English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0065-C01
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
18.09.2017
18.09.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия. По този начин, проектното предложение застъпва идеята, че за справяне с предизвикателствата, свързани със социалното включване, качеството на работните места, условията на труд и др., е необходимо да се окаже подкрепа на ученето през целия живот (УЦЖ) като основен фактор за изграждането на адекватни умения и компетенции с оглед насърчаване на социалните иновации и подпомагане на икономическото развитие.

В този контекст, проектното предложение е ориентирано към подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за наетите и самостоятелно заетите лица, посредством изграждането на транснационално партньорство, което да постави основата за иновативни и устойчиви социални инициативи за подкрепа на УЦЖ, както и за подобряване на съществуващите политики в тази сфера. За целта, проектното предложение предвижда реализирането на следните основни дейности:

1) Изготвяне на специфични анализи и изследвания (вкл. посредством посещения на място в чужбина) на съществуващите добри практики и опита на други държави-членки в сферата на УЦЖ;

2) Повишаване на капацитета на партньорските организации и съответните заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики за осигуряване на равен достъп до УЦЖ;

3) Адаптиране и пилотно прилагане на изследваните добри практики в сферата на УЦЖ посредством разработването на обучително съдържание (вкл. препоръки към политиките по УЦЖ) и организирането на обучения за представители на целевата групи по проекта;

4) Изграждане на национална и включване в международни партньорски мрежи за обмен на добри практики в областта на УЦЖ.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Управлението на проекта, вкл. вътрешната комуникация и отчитането на проектните дейности пред УО, ще бъде реализирано по време на целия период на изпълнение на проекта от Кандидата (ИСК при УНСС) в сътрудничество с Партньора. Настоящата дейност обхваща следните под-дейности: ПОДДЕЙНОСТ 1.1. Извършване на подготвителни дейности В рамките на встъпителната фаза на настоящия проект, партньорите по проекта съвместно ще приемат вътрешни процедури, правила и методи за: 1) Координация на дейностите в рамките на настоящия проект; 2) Комуникация между Кандидата и Партньора; и 3) Документооборот. Период на изпълнение на Поддейност 1.1: Месец 1. ПОДДЕЙНОСТ 1.2. Вътрешна комуникация във връзка с изпълнението на проекта По настоящата поддейност се предвижда осъществяването на текуща и-мейл комуникация, както и реализирането на 3 вида срещи на Ръководното звено на проекта и проектните екипи на Кандидата и Партньора: - Международни срещи между партньорските екипи на Кандидата и Партньора – тяхната цел ще бъде да осигурят възможност за дискутиране на напредъка на проектните дейности, постигнатите междинни и окончателни резултати, степента на изпълнение на заложените цели, евентуални проблеми, възможности за тяхното разрешаване и др. За всяка от партньорските срещи ще бъде изготвяна програма, протокол и присъствен списък. Организацията-домакин ще има ангажимента да осигури подходящи условия за срещата от гледна точка на зала, необходимо оборудване и др. Предвидени са общо 3 подобни срещи, които ще бъдат осъществени по време на двустранните посещения за обмен на опит: 2 в Белгия (Месец 2 и Месец 8) и 1 в България (Месец 15). - Международни онлайн срещи на екипите за организация и управление на проекта от страна на Кандидата и Партньора, в които, при необходимост, ще участват и експертите по отделните проектни дейности. На тях ще бъдат обсъждани текущи въпроси, във връзка със сътрудничеството между партньорите, уточняване на конкретни дати за провеждане на съвместните дейности, обсъждане на възникнали проблеми и пътищата за тяхното разрешаване и др. Предвижда се да се реализират през Месец 5 и Месец 12. - Регулярни срещи на проектния екип на Кандидата – в тях, при необходимост, ще участват и членове на експертния екип на ИСК при УНСС, ще бъдат използвани за подпомагане на процеса на текущо планиране, изпълнение и отчитане на проектните дейности. Предвижда се периодичността на тези срещи да бъде минимум 1 път на 4 месеца (общо 4 срещи), като при възникване на необходимост, ще бъдат организирани и извънредни такива. Период на изпълнение на Поддейност 1.2: Месец 1 – Месец 16 ПОДДЕЙНОСТ 1.3. Управление, координация и отчитане изпълнението на проектните дейности Настоящата поддейност включва изготвяне на междинни и заключителни технически и финансови доклади, доклади по напредъка, справки и др. и представянето им пред УО, в съответствие с приложимото за настоящата процедура Ръководство на бенефициента и приложенията към него. С цел оптимизиране на разходите по настоящата дейност и проекта като цяло, е предвидено съчетаване на част от проектните дейности (напр. международни партньорски срещи с посещения за обмен на опит в партньорската страна), както и свеждане до минимум на външното възлагане, с оглед наличния опит и експертния капацитет на партньорството по проекта. С оглед подпомагане на процеса, свързан с управление, координация и отчитане на проектните дейности, ще бъдат спазвани следните правила: - партньорите по проекта текущо ще обменят всички необходими документи и информация; - основните канали за координация ще бъдат и-мейли, онлайн приложения за съхранение на документи, скайп, срещи на екипите по проекта и др.; - своевременно уведомяване на отсрещната страна за всички обстоятелства, които биха могли да окажат негативно влияние върху изпълнението на проекта; - активно участие в транснационалните и вътрешните срещи по проекта. Период на изпълнение на Поддейност 1.3: Месец 1 – Месец 16
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания (вкл. посредством посещения на място в чужбина) на съществуващите добри практики и опита на други държави-членки в сферата на ученето през целия живот: Работният език на Дейност 2 ще бъде английски, като основните резултати от изпълнението на дейността ще бъдат преведени на български език. Настоящата дейност ще бъде реализирана посредством изпълнението на следните поддейности (етапи): ПОДДЕЙНОСТ 2.1. Провеждане на сравнително изследване на състоянието на системата на учене през целия живот в партньорските страни (вкл. SWOT анализ), както и дълбочинен анализ на нуждите от обучение на целевата група в национален и транснационален аспект. Изпълнението на Поддейност 2.1 ще премине през следните фази: А) Разработване (на английски език) на стандартизирана структура и инструкции за провеждане на горното изследване от страна на партньорите по проекта в техните държави. Така възприетият подход ще осигури сравнимост на националните изследвания, проведени от партньорите. Б) Провеждане на същинско изследване и анализ на състоянието на системата за учене през целия живот в партньорските държави и възможностите за достъп на заетите лица до формално, неформално и самостоятелно обучение. В рамките на изследването ще бъдат проучени статистически източници, експертни мнения и доклади в съответната област, които ще послужат и за дълбочинен анализ на нуждите от обучение на целевата група. В) Изготвяне на два национални доклада и обобщаващ доклад. Националните доклади ще представят резултатите от проведените в партньорските държави изследвания. Обобщаващият доклад ще съдържа сравнителен анализ на ситуацията в изследваните направления, с цел очертаване на конкретните възможности за двупосочен трансфер на добри практики. И двата вида доклади ще бъдат изготвени на работния език на партньорството – английски, като обобщаващият сравнителен доклад (с обем от 30 стр.) ще бъде преведен на български език. Всички доклади в съответните езикови версии ще бъдат качени на уебсайта на проекта. Период на изпълнение на Поддейност 2.1: Месец 1 – Месец 4 ПОДДЕЙНОСТ 2.2. Идентифициране, посещение, изследване и анализ на добри практики за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заети лица, посредством проучване на опита на държави извън партньорството. Реализацията на Поддейност 2.2 ще обхване следните стъпки: А) Идентифициране на добри практики (социални иновации), свързани със съществуващи партньорства за подкрепа на достъпа на заети лица до учене през целия живот в следните държави извън партньорството по настоящия проект: Австрия, Финландия, Словения, Холандия, Швеция, Словакия. Предварителният подбор на държавите, които ще бъдат изследвани в рамките на тази поддейност, е извършен на базата на техните достижения в рамките на ЕС в сфери като иновации, заетост и учене през целия живот. Б) Организиране на посещения на място, с цел запознаване с идентифицираните добри практики. Ще бъде организирано по 1 работно посещение в горе-упоменатите страни, в което ще участват 3 експерти от страна на Кандидата, както и членове на екипа на Партньора. Всяко от посещенията ще се проведе в рамките на 2 дни (без дните за пътуване), като основната цел ще бъде детайлно запознаване на партньорските екипи на място с добри практики в сферата на разширяване на достъпа до учене през целия живот на заети лица, с оглед запазване и повишаване на тяхната пригодност за заетост. За всяко от посещенията, предварително ще бъде изготвена програма и въпросник с теми и направления за разискване, изследване и анализ. В) Изготвяне (първоначално на англ., впоследствие преведен на бълг. език) на обобщаващ доклад в обем от 20 стр. за: а) представяне на идентифицираните и изследвани, посредством организиране на посещения на място извън участващите в партньорството по настоящия проект държави-членки на ЕС, добри практики в сферата на подобряване достъпа до учене през целия живот, с помощта на създаване на партньорства, и б) анализ на възможностите за трансфер и приложимост на въпросните добри практики в националния контекст на партньорските държави. Период на изпълнение на Поддейност 2.2: Месец 4 – Месец 8
 • Повишаване на капацитета на партньорските организации и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот: Дейност 3 е свързана с организиране на посещения и прояви за обмен на опит във връзка с разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот на заетите лица, посредством изграждане на устойчиви партньорства между широк кръг заинтересовани страни. Реализацията на Дейност 3 ще премине през следните етапи: ПОДДЕЙНОСТ 3.1. Организиране на Дискусионен форум с участието на заинтересовани страни и представители на чуждестранния партньор в България Подготвителната фаза на тази поддейност включва осъществяване на контакт с представители на заинтересованите страни по проекта и осигуряване присъствие на мин. 25 лица на събитието. Ще бъде проведена процедура съгл. разпоредбите на ЗОП за избор на доставчик на кетъринг. Ще бъдат изготвени програма на събитието, образец на присъствен списък и формуляр за обратна връзка. Дискусионният форум ще се проведе през Месец 3 от проекта и ще продължи 4 часа с участието на представители на: - централната/местна власт; - държавни агенции – НАПОО, АЗ и др.; - агенции за регионално развитие; - социални партньори; - обучителни и консултантски организации; - висши училища; - работодатели от приоритетни за развитието на националната икономика сектори и др. При провеждането на Дискусионния форум на дискусия ще бъдат подложени възможностите и предизвикателствата, свързани с трансфера на чуждестранния опит в съответното направление в България. Така, резултатите от настоящата поддейност ще бъдат използвани при адаптирането и пилотното прилагане на изследваните добри практики в сферата на ученето през целия живот, което ще бъде реализирано в рамките на Дейност 4 посредством разработването на обучително съдържание и организиране на обучение за представители на целевата група по проекта (заети лица). Период на изпълнение на Поддейност 3.1: Месец 2 – Месец 3 ПОДДЕЙНОСТ 3.2. Организиране на посещения на членове на експертния екип на Кандидата в партньорската страна Ще бъдат организирани общо 2 такива работни посещения в Брюксел, Белгия, през периода Месец 4 и Месец 10 от проекта, във всяко от които ще участват по 3 експерта от страна на Кандидата. Времетраенето на всяко от посещенията ще бъде 2 работни дни (без дните за пътуване). Партньорът по настоящия проект ще има ангажимента предварително да организира провеждането на кратък семинар по темата на проекта и да идентифицира успешни практики в съответната сфера, които да бъдат проучени на място в дълбочина от представители на експертния екип на Кандидата. Преди всяко от посещенията, с участието на Кандидата и Партньора, ще бъде изготвена програма и въпросник с теми и направления за разискване, изследване и анализ. Резултатите от посещенията ще бъдат включени в Обобщаващия доклад за идентифицираните, посетени и изследвани добри практики, описан като част от Дейност 2 по-горе. Период на изпълнение на Поддейност 3.2: Месец 4 – Месец 10 ПОДДЕЙНОСТ 3.3. Организиране на Заключителна конференция в България за обмен на опит Конференцията ще се проведе през Месец 15 и ще продължи 4 часа, с участието на представители на: а) целевата група по проекта, взели участие в обучението, организирано в рамките на Дейност 4; б) заинтересованите страни по настоящия проект; в) партньорската организация по проекта. Подготвителната фаза на Поддейност 3.3 включва осъществяване на контакт с потенциални участници в събитието и осигуряване присъствие на мин. 50 лица на Конференцията. Ще бъде проведена процедура съгл. разпоредбите на ЗОП за избор на доставчик на кетъринг. Ще бъдат изготвени програма на събитието, образци на присъствен списък и формуляр за обратна връзка. Конференцията ще подпомогне изграждането на капацитет в партньорските организации и заинтересованите страни по проекта в сферата на осигуряване на достъп на заетите лица до възможности за учене през целия живот, посредством сформиране на ефективни и устойчиви партньорства. Период на изпълнение на Поддейност 3.3: Месец 13 – Месец 15
 • Адаптиране и пилотно прилагане на изследваните добри практики в сферата на ученето през целия живот, посредством разработването на обучително съдържание (вкл. препоръки към политиките по УЦЖ) и организирането на обучения за представители на целевата групи по проекта: Дейност 4 е насочена към обобщаване на натрупаната при изпълнението на предходните 2 дейности информация и нейното структуриране под формата на учебно съдържание и препоръки (поместени на уебсайта на проекта), които да послужат като практически инструментариум за трансфериране и усвояване на идентифицираните добри практики с помощта на провеждане на обучение за представители на целевата група. Настоящата дейност ще бъде организирана в следните поддейности (етапи): ПОДДЕЙНОСТ 4.1. Разработване на обучително съдържание Материалите, разработени в рамките на настоящата поддейност, ще бъдат изготвени на български език. Разработването на обучителното съдържание ще мине през следните стъпки: А) Изготвяне на методология на курса, спецификация на неговата структура и същинско съдържание на обучителния пакет, адаптирани към националния контекст. За целта ще бъдат използвани резултатите от предходните две дейности, като се предвижда обучителното съдържание да бъде организирано в следните модули: А.1. Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство; А.2. Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството; А.3. Модул 3: Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на партньорството; А.4. Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството. Съдържанието и структурата на горните модули ще обхване жизнения цикъл на партньорствата като цяло, но ще бъде адаптирано към спецификата на партньорствата за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица. Б) Разработване на обучителни материали. Ще бъдат изготвени два вида материали – презентационни и такива, ориентирани към практически казуси, свързани с отделните етапи от жизнения цикъл на партньорствата. Предвижда се и подготовка на електронна версия на „Наръчник за създаване на партньорства в подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица“ в обем от 40 страници, който впоследствие да бъде отпечатан в тираж 100 бр. (Дейност 7). Период на изпълнение на Поддейност 4.1: Месец 9 – Месец 12 ПОДДЕЙНОСТ 4.2. Организиране на обучение за представители на целевата група по проекта Предвидено е броят на участниците в обучението да бъде мин. 25 лица, представители на целевата група по проекта – наети и самостоятелно заети лица. Обучението ще продължи 1 ден (8 часа), като неговата организация ще премине през следните основни стъпки: А) Подготвителен етап – осъществяване на контакт с представители на целевата група по проекта и осигуряване на присъствие на мин. 25 лица на обучението. Ще бъде проведена процедура съгл. разпоредбите на ЗОП за избор на доставчик на кетъринг. Ще бъдат изготвени програма на обучението, образци на присъствен списък и формуляр за обратна връзка. Б) Същинско провеждане на обучението – ще бъде базирано на разработените модули, съчетано с решаването от страна на обучаемите на практически казуси и илюстрирането им с примери за успешни практики в сферата на сформирането и функционирането на партньорства за подкрепа на достъпа до учене през целия живот. В) Изготвяне на доклад с резултатите от проведеното обучение, вкл. обобщаване на информацията от попълнените въпросници и присъствените данни за участниците в обучителното събитие. Период на изпълнение на Поддейност 4.2: Месец 12 – Месец 14 ПОДДЕЙНОСТ 4.3. Разработване на препоръки към политиките за подкрепа на ученето през целия живот Препоръките ще бъдат обособени в отделен документ с обем мин. 10 стр., ще бъдат първоначално изготвени на английски и впоследствие преведени на български език, като в тяхното съдържание ще бъдат обособени 2 раздела: - Препоръки към националните политики за подкрепа на ученето през целия живот в България; - Препоръки към транснационалните политики за подкрепа на ученето през целия живот в Европейския съюз. Период на изпълнение на Поддейност 4.3: Месец 14 – Месец 15
 • Изграждане на национална и включване в международни партньорски мрежи за обмен на добри практики в областта на ученето през целия живот: Дейност 5 има за цел да предостави възможност, вкл. на представителите на целевата група, взели участие в обучителните инициативи по проекта, както и на заинтересованите страни, за устойчив обмен на опит и запознаване с добри партньорски практики в сферата на подкрепата и осигуряването на равен достъп на заетите лица до учене през целия живот. Изпълнението на настоящата дейност ще премине през следните етапи: ПОДДЕЙНОСТ 5.1. Създаване и функциониране на интерактивна ИТ платформа В рамките на тази дейност ще бъде създадена и поддържана ИТ платформа, необходима за сформиране, функциониране и устойчивост на Национална партньорска мрежа по настоящия проект, в която ще могат да членуват както организации, така и физически лица. Предвижда се платформата да бъде обособена като подсайт на електронната страница на проекта и да притежава следните функционалности: А) База данни (на бълг. и англ. език) на членовете на Националната партньорска мрежа – базата данни ще съдържа детайлна информация за всеки от членовете на мрежата, вкл. лице за контакт и контактни данни, сфера на дейност и профил на организацията / индивидуалния член, конкретни интереси в областта на ученето през целия живот и др. Б) Секция, съдържаща разработените по проекта изследвания, анализи, доклади, както и подробно описание и връзки към съществуващи иновативни практики в сферата на подобряване на достъпа до формално, неформално и самостоятелно обучение на заети лица, вкл. онези практики, които са били обект на изследване и анализ в рамките на Дейност 2, както и на обмен на опит между партньорите в рамките на Дейност 3. В) Секция с разработените в рамките на Дейност 4 обучителни материали (вкл. отделните обучителни модули) и препоръки към политиките за подкрепа на ученето през целия живот. Г) Онлайн дискусионен форум за членовете на Националната партньорска мрежа, който ще позволи текущия обмен на идеи и опит в използването на нови подходи за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица, с оглед подобряване на тяхната пригодност за заетост. Д) База данни с партньорски мрежи за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица, установени в партньорската страна, други държави-членки на ЕС, както и транснационални такива. Период на изпълнение на Поддейност 5.1: Месец 10 – Месец 16 ПОДДЕЙНОСТ 5.2. Сформиране на Национална партньорска мрежа Националната партньорска мрежа по настоящия проект ще обхваща и ще подпомага сътрудничеството между следните групи организации и лица на национално равнище, като едновременно с това ще е насочена към улесняване на запознаването им с успешни практики в сферата на насърчаване на равния достъп на заетите до учене през целия живот: 1) Наети и самостоятелно заети лица; 2) Заинтересовани страни, в т.ч.: - държавни агенции – НАПОО, АЗ и др.; - агенции за регионално развитие; - социални партньори; - обучителни и консултантски организации; - висши училища; - работодатели от приоритетни за развитието на националната икономика сектори и др. Период на изпълнение на Поддейност 5.2: Месец 12 – Месец 13 ПОДДЕЙНОСТ 5.3. Включване на Националната партньорска мрежа в мрежи от партньорската страна, други държави-членки на ЕС и транснационални мрежи В рамките на Поддейност 5.3 ще бъдат идентифицирани подходящи за целите на проекта партньорски мрежи извън България, с които ще бъде установена връзка с цел формиране на дългосрочно сътрудничество. Стремежът на екипа по проекта ще бъде в онлайн платформите на въпросните мрежи, установени в партньорската страна, други държави-членки на ЕС и на международно равнище, да бъдат публикувани връзки към базата данни с членове на Националната партньорска мрежа, както и към англоезичните материали, разработени по проекта в рамките на Дейност 2 (изследвания, анализи, доклади) и Дейност 4 (препоръки към политиките за подобряване на достъпа до учене през целия живот на заетите лица). Период на изпълнение на Поддейност 5.3: Месец 14 – Месец 15
 • Информация и комуникация: Дейност 6 ще бъде реализирана през целия период на изпълнение на проекта. Съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, всички печатни и електронни информационни материали (както и обучителни такива) ще съдържат емблемата и позоваване на ЕС, позоваване на ЕСФ, както и емблемата и слогана на ЕСИФ в България. Предвижда се Дейност 6 да обхване следните поддейности, свързани с информацията и комуникацията с целевите групи и заинтересованите страни по проекта: ПОДДЕЙНОСТ 6.1. Създаване и администриране на електронна страница на проекта Ще бъде разработена на български и английски език в рамките на първите 3 месеца от изпълнението на проектните дейности и ще съдържа информация за проекта, вкл. цели, очаквани резултати, партньори, продължителност, финансиране, целеви групи и др. В хода на изпълнение на проектните дейности, страницата на проекта ще бъде текущо актуализирана и ще предоставя информация за неговия напредък, новини във връзка с изпълнението му, анонси за предстоящи събития и т.н. Период на изпълнение на Поддейност 6.1: Месец 1 – Месец 16 ПОДДЕЙНОСТ 6.2. Организиране на информационни събития по проекта - Встъпителен информационен ден за представяне на проекта – ще бъде организиран през Месец 3 от стартиране на проектните дейности, след провеждането на процедура за избор на изпълнител във връзка с осигуряване на кетъринг на събитието. Продължителността на проявата ще бъде половин ден, с участието на проектния екип на Кандидата, като ще бъдат поканени представители на целевите групи и заинтересованите страни по проекта, както и на местни и национални медии. Предвижда се минималният брой участници в събитието да бъде 25. - Кратки информационни инициативи, провеждани в рамките на Дейност 3 от проекта. Така, по време на предвидените Дискусионен форум за заинтересованите страни по проекта през Месец 9 за мин. 25 участника и Заключителна конференция за обмен на опит между партньорите по проекта през Месец 15 за мин. 50 участника (и двете събития ще бъдат част от Дейност 3), ще бъде отделен 1 час за представяне, респективно на междинните и окончателните резултати от изпълнението на проектните дейности, пред участниците в съответните основни събития. Период на изпълнение на Поддейност 6.2: Месец 1 – Месец 15 ПОДДЕЙНОСТ 6.3. Изработване и разпространение на информационни материали В рамките на настоящата поддейност се предвижда разработването и разпространението на следните информационни материали: - Електронен бюлетин (на български и английски език) – ще бъде разпространяван чрез уебсайта на проекта и по и-мейл в мрежите на Кандидата и Партньора; предвиждат се 4 издания – на всеки 4 месеца от изпълнението на проектните дейности. - Информационна листовка и информационна брошура – предназначени за представяне респективно на проекта при старта и в хода на изпълнение на проектните дейности, и на постигнатите резултати от изпълнението му; листовката ще бъде изготвена в рамките на първите 3 месеца от изпълнението на проекта, а брошурата – през Месец 15; печатната версия на листовката (200 бр.) и брошурата (100 бр.) ще бъде на български език и ще се разпространява на ръка (по време на публичните събития, провеждани в рамките на настоящия проект и сходни инициативи); електронната версия на двата материала, която ще има българо- и англоезична версия, ще се разпространява чрез уебсайта на проекта и по и-мейл в мрежите на Кандидата и Партньора. - Плакати (3 вида х 5 бр.) и банер със сгъваема поставка (1 бр.) – ще бъдат необходими за провеждането на публичните събития по проекта, с оглед осигуряването на информираност на обществеността относно източника на финансиране на проекта. - Информационна табела (1 бр.) – ще бъде изработена в съответствие с изискванията на УО за информация и комуникация и поставена на видно място след приключване на проектните дейности. Период на изпълнение на Поддейност 6.3: Месец 1 – Месец 16
 • Разпространение на постигнатите резултати: В рамките на настоящата дейност, Кандидатът ще положи допълнителни усилия за разпространение на основните резултати, постигнати в хода на изпълнение на проекта, като за целта ще бъдат използвани методи и средства, надграждащи над тези, посочени в описанието на Дейност 6 по-горе. Така, Дейност 7 предвижда отпечатване и разпространение, вкл. сред представители на целевата група и заинтересованите страни по проекта, които са били преки участници, както и сред онези, които не са били въвлечени пряко в изпълнението на проектните дейности, на следните печатни издания: 1. Политики на партньорство за насърчаване участието на заетите лица в учене през целия живот. Предвижда се настоящото издание да бъде в обем 60 страници и тираж 100 бр. и да включва основните резултати от проекта, генерирани при изпълнение на същинските проектни дейности, описани по-горе, а именно: а) сравнително изследване на състоянието на системата на учене през целия живот в партньорските страни (вкл. SWOT анализ) и дълбочинен анализ на нуждите от обучение на целевата група в национален и транснационален контекст (Дейност 2); б) доклад за представяне на идентифицираните в хода на проекта и изследваните, посредством организиране на посещения на място в други (както в, така и извън участващите в партньорството по настоящия проект) държави-членки на ЕС, добри практики в сферата на подобряване достъпа до учене през целия живот, с помощта на създаване на партньорства и анализ на възможностите за трансфер и приложимост на въпросните добри практики в националния контекст на партньорските държави (Дейност 2 и Дейност 3); в) препоръки към политиките на местно, национално и транснационално равнище за насърчаване на ученето през целия живот, с оглед засилване на подкрепата за сформиране на партньорства между различни заинтересовани страни за подпомагане на достъпа до формално, неформално и самостоятелно обучение за заетите лица (Дейност 4). 2. Наръчник за създаване на партньорства в подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица. Предвижда се настоящото издание да бъде в обем 40 страници и тираж 100 бр. и да включва обучителните материали, изготвени в рамките на Дейност 4. Разработените от Кандидата печатни издания по проекта ще бъдат на български език. Така, дейностите за разпространение на постигнатите резултати ще подпомогнат процеса на запознаване на широката общественост и заинтересованите страни основните резултати от изпълнението на проектните дейности. Дейност 7 ще бъде реализирана в следните етапи: - Етап 1. Избор на изпълнител: Месец 12 – Месец 13; - Етап 2. Подбор и структуриране на материалите, които да бъдат включени в печатните издания, предпечатна подготовка и отпечатване на изданията: Месец 14; - Етап 3. Разпространение на изданията: Месец 15 – Месец 16.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното в настоящия Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Така, в рамките на настоящата дейност ще бъде направена независима външна оценка на изпълнението на проекта посредством планиран процес на систематично и обективно определяне на оправдаността (икономичността), ефективността, ефикасността и въздействието на проекта в контекста на неговите цели. Оценката ще проследи на практика следните параметри: - Степента на постигане на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група. - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта. - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. За целта, ще бъде извършена оценка на: 1) Ефективността, ефикасността и икономичността в следните направления: - придобити ли са правилния вид, качество и размер ресурси на добра цена; - избегнато ли е дублиране в работата на служителите, бездействие или раздуване на щата; - използвани ли са ефективни оперативни процедури; - използван ли е оптимален размер ресурси при изпълнение на проекта в срок; - използвани ли са правилни процедури по възлагане и договориране; - изградена ли е добра система за управленски контрол за наблюдение, измерване и отчитане на икономичността и ефективността на проекта; - ползвани ли са надеждни и валидни измерители на ефективността, ефикасността и икономичността. 2) Въздействието, съобразно следните параметри: - дали главните и специфични цели на проекта са били правилно определени; - до каква степен са постигнати специфичните цели на проекта, свързани с предвидените за идентифициране и трансфериране социални иновации; - какви ефекти са постигнати в резултат на изпълнението на проекта; - кои са факторите, които са подпомогнали/възпрепятствали доброто изпълнение; - дали резултатите от проекта допълват други резултати; - били ли са налице възможни начини за по-доброто изпълнение на проекта; - дали управленските системи за измерване, мониторинг и контрол и отчетност по проекта са удачни; - дали измерителите за изпълнението са достоверни и надеждни; - екипът по проекта осигурил ли е надеждни данни за анализ на оценката на изпълнението. Предвиждат се следните етапи в изпълнението на Дейност 8: - Етап 1. Избор на изпълнител: Месец 14 – Месец 15; - Етап 2. Оценка на постигнатите от проекта резултати: Месец 16.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

128 161.71 BGN
128 161.71 BGN
72 336.71 BGN
95.00 %
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 6 408.08 0.00 121 753.63 128 161.71
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 6 408.08 0.00 121 753.63 128 161.71

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на експертния екип, във връзка с пътувания в чужбина, Стойност: 18 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на хотелско настаняване на експертния екип, във връзка с пътувания в чужбина, Стойност: 18 288.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали и консумативи, Стойност: 1 180.80
Предмет на предвидената процедура: Наем на оборудване за симултанен превод, Стойност: 1 788.00
Предмет на предвидената процедура: Оценка на постигнатите резултати по проекта от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи, Стойност: 2 520.00
Предмет на предвидената процедура: Разходи за конференции, семинари, обучения и други, пряко свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проекта, Стойност: 4 800.00
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на преводачески услуги, Стойност: 3 840.00
Предмет на предвидената процедура: Предпечатна подготовка и отпечатване на издания, Стойност: 2 400.00
Предмет на предвидената процедура: Дизайн и отпечатване/изработване на информационни материали, Стойност: 1 177.41

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.