English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP001-1.014-0002-C01
"Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен"
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН
ЕФРР ==> Региони в растеж
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен

Описание

Проектното предложение „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен” е насочено към основен ремонт, внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност и модернизация на образователната инфраструктура в 4 училища в гр. Шумен.
Потребността, която ще бъде удовлетворена, е свързана с осигуряването обновена материално-техническа база и сграден фонд, което ще бъде предпоставка за равен достъп до качествено образование на всички нива на задължителното образование (предучилищно, основно и средно) и намаляването на преждевременно напускащите училище, което е и основен фактор за приобщаващ растеж.
Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да обслужва потребности от основни образователни услуги на територията на община Шумен, както и да осигури социално включване на учениците, включително от маргинализирани групи чрез подобряване и модернизиране на образователната среда за обучение и пребиваване и засилено присъствие в учебния процес.
Целевите групи по проекта са учениците от реновираните 4 училища на територията на гр. Шумен.
С реализацията на настоящото проектно предложение ще се постигне повишаване качеството на живот, подобряване на човешкия капитал, възстановяване и съживяване на основни образователни функции на общината, чрез ускоряване на икономически, социален и териториален потенциал за устойчиво и интегрирано развитие на населените места в община Шумен.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Община Шумен в качеството си на бенефициент по ОПРР 2014-2020 г. е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. За ефективното и срочно изпълнение на проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен" и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с управление, координация, мониторинг и контрол, провеждане на обществени поръчки, верификации, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност, ще бъде избран изпълнител, който да сформира екип, отговорен за управлението на проекта, а с предложения ръководител ще бъде подписан трудов договор. За управление на дейностите по настоящия проект след одобрение на проектното предложение и подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, ще бъде изпратено възлагателно писмо на избрания изпълнител за стартиране изпълнението на договора. Дейността ще се изпълнява през целия срок на ДБФП. Екипът за управление на проекта ще включва: - Ръководител на проект; - Инвеститорски контрол; - Финансист; - Юрист; - Координатор. Квалификационните изисквания и задълженията на всеки един от членовете на ЕУП, са подробно описани в т. 9 Екип от настоящия формуляр. Във връзка с изпълнение на дейността, екипът за организация и управление ще провежда ежемесечни работни срещи с изпълнителите по предварително изготвен дневен ред/график. На тези срещи ще се обсъждат текущи задачи, възникнали проблеми и напредъка по дейностите на проекта. След всяка среща ще се съставя протокол, в който ще се описват обсъжданите въпроси и взетите решения. При необходимост ще се провеждат и извънредни екипни срещи. Екипът за организация и управление ще отговаря за провеждането на процедури за възлагане изпълнението на дейности по проекта съгласно ЗОП и нормативните актове по прилагането им. Дейностите по управление на проекта включват подготовка на документации и сключване на договори с класираните изпълнители от процедурите за избор на изпълнители; контрол на изпълнението на договорите; изготвяне на цялата документация, съпътстваща изпълненението на проекта, в т.ч. междинни и окончателни технически и финансови отчети към УО, докладване на нередности, инвеститорски контрол върху строителния процес и др. Общината като бенефициент ще носи цялата отговорност за изпълнение на проекта, включително процедурите за определяне на изпълнител. Преди плащане екипът ще извършва документална проверка за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, базирана на техническото задание и/или тръжното досие на проекта и/или други приложими документи. Организираната счетоводна и друг тип отчетност по проекта ще позволява събирането на необходимите данни за осъществяване на финансово управление, мониторинг, верифициране на разходите, одит.
 • Осигуряване на информация и комуникация: Съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по настоящата схема, в проекта са предвидени мерки за информация и комуникация, целящи популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Региони в растеж” чрез ЕФРР в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. За постигане на максимален публичен ефект от направената инвестиция ще се организира и планира информационна кампания, която да се разгърне по следните основни линии: 1. Публикуване на информация за изпълнението на проекта на интернет страницата на Община Шумен; 2. Билборд - 5 бр. * 5000 лв. = 25 000,00 лв. 3. Поставяне на постоянна табела - 5 бр. х 1 500 лв. = 7 500,00 лв. 4. Поставяне на информационна табела - 6 бр. * 800 лв. = 4 800,00 лв. 5. Организиране и провеждане на публични събития - 2 бр. * 2 000 лв. = 4 000,00 лв. 6. Публикуване на прессъобщения - 2 бр. * 500 лв. = 1 000,00 лв. 7. Банер/ трансперант - 1 бр. х 300 лв. = 300,00 лв. 8. Организиране и провеждане на официални церемонии - 2 бр. * 4 000 лв. = 8 000,00 лв. 9. Брошури - 4000 бр. х 0,50 лв. = 2 000,00 лв. 10. Покани - 1500 бр. х 1,50 лв. = 2 250,00 лв. 11. Интернет банер - 1 бр. * 250 лв. = 250,00 лв. 12. Тефтери - 500 бр. х 30 лв. = 15 000,00 лв. 13. Химикали - 500 бр. х 2 лв. = 1 000,00 лв. 14. Промоционален филм - 1 бр. х 20 000 лв. = 20 000,00 лв. 15. Информационни стикери - 4 250 бр. х 2 лв. = 8 500,00 лв. Общата стойност на мерките за осигуряване на визуализация и публичност е 99 600,00 лв. без ДДС. Всички мерки за осигуряване на информация и комуникация ще бъдат изготвени съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Предвидените мерки ще бъдат подробно описани по видове, параметри и количества в Техническо задание, което ще бъде неразделна част от документацията за избор на изпълнител, както и приложение към договора за изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проекта.
 • Строително-монтажни работи: Планираните СМР ще бъдат извършени съгласно изготвените енергийни обследвания на четирите училища, обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите и инвестиционните проекти във фаза "технически проект", финансирани по процедура "В подкрепа за следващия програмен период" по ОПРР 2007-2013 г. В настоящото проектно предложение са включени основни и приоритетни за общината училища, които са в лошо физическо състояние, допринасящи за постигане на синергичен ефект от общото изпълнение на инвестициите, включени в Инвестиционната програма на града и вече изпълнените такива през предходните години. Изпълнението на СМР дейности се базира на проведеното предварително проучване чрез енергийно обследване, където са установено основните енергийни консуматори, оценен е потенциала за повишаване на енергийната ефективност в обектите на интервенция и са определени възможните енергоспестяващи мерки. Съставен е списъка на възможните енергоспетяващи мерки. Наложителните мерки за ремонт в сградите са предписани в обследването за установяване на техническите характеристики, сързани с чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ. Обектите, включени в настоящото проектно предложение, са: 1) СОУ "Панайот Волов"; 2) СОУ " Васил Левски"; 3) СОУ "Трайко Симеонов"; 4) НУ "Ил. Р. Блъсков". Дейностите, които ще бъдат изпълнени по време на СМР, са: - Ремонт и саниране на фасада; - Подмяна на дограма; - Ремонт и изолация на покрив; - Изолация на пододови настилки; - Превеждане на съществуващо ел. осветление към действащи нормативни докувменти в съответствие със ЗЕЕ; - Вътрешен ремонт на сградата; - Подмяна на отоплителната инсталация; - Ремонт на ВиК инсталация; - Вертикална планировка. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на бълг. език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. В процеса на строителството Възложителят ще упражнява контрол върху извършените строителни работи и ще вземе участие в специални изпитания и проверки, извършвани от Изпълнителя. Във всички случаи инвеститорският контрол на Възложителя не следва да нарушава нормалния работен процес на Изпълнителя. От страна на Изпълнителя се изисква стриктно спазване, включително и по отношение на трети лица, на разпорежданията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи в т.ч. спазване на плана за безопасност и здраве. Изпълнителят поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи. Изпълнителят на СМР ще извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители или подизпълнители ще извършват и приключат СМР по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутацията на Възложителя. Изпълнителят на СМР носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на Строежа. Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на обекта трябва да бъде такава, че да осигури окончателното му приемане съгласно чл.176, ал.1 от ЗУТ.
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане: Дейността предвижда да бъдат доставени и монтирани оборудване и обзавеждане според нуждите на училищата по отделни обособени позиции, което ще спомогне за повишаване на качеството на учебната дейност чрез подобряване на състоянието и степента на изграденост на общинската образователна инфраструктура Дейността ще позволи предоставянето на съвременни условия и модерни методи за обучение, ще подобри качеството на образованието като фактор за подготовката на конкурентноспособна и адаптивна работна сила. В голяма част материално-техническата база на училищата е морално и физически остаряла, което налага обновяване на оборудването и обзавеждането в съответствие със съвременните изисквания, създаващи безопасна и комфортна образователна среда за повишаване качеството на придобитите знания и умения. За всеки обект на интервенция в настоящото проектно предложение е направено предварително проучване. Базирайки се на събраната информация са изготвени технически спецификации за отделните училища в съответствие с конкретните им нужди за постигането на оптимална работна и учебна среда. Оборудването и обзавеждането ще се използва за модернизиране на класните стаи, специализираните кабинети и спортните салони.
 • Упражняване на строителен надзор: Съгласно разпоредбите на националното законодателство за изпълнението на строителните дейности се предвижда осъществяването на строителен надзор по време на цялото СМР. Изпълнителят ще бъде отговорен за изпълнението на всички нормативни изисквания съгласно ЗУТ, свързани с надзора на предвидените строителните дейности. Избраният изпълнител за упражняване на строителен надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След приключване на строително-монтажните работи Изпълнителят ще изготви окончателен доклад до Възложителя. Основни дейности и отговорности: 1. Координира строителния процес до въвеждането на обектите в експлоатация; 2. Проверява за наличност на необходимите документи за законовото започване на строителството и съдействие за тяхното набавяне; 3. Наблюдава за спазването на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд; 4. Проверява съответствието и подписва КСС, представени от изпълнителя на извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя; 5. Осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; 6. Контролира съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; 7. Следи за осигуряване на необходимите мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 8. Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти; 9. Изготвя и подписва всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 10. Комплектова цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне; 11. Осъществява ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи, за спазване на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект; 12. Извършва заверка на екзекутивната документация, изготвена по време на и след приключване на строителния процес включително проверява извършеното от изпълнителя по Договора за СМР екзекутивно замерване на теренната основа на Строежа преди началото на строителството и представя, съвместно с Изпълнителя по договора за СМР, за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокол, удостоверяващ резултатите от направените измервания; 13. Съставя и подписва констативен акт съгласно чл.176 ал.1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на Договора за обществена поръчка.
 • Упражняване на авторски надзор: Техническите проекти за обектите, попадащи в настоящото проектно предложение, са изготвени и финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "В подкрепа за следващия програмен период" по ОПРР 2007-2013 г. След предаване на работата, авторските права са прехвърлени на Възложителя - Община Шумен. Авторският надзор ще се изпълнява от избран изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. Целта на тази дейност е осъществяване на контрол по време на изпълнението на СМР с оглед точно изпълнение на работните проекти. Основни дейности и отговорности: 1.Упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя; 2.Следи за точното и правилно изпълнение на проектната разработка. Консултира Възложителя професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях; 3. Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта; 4. При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му и дава решения на възникналите проблеми. В случай че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, поема задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да направи съответното решение. Всички констатации и решения се записват в заповедната книга на обекта; 5. Взема участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта; 6. Взема участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи; 7. Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи; 8. Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация; 9. Изработване на допълнителни чертежи на детайли; 10. Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи - когато необходимостта от тях е възникнала по време на строителството.
 • Одит на проекта (извършване на ангажимент за договорени процедури): Тъй като бюджетът на проекта надхвърля 200 000 лв., ще бъде извършен финансов одит, представляващ проверки под формата на ангажимент за договорни процедури. Изготвеният доклад за фактически констатации ще бъде приложен към окончателното искане за плащане. Бенефициентът ще организира извършването на одитна проверка на изпълняваните по проекта дейности с цел да се предостави допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на специфичните нормативни правила на ЕС. При изпълнение на дейността ще бъдат спазени Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Сертифициращия орган.

Партньори

Индикатори

Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура, Целева стойност: 1 672.00, Достигната стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 4 048.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

13 041 080.00 BGN
12 721 080.00 BGN
8 205 844.28 BGN
85.00 %
 • [1] Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 10 812 918.00 1 908 162.00 320 000.00 13 041 080.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 10 812 918.00 1 908 162.00 320 000.00 13 041 080.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект: „Реконструкция/ основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Панайот Волов“, Стойност: 9 606 667.67
 • Обособена позиция 1: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект: „Реконструкция/ основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Панайот Волов“
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор по време на СМР на обекти, попадащи в проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен”, Стойност: 265 271.67
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1: Строителен надзор за обект: „Начално училище „Илия Р. Блъсков“ - реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: Строителен надзор за обект: „Реконструкция / основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Васил Левски“”
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция №3: Строителен надзор за обект: „Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция №4: Строителен надзор за обект: „Реконструкция / основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Панайот Волов“”
Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнението на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен”, Стойност: 99 600.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Мерки за информация и комуникация по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 „Мерки за информация и комуникация по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, включени в списъка на стоките и услугите, по чл. 12, ал. 1, т . 1 от ЗОП“
Предмет на предвидената процедура: Извършване на ангажимент за договорени процедури на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен”, Стойност: 50 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на ангажимент за договорени процедури на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен”
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на авторски надзор по време на СМР на обекти, попадащи в проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен”, Стойност: 93 400.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция№ 1: „Авторски надзор при извършване на СМР на обект: „Начално училище „Илия Р. Блъсков“ - реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция№ 2: „Авторски надзор при извършване на СМР на обект: „Реконструкция / основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Васил Левски“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция№ 3: „Авторски надзор при извършване на СМР на обект: „Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция№ 4: „Авторски надзор при извършване на СМР на обект: „Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Панайот Волов“
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на консултантска услуга за организация и управление на проекти, включени в Инвестиционната програма на Община Шумен по Ос 1на ОПРР 2014-2020г., финансирана чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Шумен с № BG16RFOP001-1.014 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен“, Стойност: 156 000.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на консултантска услуга при организация и управление на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен”
Предмет на предвидената процедура: Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане при изпълнение на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен”, Стойност: 530 795.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на училищно оборудване за нуждите на Начално училище "Ил. Р. Блъсков"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на училищно оборудване за нуждите на СУ "Панайот Волов""
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на училищно оборудване за нуждите на СУ "Трайко Симеонов""
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на училищно оборудване за нуждите на СУ "Васил Левски""
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект:„Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки СУ "Васил Левски", Стойност: 2 561 666.67
 • Обособена позиция 1: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект:„Реконструкция/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки СУ "Васил Левски"
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект: „Начално училище „Илия Р. Блъсков“ - реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки“, Стойност: 800 000.00
 • Обособена позиция 1: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект: „Начално училище „Илия Р. Блъсков“ - реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки“
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на строително-монтажни работи в СОУ „Трайко Симеонов“ при реализацията на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“, Стойност: 3 808 333.33
 • Обособена позиция 1: „Извършване на строително-монтажни работи в СОУ „Трайко Симеонов“ при реализацията на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“
Предмет на предвидената процедура: Екип за управление - Ръководител, Стойност: 52 000.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител проект

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.