English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.005-0006-C01
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г.
ЕСФ ==> Добро управление
11.03.2019
01.01.2019
31.12.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план ще подпомага редица дейности, които ще повишат ефективността на контрола, осъществяван от ОО - извършването на одитни ангажименти и проверки на място по оперативните програми, финансирани по ЕСИФ, за постигане на разумна увереност за законосъобразността и допустимостта на извършваните разходи. Финансовият план е насочен и към по-нататъшно укрепване на капацитета на ИА ОСЕС за ефективно изпълнение на функциите й на Одитен орган по оперативните програми, финансирани от ЕСИФ. 
В допълнение се предвижда да бъде осигурено и необходимото техническо оборудване и поддръжка на специализирания софтуер за изпълнение на одитните ангажименти. При изпълнение на финансовия план ще бъдат спазвани хоризонталните политики на ЕС. Целева група- служителите на Одитния орган и външни лица, наемани за изпълнение на одиторски процедури и предоставяне на консултантски услуги.
Няма

Индикатори

Обучени служители, Целева стойност: 805.00, Достигната стойност: 66.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Достигната стойност: 96.06

Финансова информация

2 582 059.62 BGN
2 582 059.62 BGN
319 383.01 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 387 308.94 0.00 2 194 750.68 2 582 059.62
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 387 308.94 0.00 2 194 750.68 2 582 059.62

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети и медицинска застраховка при пътуванията за нуждите на ИА „Одит на средствата от Европейския съюз“ , Стойност: 190 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж по редовни международни линии и/или по изключение с нискотарифни компании и осигуряване на медицинска застраховка, предвидена в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, за времето на пътуването и престоя в чужбина на командированите лица
Предмет на предвидената процедура: Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, Стойност: 252 000.00
 • Обособена позиция 1: Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.
Предмет на предвидената процедура: Техническа поддръжка на програмен продукт Pentana Audit Бюджетен ред 6.1 , Стойност: 97 941.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на техническа поддръжка на използвания от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при служебните пътувания на служителите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, във връзка с одитната дейност, Стойност: 180 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при служебните пътувания на служителите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, във връзка с одитната дейност“
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на техническо оборудване за подобряване на съществуващата IT инфраструктура на ИА ОСЕС, Стойност: 552 255.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.