English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP001-1.008-0004-C04
Благоустрояване на градската среда
ЕФРР ==> Региони в растеж
18.11.2016
18.11.2016
18.05.2019
В изпълнение (временно спрян)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Благоевград, гр.Благоевград

Описание

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване качеството на живот в гр. Благоевград, превръщайки го в по-приятно място за живеене, чрез интервенции в следните обекти:
1) Благоустрояване на ул. "Марица" в участъка от бул. "Св. Димитър Солунски" до ул. "Иван Михайлов". Основната цел е да се създаде трайно подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилката, осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуването и добро отводняване на улицата, осигуряване на естетична и хармонична среда, обвързана с комуникацията, администрацията, търговската и жилищната настройка;
2) Обновяване и облагородяване на пл. "Георги Измирлиев-Македончето" и по-конкретно: реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в централна градска част между сградите на Общинска администрация – Благоевград, Драматичен театър "Никола Вапцаров", Регионална здравна инспекция, сградата на Американски университет в България и хотел "Ален мак". Проектът предвижда: привеждане на разглежданата територия в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания; запазване и допълване на зелените площи, в т.ч. на дървесната и храстовата растителност, поставяне на енергоспестяващи осветителни тела;
3) Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Св.Св. Кирил и Методий" – до хотел „Ален мак” и от ул. "Марица" до ул. "Иван Михайлов";
4) Благоустрояване на IV-ти микрорайон в Благоевград, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. "Ветрен" до ЮЗУ "Неофит Рилски". Проектът е разработен за 6 улици без пътна настилка и без тротоари, а именно: ул. "Ветрен", ул. "Роден край", ул. "Черно море", ул. "Съединение", ул. "Независимост" и ул. "Руен".
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Дейността предвижда сформиране и поддържане на специален екип за организация и управление на проекта. Избраният екип ще осъществява дейности през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. Екипът включва следните позиции: - Ръководител на проекта, назначен за 24 месеца; - Координатор, отговорен за всеки обект в обхвата на проекта по част СМР, назначен за 24 месеца; - Координатор административно изпълнение на проекта, назначен за 24 месеца; - Юрист, назначен за 24 месеца; - Счетоводител, назначен за 24 месеца; - Експерт СМР – част „Пътна”, назначен за 12 месеца; - Експерт „Инвеститорски контрол” на СМР по обектите, назначен за 12 месеца; - Експерт СМР – част „Електро”, назначен за 12 месеца; - Експерт „Урбанист”, назначен за 12 месеца; - Експерт „Връзки с обществеността“, назначен за 12 месеца; - Технически сътрудник, назначен за 24 месеца. За дейността ще са необходими финансови ресурси, свързани с обезпечаване възнагражденията на екипа по проекта в размер на 116 161,20 лв., разпределени, както следва: - Ръководител: Възнаграждение: 24 м.*45 ч./м.*17.56 лв./ч. = 18 964.80 лв. Осигуровки: 18 964.80 лв.*18.1% = 3 432.63 лв. ОБЩА СТ-Т: 22 397.43 лв. - Коорд-р по част СМР: Възнагр-е: 24 м.*80 ч./м.*5.65 лв./ч. = 10 848.00 лв. Ос-вки: 10 848.00*18.1% = 1 963.49 лв. ОБЩА СТ-Т: 12 811.49 лв. - Коорд-р адм. изпълнение на проекта: Възнагр-е: 24 м.*80 ч./м.*4.76 лв./ч.= 9 139.20 лв. Ос-вки: 9 139.20*18.1% = 1 654.20 лв. ОБЩА СТ-Т: 10 793.40 лв. - Юрист: Възнагр-е: 9 м.*80 ч./м.*12.86 лв./ч. = 9 259.20 лв. Ос-вки: 9 259.20*31% = 2 870.35 лв. Възнагр-е: 15 м.*40 ч./м.*12.86 лв./ч. = 7 716.00 лв. Ос-вки: 7 716.00*31% = 2 391.96 лв. ОБЩА СТ-Т: 22 237.51 лв. - Счет-л: Възнагр-е: 24 м.*70 ч./м.*5.65 лв./ч. = 9 492.00 лв. Ос-вки: 9 492.00*18.1% = 1 718.05 лв. ОБЩА СТ-Т: 11 210.05 лв. - Експерт СМР – част „Пътна”: Възнагр-е: 6 м.*80 ч./м.*5.83 лв./ч. = 2 798.40 лв. Ос-вки: 2 798.40*31% = 867.50 лв. Възнагр-е: 6 м.*60 ч./м.*5.83 лв./ч. = 2 098.80 лв. Ос-вки: 2 098.80*31% = 650.63лв. ОБЩА СТ-Т: 6 415.33 лв. - Експерт „Инвест. к-л”: Възнагр-е: 12 м.*60 ч./м.*5.95 лв./ч. = 4 284.00 лв. Ос-вки: 4 284.00*31% = 1 328.04 лв. ОБЩА СТ-Т: 5 612.04 лв. - Експерт СМР – част „Електро”: Възнагр-е: 12 м.*50 ч./м.*5.83 лв./ч. = 3 498.00 лв. Ос-вки: 3 498.00*31% = 1 084.38 лв. ОБЩА СТ-Т: 4 582.38 лв. - Експерт „Урбанист”: Възнагр-е: 12 м.*80 ч./м.*3.57 лв./ч. = 3 427.20 лв. Ос-вки: 3 427.20*18.1% = 620.32 лв. ОБЩА СТ-Т: 4 047.52 лв. - Експерт „Връзки с обществеността“: Възнагр-е: 12 м.*80 ч./м.*4.64 лв./ч. = 4 454.40 лв. Ос-вки: 4 454.40*18.1% = 806.25 лв. ОБЩА СТ-Т: 5 260.65 лв. - Техн. сътрудник: Възнагр-е: 24 м.*80 ч./м.*4.76 лв./ч. = 9 139.20 лв. Ос-вки: 9 139.20*18.1% = 1 654.20 лв. ОБЩА СТ-Т: 10 793.40 лв. Екипът по проекта ще провежда ежеседмични работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя междинни и финален доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите на екипа ще бъдат използвани помещения в община Благоевград, определени за офис на проекта. Настоящата дейност е избрана с цел: 1. Осигуряване на успешно изпълнение на проекта и постигане на проектните цели; 2. Оптимизиране на използването на проектните ресурси; 3. Постигане на ефективна координация и комуникация с изпълнители; 4. Осигуряване на прозрачност в управлението на проекта; 5. Осигуряване на добра отчетност и контрол върху изпълнението. Тя ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта, добро управление, отчетност и прозрачност.
 • Подготовка на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители : В процеса на изпълнение на настоящето проектно предложение определени дейности, изискващи специализирана експертиза и ресурси, ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Изпълнителите ще бъдат избрани чрез провеждане на процедури за избор на изпълнители при спазване изискванията и разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В процеса на изпълнение на настоящата дейност ще бъдат проведени 6 бр. процедури. Юристът по проекта ще бъде отговорен за изготвянето на тръжните документи. Подготвените тръжни документи ще бъдат изпратени за предварителен контрол до АОП. Включените в проектното предложение 4 обекта на интервенция предполагат провеждането на следните процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП: - Процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи с отделни обособени позиции за следните обекти: 1) Благоустрояване на ул. "Марица" в Благоевград; 2) Благоустрояване на IV-ти микрорайон в Благоевград; 3) Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Св.Св. Кирил и Методий" – до хотел „Ален мак” и от ул. "Марица" до ул. "Иван Михайлов"; - Процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Обновяване и облагородяване на пл. "Георги Измирлиев-Македончето"; - Процедура за избор на изпълнители за упражняване на авторски надзор на обектите в проекта; - Процедура за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проекта; - Процедура за избор на фирма-консултант за осъществяване на одит на дейностите по проекта; - Процедура за избор на изпълнител за осъществяване на мерки за осигуряване на информация, публичност и визуализация на проекта.
 • Дейности по извършване на предвидените в проекта строително-монтажни работи : В изпълнението на дейностите по проекта са предвидени следните обекти на интервенция: 1) Благоустрояване на ул. "Марица" в участъка от бул. "Св. Димитър Солунски" до ул. "Иван Михайлов". Дължината на проектния участък е 635.24 м. Пътният участък е двулентов, двупосочен. Организацията на движението ще се осъществява с поставянето на необходимата хоризонтална маркировка и сигнализирането с пътни знаци. Обособени са общо 117 бр. паркоместа, от които 12 бр. за хора в неравностойно положение. Ще бъде изградена зелена ивица. По цялата дължина на трасето ще има разположени двустранни тротоари. 2) Обновяване и облагородяване на пл. "Георги Измирлиев-Македончето" и по-конкретно: реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в централна градска част между сградите на Общинска администрация – Благоевград, Драматичен театър "Никола Вапцаров", Регионална здравна инспекция, сградата на Американски университет в България и хотел "Ален мак". Проектът предвижда: привеждане на разглежданата територия в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания; запазване и допълване на зелените площи, в т.ч. на дървесната и храстовата растителност; поставяне на енергоспестяващи осветителни тела. Площадът се състои от две нива с обособени стълби за преход към подплощадното пространство, които са изградени от масивни гранитни блокове и посредством тях се осъществява вертикалната комуникация между двете нива. Освен тях е наличен и асансьор, който се предвижда за привеждане в изправност и експлоатация за осигуряване на достъпна среда за лица в неравностойно положение. Предвижда се също изграждането на нов асансьор от метална конструкция, стълбищна платформа за инвалиди и две стоманобетонни рампи, преодоляващи нивата в зоната пред РЗИ и съществуващия асансьор. Настилката на площада е компрометирана и ще бъде изцяло подменена с нова. Предвижда се подмяна на пейки и кошчета, поставянето на допълнителни такива, както и обособяването на нови зони за отдих с пейки. Всички осветителни тела ще бъдат енергоспестяващи. Съществуващите фонтани се предвиждат за почистване, хидроизолиране и художествено осветление. 3) Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Св. Св. Кирил и Методий" (до хотел "Ален мак") и от ул. "Марица" до ул. "Иван Михайлов", както следва: - Велосипедната алея от ул. „Марица” до ул. „Иван Михайлов” е разположена по левия тротоар на ул. „Марица” и е с дължина 615.74 м; - Велосипедната алея на бул. „Св. Св. Кирил и Методий” е разположена по левия тротоар и е с дължина 1059.0 м; - Велосипедната алея на бул. „Васил Левски” е разположена по десния тротоар и е с дължина 642.5 м; - Велосипедната алея на ул. „Даме Груев” е разположена по десния тротоар и е с дължина 657.3 м; - Велосипедната алея на бул. „Св. Димитър Солунски” от км 0+000 до км 0+550 е разположена по десния тротоар, а от км 0+550 до км 0+741.3 е разположена по левия тротоар и е с дължина 741.3 м; При преминаването на велосипедните алеи през кръстовища и входове съществуващата асфалтова настилка ще се запази и велосипедната алея ще се обозначи с маркировка. Предвидено е понижаване на съществуващите високи бордюри при преминаване на велосипедните алеи през кръстовищата. 4) Благоустрояване на IV-ти микрорайон в гр. Благоевград: включва строително-монтажни работи по улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул. "Ветрен" до ЮЗУ "Неофит Рилски". Проектът обхваща 6 улици, а именно: ул. "Ветрен" (клас V-ти Б – „Второстепенна”, дължина 570.0 м), останалите улици: "Роден край" (дължина 847.72 м), "Черно море" (дължина 121.30 м), "Съединение" (дължина 176.64 м), ул. "Независимост" (дължина 164.97 м) и "Руен"(дължина 148.55 м) са от клас VІ-ти Б – „Второстепенни”. Всички улици: "Ветрен", „Роден край”, „Руен”, „Независимост”, „Съединение” и „Черно море” са без пътна настилка и без тротоари.
 • Упражняване на строителен надзор: Съгласно чл. 168, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по време на строителство за обекти от първа до четвърта категория е задължително да се упражнява независим строителен надзор, осъществяван от лицензиран консултант. Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за: - Законосъобразно започване на строежа; - Пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; - Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - Годността на строежа за въвеждане в ескплоатация; - Оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания. За всеки един от 4-те обекта на интервенция ще бъде упражняван строителен надзор по отделно, както следва: 1. Обект: "Реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление". Предвидената стойност за строителен надзор за този обект възлиза на 164 052,00 лв. с ДДС. 2. Обект: "Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул.“Св. Димитър Солунски“, ул.“Даме Груев“, бул.“Васил Левски“, бул.“Св. Св.Кирил и Методий“ (до хотел "Ален мак“) и от ул.“Марица” до ул.“Иван Михайлов”. Предвидената стойност за строителен надзор за този обект възлиза на 26 580,00 лв. с ДДС. 3. Обект: "Благоустрояване на IV -ти микрорайон, включително строително-монтажни работи по улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул.“Ветрен“ до ЮЗУ “Неофит Рилски". Предвидената стойност за строителен надзор за този обект възлиза на 107 571,00 лв. с ДДС. 4. Обект: "Благоустрояване на ул. „Марица“ в Благоевград. Предвидената стойност за строителен надзор за този обект възлиза на 53 566,00 лв. с ДДС.
 • Упражняване на авторски надзор: Авторският надзор представлява контрол на проектантите по изпълнение на проектите в хода на строителството. Този контрол ще гарантира за точното изпълнение на проектите, ще съблюдава спазването на архитектурните, технологични, стилистични и строителни правила и норми, както и ще вземе участие в подготовката на техническата документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Проектантите ще посещават обектите минимум веднъж седмично, за да наблюдават и при необходимост да коригират работата на строителя при изпълнението на СМР. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект, се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Проектантът оказва помощ на строителя в избора на материали. Авторски надзор ще бъде упражняван отделно за всеки един от 4-те обекта на интервенция, а именно: 1. Реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление. Предвидената стойност за авторски надзор върху този обект възлиза на 54 684,00 лв. с ДДС. 2. Изграждане на велосипедна алея от бул.“Св. Димитър Солунски“, ул.“Даме Груев“, бул.“Васил Левски“, бул.“ Св. Св. Кирил и Методий“ (до хотел "Ален мак“) и от ул.“Марица” до ул.“Иван Михайлов”. Предвидената стойност за авторски надзор върху този обект възлиза на 8 860,00 лв. с ДДС. 3. Благоустрояване на IV-ти микрорайон, вкл. рехабилитация и реконструкции на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул.“Ветрен“ до ЮЗУ “Неофит Рилски". Предвидената стойност за авторски надзор върху този обект възлиза на 35 857,00 лв. с ДДС. 4. Благоустрояване на ул. „Марица“ в Благоевград. Предвидената стойност за авторски надзор върху този обект възлиза на 17 855,00 лв. с ДДС.
 • Одит на проекта: Дейностите по одит ще се извършват с оглед гарантиране на прозрачност, ефективност, целесъобразност и правомерност на направените в рамките на проекта разходи. Дейностите по одит ще се възложат на консултантска фирма, която ще осъществява текущ контрол върху разходването на средства през целия период на изпълнение на дейностите. Дейността ще се осъществява текущо, като към края на изпълнението на проекта ще бъде изготвен финален “Доклад за фактически констатации по проекта” по образец на УО на ОПРР, с който одиторите установяват дали предвидените и планирани в рамките на проекта разходи са действително направени, точни, допустими и в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 • Осигуряване на информация, публичност и визуализация на проекта: - Настоящата дейност е избрана с цел: • Подобряване на информираността на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности и резултати; • Съблюдаване на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие; Тя ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на ЕС за постигане на проектните резултати. - В рамките на дейността са предвидени следните мерки за информираност, публичност и визуализация на обща стойност 60 710,00 лева с включен ДДС: • Изработване на 10 бр. временни билборда х 1 500,00 лв. без ДДС с размер 4.00 х 3.00м. Обща стойност: 15 000,00 лв. без включен ДДС. Всеки билборд ще се монтира на мястото на изпълнение на СМР. Община Благоевград - в качеството си на бенефициент, ще информира УО за дизайна и мястото на поставяне на билбордовете. • Изработване на 2 бр. постоянни обяснителни табели за площадно и подплощадно пространство х 1 251,10лв. без ДДС с размер 160/180 см. Обща стойност: 2 502,20 лв. без включен ДДС. • Изработване на 9 бр. постоянни обяснителни табели за останалите три обекта х 416,67 лв. без ДДС с размер 160/180 см. Обща стойност: 3 750,03 лв. без включен ДДС. Община Благоевград - в качеството си на бенефициент, ще информира УО за дизайна на табелите. • Провеждане на 6 пресконференции в рамките на проекта. • Провеждане на 8 официални церемонии х 208,33 лв. без ДДС – предвидени са по две церемонии за всеки един от 4-те обекта на интервенция като първата ще бъде при стартиране на дейностите – т.нар. "Първа копка", а втората при откриването на съответния обект. Обща стойност: 1 666,64 лв. без включен ДДС. • Кетъринг за всяка пресконференция - 6 бр. х 316,67 лв. без ДДС. Обща стойност: 1 900,02 лв. без включен ДДС. • Изработване и изпращане на покани за граждани, медии и гости при "Първа копка" на СМР по обектите и съответно при откриване на обектите - 250 бр. х 1,67 лв. без ДДС. Обща стойнсост: 417,50 лв. без включен ДДС. • Кандидатстващата организация ще публикува актуална информация за хода на проекта и постигнатите резултати на своите интернет страници. • Платени 8 публикации в местна преса х 333,33 лв. без ДДС. Обща стойност: 2 666,64 лв. без включен ДДС. • Съобщение в радио до 3 мин. - 8 бр. х 250,00 лв. без ДДС. Обща стнойност: 2 000,00 лв. без включен ДДС. • Излъчване в телевизия до 3 мин. - 8 бр х 333,33 лв. без ДДС. Обща стойност: 2 666,64 лв. без включен ДДС. С гореизброените обяви в медии и преса се цели информиране на заинтересованите фирми от региона за обявените обществени поръчки по проекта и представяне на актуална информация сред широката общественост за хода на проекта, етапите от неговото изпълнение и постигнатите резултати. • Изработване на рекламни материали: - 500 бр. брошури х 3,33 лв. без ДДС. Обща стойност: 1 665,00 лв. без включен ДДС; - 20 бр. плакати х 2,50 лв. без ДДС. Обща стойност: 50,00 лв. без включен ДДС; - 500 бр. химикали х 2,00 лв. без ДДС. Обща стойност: 1 000,00 лв. без включен ДДС; - 300 бр. тефтери х 12,50 лв. без ДДС. Обща стойност: 3 750,00 лв. без включен ДДС; - 300 бр. флашки х 12,50 лв. без ДДС. Обща стойност: 3 750,00 лв. без включен ДДС; - 300 бр. хартиени чантички х 4,00 лв. без ДДС. Обща стойност: 1 200,00 лв. без включен ДДС; - 100 бр. чадъри х 20,83 лв. без ДДС. Обща стойност: 2 083,00 лв. без включен ДДС; - 300 бр. ключодържатели х 2,08 лв. без ДДС. Обща стойност: 624,00 лв. без включен ДДС; - 2 бр. рол-банери за пресконференциите х 300,00 лв. без ДДС. Обща стойност: 600,00 лв. без включен ДДС; - 300 бр. чаши х 5,00 лв. без ДДС. Обща стойност: 1 500,00 лв. без включен ДДС; - 300 бр. запалки х 4,00 лв. без ДДС. Обща стойност: 1 200,00 лв. без включен ДДС; - 300 бр. настолни календари х 2,00 лв. без ДДС. Обща стойност: 600,00 лв. без включен ДДС. Обща стойност: 50 591,67 лева без включен ДДС. Невъзстановим ДДС: 10 118,33 лева.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони, Целева стойност: 78 105.61, Достигната стойност: 52 727.37
Брой население, ползващо се от подобрена градска среда, Целева стойност: 107 088.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

12 921 190.60 BGN
12 894 255.03 BGN
10 887 683.16 BGN
85.00 %
 • [1] Велосипедни и пешеходни алеи
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 10 960 116.76 1 934 138.27 26 935.57 12 921 190.60
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 10 960 116.76 1 934 138.27 26 935.57 12 921 190.60

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор , Стойност: 293 140.83
 • Обособена позиция 1: Процедура за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор, Стойност: 97 713.33
 • Обособена позиция 1: ОП №1 Авторски надзор за следните обекти: - „Благоустрояване на IV-ти микрорайон,включително рехабилитация и реконструкция на улици,енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул.„Ветрен“ до ЮЗУ„Неофит Рилски“; -„Изграждане на велосипедна алея,свързваща бул.„Св.Димитър Солунски“,ул.„Даме Груев“,бул.„Васил Левски“,бул.„Св.Св.Кирил и Методий“(до хотел„Ален мак“) и от ул.„Марица“ до ул.„Иван Михайлов“, гр.Благоевград“; - „Реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в централна градска част - площад „Георги Измирлиев""
 • Обособена позиция 2: ОП №2 Авторски надзор за следните обекти: - "Благоустрояване на улица "Марица" в участъка от бул. "Св. Димитър Солунски" до ул. "Иван Михайлов", по части: "Електрическа и улично осветление", "Пожарна безопасност", "Геодезия", "Водоснабдяване", "Канализация".
 • Обособена позиция 3: ОП №3 Авторски надзор за следните обекти: - "Благоустрояване на улица "Марица" в участъка от бул. "Св. Димитър Солунски" до ул. "Иван Михайлов", по части: "Пътна", "Временна организация и безопасност на движението", "План за управление на строителните отпадъци", "Организация и безопасност на движението", "План за безопасност и здраве".
Предмет на предвидената процедура: (Прекратена) Процедура за избор на изпълнители на строително-монтажни работи с обособени позиции за обекти: - Благоустрояване на ул. "Марица" в Благоевград; - Благоустрояване на IV-ти микрорайон в Благоевград; - Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Св.Св. Кирил и Методий" - до хотел „Ален мак” и от ул. "Марица" до ул. "Иван Михайлов", Стойност: 5 576 526.63
 • Обособена позиция 1: ОП №1 „Благоустрояване на IV-ти микрорайон,включително рехабилитация и реконструкция на улици,енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул.„Ветрен“ до ЮЗУ„Неофит Рилски“
 • Обособена позиция 2: ОП №2 „Благоустрояване на ул.„Марица“ в участъка от бул.„Димитър Солунски“ до ул.„Иван Михайлов“
 • Обособена позиция 3: ОП №3 „Изграждане на велосипедна алея,свързваща бул.„Св.Димитър Солунски“,ул.„Даме Груев“,бул.„Васил Левски“,бул.„Св.Св.Кирил и Методий“(до хотел„Ален мак“) и от ул.„Марица“ до ул.„Иван Михайлов“, гр.Благоевград“
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Обновяване и облагородяване на пл. "Георги Измирлиев-Македончето", Стойност: 4 803 256.63
 • Обособена позиция 1: Процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Обновяване и облагородяване на пл. "Георги Измирлиев-Македончето"
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за осъществяване на одит по проекта , Стойност: 48 856.67
 • Обособена позиция 1: Процедура за избор на изпълнител за осъществяване на одит по проекта
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация, публичност и визуализация на проекта, Стойност: 50 591.67
 • Обособена позиция 1: „Изработване на брошури, тефтери, хартиени чантички, покани, плакати и настолни календари“
 • Обособена позиция 2: „Организиране на събития, публикации, изработване на табели, билбордове, рекламни материали”
Предмет на предвидената процедура: (2) Процедура за избор на изпълнители на строително-монтажни работи с обособени позиции за обекти: - Благоустрояване на ул. "Марица" в Благоевград; - Благоустрояване на IV-ти микрорайон в Благоевград; - Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Св.Св. Кирил и Методий" - до хотел „Ален мак” и от ул. "Марица" до ул. "Иван Михайлов", Стойност: 5 576 526.63
 • Обособена позиция 1: ОП №1 „Благоустрояване на IV-ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ„Неофит Рилски“
 • Обособена позиция 2: ОП №2 „Благоустрояване на ул. „Марица“ в участъка от бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Иван Михайлов“
 • Обособена позиция 3: ОП №3 „Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. „Св.Димитър Солунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св.Св.Кирил и Методий“ (до хотел „Ален мак“) и от ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов“, гр.Благоевград“
Предмет на предвидената процедура: (Прекратена) (3) Процедура за избор на изпълнители на строително-монтажни работи с обособени позиции за обекти: - Благоустрояване на ул. "Марица" в Благоевград; - Благоустрояване на IV-ти микрорайон в Благоевград; - Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Св.Св. Кирил и Методий" - до хотел „Ален мак” и от ул. "Марица" до ул. "Иван Михайлов", Стойност: 5 576 526.63
 • Обособена позиция 1: ОП №1 „Благоустрояване на IV-ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ„Неофит Рилски“
 • Обособена позиция 2: ОП №2 „Благоустрояване на ул. „Марица“ в участъка от бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Иван Михайлов“
 • Обособена позиция 3: ОП №3 „Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. „Св.Димитър Солунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св.Св.Кирил и Методий“ (до хотел „Ален мак“) и от ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов“, гр.Благоевград“
Предмет на предвидената процедура: Процедура за избор на Екип за организация и управление на проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: инж. Янко Димитров Янков
 • Обособена позиция 2: инж. Емилия Илиева Тунева
 • Обособена позиция 3: инж. Радослав Любомиров Харалампиев
 • Обособена позиция 4: Анета Захаринова Хаджийска
 • Обособена позиция 5: Антония Петрова Методиева
 • Обособена позиция 6: Силвия Ангелова Аврионова
 • Обособена позиция 7: инж. Мария Методиева Колибарска
 • Обособена позиция 8: инж. Мая Стойчева Николова
 • Обособена позиция 9: инж. Румен Живков Еленков
 • Обособена позиция 10: урб. Весела Пламенова Чушева
 • Обособена позиция 11: Добряна Стоянова Христова
 • Обособена позиция 12: Любка Асенова Проева
 • Обособена позиция 13: инж. Гергана Иванова Параскова
 • Обособена позиция 14: Янислава Стоянова Вангелова
Предмет на предвидената процедура: Изработване на проекти за благоустрояване на улици в IV микрорайон и други съгласно инвестиционната програма за 2014 г. на Община Благоевград, Стойност: 86 790.32
 • Обособена позиция 1: Изработване на проекти за благоустрояване на улици в IV микрорайон и други съгласно инвестиционната програма за 2014 г. на Община Благоевград

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.