English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-5.001-0004-C01
Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.08.2018
01.09.2018
01.01.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Средствата от финансовия план за бюджетна линия "Подкрепа на ГД ЕФМПП за управлението и изпълнението на ОП РЧР" ще бъдат използвани за повишаване капацитета за управление на ОП РЧР чрез прилагането на принципите на добро управление в изпълнението на всички възложени на УО задачи и функции. Въвеждането на добри практики и подходи в програмирането, изпълнението, мониторинга, контрола и оценката на оперативната програма ще допринесе за по-добро административно управление, а косвено ще въздейства положително върху развитието на включените в програмата политики. Ще бъдат финансирани обучения на служителите, работещите в структурите с функции по управлението и контрола на ОП РЧР, които ще се допълват с получаване на нови знания и умения също от участия в работни посещения и стажове с цел обогатяване на опита и запознаване с добри практики.
Ще се подкрепят анализи, проучвания и изследвания на възможността за прилагането на иновативни подходи в управлението и изпълнението на оперативната програма, в т.ч. и специализирани изследвания и оценки за ефективността и ефикасността на УО с цел последващо въвеждане на подобрени системи за работа и добри практики.
Средствата от финасовия план ще се използват и за подобряване на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проектни предложения, които да съответстват напълно на приоритетите, целите и изискванията на оперативната програма. 
За повишаване обществената осведоменост по отношение на ОП РЧР и постигнатите по нея резултати ще се организират различни информационни събития и кампании, ще се произведат печатни рекламни материали и ще се работи активно с медийни оператори за формиране на общественото мнение.
Дейности
 • • Извършване на оценки, изследвания, проучвания, анализи и други • Предоставяне на консултантска и експертна подкрепа на всички нива на управление на ОП – преводачески, юридически, стенографски услуги, осигуряване на технически и експертни лица, осигуряване на оценители на проектни предложения за предоставяне на БФП и други. Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • - Организиране на заседанията на Комитета за наблюдение - Организиране на срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България и държавите-членки на ЕС за лицата, ангажирани с управление, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПРЧР - Организиране на информационни събития, срещи, заседания, работни групи, конференции, семинари, обучения и други форми за обмен на информация и експертиза в България за потенциални бенефициенти и бенефициенти на ОПРЧР - Закупуване и абонамент за специализирана литература - Други Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • - Организиране и провеждане на информационни кампании в електронни, печатни и интернет медии, в това число изработване на рекламни клипове и филми, информационни материали в печатни и интернет медии - Разработване на печатни информационни и рекламни материали - Осъвременяване и поддръжка на интернет сайта на ОП РЧР – Други Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.
 • - Командироване в страната и чужбина на служители от УО, МТСП и други и на наети лица във връзка с изпълнение на дейности по оперативната програма - Придобиване на оборудване, обзавеждане, софтуер и др. - Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания - Възстановяване на разходи за възнаграждения, допълнително материално стимулиране и осигурителни вноски за сметка на работодателя на служители на АЗ, АСП, МОН и други за подпомагане дейността на УО на ОПРЧР - Доставка на канцеларски материали, консумативи, принадлежности - Поддръжка на офисите на УО (наем, телефон, електричество, отопление, вода, интернет, почистване, охрана, строително-ремонтни дейности и др.) - Поддръжка на софтуер и хардуер - Осигуряване на куриерски услуги - Паркинг, автомивка, консумативи и др. за транспортните средства, закупени по ОПРЧР - Наем на помещение за архив на ОПРЧР – Други разходи Забележка: В разходите по дейността се включват и разходи за дейности за предходен период, но не по-рано от 01.01.2015 г.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой участия на лица от УО в обучения, стажове или работни посещения, Целева стойност: 500.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой извършени оценки, Целева стойност: 4.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой операции с подобрен дизайн вследствие на извършена оценка, Целева стойност: 5.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой информационни кампании, Целева стойност: 15.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой участници в обучения за бенефициенти, Целева стойност: 800.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой бенефициенти, обучени в управлението на проекти, Целева стойност: 800.00, Отчетена стойност: 0.00
Брой служители, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 100.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

16 500 000.00 BGN
16 500 000.00 BGN
3 300 000.00 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [1] Оценка и проучвания
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 475 000.00 0.00 14 025 000.00 16 500 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 475 000.00 0.00 14 025 000.00 16 500 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).