация; 4. Визуализиране на документацията, създадена по проекта. Още със стартирането на проекта ще бъдат публикувани съобщения на сайтовете на партньорите с основна информация за проекта. Такива ще публикуваме и за края на проекта, като ще оповестим постигнатите резултати. Дейността предвижда провеждането на стартираща и заключителна пресконференции по проекта, на които ще бъдат поканени представители на национални и регионални печатни и он-лайн медии. Изработването на основни средства за визуализация ще бъде възложено на подизпълнител. За офиса на бенефициента ще бъде изработен плакат в съответствие с изискванията на Единния наръчник. Такъв ще бъде изработен и за офиса на италианския партньор. Предвиждаме също така изработването на 350 брошури с информация за проекта, които ще бъдат раздавани по време на прес-конференциите, обучителните събития и заключителното събитие. Ще осигурим и 2 навиващи се двуезични банера, които ще се поставят по време на пресконференциите и обученията. За участниците в обученията ще бъдат подготвени информационни пакети с папки, химикали и ноутпади, визуализирани по проекта. Цялата създадена по проекта документация ще бъде надлежно визуализирана, като ще предоставя информация за полученото финансиране от ЕСФ чрез ОП РЧР. Изпълнението на дейността ще обхване целия период на изпълнение на проекта.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи: Оценката на постигнатите резултати има за цел да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще обхване на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Дейността има два етапа на изпълнение: 1. Избор на изпълнител; 2. Изпълнение на услугата и предоставяне на доклад/протокол от оценка. Дейността ще бъде изпълнена след проведен изборът на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство. Прогнозната стойност на услугата предполага избор чрез публикуване на съобщение за ценови оферти в съответствие с Постановление 160 на МС. За изпълнител ще бъде избрана компания или експерт с опит в разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС, отговарящ на изискванията на УО, в случай че такива бъдат публикувани. Избраният изпълнител ще изпълни оценката в съответствие с указанията на УО и при спазване на методологията на УО, в случай че такива бъдат публикувани.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

168 251.20 BGN
168 251.20 BGN
166 745.30 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 8 412.56 0.00 159 838.64 168 251.20
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 8 412.56 0.00 159 838.64 168 251.20

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Логистиката на обучително посещение в Италия” по проект № BG05M9OP001- 4.001- 0013 „ИКТ в полза на стартиращи предприемачи“, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България., Стойност: 39 000.00
 • Обособена позиция 1: „Логистиката на обучително посещение в Италия”
Предмет на предвидената процедура: „Логистиката и експертиза на седем двудневни семинара в 7 града в България, едно заключително събитие в т.ч. пресконференция в София“, Стойност: 35 000.00
 • Обособена позиция 1: „Логистиката и експертиза на седем двудневни семинара в 7 града в България, едно заключително събитие в т.ч. пресконференция в София“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.