English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-3.002-0002-C01
Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП
ЕСФ ==> Добро управление
11.09.2017
01.01.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът се основава на цялостна концепция за въвеждане на иновативни подходи в съдебното обучение, вкл. развиване на междуинституционални сътрудничества и "партньорства на знанията" в подкрепа на съдебното обучение. Дейностите предвиждат изграждането на иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване; провеждане на чуждоезикови обучения по английски и френски език; обучения и учебни посещения в европейски обучителни школи и институции; създаване на самообучителни ресурси и въвеждане на нови форми на обучение в електронна среда; изграждане на информационна система за управление на процеса на обучение и създаване на условия за провеждането му в безхартиена среда. 
Предложението надгражда изпълнените проекти по предходната оперативна програма и създава условия за развитието на високотехнологизиран обучителен процес, който надхвърля по стратегически резултати и визия конвенционалните обучителни форми. Новите акценти са свързани с прилагането на иновативен модел на специализирано присъствено обучение, изградено на базата на партньорство с върховната магистратура, създаването на условия за електронизиране на обучителния процес и неговото управление чрез изграждането на самообучителни ресурси, нови форми на обучение във виртуалната среда, създаване и внедряване на информационна система за управление на процеса на обучение и за провеждането му в безхартиена среда. Към иновативните дейности и услуги следва да се добавят обученията и учебните посещения в европейските обучителни школи и институции като международен компонент на проектното предложение, отразяващ най-добрите европейски практики и способстващ за повишаване на капацитета на Националния институт на правосъдието за създаване на нови продукти и услуги чрез развиване и установяване на институционални връзки с европейски школи и институции. 
Проектът се предвижда да се осъществява в рамките на 24 месеца.
Дейности
 • Изграждането на иновативен модел на специализирано присъствено обучение в рамките на проект за реализиране на съвместни действия в областта на административното правораздаване се обосновава с необходимостта от провеждане на комплекс от целеви обучения, допринасящи за формирането на единна и безпротиворечива съдебна практика в областта на административното правораздаване. Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите. Интегрирането на върховната магистратура в процеса на съдебно обучение обезпечава постигането на тази цел, като същевременно създава възможности за "подобряване на системата за непрекъснато идентифициране на потребностите на обучение в рамките на отделна структура на съдебната власт" и "разширяване на тематиките, формите на обучение и целевите групи", изрично формулирани като специфична цел на дейността и изведени като основни приоритети в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Дейността ще се осъществява в партньорство с Върховния административен съд и включва подготовката, провеждането и отчитането на специализирани присъствени обучения в областта на административното правораздаване за минимум 750 участници, представители на целевата група. Профилът на обучаемите включва преимуществено съдии, съдебни помощници и съдебни служители от административните съдилища. В същото време относимостта на редица въпроси на административното правораздаване към дейността на общите съдилища, както и към дейността на прокуратурата във връзка с осъществяването на функцията й по административно-съдебен надзор, в много случаи предполагат участието на съдии от общите съдилища и прокурори с оглед постигане на специфичните цели на обученията. Програмите и преподавателските екипи на обученията ще бъдат изготвени от НИП и ВАС при спазване на Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието. Обученията ще бъдат провеждани на територията на Република България и ще са с продължителност от два дни (12 астрономически часа) до 3 дни (18 астрономически часа). Конкретната тема, мястото, продължителността, аудиторията и лекторите на обученията ще бъдат определени в хода на изпълнението на дейността в сътрудничество между НИП и ВАС при спазване на Насоките по процедурата за отчитане на национални и стратегически документи на европейско ниво и за неучастие на обучаеми в идентични обучения. Развиването на междуинституционални сътрудничества и "партньорства на знанията" в подкрепа на съдебното обучение е изрично посочено като основополагащ елемент при разработването на иновативни методи на съдебно обучение (Съобщение на Комисията до Европейския парламент "Изграждане на доверие в правосъдието в целия ЕС. Ново измерение на европейското съдебно обучение, COM/2011/0551). Освен към постигането на цел 3 на настоящата процедура за "подобряване и обогатяване на дейността на НИП" чрез развитие на иновативни продукти и услуги, дейността обезпечава „осигуряване на качествено професионално обучение”, насочено към „повишаване ефективността на правосъдието” съгласно цел 1 на процедурата. От гледна точка на индикаторите на ниво оперативна програма партньорството между НИП и ВАС следва да бъде отчетено като "проект за реализиране на съвместни действия" съгласно Насоките за кандидатстване.
 • Дейността предвижда провеждане на чуждоезикови обучения по английски и френски език за представителите на целевата група (магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи съгласно Наръчник на индикаторите) в групова присъствена форма и електронна форма (дистанционно обучение). Съобщението на Европейската комисия относно съдебното обучение разглежда овладяването на чужд език и неговата правна терминология като част от обучението на магистратите и практикуващите юристи с първостепенно значение за изграждане на общоевропейска съдебна култура. Курсовете по езиково обучение ще покриват нивата от B1 до C1, съгласно Европейската референтна езикова рамка, както и курс по юридическа терминология с оглед професионалната компетентност на целевата група. Обучаемите, преминали курсове B1, B2 и C1 по предходни проекти с езиково обучение по ОПАК, ще имат възможност да се включат в езиковите курсове, покриващи по-високо ниво на обучение и/или юридическа терминология. Няма да бъдат допускани участници, преминали същото или по-високо ниво на обучение по предходните проекти.Интегрирането на електронен формат на чуждоезиково обучение за представителите на целевата група съответства на цел 3 на процедурата за развитие на подобряване и обогатяване на дейността на НИП със създаване и развитие на нови продукти и услуги, като в същото време отразява добри практики на обучителните институции в Европа. Избраният/те изпълнител/и по реда на ЗОП в присъствените и дистанционните обучения ще проведе/ат входящи тестове за определяне нивото на участниците, преди да бъдат записани в даден курс. Въз основа на резултатите от входящите тестове и географското местоположение на участниците ще бъдат съставени групи от изпълнителя/ите, избран/и да изпълнява/т дейността. Присъствените курсове от нива B1 до C1 ще бъдат с продължителност 120 часа при интензивност от 6 учебни часа седмично (5 месеца), а курсовете по юридическа терминология - 36 учебни часа при интензивност от 6 учебни часа седмично (2 месеца). При готовност на обучаемите в групата и по преценка на преподавателя интензивността на графика може да бъде увеличена с оглед провеждането на курса за 3 или 4 месеца.Условие за изпълнението на дейността е наличието на мрежа от учебни зали в страната по апелативни центрове (София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново), а при интерес на обучаемите - по окръжни центрове. При наличие желаещи за обучение извън тези центрове, ще бъдат проучени възможностите за провеждане на обучение на място или в най-близкия апелативен/окръжен център. Учебните материали, осигурени от изпълнителя/ите ще отразяват целите и специфичните езикови характеристики на курсовете. Обученията ще приключват с изпит и издаване на сертификат за успешно завършен курс след проведен тест от изпълнителя. Използването на метода на електронно обучение в дистанционен формат в повишаването на чуждоезиковата компетентност е свързано с индивидуализиране на обучението съобразно предпочитанията и професионалната ангажираност на обучаемите. Електронното обучение ще бъде предложено за до 60 представители на целевата група под формата на дистанционно обучение с постоянно наблюдение, при който участниците имат достъп до поделено работно пространство, осигурено от изпълнителя, в което се намира подробна информация за курса, материали, насоки от преподавател и домашни задания. Те изучават модулите на курса и извършват препоръчаните дейности самостоятелно, като ползват помощта на преподавателя. Дистанционните езикови курсове ще бъдат със средна продължителност от 3 месеца (едно ниво) при интензивност от 120 учебни часа. При готовност на обучаемите и по преценка на преподавателя интензивността може да бъде увеличена с оглед провеждането на курса за 2 месеца.В дистанционното обучение ще бъдат осигурени възможности за отчитане и удостоверяване на преминатите нива на обучение от участниците, както и за отчитане на броя на обучените участници, успешно преминали обучения с получаване на сертификат.
 • Подобряването и обогатяването на дейността на НИП с иновативни продукти и услуги, формулирано като обща цел на проекта, е свързано с допълването на вътрешната учебна програма на НИП с европейски "външен" каталог от обучителни дейности, предоставящи комплекс от обучения и учебни посещения в европейските обучителни школи и институции. Водещите учебни школи за съдебно обучение в Европа развиват този външен европейски обучителен каталог, като обособен, но допълващ компонент към вътрешната им обучителна дейност, насочен към създаване на знания, умения и компетентности на обучаемите в европейска обучителна среда, насърчаваща взаимното доверие между практикуващите юристи от различни съдебни системи на ЕС. В съответствие с добрите европейски практики НИП за първи път предвижда разработването на европейски обучителен външен каталог, обогатяващ и надграждащ вътрешните обучителни дейности. Въз основа на този каталог ще бъдат подготвено, проведено и отчетено участието на представителите на целевата група (магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи съгласно Наръчник на индикаторите) в обучения и учебни посещения в школи за съдебно обучение, обучителни институции, както и в Съда на ЕС, ЕСПЧ, Евроджъст, ОЛАФ, Европол и други европейски институции, изпълняващи функции, относими към компетентностите на представителите на целевата група. Европейският обучителен каталог на НИП ще бъде изготвен въз основа на учебните програми и годишните планове на европейските школи за съдебно обучение и обучителни институции, които развиват международни обучения. Каталогът ще включва възможности за участието на обучаемите в: - международни обучения, организирани в школите и институциите, осъществяващи съдебно обучение в ЕС; - учебни посещения в съдебни школи и европейски институции, изпълняващи функции, относими към компетентностите на представителите на целевата група. В хода на изпълнението на дейността, каталогът ще бъде непрекъснато актуализиран с оглед координираните със сродни школи и институции обучения и посещения. Международните обучения са трансгранични дейности на обучение в определена тематична област, организирани от школи и институции за съдебно обучение в Европа, предвиждащи участието на магистрати и съдебни служители от различни националности. Европейската комисия разглежда международните обучения като инструмент за ефективното осъществяване на съдебните производства с международен елемент, защото не само развиват знания и умения, но и способстват за установяването на неформална мрежа от контакти между обучаемите, допринасяща за решаването на трансгранични производства.Учебните посещения са друга форма на трансгранична обучителна дейност за придобиването на знания и умения, основанана на запознаването с процедурите и моделите на функциониране на приемащата институция. Комисията изрично насърчава съдебните школи да организират такъв тип обучителна дейност както помежду си с оглед обмен на опит и добри практики, така и с европейските институции (Съда на ЕС, ЕСПЧ, Евроджъст, ОЛАФ, Европол и др.) с отговорности, относими към ежедневната работа на магистратите и съдебните служители. Запознаването с процедурите и конкретния инструментариум на европейските институции, органи и структури е предпоставка за правилното прилагане на европейското право и на инструментите за международно сътрудничество. Дейността реализира препоръките на Европейската комисия,формулирани в „Съвети за доставчиците на обучение – Европейско съдебно обучение”, 2016 г. По съдържание и резултати, тя надхвърля заложената основна цел на проекта за подобряване и обогатяване на дейността на НИП чрез развиването на нови продукти и услуги и допринася за постигането и на останалите две цели по процедурата - осигуряването на качествено професионално обучение чрез международни дейности, насочени към повишаване на ефективността на правосъдието и устойчиво повишаване на качеството и услугите, предоставяни от НИП в съответствие с европейските стандарти.
 • Дейността включва подготовката и издаването в електронен и печатен формат на самообучителни ресурси (наръчници, ръководства, помагала) за магистратите и служителите в съдебната администрация, насочени към развиването на компетентности и умения в осъществяването на техните професионални задачи и функции. Европейската мрежа за съдебно обучение разглежда разработването на помощни ресурси като част от ефективното професионално обучение. По съдържание и резултати дейността е относима към цел 3 на настоящата процедура и основна цел на проекта за "подобряване и обогатяване на дейността на НИП със създаване и развитие на нови продукти и услуги", като представлява и елемент от електронизирането на учебния процес. Ще бъдат изготвени следните помагала, като техните електронни формати ще бъдат достъпни в защитеното виртуално пространство на сайта на НИП: 1. Тематично помагало по европейско право (част II и част III) - Разработването на две допълнителни части на помагалото, което се изготвя по проекта на НИП "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", бе предложено от работната група, определила съдържателният обхват и авторите на помагалото. Необходимостта от изчерпателност на тематиките относно европейските измерения на националното правоприлагане в граждански, наказателен и административноправен аспект обосновава изготвянето на две допълнителни части на помагалото. Предвижда се част II и III да са в обем до 400 стр. всяка и тираж от 500 бр. книжно издание. 2. Учебно помагало (наръчник)за новоназначени административни ръководители и заместниците на административните ръководители - създаването на специализиран ресурс, достъпен за новоназначените ръководители в съдебната система в началото на управленския им мандат, обезпечаеа ефективното управление и развиването на лидерски умения в съдебната система. Предвижда се помагалото да е в обем до 200 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание. 3. Учебно помагало (наръчник) за магистрати и съдебни служители, определени за работа с медиите.В обученията по комуникационната стратегия на съдебната власт по текущо изпълнявания проект по ОПДУ, беше предложено изготвянето на синтезирано електронно ръководство с основни правила за работа с медиите за магистратите -говорители и пресаташетата, и за служителите, съвместяващи тези функции със задълженията по основната си длъжност. Предвижда се помагалото да е в обем до 150 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание. 4. Учебни помагала (наръчници), относими към работата на различните длъжности в специализираната администрация в съдебната система, отразяващи промените в процесуалните закони, по следните теми: „Наказателно деловодство. Наръчник на служителя” - в обем до 100 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание; „Гражданско деловодство. Наръчник на служителя” - в обем до 100 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание; „Връчване на призовки и съдебни книжа. Наръчник на служителя” - в обем до 100 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание; „Съдебни секретари. Наръчник на служителя” - в обем до 100 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание; „Търговско деловодство. Наръчник на служителя” - в обем до 100 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание; „Административно деловодство. Наръчник на служителя” - в обем до 100 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание; 5. Практически наръчник относно процедурите пред Съда на ЕС.Наръчникът представлява компилирана нормативна уредба и относима съдебна практика с кратки коментарни части относно процедурите пред СЕС. Обособяването на такъв тип издание със систематизирани нормативни текстове и селектирана относима съдебна практика бе препоръчано от участници и преподаватели в обученията по европейско право, проведени с участието на българските представители в европейските съдебни институции. Предвижда се наръчникът да е в обем до 400 стр. и тираж от 500 бр. книжно издание.
 • Електронизирането на обучителния процес на Института и неговото управление е специфичната цел, която се осъществява по дейността, чрез изграждането и внедряването на информационна система за управление на процеса на обучение и създаването на условия за неговото провеждане в безхартиена среда. Стратегически важно е процесът на електронизиране на обучителния процес да се осъществи в неговите две измерения - във връзка с процеса на неговата организация и управление и по отношение на провеждането му чрез създаването на условия за безхартиената му среда. Електронизирането на тези два аспекта на обучителната дейност - подготовката и отчитането й от една страна, и нейното същностно провеждане, от друга, стои в основната на изграждането на интегрирания високотехнологичен модел на съдебно обучение от ново поколение. В рамките на модела за първи път се създава единна електронна обучителна среда за организатори, обучаеми и преподаватели във всички етапи от подготовката, провеждането и отчитането на обучителната дейност. В етапа на провеждането на обучение създадената електронна обучителна среда (чрез осигуряването на онлайн връзка с присъствената обучителна среда), осигурява достъп на допълнителен брой магистрати и съдебни служители, извън ограничената присъствена група. Това са новите участници в обучителния процес, които имат дистанционен достъп до него чрез онлайн излъчването му чрез предвидената техника. Чрез възможността за запис на учебния процес електронната безхартиена обучителна среда има капацитет да се превърне в ресурс за самоподготовка на разположение на всеки съдия, прокурор, следовател, съдебен служител, което представлява инструмент за стимулиране на повишаването на индивидуалната квалификация, включително и в работна среда. Дейността включва анализ на работните процеси, свързани с подготовка, организация и отчитане на обученията в НИП и на условията за тяхното провеждане в безхартиена среда; изготвяне на техническо задание за необходимите функционалности и оборудване за ИСУПО; изготвяне на техническо задание за необходимите функционалности и оборудване за безхартиената среда; възлагане, изработване и внедряване на ИСУПО; доставка и инсталиране на хардуерно и софтуерно оборудване за ИСУПО; доставка и инсталиране на необходимото оборудване за провеждане на обучителния процес на НИП в безхартиена среда от залите на НИП. Въвеждането на информационна система за управление на процеса на обучение стои в основата на процеса на изграждане на единна електронна обучителна среда. Към момента организацията на обученията на НИП се осъществява механично и неефективно, а наличното оборудване не може да обслужва нарастващите потребности от обучение на целевите групи, и свързаните с тях процеси на заявяване и отчитане на участниците в обученията. ИСУПО се предвижда да разполага минимум със следните функционалности: регистриране на участници, приемане и обработване на заявки; класиране; генериране на писма, календари, графици и др.; публикуване на материали; образци на документи (списъци, табели, програми и др.); издаване на удостоверения; отчитане; предоставяне на различни справки; обобщаване на анкети; архивиране; разпределение на учебни зали; следене на срокове и др. Системата трябва да позволява надграждане и развитие според нуждите на НИП. Оборудването ще се прецизира при анализа на работните процеси.ИСУПО ще е съвместима с всички информационни ресурси на НИП. Служителите на НИП ще бъдат обучени за работа с ИСУПО от изпълнителя чрез електронно дистанционнообучение. За реализирането на ИСУПО е необходимо закупуването на: 1 бр. сървър;1 бр. лиценз за сървърна операционна система;1 бр. лиценз за бази данни MSSQL;1 бр. хардуерна защитна стена; 1 бр. UPS за Rack с релси; 2 бр. гигабитов суич; 1 бр. дисков масив за съхранение на архивни записи, съвместим с гореописания сървър. Продължава в допълнителния файл.
 • Дейността включва въвеждането на иновативни формати на обученията в електронна среда, които се провеждат без паралелна присъствена обучителна среда. По съдържание и резултати, дейността е насочена към формулираната специфична цел на проекта за електронизиране на обучителния процес с оглед постигането на общата цел за подобряване и обогатяване на дейността на НИП със създаване и развитие на нови продукти и услуги в съответствие с добрите европейски практики. С новите електронни формати се надгражда електронното дистанционно обучение в НИП като се разширяват "тематиката, формите на обучение и целевите групи", заявени като подцел на специфичната цел на операцията съгласно Насоките по процедурата в съответствие с Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система. Предвижда се пилотното разработване и провеждане на следните иновативни формати по дейността: ● Уебинар в дистанционна онлайн среда - провеждане на синхронно (в едно и също време) дистанционно (от различни места) онлайн (чрез интернет свързаност) обучение с участието на преподаватели и обучаеми; ● Онлайн форум - провеждане на асинхронно (по различно време) обучение в дискусионен формат по определена тема между преподаватели и участници; ● Видео-урок; ● Електронни дистанционни обучения на обучители - обучения в електронен дистанционен формат за преподавателите в НИП за използване на електронните ресурси, предоставени от НИП; ● Пилотни електронни дистанционни обучения, въвеждащи иновативини методики - подходът "работа с казуси", симулиране на разглеждане на съдебно производство в дистанционна електронна среда; ● Създаване на "електронни общности" за дискусия в определени тематични области; ● Създаване на"електронна общност на преподавателите в НИП", която да дискутира методики, нови тематики и формати на обученията в рамките на електронната дистанционна среда. Пилотното разработване и провеждане на предвидените иновативни формати по дейността включва процесите на подготовка и организация на тези нови формати, които надграждат електронното дистанционно обучение, провеждано до момента в НИП. В рамките на проекта ще бъдат пилотни проведени и разработени 7 иновативни електронни формати, като конкретният брой на провежданите обучения в рамките на тези нови формати ще бъдат определени в хода на изпълнението на дейността, като бъдат отчетени стратегическите национални и европейски документи, идентифицирани в Насоките по процедурата, резултатите от работата на сформираните работни групи в изпълнение на дейност 3, провеждане на дистанционни обучения по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по ОПДУ, както и доставеното оборудване за провеждане на обучения в безхартиена среда по дейност 5 на проекта. Въвеждането на посочените иновативни формати създава нови възможности за обучаемите - магистрати, съдебни служители и разследващи органи, формулирани като целева група съгласно Насоките по процедурата, да повишат своите знания, умения и компетентности чрез включването им в новоразработените електронни обучителни дейности. Адресирането на две от обучителните форми към преподавателите на НИП чрез провеждането на електронни дистанционни обучения на обучители и разработването на "електронна преподавателска общност", е обусловено от стратегическото значение, което Институтът отдава на постоянното повишаване на квалификацията на преподавателите и на разширяването на специфичните знания и умения, относими към тяхната дейност като обучители на техните колеги. Предвиждаме за първи път провеждането на обучение на обучители в дистанционен формат с оглед подготовката на преподавателите за работа в електронната обучителна среда. Продължава в допълнителния файл.
 • Дейността включва мерки за информация, публичност, комуникация и прозрачност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Мерките са съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 г. - 2020 г. и Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020. Прозрачността на дейностите, финансирани със средствата на структурните фондове на ЕС е условие за укрепване на доверието в съдебната система и предпоставка за развиването и утвърждаването на институционален капацитет. В изпълнение на изискванията на посочените стратегически документи ще бъде предоставена информация на широката общественост за осъществяваните по проекта дейности, заложените цели и постигнатите резултати. Публичното отразяване на проекта в контекста на заложените цели и предвидените резултати е от първостепенно значение за подобряване на капацитета на институцията за създаване и развиване на иновативни продукти и услуги в съдебното обучение. Две информационни събития, свързани със стартирането и успешното изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат организирани за сметка на бюджета на НИП за общо 40 участници (представители на целевата група по проекта и журналисти). Във връзка с информационните събития ще бъдат подготвени две прессъобщения за сметка на НИП. За участниците в информационните събития и за обучаемите и преподавателите в специализираните обучения по дейност 1 на проекта, реализирани в партньорство с ВАС, се предвижда изработването на 922 комплекта рекламни и информационни материали, включващи химикалка, ноутпад, конферентна чанта и флаш-памет (USB) 8GB. Ще бъде поставена постоянна обяснителна табела на видно място в НИП, както и ще бъдат изготвени 3 банера, 30 бр. плакати (за популяризиране на проекта за обученията в партньорство с ВАС) и 130 бр. стикери, които ще се поставят върху закупените материални активи. Изготвянето на описаните рекламни и информационните материали е свързано с провеждането на процедура по ЗОП за избор на изпълнител. Всички документи, свързани с обученията (програма, списъци с участници, регистрационни и анкетни карти, сертификати за участие и др.) ще съдържат задължителната информация за БФП от структурните фондове. Периодично ще бъде обновявана интернет страницата на НИП с информация за предстоящите събития и за напредъка на дейностите по проекта. Настоящата дейност е средство за осигуряване на информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевата група и обществеността за дейностите, целите и резултатите от проекта, както и визуализацията на подкрепата и приноса от ЕСФ и ОПДУ.

Партньори

Партньори Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Магистрати, съдебни служители и служители на и разследващите органи по НПК, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, Целева стойност: 3 010.00, Отчетена стойност: 183.00
Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК, Целева стойност: 3 060.00, Отчетена стойност: 203.00
Развити и подобрени технологични и информационни системи, свързани със съдебното „е-обучение”, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Проекти за реализиране на съвместни действия, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00
Магистрати, съдебни служители и служители на и разследващите органи по НПК, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, Целева стойност: 3 010.00, Отчетена стойност: 183.00
Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК, Целева стойност: 3 060.00, Отчетена стойност: 203.00
Развити и подобрени технологични и информационни системи, свързани със съдебното „е-обучение”, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Проекти за реализиране на съвместни действия, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00

Финансова информация

4 411 203.01 BGN
4 411 203.01 BGN
474 562.87 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 661 680.45 0.00 3 749 522.56 4 411 203.01
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 661 680.45 0.00 3 749 522.56 4 411 203.01

Тръжни процедури

Наименование: № 1 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина, съпътстващи дейности, хотелско настаняване и медицински застраховки по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, Предмет на предвидената процедура: Закупуване на самолетни билети, хотелско настаняване в чужбина и медицински застраховки на участници в обучения и учебни посещения., Стойност: 451 242.50
Наименование: обществена поръчка с предмет:„Провеждане на присъствени чуждоезикови обучения в групова форма на обучение по английски език и френски език за осъществяване на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, Предмет на предвидената процедура: Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език, Стойност: 751 533.33
Наименование: Осигуряване на логистика при провеждане на обучения на територията на страната за обезпечаване на изпълнение на Дейност 1 "Иновативен модел специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване", Предмет на предвидената процедура: Логистика на обучения (партньор), Стойност: 580 720.00
Наименование: Провеждане на електронни дистанционни чуждоезикови обучения на английски и френски език, без присъствена част, Предмет на предвидената процедура: Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език, Стойност: 751 533.33
Наименование: Изработване, дизайн, отпечатване и доставка на ноутпади, стикери и конферентни части, в изпълнение на дейност 7, Предмет на предвидената процедура: Дейности по информация и комуникация, Стойност: 26 802.02
Наименование: Изработване, дизайн, отпечатване и доставка на материали за информация и комуникация, в изпълнение на дейност 7, Предмет на предвидената процедура: Дейности по информация и комуникация, Стойност: 26 802.02

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).