English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0292-C02
Повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с.Труд
825387979 ТЕМПОДЕМ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
17.08.2017
17.08.2017
11.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Марица, с.Труд

Описание

Дейностите по проекта са насочени към реализирането на инвестиции за разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект и повишаване на енергийната ефективност в Темподем ЕООД, с. Труд. В съответствие с препоръките от извършеното обследване за енергийна ефективност, се предвиждат за изпълнение 6 мерки, които ще се реализират в първата частна фабрика за велпапе и изделия от велпапе, намираща се в с. Труд, община Марица:
- Мярка 1: Подмяна на три броя газокари
- Мярка 2: Подмяна на поточна линия за производство на кашони от велпапе
- Мярка 3: Подмяна на стара полуавтоматична плоска щанцоваща машина с нова автоматична плоска щанцоваща машина
- Мярка 4: Подмяна на стара ротощанца с нова
- Мярка 5: Подмяна на стара кашираща машина с нова
- Мярка 6: Подмяна на стара напречна резачка с нова
Пряк резултат от реализираните дейности по проекта ще бъде редуциране обема на разходената енергия за производствени нужди с 1 867 148 kWh/год. и постигнат фактор на енергийни спестявания (ESR) 57.22%. За осигуряване на устойчивост в постигнатите високи резултати по отношение редуциране разхода на енергия за производствени нужди, компанията планира да въведе система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
Основните резултати от изпълнението на посочените дейности са свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект и намаляване на консумацията на енергия, потребявана за производствената дейност на Темподем ЕООД, с. Труд. В количествено изражение резултатите от изпълнението на енергоспетяващите мерки включват:
- Спестяване емисии на CO2: 1233.94 т/год;
- Постигнат фактор на енергийни спестявания (ESR) общо: 57.22%
- Планирани енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС): 42.81 %;
- Годишни спестявания на енергия от препоръчания в енергийния одит пакет мерки (ГС): 1867147.58 kWh/год.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит – по образец: Дейността е извършена преди подаването на проектното предложение в системата ИСУН2020. В рамките на процеса на подготовка на проекта, Кандидатът е избрал дружество – енергиен одитор, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Одита е изготвен по образец, утвърден от Управляващия орган като част от пакета с документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, след което е представен за разглеждане пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Получено е Становище за съответствие на енергийния одит от Агенцията с вписано одобрение на одита и съответствие на изчисленията с изискванията на Закона за енергийната ефективност и конкретната процедура.
 • Закупуване на 3 броя газокари, необходими за изпълнението на мярка 1 на обследването за енергийна ефективност: Използваните към момента в производствената дейност газокари за вътрешно-заводски транспорт и скадова дейност са силно амортизирани и енергоемки. Разходите за поддръжка и за гориво правят използването им нерентабилно. Техническото състояние на газокарите налага да се осъществява технологичен престой за да не се претоварва техниката. В същото време производствения процес се нуждае от надеждна подемна техника за транспортиране на готовата продукция и за материал, който да захрани линиите. Инвестиционните намерения на Темподем ЕООД, потвърдени от енергийния одит включват подмяна на съществуващата подемна техника – 3 газокара с 3 нови газокари за подобряване енергийната ефективност и разширяване капацитета на обекта. Новите газокари ще бъдат с по-висока степен на енергоефективност и ниски разходи за поддръжка, което пряко ще рефлектира освен върху увеличаване ефкетивността и върху крайната стойност на продукцията. При двусменен режим на работа наличните мотокари са разходвали 48000 кг гориво на година. При трисменен режим на работа, при какъвто се очаква да бъде натоварено новото оборудване, очакваният разход на гориво годишно ще бъде 51 000 кг/год. Ще бъдат закупени 2 газокара с товароподемност 2000 т и 1 газокар с товароподемност от 4000 т. Разхода на гориво на новите мотокари ще бъде съответно 2,3 и 3,9 кг/час при 4 кг/час на наличното подемно оборудване. Неенергийните разходи за наличните мотокари към момента възлизат на 6300 лв/год, а на новата техника – 3000 лв/год. Отделените емисии CO2 от трите стари газокари при коригирано енергопотребление са 261.26 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новите машини са 148.05t/год. След подмяната на машините емитираният CO2 ще намалее с 113.21 t/год. Инвестицията в ново подемно оборудване ще реализира икономия на енергия с фактор на енергийни спестявания, възлизащ на 43,33%. Поради високата ефективност на оборудването и увеличената производителност, която ще подпомогне, срока на откупуване на актива ще бъде 2,6 години, което говори за нейната рентабилност и необходимостта от извършване на инвестицията.
 • Закупуване на Поточна линия за производство на кашони от велпапе в изпълнение на мярка 2 на обследването за енергийна ефективност: Темподем е първата частна фабрика за производство на велпапе и изделия от велпапе в страната. За производството на кашони от велпапе, дружеството използва налична морално и физически остаряла поточна линия, произведена през 1978 година. Линията се характеризира с висока енергийна интензивност и ниска производителност. Служи за производство на кашони от 3- и 5-пластно велпапе чрез флексопечат, щлицоване, лепило-нанасяне, сгъване и пакериране и се състои от: подаващо устройство, печатна секция, слотираща секция, ротационен елемент, сгъвачно лепачна секция, изнасящо стифиращо устройство и връзваща машина. Инсталираната мощност на линията е 145 kW, а производителността - 5000 бр/час. Работният режим на линията е двусменен (16 часа работа), при седемдневна работна седмица – 300 работни дни годишно. В рамките на проекта се предвижда подмяна на линията за производство на кашони от велпапе. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-добри технически характеристики, което ще доведе до повишаване на производителността, респективно – разширяване капацитета на стопанския обект. Предвидената за закупуване нова поточна линия е с по-висока степен на автоматизация и енергоефективност, по-нисък разход за поддръжка и минимален обем технологичен отпадък (брак). Линията ще бъде съставена от: подаващо устройство, печатна секция, слотираща секция, ротационен елемент, сгъвачно лепачна секция, изнасящо стифиращо устройство и връзваща машина. Производителността на оборудването се очаква да бъде – 8000 бр/час като при същия – двусменен режим на работа , разхода на енергия ще бъде 200000 кWh при 580000 кWh/год на старата линия и почти 2 пъти по-ниска производителност. С въвеждане в експлоатация на новата линия ще се увеличи капацитета на дружеството за производство на 3- и 5-пластно велпапе със 60% на годишна база. Очаква се с помощта на новата машина годишно да се произвеждат средно 40 млн. броя кашони от велпапе (в зависимост от размера). Коригираното енергопотребление на наличната линия е 928000 kWh/год., а консумацията на новата линия ще бъде 200000 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 728000 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 78.45%, а спестените емисии въглероден двуокис ще бъдат 596.23 т/год.
 • Закупуване на Автоматична плоска щанцоваща машина в изпълнение на мярка 3 от енергийният одит: По настоящем в Темподем ЕООД за производствения процес се използва полуавтоматична плоска щанцоваща машина с ниска енергийна ефективност и производителност. Щанцоването е процес на механична обработка, при който с помощта на инструмент с вградени остри стоманени ножове, огънати по сложна неправилна форма, и преса, осигуряваща силен натиск, се изрязват листови изделия със сложна форма. Щанцоването най-често се използва като следпечатен процес и с негова помощ напечатаните листове могат да се превърнат в сложни триизмерни изделия като кутии и различни видове опаковки, папки, картонени етикети със сложна форма и много други изделия. Машината служи за щанцоване на плотове велпапе с ръчно подаване. Инсталираната мощност на машината е 18 kW, а производителността - 1100 бр/час при работен режим от 5000 ч/год. Натовареността на наличната машина предполага използването й в рамките на още една работна смяна. Нейната износеност и енергийната й интензивност не позволяват употребата й повече от 2 смени на денонощие. Съгласно инвестиционния проект, „Темподем“ ЕООД възнамерява да подмени старата полуавтоматична плоска щанцоваща машина с нова автоматична плоска щанцоваща машина. Новата машина се предвижда да бъде с по-добри технически характеристики, което ще доведе до повишаване на производителността на звеното и разширяване капацитета на стопанския обект. Новата щанц-машина е с по-висока степен на автоматизация, енергийна ефективност и по-ниски експлоатационни разходи: - Инсталирана мощност – 45 kW - Работна мощност – 36 kW - Производителност – 4500 бр/ч Параметрите на новата плоска щанцоваща машина ще даде възможност на дружеството да работи на трисменен режим при наличност на поръчки за пълно натоварване на звеното. Търсенето на продукцията на Темподем ЕООД е голямо и подобни натоварвания се случват редовно. С наличната машина това е невъзможно поради ниския й капацитет и напреднала амортизация.
 • Закупуване на ротощанца в изпълнение препоръките на мярка 4 от от енергийният одит: Към момента за производството на опаковки със сложна конфигурация чрез щанцформи се използва морално и физически остаряла ротощанца с ниска енергийна ефективност и слаба производителност. Инсталираната мощност на ротощанцата е 50 kW, производителността й - 3000 бр/час. Годишното производство не надхвърля 15 млн.броя при двусменен режим на работа и използван максимален капацитет на машината. Годишната консумация на енергия възлиза на 200 000 кWh. Текущите разходи за ремонт и поддръжка на наличната ротощанца за 2015г. възлизат на 2000 лв, а бракът (технологичният отпадък) се оценява на близо 4000 лв. Използването на машината е нерентабилно, а необходимостта от нова – надеждна ротощанца, която да има възможност да работи на 3-сменен режим – наложителна. Наличната машина генерира голямо количество брак (технологичен отпадък), нуждае се от големи интервали технологично време за покой, което за фирмата означава спиране на производствения процес и на останалите машини, които са в началото и края на производствената верига. Предложените нови машини в рамките на проекта, в т.ч. новата ротощанца освен, че ще генерират съществен обем икономия на разходите за енергия, необходима за производствения процес, ще осигурят възможност на Темподем ЕООД да работи на 3-сменен режим – абсолютно задължително за фирмата, за удовлетворяване обичайното търсене на продуктите на фирмата. Проекта предвижда извършването на инвестиция в нова ротощанца - с по-добри технически характеристики, водещи до повишаване на производителността и разширяване капацитета на стопанския обект. Оборудването е с по-висока степен на автоматизация, по-висока степен на енергоефективност и по-ниски експлоатационни разходи. За изчисление на енергийните разходи на дружеството след въвеждане в експлоатация на новото оборудване са използвани технически характеристики на предлагани на пазара ротощанци. Бъдещото оборудване ще има следните основни параметри: - Инсталирана мощност – 30 kW - Работна мощност – 24 kW - Производителност – 5500 бр/ч; - Планираното годишно производство възлиза на 27,5 млн.бр., което е почти 2 пъти повече на фона на ниската производителност на наличната машина. Текущите разходи за ремонт и поддръжка на старата машина за 2015 г. възлизат на 2000лв, а бракът (технологичният отпадък) се оценява на 4000 лв. Поддръжката на новата машина по експертна оценка ще бъде 1000 лева, а бракът (технологичният отпадък) ще бъде редуциран до минимум 2000 лв. Неенергийните спестявания възлизат общо на 3000 лв./год.
 • Подмяна на стара кашираща машина с нова в изпълнение на мярка 5 от енергийният одит: Каширащата машина служи за каширане на велпапе: слепване на двуслойно велпапе с напечатан на офсет лист. Към момента дружеството работи с морално остаряла и енергоемка кашираща машина. Използването й е нерентабилно, неефективно и енергоемко. Инсталирана мощност е 22 kW, производителност 3000 бр/час и максимално годишно произвоство от 15 млн.бройки. Годишния разход на енергия възлиза на 88 000 кWh при двусменен режим на работа. Новата кашираща машина се предвижда да бъде с по-добри технически характеристики, което ще доведе до повишаване на производителността, респективно разширяване капацитета на стопанския обект. В допълнение – новото оборудване се характеризира с нисък процент на технологичния отпадък (брак), ниски разходи за екплоатация, по-висока степен на автоматизация и енергоефективност. За изчисление на енергийните разходи на дружеството след въвеждане в експлоатация на новото оборудване са използвани технически характеристики на предлагани на пазара каширащи машини. Новата кашираща машина ще има следните параметри: - Инсталирана мощност – 14 kW - Работна мощност – 11.2 kW - Производителност – 5500 бр/ч – при непроменена продължителност на работа (двусменен режим). Към момента не съществува необходимост от увеличаване режима на работа на звеното, но е наложително подмяната на наличната кашираща машина с нова поради ниската й производителност и високата енергоемкост на оборудването. Планираното годишно производство с новата кашираща машина възлиза средно на 27,5 млн.бройки годишно (в зависимост от размера). Това означава, че с новото оборудване ще се реализира увеличение на капацитета на звеното за каширане с близо 100 %, при намаляване разхода на енергия от 105333 kWh/год. Постигнатият фактор на енергийни спестявания е 65.29%, а редукцията на СО2 възлиза на 86.27 тона/год.
 • Закупуване на напречна резачка с два ротиращи ножа за картон и двупластно велпапе в изпълнение на мярка 6 от енергийният одит: Напречната резачка служи за форматиране на двуслойно велпапе при подготовка на заготовки за каширане. Дружеството използва в работния си процес морално и физически остаряла напречна резачка с ниска енергийна ефективност и производителност. Инсталираната мощност е 27 kW , а производителността - 4200 м/час при двусменен режим на работа. Годишно с наличната машиа се форматират около 21 млн. метра двуслойно велпапе. Годишната консумация на енергия на оборудването е 108 000 кWh. Темподем ЕООД има нужда от нова – по-продуктивна и енергийно ефективна напречна резачка, като намеренията на дружеството са да запази при наличния режим на работа (двусменен). Планираните инвестиции, потвърдени от енергийният одит включват закупуването на нова напречна резачка с два ротиращи ножа за картон и двупластно велпапе, която да замести наличната в дружеството морално остаряла и енергоемка напречна резачка. Новата напречна резачка се предвижда да бъде с по-добри технически и енергийни характеристики, което ще доведе до повишаване на производителността. За изчисление на енергийните разходи на дружеството след въвеждане в експлоатация на новото оборудване са използвани технически характеристики на предлагани на пазара напречни резачки. Очаква се новата резачка да има следните параметри: - Инсталирана мощност – 20 kW - Работна мощност – 16 kW - Производителност – 7200 м/ч и планирано количество годишно производство – не по-малко от 36 млн.м/год. двуслойно велпапе. Производителността на новата напречна резачка ще бъде с над 70% по-висока от наличната. Разхода на енергия за новото оборудване също ще бъде по-ниско. Коригираното енергопотребление на старата напречна резачка е 185142.86kWh/год., а консумацията на новата е 80000 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 105143 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 56.79%. След подмяната на машините емитираният CO2 ще намалее с 86.11t/год.
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Въвеждането на международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на Темподем ЕООД да определи системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. Той се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, и могат бъдат наблюдавани и повлияни от дружеството. ISO 50001 осигурява системата, по която дружеството може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. В последствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Структурата на ISO 50001 е базирана на общите елементи на стандартите за управление на ISO и лесно може да бъде интегриран с наличната в Темподем ЕООД система за управление ISO 9001. ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие (Plan-Do-Check-Act - PDCA) и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на фирмата. Това съответствие ще се потвърди чрез сертифициране на Система за управление на енергията от външна организация на внедряващата организация. Предимствата на стандарта: - подобрява енергийния баланс, увеличава ефективността и дава конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия; - повишава ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; - демонстрира корпоративната социална отговорност и поета отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - подобряване на рентабилността и конкурентоспособността на фирмата в следствие оптимизираните производствени разходи.
 • Публичност и визуализация на дейностите по проекта: За да изпълни проектното предложение изискванията на Оперативната програма и конкретната процедура за осигуряване на публичност на дейностите, както и визуализиране помощта на ОПИК 2014 – 2020, ще бъдат извършени следните действия: - Публикуване в сайта на дружеството (www.tempodem.com) на информация за изпълнявания проект, както и информация за всяка от обявяваните тръжни процедури, в т.ч. документация, която да позволи на потенциалните участници да подадат своите оферти; - Възлагане изработването на 2 броя информационни табели и 13 броя информационни стикери, които да бъдат поставени на новозакупеното оборудване. Всички документи, разработени за изпълнение на проекта ще съдържат реквизитите, указващи приноса на ОПИК 2014 – 2020 за изпълнението му и ще отговарят на изискванията, залегнали в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация".

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 867.15, Достигната стойност: 1 867.15
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 233.94, Достигната стойност: 1 233.94
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 975.00, Достигната стойност: 0.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 755 013.00 BGN
1 064 107.80 BGN
1 052 215.98 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 904 491.63 159 616.17 690 905.20 1 755 013.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 904 491.63 159 616.17 690 905.20 1 755 013.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на производствено оборудване за нуждите на проекта: 3 броя газокари, Стойност: 176 287.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на производствено оборудване за нуждите на проекта: 3 броя газокари
Предмет на предвидената процедура: Доставка на производствено оборудване за нуждите на проекта в 2 обособени позиции ОП1 - Доставка на Поточна линия за производство на кашони от велпапе - 1 брой, Ротощанца - 1 брой и Напречна резачка - 1 брой ОП2 - Доставка на Автоматична плоска щанцоваща машина - 1 брой и Кашираща машина - 1 брой, Стойност: 1 541 726.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 - Доставка на Поточна линия за производство на кашони от велпапе - 1 брой, Ротощанца - 1 брой и Напречна резачка - 1 брой
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 - Доставка на Автоматична плоска щанцоваща машина - 1 брой и Кашираща машина - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане в Темподем ЕООД на Система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 7 500.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане в Темподем ЕООД на Система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на Темподем ЕООД със Система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на Темподем ЕООД със Система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит за нуждите на проекта, Стойност: 19 500.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит за нуждите на проекта
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на инструменти за визуализация на проектa, Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на инструменти за визуализация на проектa

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.