English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0104-C01
Ноу-хау за мониторинг на качеството на социалните услуги в Столична община
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
05.10.2017
03.01.2018
03.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

В рамките на този проект ще бъде трансферирано ноу-хау за мониторинг на социалните услуги чрез адаптиране и пилотиране на система за мониторинг на социалните услуги, съобразена със спецификите на Столична община. Процесът на адаптиране и пилотиране ще бъде базиран на холандските опит и модел като реализацията на проекта ще даде нова основа за регулярното оптимизиране на процеса на мониторинг. 
Постоянното подобряване на организацията на работата по предоставяне на социалните услуги съдържа три основни аспекта – процесът на предоставяне на услугата, системата за качество на предоставяните социални услуги и управлението на качеството. В същото време, повишаването на качеството на социалните услуги е ангажимент на доставчика – независимо дали това е принципалът или е неправителствена организация, която управлява услуга държавно делегирана дейност след спечелен конкурс.

Ключовите предимства на прилагания модел са следните:
-	По-голяма гъвкавост в една динамична външна среда;
-	Наличие на изготвен инструментариум за постоянни подобрения. 

Настоящият проект адресира необходимостта да се стимулира процеса на подобряване на качеството на социалните услуги в Столична община (вкл. на услуги, предоставени на външни доставчици след конкурс) чрез разработване на система за мониторинг на общинско ниво. Целта на въвеждането на този нов начин за мониторинг на качеството не е да се дублира съществуващата нормативна регламентация, а да се надгражда и подобрява практиката като добавена стойност. 
Постоянното подобряване на мониторинга на качеството е предпоставка за това да се даде адекватен отговор на нуждите на ползвателите на предоставяните социални услуги. Защото понастоящем, постоянните подобрения в предоставянето на социалните услуги са сред основните средства за повишаване на удовлетвореността на потребителите.  
Дейности
 • Управление на проекта: Веднага след стартиране на дейностите по Проекта ще бъде сформиран екип по Проекта. Екипът, който ще отговаря за управлението и изпълнението на проекта ще се състои от: - Ръководител - Координатор - Счетоводител проект Основна цел на тази дейност е да се създадат предпоставки за качествено изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените в проектното предложение резултати. Дейността включва: наемане на персонала(работна група) по проекта по реда на КТ / КСО, водене на финансово - счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнагражденията, изплащане възнагражденията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта.Организацията и управлението на проекта е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проектните дейности и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се извършват от Ръководител на проекта и сформирания Екип на проекта и ще включва създаване и поддържане на система за вътрешно екипно управление, координация, постоянна отчетност, мониторинг и контрол, включително проверки на място и документални проверки на проектните дейности и разходи. Дейността ще се осъществява в следните етапи 1.Формиране на екип за управление на проекта. По линия на тази дейност ще бъде организирана встъпителна среща на екипа по проекта. Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване. Времевият график на изпълнение на дейностите ще бъде прегледан и актуализиран с оглед датата на стартиране на дейностите по проекта след подписване на договора за БФП. Екипът ще провежда редовни работни срещи за докладване на напредъка и ще изготвя месечни протоколи от тях. 2. Организация на ефективното управление на проекта С оглед да бъдат обезпечени адекватното и навременно извършване на дейностите ще се изработят вътрешни правила за управление и координация. С тези правила ще се осигури ефективна работа на всеки от членовете, адекватно разпределяне на задачите и тяхното изпълнението, както и ефективна комуникация и координация на хоризонтално, така и на вертикално ниво. 3. Наемане на персонал ( работна група) 4. Подготовка на документация и провеждане на процедури за наемане на външни изпълнители. С оглед спазване на процедурите по ЗОП/ПМС и постигане на пълна прозрачност при избор на изпълнител на услуга, се изготвят техническите спецификации и се провежда тръжните процедури.Обществените поръчки се възлагат при условията и по реда ЗОП в съответствие със следните принципи: - публичност и прозрачност; - свободна и лоялна конкуренция; - равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 5. Техническа и финансова отчетност по проекта. Стойността на дейност 1 е 17 986,91 лв., отразени в раздел VI "Непреки разходи", т.7 "Разходи за организация и управление"
 • Сформиране на работна група и обезпечаване на дейността ѝ по проекта. : В рамките на дейността ще бъде сформирана работна група с цел адаптиране на иновативен за Столична община подход за мониторинг на качеството на социалните услуги, която ще се състои от 11 члена: 9 експерта от страна на Столична община и 2 асоциирани членове - служители в отдел "Качество" към фондация "Де Пасарел" (Холандия). Ролята на работна група е от ключово значение за успешното изпълнение на проекта. Цялостната съдържателна работа по трансферирането и адаптирането на система за мониторинг на качеството ще се осъществява от експертите на работната група в консултации с представители на всички заинтересовани страни. Дейността по сформирането на работната група и изготвянето на конкретното работно задание се осъществява от екипа за управление на проекта. Членовете на работната група ще бъдат в непрекъсната комуникация съгласно предварително разработен план за работни срещи и съгласно план-график за изготвяне на документите. Комуникацията с холандските участници ще се осъществява по електронната поща и на място по време на работните посещения в Холандия.
 • Първо работно посещение на членовете на работната група в Холандия с цел обучение във връзка с адаптирането и прилагането на иновативната практика : Работното посещение е с цел запознаване с холандското ноу-хау и запознаване с практиката на холандската социална система в сферата на мониторинг на качеството на социалните услуги посредством обучение, семинарии и дискусии на място, които ще се водят от партньора. Работното посещение ще се осъществи в рамките на 9 работни дни (2 дни за път и 7 ефективни работни дни) за 8 участника - представители на работната група, както и представители на ангажираната в педоставяне на социални услуги администрация. Програмата на работното посещение ще цели максимално ефективно оползотваоряване на възможността за провеждане на съдържателни сесии и дискусии с холандските колеги от Де Пасарел – членове на работната група. Предвиждат се лекции и презентации от холандски експерти (както от служители на Де Пасарел, така и от външни консултанти) в областта на монитогирнг на качеството. Предвиждат се срещи и дискусии с представители на различните заинтересовани страни в процеса на доставка на социални услуги в Холандия – представители на националния орган по делегиране, срещи с представители на общинска администрация, контролни органи, представители на потребителски и родителски организации, представители на професионални организации и др. Съдържателно, съвместно с холандските колеги ще се представи обвързаността на холандския инструментариум с европейските рамкови документи и ще бъдат изведени основните принципи и концепции, които следва да се приложат в българската система. Практическото приложение на инструментите за моиторинг ще бъде демонстрирано “на терен” – в социалните услуги на Де Пасарел посредством посещения на дневни центрове, защитени и наблюдавани жилища, социални трудови центрове и социални предприятия. Работното посещение ще има за цел и “сработване” на представители на работната група (с участие на холандските членове) и координация между членовете. По различните съдържателни теми ще се сформират подгрупи и ще бъде направено разпределение на работните задачи. В рамките на работното посещение ще бъдат уточнени и важни детайли, свързани с формата на документите, които следва да бъдат произведени като краен продукт от работата на експертната работна група.
 • Адаптиране и валидиране на системата за мониторинг на качеството и разработване нa инструментариум: Изпълнението на дейността предполага обособяването на 3 тематични подгрупи в рамките на експертната работна група, които да работят върху адаптирането на инструментариум за мониторинг на качеството на три нива: “Организационно”, “Професионално” и “От гледна точка на потребителите и техните близки”. Стъпвайки на предсатвените инструменти от холандската социална практика, всяка от подгрупите ще адаптира съдържанието съгласно спецификите на българските нормативни изисквания и действащите в Столична община регулации. Всяка подгрупа ще представи инструментариума за обсъждане и редакция в голямата група. Стъпвайки на резултатите от трите подгрупи, разработването на методологичното указание към всеки един от трите инструмента ще бъде възложено на външен изпълнител. Това се налага, тъй като тази дейност предполага задълбочено познаване на теоритично ниво на системите за качество, както в областта на социалните услуги, така и ISO 9001:2000 и изисква високо ниво на експертиза в разработването на методологични инструменти.
 • Пилотиране на инструментариума за мониторинг на качеството : Дейността включва: - дефиниране на обхвата на пилотните дейности и формулиране на задание спрямо очакваните резултати; - провеждане на процедура за външно възлагане и подготовка за пилотиране; - осъществяване на пилотен мониторинг на качеството, посредством приложението на 3-те инструмента в мин. 4 социални услуги; - анализ на постигнатите резултати от пилотните дейности и при необходимост, адаптиране на инструментариума спрямо спецификите на отделните видове социални услуги;
 • Второ посещение в Холандия на работната група и представители на целевата група : Дейността цели финализиране на инструментариума за мониторинг. За целта ще бъде проведено работно посещение с участието на 12 души – представители на работнатза група и души представители на целевата група (служители на администрацията на Столична община - Дирекция “Социални дейности” и др. административни струкури, ангажирани в процеса по предоставяне на социални услуги). В рамките на работното посещение ще бъде: - Изготвен анализ на приложимостта на готовия инструментариум, с оглед резултатите от проведените пилотни дейности. Изготвяне на препоръки за финални редакции и окончателно оформяне на инструментариума за мониторинга. - Изследван начина на приложение на инструментариума в холандската социална практика. Ще бъдат проведени редица срещи в т.ч. с представители на общинската, областната администрация и представители на делегиращия орган в Холандия. - Участниците в работното посещение ще участват в специално организирани обучителни модули от водещи холандски експерти в областта на мониторинга на качеството на социалните услуги;
 • Анализ на опита на Холандия за мониторинг на социалните услуги в контекста на европейските регламенти и принципи на качество: Повишаването на качеството на социалните услуги е въпрос, който стои на дневен ред пред отговорните държавни институции, местната власт и всички доставчици на социални услуги както в България, така и в останалите страни от Европейския съюз. В рамките на дейността ще бъде проучена холандската практика в сферата на мониторинг на социалните услуги ще бъде направено изследване на нормативното регламентиране на задължителните дейности от страна на различните заинтересовани страни, свързани с повишаване на качеството. Анализът ще има за цел да посочи и обвързаността на холандската система с политиките за повишаване на качеството на социалните услуги на европейско ниво и съответно да очертае възможностите за трансфер и адаптиране на тези практики в българските условия. Приложението на системата за мониторинг предполага анализ на нормативните документи и необходимите ресурси (човешки и финансови) и разпределение на отговорностите в процеса на мониторинг между различните структури и звена.
 • Дейности за информация и комуникация: Информиране на обществеността за проектните дейности и за приноса на Европейския съюз и Европейския социален фонд. Дейността е планирана, съобразно изискванията на управляващия орган. Основна цел на тази дейност е да информира обществеността за проекта - цели, дейности, резултати; В процеса на изпълнение ще се популяризират проектните дейности и приноса на Европейския съюз и Европейския социален фонд. Дейностите по информиране и публичност ще допринесат за достигане на заложените цели и резултати, чрез разпространяване на информация за проекта. Изпълнението на дейността включва: - Отпечатване на 1000 информационни листовки; - Информиране на обществеността чрез отразяване на дейностите по проекта на Интернет страницата на дирекция "Социални дейности" и интернет платформата на Столична община. - Обозначителна табела -1 бр. Табелата ще бъде изработена в пълно съответствие с изискванията на управляващия орган - Отпечатан двустранен банер, съгласно изискванията на управляващия орган Стойността на дейността е 1 900.00лв, които ще се разходват целесъобразно и за осигуряване на публичност на проекта.
 • Оценка на постигнатите резултати: Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното в проекта и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
 • Разпространение на постигнатите резултати: В рамките на дейността се предвижда да бъдат проведена коференция. Основната цел е да бъде разпространени постигнатите резултати от проекта. В конференцията ще вземат участие поне 100 човека - ръководители на социалните услуги в Столична община и представители на отговорните институции (МТСП, ДАЗД и АСП) и НПО представители на целевата група, представители от екипа за управление и работната група по проекта. По време на конференцията на участниците ще бъде представена и подложена на обсъждане иновативната практика, в това число анализът на холандския опит, инструментариумът за мониторинг на качеството на социалните услуги, методическите указания към него и др. На всички участници ще бъдат предоставени информационни материали, отпечатани по проекта. За да се постигне оптимално качество, за провеждане на конференцията ще бъде нает водещ - фасилитатор/модератор.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Трансферирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

197 856.03 BGN
197 856.03 BGN
0.00 BGN
95.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 892.82 0.00 187 963.21 197 856.03
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 892.82 0.00 187 963.21 197 856.03

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.