English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-1380-C01
Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД
824150906 УНИПОС ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
19.05.2017
19.05.2017
19.06.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Плевен, гр.Плевен
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Настоящето проектно предложение е за подобряване на работна среда и условията на труд в УниПОС. Целевата група по проекта се състои от служителите на УниПОС като в нея са включени и лица на възраст над 54 години и хора с увреждания. В проекта са предвидени мерки, насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот на служителите, както и мерки за социална отговорност, вкл. насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области. В проекта са предвидени дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания и дейности за осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд в УниПОС.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ (БФП) УниПОС има задължението да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите за добро финансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност); публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция и в съответствие с най-добрите практики в съответната област. Целта на дейността по организация и управление на проекта е да се осигури необходимия административен, финансов и оперативен капацитет за пълното и точно изпълнение на проекта от страна на УниПОС. Като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ УниПОС има задължението да прилага процедурите за избор на изпълнител, уредени в националното законодателство за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на дейността по организация и управление на проекта е да се осигури спазването на законодателството при определянето на изпълнители по проекта. Като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ УниПОС има задължението да изготвя и предоставя междинни и/или финален отчети и да предоставя на Управляващия орган цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта в изрично определен срок. Целта на дейността по организация и управление на проекта е да се осигури своевременното и качествено изготвяне на отчети и предоставяне на информация на УО. Като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ УниПОС има задължението да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане, както и да отразява разходите в счетоводната си документация чрез отделни счетоводни аналитични сметки. Целта на дейността по организация и управление на проекта е да се осигури точна и редовна документална и счетоводна отчетност, включително и аналитичност на разходите.
 • Информиране и публичност за проекта: Като бенефициент на БФП УниПОС има задължението да уведомява обществеността за целта на изпълнявания проект и за подкрепата от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. Целта на дейността по информиране и публичност за проекта е да се осигури спазването от страна на УниПОС на всички правила и изисквания съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. Всички мерки за информация и публичност, които ще бъдат предприети от УниПОС, изрично ще указват съфинансирането от Европейския социален фонд на ЕС, чрез поставяне на следните елементи: - емблема на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейския социален фонд, оказващ подкрепа на проекта; - общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в УниПОС: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в УниПОС, включва: 1. Възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот. 2. Удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. 3. Въвеждане на практики за социална отговорност, насочени към опазване на околната среда. 4. Софтуер за управление на човешките ресурси в УниПОС. Дейността ще обхване целия персонал на УниПОС (128 служители), с място на работа фабриката на УниПОС в гр. Плевен (111 служители) и помещенията на УниПОС в гр. София (17 служители). Същевременно развитието в обществото и икономиката, необходимостта от по-голяма гъвкавост и от страна на работодатели, и от страна на работниците, водят до появата на нови форми на заетост в цяла Европа. Разнородността на новите форми на заетост сочи, че няма голяма полза от общи по характер обсъждания или препоръки. Необходими са по-конкретни и специално разработени за конкретните нужди подходи. Във връзка с това дейността цели да разработи за конкретните нужди, спрямо целевата група на УниПОС, подходи за възможности за гъвкави форми на заетост, за удължаване на трудовия живот на по-възрастните служители. В целевата група на УниПОС има млади хора, хора с деца, за които съвместяванета на професионалния, семейния и личния живот е изключително важно. То рефлектира и върху комфорта на работа на служителите, качеството на тяхната работа, удовлетвореността им и в крайна сметка и върху производителността им. Към момента в УниПОС има 34 бр. служители над 54 г. Това, съборазено и с тенденциите в Европа за застаряване на населението и промяна на профила на работната сила, прави необходимо бизнесът (включително УниПОС) да бъде подготвен за все по-съществената роля, която ще имат възрастните работници на пазара на труда. От друга страна, действията на УниПОС, насочени към нови форми на заетост, отговарят и на стремежа на дружеството за коректен, обществено-ангажиран и социално-отговорен работодател. Във връзка с последното са и планираните действия на УниПОС, насочени към въвеждането на практики за социална отговорност. Корпоративната социална отговорност допринася за устойчивото развитие, включително за здравето и благосъстоянието на обществото; взима под внимание нуждите и очакванията на заинтересованите страни; е в съответствие с приложимите закони и международни норми, включително за прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в областта на политиката по околната среда и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения. Основните теми, застъпени във всяка една практика за корпоративна социална отговорност са: Управление на организацията, включително човешките ресурси; Човешки права; Трудови практики и взаимоотнопшения; Лоялни практики; Въпроси, свързани с потребителите; Приобщаване на общността и нейното развитие; Околна среда - политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области. Мерките ще бъдат инкорпорирани в практиките за корпоративна социална отговорност на УниПОС. Софтуерът за управление на човешките ресурси улеснява обработката на информацията и отчетността, свързана с човешките ресурси. Той е необходим, за да може УниПОС да се възползва максимално от разработените и въведени системи за развитие на човешките ресурси и приложими практики. Последните години УниПОС инвестира много средства и усилия в реорганизиране на дейността си (въвеждане на нови производствени процеси и дейности, нови технологии, нови продукти и услуги), което е свързано и с промени в управлението на човешките ресурси на предприятието. Планираните промени са обвързани със стратегията за развитие на предприятието и се основават на свързаните с нея потребности от организационни промени.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите в УниПОС: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите в УниПОС включва: 1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества - закупуване на оборудване за локална аспирация в участък "Асемблиране - ръчно запояване" с цел намаляване въздействието на химичните фактори при ръчно запояване - 20 бр. от вид І и 10 бр. от вид ІІ. 2. Защита от опасни лъчения - закупуване на оборудване за преустановяване на вредното въздействие на лазерния източник в участък "Асемблиране – лазерно гравиране" върху оператора и другите работници чрез специализиран мобилен изолиращ операционен център за автоматично подаване на детайлите за гравиране и подреждането им в групови опаковки - 1 бр. 3. Защита от неблагоприятен микроклимат - с цел подобряване компонентите на микроклимата в работните помещения /Наредба № 7/1999 г. чл.82/ и защита от неблагоприятното му въздействие - закупуване и доставка на оборудване: за нагнетяване на свеж филтриран въздух и извеждане на замърсения и овлажнители за участъци "SMD", "Асемблиране" и "Лазерно рязане" - за обезопасяване на 7 бр. машини. 4. Защита от електростатично електричество на работни места - с цел защита от електростатично електричество на работните места и във връзка с изискванията на Наредба № 7/1999 г. раздел VІІ чл.149 (1) т. 2 , 3, 9) - изграждане на електропроводими подови настилки и закупуване на оборудване за защита на 10 бр. индивидуални работни места и оборудване за изравняване на електрически потенциали и заземяване 20 бр. с включени тестери за измерване електростатичното електричество. Както споменахме по-горе, последните години УниПОС инвестира много средства и усилия в реорганизиране на дейността си (въвеждане на нови производствени процеси и дейности, нови технологии, нови продукти и услуги). Планираните мерки за осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, са свързани с нововъдени в производството на УниПОС процеси, дейности и технологии. Направената оценка на риска на нововъведенията, от гледна точка на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване професионалния и здравния статус на служителите, показа необходимост от планиране на инвестиции, свързани със защита от прах, токсични и други вредни вещества; защита от опасни лъчения; защита от неблагоприятен микроклимат и защита от електростатично електричество на индивидуални работни места - както са описани по-горе. Дейността е и в изпълнение на изискванията на Наредба № 7/1999 г. чл.82 и раздел VІІ чл.149 (1) т. 2 , 3, 9. Дейността обхваща собствените производствените помещения във фабриката на УниПОС в гр. Плевен. Дейността обхваща служителите заети пряко в описаните производствени дейности (50 бр.) и косвено всички служители на предприятието във фабриката на УниПОС в гр. Плевен (111 бр.).
 • Осигуряване на социални придобивки - достъп за хора с увреждания в УниПОС: Дейностите, свързани с осигуряване на достъп за хора с увреждания, ще се извършват в собствените помещения на УниПОС в гр. Плевен. Във фабриката има налична възможност за монтаж на асансьор. Целта на настоящата дейност е да се проектира (съобразнено с текущото състояние), достави и монтира т.нар. пътнически асансьор, с който да се даде възможност за нормален достъп на хора с увреждания. Към настоящия момент горните етажи на фабриката на УниПОС са недостъпни за хора с увреждания. С изпълнението на дейността не само ще се осигурят социални придобивки на служителите, но те ще бъдат насочени и към една социално по-уязвима група хора - лицата с увреждания. Към момента в УниПОС работят 4 бр. лица с увреждания. УниПОС е пример за висок професионализъм, целеустременост, гъвкавост, усет към перспективното, постоянство в стремежа към обновяване. Още от годината на създаването си, 1995 - УниПОС се стреми да играе водеща роля в защитата на хора и имущество от пожар, да инвестира в най-съвременни технологии, в разработване на нови продукти, да поддържа екип от висококвалифицирани специалисти. Предприятието се стреми да бъде коректен, обществено-ангажиран и социално-отговорен работодател. Ръководството на УниПОС вярва, че фирми, които следват политика на предоставяне на социални придобивки на своите служители, се радват на удовлетворени служители, които отсъстват по-малко, по-малко са склонни да потърсят друга работа и в много по-голяма степен се ангажират с постигането на целите на компанията. В крайна сметка социалната ангажираност на работодателя му се отплаща в по-висока производителност на труда. Във връзка с последното дейността има положителен ефект върху целия персонал на УниПОС (128 бр.).

Индикатори

заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 128.00, Достигната стойност: 138.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

374 600.00 BGN
374 600.00 BGN
374 297.19 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 56 190.00 0.00 318 410.00 374 600.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 56 190.00 0.00 318 410.00 374 600.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на координатор по проекта, Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на координатор по проекта
Предмет на предвидената процедура: Услуги за разработване, адаптиране и въвеждане на нови възможности за гъвкави форми на заетост, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги за разработване, адаптиране и въвеждане на нови възможности за гъвкави форми на заетост
Предмет на предвидената процедура: Услуги за разработване, адаптиране и въвеждане на нови възможности за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги за разработване, адаптиране и въвеждане на нови възможности за удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители
Предмет на предвидената процедура: Услуги за разработване, адаптиране и въвеждане на нови практики за социална отговорност, насочени към опазване на околната среда, Стойност: 6 500.00
 • Обособена позиция 1: Услуги за разработване, адаптиране и въвеждане на нови практики за социална отговорност, насочени към опазване на околната среда
Предмет на предвидената процедура: Строително-монтажни работи в две обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, Стойност: 74 900.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 „Изграждане на електропроводими подови настилки“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 „Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания“
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване в четири обособени позиции по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, Стойност: 253 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 „Оборудване за локална аспирация за ръчно заваряване“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 „Оборудване - специализиран мобилен изолиращ операционен център за автоматично подаване на детайлите за гравиране и подреждането им в групови опаковки“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 „Оборудване за нагнетяване на свеж филтриран въздух и извеждане на замърсения и овлажнители за участъци „SMD”, „Асемблиране” и „Лазерно рязане““
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4 „Оборудване за защита на индивидуални работни места и оборудване за изравняване на електрически потенциали и заземяване с включени тестери за измерване електростатичното електричество“
Предмет на предвидената процедура: Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания, Стойност: 49 500.00
 • Обособена позиция 1: Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Проектиране, доставка и монтаж на пътнически асансьор, позволяващ достъп на хора с увреждания
Предмет на предвидената процедура: Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Изграждане на електропроводими подови настилки, Стойност: 25 400.00
 • Обособена позиция 1: Строително-монтажни работи по проект „Подобряване на условията на труд в УниПОС ООД“, финансиран по ДБФП BG05M9OP001-1.008-1380-C01 - Изграждане на електропроводими подови настилки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.