English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0154-C01
Насърчаване на предприемачеството в община Симитли чрез прилагане на иновативни модели за подкрепа
000024987 ОБЩИНА СИМИТЛИ
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
06.11.2017
06.11.2017
06.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Основната цел на проекта е трансфер и въвеждане на социална иновация „Бюро за информация и консултации на МСП“, добри практики и партньорски подходи за решаване на проблемите на бедността, социалното изключване и пазара на труда чрез транснационално сътрудничество. Предмет на проекта е насърчаването по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро, МСП в община Симитли по примера на Сдружението за подкрепа на гражданското общество, Словения. За достигане на планираната цел ще бъде осъществен комплекс от следните дейности: 1) Организация и управление на проекта; 2) Адаптиране и валидиране на социална иновация; 3) Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни; 4) Оценка на постигнатите резултати по проекта от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи; 5) Разпространение на постигнатите резултати; 6) Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки; 7) Изграждане и включване в партньорска мрежа; 8) Информация и публичност на проекта. Основните очаквани резултати са: трансферирана социална иновация „Бюро за информация и консултации на МСП“; изграден капацитет за разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи за самостоятелна заетост, предприемачество и създаването на предприятия; изготвени специфични оценки; създадена интернет базирана платформа за обмен на бизнес идеи Smart Ideas; изградена партньорска мрежа, оценен проект. Целеви групи на проекта са: лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, самостоятелно заети лица, микро предприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, включително самостоятелно заети лица, служители в микро предприятия, получили подкрепа по програмата. Проектът ще се изпълнява на територията на ЕС (община Симитли и Словения) в продължение на 13 месеца.
Дейности
 • Дейност 1 Организация и управление на проекта: Целта на Дейност 1 е създаване на необходимата управленска организация, административна подготовка и мобилизация на необходимите ресурси за правилното, навременно, целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проекта. Дейността е ключова за качественото изпълнение на целия проект и постигане на планираните цели, задачи и резултати. Осигуряването на необходимия оперативен капацитет е гаранция както за постигане на предвидените резултати от изпълнението на проекта, така и за постигане на целите на процедурата. Дейността ще се изпълнява от екип за управление на проекта (ЕУП) в следните взаимообвързани и последователни етапи: 1) Формиране на ЕУП, състоящ се от 4-ма експерти: 1 Ръководител на проекта, 1 Координатор, 1 Административен сътрудник и 1 Счетоводител. Ръководителят ще организира, ръководи и контролира цялостното изпълнение на проекта и работата на останалите членове. Той носи отговорност за процедурите за външно възлагане на дейностите и последващия контрол върху изпълнението им. Извършва текущото и финално отчитане на изпълнението и постигане на целевите стойности на индикаторите на проекта. Координаторът ще подпомагат работата на Ръководителя като: координира работата между ЕУП, избраните външни изпълнители и заинтересованите страни от изпълнението на проекта; изготвя, съхранява и обработва всички справки, доклади и публикации; съгласува разработването на тръжните документи, провеждането на процедурите и следи за спазване на графика за изпълнение на дейностите и правилата за нередности; участва в изготвянето на отчетността по проекта. Административният сътрудник ще подпомага работата на ЕУП. Счетоводителят на проекта осъществява цялостното финансово-счетоводно управление на проекта, следи за целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата, като осъществява вътрешен финансов мониторинг. Участва в процеса по верификация на представените от изпълнителите финансови отчетни документи. Изготвя междинните и заключителни финансови отчети. 2) Административна подготовка за изпълнението на проекта. Този етап включва: мобилизирането на необходимите финансови, човешки и материални ресурси; организиране на счетоводната отчетност; изготвяне на процедури за проследяване и мониторинг, правила за документооборот и архивиране и др. 3) Избор на изпълнители за дейностите по проекта. Ще се осъществява съгласно ЗОП и при спазване изискванията за разходване на публични средства, регламентирани в НК по настоящата процедура. Основни критерии при външното възлагане на дейностите ще са гаранция за качество на работата, най-добра цена и време за изпълнение. Продготовката на тръжните документи ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. 4) Отчитане на напредъка на проекта чрез изготвяне на необходимите технически и финансови отчети, справки и други документи, изисквани от УО на ОПРЧР 2014-2020. 5) Провеждане на регулярни работни срещи на ЕУП за разпределяне на оперативните задачи между членовете на екипа, проследяване спазването на графика за изпълнение на дейностите и актуализирането му при нужда. На срещите ще бъдат също идентифицирани и отстранявани възможни рискове, които биха довели до забавяне или понижаване качеството в изпълнението на дейностите.
 • Дейност 2: Адаптиране и валидиране на социална иновация на база на иновативни модели, практики, услуги и продукти от друга държава и пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели: Основната цел на Дейност 2 е да се адаптира и валидира социалната иновация „Бюро за информация и консултации на МСП” на базата на иновативния модел и практиката на Сдружението за подкрепа на гражданското общество, Словения и пилотно да се приложи в община Симитли. Необходимостта й се основава на факта, че икономиката на община Симитли е слабо развита в отраслово отношение, характеризира се с натурален характер на стопанството, висок дял на аграрния сектор, технологична изостаналост и ниски доходи на населението. Наличните микро, МСП не са в състояние да преструктурират икономика и да я диверсифицират отраслово, независимо от желанието, което имат. Не малка част от неактивните и безработни лица, особено младежите, имат стремежи да развият своя стопанска инициатива. През 2010 г. превърнахме бивше военно поделение в индустриална зона, която е заета към момента на половина. Като община сме създали сравнително добри условия за бизнес развитие, но е слаба предприемаческата активност и инициативност. Дефицит се оказва липсата на информация как да се разкрие фирма, как се организира бизнес, какво е иновация и как може да бъде приложена, какви са пазарите за съответна икономическа сфера и още много други въпроси. За задоволяване на всички тези липси и дефицити, ще бъде адаптиран, валидиран и практически приложен модел на социална иновация, развита и работеща при нашите партньори от Словения, а именно Бюро за информация и консултации на МСП. Социалната иновация, която ще адаптираме към условията в община Симитли попада в понятийната база на Регламент 1304/2013 г. Иновацията ще бъде ориентирана към цели, а именно работа с идентифицираните целеви групи на проекта, секторите в които оперират и на различни нива. Иновацията е основана на изцяло нов подход към проблемите на целевите групи, неприлаган на територията на общината и района. Въвеждането на социалната иновация ще премине през 4 етапа, както следва:1) Проучване на социалната иновация: Изпълнителят на тази мярка, съвместно с ЕУП ще проучат опита на словенския партньор, научените от тях уроци през годините, модели за създаване на социални отношения и партньорства, оценки на потребностите др. Ще проучат средата и нейните особености в община Симитли. Ще бъде разработена номенклатурата от услуги и алгоритми за тяхното предоставяне.2) Прототипиране и пилотиране на социалната иновация: Словенският модел на предоставяне на информация и консултации на бизнеса ще бъде приспособен към условията в община Симитли, като за целта ще бъде разработен прототип с ясно определени елементи, връзки, взаимоотношения и логическа последователност. Моделът ще бъде конструиран като структура в обхвата на община Симитли, която ще осигурява безплатно поверителни, независими и безпристрастни съвети, информация, техническа помощ и представителство на членовете на обществото по редица въпроси като разкриване на фирма, организиране на бизнес, проучвания на средата, най-новите иновативни тенденции в бизнеса, ще дава новаторски решения на потребителите на услугите, ще изследва различни казуси, ще изготвя доклади за тенденциите, ще организира уъркшопи, ще предоставя комплексни услуги.3) Внедряване на социалната иновация: В рамките на този етап ще бъде утвърдено Бюрото като част от структурата на община Симитли и ще стартира неговата същинска работа. За целта ще бъдат назначени 2 експерта с широти познания в областта на икономиката, правото и иновациите. След организиране и стартиране на дейността на Бюрото в рамките на проекта, то ще започне да предоставя услуги и ще разработи поне 3 бизнес модела. 4) Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията: На оценка на устойчивостта ще подлежат структурата, методическата рамка и въздействието върху целевите групи на Бюрото. За безпроблемната работа на Бюрото и удобството на потребителите на услугите му, предвиждаме оборудването на офис с 2 бюра, 2 стола, 4 посетителски стола, 2 офис шкафа, 2 компютъра, 1 мултифункционално устройство.
 • Дейност 3: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и други заинтересовани страни: Целта на Дейност 3 е да се повиши капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи в сферата на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни. За постигане на намеренията ни ще бъдат организирани и проведени: 1) Обучение на партньорите на тема "Добри и иновативни практики за самостоятелна заетост, предприемачество и създаването на предприятия - разработване, прилагане, мониторинг и оценка": Обучението ще бъде проведено при Партньора - Сдружение за подкрепа на гражданското общество, Словения, като той ще осигури необходимите зала и лектори. Планираме събитието да бъде тридневно, за 25 човека - 15 човека от община Симитли, пряко и непряко ангажирани с дейността на Бюрото, и 10 човека от страна на Партньора. В обхвата на това обучение, участниците ще бъдат запознати с опита на Сдружението за подкрепа на гражданското общество в разработването на идеи и превръщането им в добри и устойчиви практики, как трансферират информация със свои партньори, как подпомагат своите потребители чрез иновативни подходи. Обучаваните лица ще бъдат запознати със словенският опит в прилагането на добри и работещи идеи и практики в реалността, по отношение на създаването на собствен бизнес, разкриването на микро, МСП, стимулирането на предприемаческата активност, самонаемането и самостоятелната заетост, както и каква е ролята на тяхната организация в тези процеси. Не на последно място обучението ще включва модул, целящ да информира за технологиите на мониторинг и оценка на добри практики, идентифицирането на иновации и адаптирането им към потребностите на целевите групи. Обучението още се проведе на различни модули теория и практически занятия, подплътени с дискусии и ролеви игри.2) Обучение на целевите групи на проектното предложение на тема "Как информирано да бъдем предприемачи?": Обучението ще бъде проведено при Партньора - Сдружение за подкрепа на гражданското общество, Словения, като той ще осигури необходимите зала и лектори. Планираме събитието да бъде тридневно, за 15 човека, представители на целевите групи по проекта от община Симитли, подбрани на базата на предварително заявен интерес и при спазване на изискването за недопускане на дискриминация. Целевите групи по проекта са най-заинтересованите страни по отношение развитието и прилагането на добри практики за самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро, МСП, с активната помощ и консултации на Бюрото. Изграждането на капацитет сред тях ще допринесе за генериране на нови идеи и прилагане на непознати за района на община Симитли практики. Идеята ни е да изградим капацитет сред целевите групи, който ще използваме в консултантската дейност на Бюрото. В рамките на събитието, участниците ще бъдат обучени за стартиране на собствен бизнес и инициативи за самостоятелна заетост – как да генерират идея за бизнес, как да разработят бизнес план, как да си намерят партньор, как да организират бизнеса си, как активно да работят с Бюрото и др. Ще бъдат изложени добри практики от работата на Партньора и направени демонстрации на успешни проекти на лица от Словения, идентични с целевата група. Обучението още се проведе на различни модули теория и практически занятия, подплътени с дискусии и ролеви игри.3) Семинар на тема "Обмен на добри практики за популяризиране, разработване и внедряване на нови технологии и нововъредения": Планираме семинарът да бъде проведен в гр. Симитли с участието на Партньора, в рамите на един ден, за 40 човека. Идеята му е под формата на дискусии да се обменят добри практики за нови технологии, иновации и нововъведения в сферата на промишленото производство, земеделието, хранително-вкусовата промишленост, леките производства, туризма и услугите, тяхното пазарно търсене и предлагане, методики за внедряване, източници на финансиране за фирмите и др.
 • Дейност 4: Оценка на постигнатите резултати по проекта от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Целта на дейност 4 е да се оценят постигнатите резултати по проекта от гледна точка на неговите иновативни елементи. Идеята на оценката е да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: 1) Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група: Ще бъдат оценени до каква степен са постигнати очакваните резултати от изпълнението на всяка една дейност по проекта и как те са допринесли за изпълнението на основната и специфичните цели на проекта. Тази оценка се съсредоточава преди всичко върху резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени ефективността на проекта и удовлетвореността на целевите групи. При оценяването ще бъдат разгледани и въпросите, свързани с оценка на качеството на продуктите и услугите предоставени на различните целеви групи. 2) Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта: Ще бъде оценено как и до каква степен са изпълнени планираните дейности по проекта, дали са реализирани както е планирано, дали са прилагани възможно най-целесъобразните методи, даващи висока ефективност на търсените резултати, спазени ли са принципите на икономичност на използваните финансови средства. Оценката ще засяга съответствието на извършваните дейности и интервенции от отделните членове на екипа за управление на проекта с планираното. 3) Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати: Това е анализ, при които ще се сравняват постигнатите резултати по проекта с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване. Чрез анализа на ефикасността на разходите ще се оцени уместността на разходите за постигане на определени цели, за да се определят най-изгодните възможности и начини за постигане на основната цел на проекта. Оценката на ефикасност ще има за задача да даде отговор на въпроса дали получаваме максимални резултати от наличните ресурси. Ефикасността е свързана с икономичността като внимание ще се обръща преди всичко на начина, по който са изразходвани вложените ресурси. Основният въпрос е дали тези ресурси са използвани оптимално или пък е било възможно да се постигнат с по-малко ресурси, същите или подобни резултати от гледна точка на качеството и времето за изпълнение. Ще се анализира се дали, чрез вложените ресурси и извършените действия са получени максималните резултати по проекта от гледна точка на тяхното количество и качество. Въпросът засяга, от една страна, съотношението между количеството и качеството на предоставените продукти и услуги, а от друга страна, стойността на използваните за тяхното производство ресурси, за да се постигнат определените резултати. Анализът на ефективността ще се извърши, чрез позоваване на показателите за изпълнение и служещи за отчитане на постигането на предварително заложените по проекта индикатори - базова стойност спрямо целева стойност. Съгласно указанията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, дейността ще бъде възложена за изпълнение на външен изпълнител, след провеждане на съответната процедура при спазване на приложимото българско законодателство. Планираме дейността да се осъществи в рамките на 12 месеца, като изпълнителят извършва една текуща (към 7-ми месец от изпълнението на проекта) и окончателна оценка на проекта. Това ще позволи да се оценят резултатите от проекта на текуща база, да се идентифицират основните проблемни зони (ако е приложимо) и да се направят препоръки за промяна.
 • Дейност 5: Разпространение на постигнатите резултати: Много организации не са наясно какво е партньорство за заетост и растеж, какво е социална иновация и каква е нейната връзка с икономическите и социалните дейности. Все още няма достатъчно успешни примери за развити социални иновации в България, които да действат стимулиращо и насърчително на други организации. Поради тези причини целта на Дейност 5 е да бъдат организирани различни информационни събития за популяризиране на нововъведената иновация и транснационалното сътрудничество, като подход за намиране на решения за общи проблеми в областта на пазара на труда, борбата с бедността и изграждането на административен капацитет за подкрепа на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на МСП, вкл. иновативни. За осъществяване на дейността ще използваме информационни канали, които имат най-голямо въздействие и ефект върху аудиторията от фирми и организации. Планираме да боравим с достъпен език и послания, да даваме лесно възприемани примери и практически насоки, да споделим устойчиви практики и резултати от наши проучвания. В рамките на Дейност 5 ще реализираме следните мерки: 1) Създаване на интернет базирана платформа за обмен на бизнес идеи Smart Ideas, в която ще бъдат публикувани различни идеи за бизнес, включително иновативни, резултати от проучвания, анализи и уъркшопи на Бюрото е предоставена информация за същността, насоки за организация на бизнеса, финансиране на бизнес начинания и др. Всеки потребител на платформата ще има възможността да разработи и тества своя идея в бизнес план он-лайн,чрез използване на тестов модел и система за оценка. Интернет платформата ще бъде свързана с интернет страницата на партьора и други организации, част от партньорската мрежа на Бюрото. 2) Провеждане на 2 уебинара – Планираме да организираме 2 уебинара между Бюрото, словенския партньор, фирми, физически лица, университети и др. проявяващи интерес към дейността ни. Онлайн семинарите ще се провеждат в уеб пространството. Участниците ще се свързват чрез интернет и ще бъдат в различни точки на страната и ЕС. По време на събитията екипа на Бюрото ще запознае участниците как е създадено, какви трудности е имало, какви услуги предоставя, предизвикателствата за развитие, както и всички други интересуващи участниците въпроси. Семинарите ще протичат под формата на презентация и дискусия. В сесиите ще се обсъждат идеи за самостоятелна заетост, предприемачество, бизнес, вкл. социален, създаване на МСП, вкл. иновативни. 3) Популяризиране на дейността на Бюрото чрез организиране и провеждане на дни на отворените врати. Планираме да организираме и проведем 4 дни на отворените врати, с участието на граждани, фирми, НПО, представители на местните администрации, партньори и др. На участниците ще бъдат презентирани възможностите на Бюрото, ще имат възможността да влизат в пряк диалог с участниците от целевите групи, да дискутират интересуващи ги въпроси с екипа на структурата. 4) Организиране на информационна конференция на тема "Модерни услуги за растеж" - Планираме конференцията да бъдееднодневна, проведена в гр. Симитли, с участието на всички заинтересовани страни. На събитието участниците ще бъдат запознати с услугите, които предоставя Бюрото за насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност, подпомагането на стартиращи предприятия и начинаещи бизнеси.
 • Дейност 6: Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки на ЕС: Целта на Дейност 6 е да се изготвят специфични анализ и изследване на опита на Словения и други страни от ЕС, относно социалните иновации за самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия. Част от задачите ще бъде да се проучи и популяризиране опита на Партньора по проекта - Сдружението за подкрепа на гражданското общество. В рамките на дейността са планирани за реализация следните мерки: 1) Изготвяне на специфичен анализ на социалното предприемачество и предприемачеството сред жените и младежите в Словения и други държави, членки на ЕС: Това ще бъде специфичен съдържатерно-ситуационен анализ, който ще изследва добри практики на социалното предприемачество и реализирани проекти от предприемачи жени и младежи до 29 г. в Словения и други страни на ЕС. Насоката на проучването е свързана с идентифицираните проблеми и дефицити на целевите групи на проекта, част от които са жените и младите хора. Анализът ще бъде оформен като документ и публикуван на интернет базираната платформа за обмен на бизнес идеи Smart Ideas. 2) Изготвяне на специфично проучване, относно иновационната активност на микро, малките и средните предприятия в Словения и други държави, членки на ЕС: Това ще бъде специфичен съдържатерно-ситуационен анализ, който ще съдържа информация за иновационната активност на микро, малките и средните предприятия в Словения и други държави, членки на ЕС, факторите, които благоприятстват или затормозяват прилагането на иновации, финансови механизми за стимулиране прилагането на иновациите, сектори, в които най-често се прилагат иновациите, как са преодолени проблемите, тенденции в прилагането на иновации, идентифицирани добри практики за прилагане на иновациите в микро, малките и средните предприятия, които могат да бъдат адаптирани в условията на община Симитли. Анализът ще бъде оформен като документ и публикуван на интернет базираната платформа за обмен на бизнес идеи Smart Ideas. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, но ще се осъществи съвместно с партньора, който ще осигури 2 експерти и това ще бъде неговият финансов принос.
 • Дейност 7: Изграждане и включване в партньорска мрежа: Целта на Дейност 7 е да се създаде и укрепи партньорски капацитет за развитие на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия на територията на община Симитли, чрез изграждането и включването в партньорска мрежа. Така ще осигурим обмяна на европейски опит и успешни практики в областта на интеграционните процеси. Чрез осъществяване на дейността ще допринесем за активното включване на целевите групи по проекта в бизнес инициативи, чрез изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа "Бюро за информация и консултации на МСП – предприемачи и реален бизнес". През партньорската мрежа целевите групи ще имат възможност за достъп до информация и контакти, необходими им за реализация на техните идеи и бизнес начинания. Осъществяването на дейността ще включва следните мерки: 1) Набиране на партньори: Тук ще бъдат идентифицирани потенциалните партньорите от българска и словенска страна, които са подходящи и имат желание за включване в мрежата. Работата им ще бъде на доброволен принцип. 2) Структуриране на партньорската мрежа: В обхвата на тази мярка ще се създадат бази данни от експерти, фирми, НПО, административни структури и браншови организации, които ще се включат в партньорските групи в мрежата. Ще бъдат изготвени общи правила за работа на партньорската мрежа, както и разработени стратегия и план за действие, относно нейното развитие. Базата данни на включените в мреата партньори ще бъде публикувана в интернет базирана платформа за обмен на бизнес идеи Smart Ideas. През платформата ще се осъществява обмена на информация и трансфера на идеи и консултации в мрежата. 3) Изграждане на капацитет: По тази мярка предвиждаме провеждането на двудневно обучение на основните участници в партньорската мрежа, относно повишаване на техните компетенции за работа и поведение в система, така че тя да бъде ефективен механизъм за подпомагане процесите на стимулиране и развитие на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро, малки и средни предприятия на територията на община Симитли и араелите на партньорите в мрежата. Обучението ще бъде проведено в община Симитли. Планираме събитието да бъде двудневно, за 15 човека. В обхвата на обучението, участниците ще бъдат запознати с похватите за изграждане на ефективно партньорство и ефективни членове на мрежата. Обучението още се проведе на различни модули теория и практически занятия, подплътени с дискусии и ролеви игри.
 • Дейност 8: Информация и публичност на проекта: Целта на тази дейност е да се информира широката общественост за същността, целите и очакваните резултати от изпълнението на настоящия проект, за приноса на ЕС по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 и за ролята която играе ЕС при отпускането на помощта и за резултатите от нея. Мерките за информация и публичност ще се прилагат съгласно правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 г., Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 и задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност. Дейността ще се изпълнява от външен изпълнител, избран чрез проведена тръжна процедура по реда на действащото българско законодателство и ще включва следните мерки: 1) Провеждане на две пресконференции: Първата пресконференция ще се проведе при стартирането на проекта. На нея ще бъдат представени екипът за управление, проектните цели и очакваните резултати от изпълнението му. Ще бъде представена също информация за финансиращата програма и приноса на ЕС. На събитието ще бъдат поканени местни и регионални медии.След приключване на проектните дейности ще бъде организирана заключителна пресконференция, на която да бъдат оповестени крайните резултати и ефекти за целевата група, общината и обществеността като цяло. 2) Доставка и монтаж на постоянна табела: Ще бъде монтирана в офиса за управление на проекта. Тази визуализационна мярка има за цел да информира обществеността за проекта, полученото финансиране и финансиращата организация. На табелата ще присъстват съответните задължителни реквизити и символика за оповестяване на помощта, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 3) Създаване на Facebook профил на проекта: Ще бъде създаден профил на проекта в социалната мрежа Facebook, в който ще бъде публикувана периодична информация за проекта, неговият напредък, постигнати резултати, организирани събития и др. 4) Изработване на рекламни метериали: Предвиждаме изработването на 100 бр. химикалки и 100 бр. нот бук. Върху материалите ще присъстват съответните задължителни реквизити и символика за оповестяване на помощта, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Рекламните материали ще бъдат разпространявани по време на различните събития - обучения, конференция и др. Ръководителят на проекта ще бъде лице за контакт с медиите. Той и членовете на ЕУП ще следят за прилагането на правилата за информация и комуникация при всички вътрешни документи и събития по време на и след изпълнението на проекта. Община Симитли не е оператор в областта на комуникацията и информацията, което ще наложи договаряне с професионален изпълнител на този тип дейности, така че да постигнем максималния ефект от тяхното изпълнение при следване указанията на УО, условията в ДБФП, Ръководството и ЗОП. Изпълнението на дейността е при строго определен бюджет и е подчинено на ясните изисквания за информационни инструменти и материали, описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. ЕНППИП и съобразени с изискванията на ОРРЧР 2014-2020 г.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

194 030.00 BGN
194 030.00 BGN
192 617.30 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 701.50 0.00 184 328.50 194 030.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 701.50 0.00 184 328.50 194 030.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на анализи, проучвания и оценки, Стойност: 49 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на анализи, проучвания и оценки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.