English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0183-C02
Повишаване на енергийната ефективност на „ЕКО ОН” ЕООД
200393203 ЕКО ОН ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
21.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Габрово, с.Велковци

Описание

Дейностите по настоящия проект са насочени към реализирането на инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на производствения процес на „ЕКО ОН” ЕООД чрез изпълнението на комплекс от енергоспестяващи мерки, изведени в резултат на извършеното обследване за енергийна ефективност на производствената база на компанията, находяща се в с. Велковци, общ. Габрово. Основната дейност на дружеството включва производството на метални конструкции и оборудване за животновъдни ферми, като за осигуряване на производствения процес общото годишно потребление на енергия (за базовата 2015 г.) възлиза на 67 042 kWh. С оглед намаляване на енергийната интензивност на дейността, снижаване на производствените разходи и увеличаване на икономическата ефективност на дейността, в рамките на настоящия проект предвиждаме изпълнението на следните 6 основни мерки, изведени в резултат на препоръките от извършеното обследване за енергийна ефективност:
- Мярка 1: Закупуване на автоматична портална машина за разкрояване на метални листа;
- Мярка 2: Закупуване на винтов компресор с честотно управление и вграден хладилен изсушител;
- Мярка 3: Закупуване на газов мотокар;
- Мярка 4: Подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд, в т.ч.: Мярка 4.1 - Подмяна на дограма; Мярка 4.2 - Топлоизолиране на външни стени и Мярка 4.3 - Подобряване на ефективността на съществуващата осветителна система;
- Мярка 5: Оползотворяване на остатъчната топлинна енергия (чрез монтиране на рекуператор), и
- Мярка 6: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. 
Посочените мерки ще бъдат реализирани като конкретни дейности в рамките на проекта, като в резултат от тяхното изпълнение се планира да бъде постигнато годишно спестяване на енергия в размер на 489 941 kWh/год., фактор на енергийни спестявания (ESR) – 62,76%. и съответно намаляване на емисиите CO2 с 371.639 т/год.
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”): Дейността е изпълнена преди подаване на настоящото проектно предложение пред Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. Съгласно Условията за кандидатстване “за да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване)”. С изпълнението на настоящата дейност, посоченото изискване е спазено. Обследването за енергийна ефективност на производствената база на „ЕКО ОН” ЕООД е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Обследването е извършено въз основа на информацията за енергийното потребление на предприятието за предходния тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени от одиторския екип в хода на провеждане на одита. Контролът относно качеството на изготвения енергиен одит е извършен от страна на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), за което е получено Становище за съответствие на енергийния одит (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на одита.
 • Закупуване на автоматична портална машина за разкрояване на метални листа в изпълнение на Мярка 1 от извършения енергиен одит: Към настоящият момент разкрояването на листовия материал като част от основния производствен процес на компанията се извършва посредством наличната газорезна машина, която е допълнително пригодена за работа с плазмен източник. Газорезната машина е модел "GCS 07" и е произведена от „Симаро” България. Сервомоторът на машината е с постоянно напрежение 56V и ток 12А. Напрежението на плазмения източник е 150V, а токът при рязане е 260А. При работа с машината поради ниското качество и неточното рязане се налага извършването на редица последващи обработки на детайлите. Шлаката се почиства чрез ръчно рязане с ъглошлайф. В друг цех се извършва разпробиването чрез използване на ръчни пробивни машини (бор-машини). Кръглите и квадратните тръби се разкрояват на лентоотрезна машина и се маркират и разпробиват на пробивна машина. Нестандартните, например елипсовидните отвори, се изрязват ръчно. Скоростта на рязане е под 1м/мин, времето на позициониране е над 2 пъти повече в сравнение със съвременните плазмени машини. Рязането на тръбите в две равнини също се извършва ръчно, което води до ниска производителност и голям брой на операциите, които са индивидуални за всяко изделие. С наличното оборудване тръбите е възможно да бъдат разкроявани само в една равнина. Предвид това, че се обработват нестандартни индивидуални детайли, при изчисленията на разхода на енергия за така описаните операции, в хода на извършване на енергийния одит е използвана констатираната средно дневна използваемост на съществуващите машини за съответните обработки. Потреблението на енергия, разходите за енергия и емисиите СО2 за така описания производствен процес са подробно представени в енергийния одит. За оптимизиране на енергийната ефективност в този етап на производствения процес, Мярка 1 от извършеното обследване извежда като препоръка закупуването на нова автоматична портална машина за разкрояване на метални листа, която да се използва за разкрояване и пробиване на металните листи и тръби, без да се налагат допълнителните обработки, които се извършват към момента, тъй като новото оборудване ще работи с много по-висока точност и ще спести сега изпълняваните ръчни операции. Високите скорости и ускорения при работа, автоматичният контрол на плазмената горелка ще позволят постигането на изключително високо качество и ефективност на рязане като след изпълнение на препоръчаната мярка ще могат да се съвместяват няколко операции: разкрой на листов материал, разкрой на тръби, пробиване на отвори в листовия и тръбен материал посредством свредло, изрязване на отвори с различна конфигурация. За изчисление на енергийните разходи на предприятието след изпълнение на дейността и въвеждане на препоръчаната мярка са използвани технически характеристики на предлагана на пазара съвременна автоматична портална машина за разкрояване на метални листа, която осигурява много добро качество на сряза – резултат от двустранно синхронизираната задвижваща система по надлъжната ос. Гредата се задвижва двустранно по система рейка пиньон с наклонени зъби, позволяваща прецизно и безлуфтово позициониане. Конструкцията на воденето е с повишена механична твърдост, а модулния дизайн на масата дава допълнителна устойчивост. Препоръчаната машина е с плазмен източник с диапазон на режещия ток 60-260А, регулиране на напрежението на волтовата дъга 50-150V DC, което позволява рязане, маркиране на всички видове метали, диапазон на рязане 1-50 мм и на пробиване 20 мм., скорост на рязане на стомана с най-висок изходен ток 5м/мин, система за рязане на тръби с капацитет 50 – 400 мм., филтър за отделените газове при рязането с капацитет 6000 м3/час, с мощност на двигателя 7,5 kW. Изпълнението на посочената мярка е предмет на настоящата дейност, като инвестиционното намерение на компанията се потвърждава от енергийния одит – след въвеждане в експлоатация на новата машина ще се постигнат енергийни спестявания от 179 2020 kWh/год., като за единица продукция енергийните спестявания ще бъдат 0,593 kWh/м.
 • Закупуване на винтов компресор с честотно управление и вграден хладилен изсушител в изпълнение на Мярка 2 от извършения енергиен одит : Към настоящият момент за производствените цели на предприятието и обезпечаване на необходимостта от сгъстен въздух, необходим за работата на пневматичните машини се използва бутален компресор с консумирана мощност 10 kW, капацитет от 1100 л/мин. и налягане 7 атмосфери. Буталният компресор работи само при максимална мощност. Липсата на изсушител води до непълноценното му използване (особено през зимата) и влошено качество на подавания въздух, което от своя страна затруднява работата на пневматичните машини. В резултат от извършеното обследване за енергийна ефективност е установено, че на всеки 10 минути, компресорът почива 4 минути и съответно работи 6 минути. В рамките на 8-часовия работен ден, компресорът работи 4,8 часа при пълен капацитет и съответно потреблението на енергия, разходите за енергия и емисиите СО2 за работата на сега използвания компресор са подробно представени в енергийния одит. Като част от изпълнението на настоящата дейност се предвижда да бъде закупен нов винтов компресор с честотно управление и вграден хладилен изсушител, който да съответства на режима на работа и да се използва за захранване с въздух на автоматичната портална плазмена машина за разкрояване и пробиване на метални листи (която ще бъде доставена в рамките на предходната дейност и в изпълнение на Мярка 1 от извършения енергиен одит), както и при нанасянето на антикорозионната защита на металните изделия. За изчисляването на енергийните разходи на предприятието след изпълнението на дейността за въвеждане на препоръчаната мярка (представени в енергийния одит) са използвани техническите характеристики на предлаган на пазара съвременен винтов компресор с честотно управление и вграден хладилен изсушител, с мощност 15 kW, работно налягане 7 bar, кaпацитет при 7 bar на изхода на компресора 0,43 - 2,50 м3/мин и вграден изсушител с точка на оросяване +3° С. Изчисленията показват, че след внедряването на новия компресор ще се постигнат енергийни спестявания от 9 347 kWh/год., като за единица продукция енергийните спестявания ще бъдат 0,052 kWh/ м3.
 • Закупуване на газов мотокар в изпълнение на Мярка 3 от извършения енергиен одит : Към настоящия момент за транспортиране на продукцията от цеха за обработка на метали до цех „Бояджийно” в базата на компанията се използва самоходна кранова машина HYSTER с бензинов двигател „Континентал”, която е произведена през 80-те години на миналия век. Самоходният кран е собственост на фирма, която е основен контрагент на нашето предприятие. Разходите за горива и поддръжка на крановата машина се извършват от фирмата-собственик. „ЕКО ОН” ЕООД използва техниката със собствен оператор предвид транспортирането на дълги греди, които са част от основното производство на компанията. Анализът на съществуващото положение, представен в енергия одит се основава на изчисляване на консумацията на енергия от самоходният кран при констатирания разход на бензин - 15 литра на час на база на производителността на компанията при изработката на метални конструкции през 2015 година. Съответно потреблението на енергия, разходите за енергия и емисиите СО2 за работата на сега използваната самоходна кранова машина са подробно представени в енергийния одит. В рамките на настоящата дейност се предвижда закупуване на нов газов мотокар, който да замени сега използваната самоходна кранова машина в операциите по пренасяне на произведените метални конструкции. Изчисленията показват, че в резултат от подмяната ще се постигнат енергийни спестявания от 54345.43 kWh/год., като за единица продукция енергийните спестявания ще бъдат 0.122 kWh/кг.
 • Подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд в изпълнение на Мярка 4 от извършения енергиен одит : Основните производствени процеси по разкрой и заваряване се извършват в цех „Разкройно 1”, цех „Разкройно 2” и цех „Заваръчен”, които се помещават в сграда, чието състояние не позволява поддържането на подходящ производствен микроклимат. През зимния сезон често се налага производството да бъде преустановявано поради невъзможността за достигане на нужната температура, необходима за нормалната работа на машините. Сградата представлява масивна постройка със застроена площ от 1 146 м2 и разгърната застроена площ 1 332 м2. Външните ограждащи стени са изпълнени от бетонни и тухлени зидове, с вътрешна и външна мазилка. Дограмата в основаната си част е метална рамка с единично стъкло, като само на част от сградата, дограмата е подменена с PVC дограма. Лошото състояние на стените и дограмата не позволява поддържането на необходимия микроклимат в сградата поради което през студените зимни месеци в помещенията не може да се работи. Извършеното обследване за енергийна ефективност показва наличието на потенциал за подобряване на енергийните характеристики на сградата чрез топлоизолиране на външните стени, подмяна на дограма, в т.ч. затваряне на съществуващи прозорци, както и подобряване на ефективността на осветителната система в сградата. Изпълнението на тези мерки е предмет на настоящата дейност. В тази връзка при планирането на тези мерки е взето предвид, че производствената база разполага с трансформаторна подстанция (ТП) с мощност на трансформатора 400kVA, който в момента е натоварен под 50% от номиналната си мощност и има достатъчен капацитет за обезпечаването на производствените консуматори и на допълнителната мощност за отопление и няма да е необходимо да се извършва реконструкция на подсистемата за доставка и разпределение на електрическата енергия. При обследването е установено, че осветлението е реализирано посредством лампи с нажежаема жичка с мощност 100 W, луминесцентни осветителни тела: ЛОТ 4 х18 W, ЛОТ 3 х 58 W, ЛОТ 2 х 58 W и живачни лампи тип „Камбана” с мощноаст 400 W. Общата инсталирана мощност на осветителната система в сградата е 30,314 kW. Едновременната мощност на осветителната система е 8,53 W/m2 и седмична използваемост от 40 часа/седмица. Компанията възнамерява да подобри ефективността на съществуващата осветителна система, като подмени светлинните източници с нови, съвременни и енергоефективни светодиодини (LED) такива. Едновременната мощност на осветителната система след изпълнение на мярката ще бъде 2,60 W/m2. Към момента сградата няма изградена вентилационна и отоплителна системи. Установен е потенциал за подобряване на енергийните й характеристики чрез топлоизолиране на външните стени и подмяна на дограма, в т.ч. затваряне на съществуващи прозорци и подобряване на ефективността на осветителната система в сградата. За целта в рамките на дейността ще бъдат изпълнени следните поддейности: - Подмяна на дограмата, която в основаната си част е метална рамка с единично стъкло. По този начин ще се постигне намаляване на загубите на енергия от ограждащите елементи, като част от дограмата ще стане плътни ограждащи елементи, с коефициенти на топлопреминаване равни на коефициентите на стените. Дограмата ще се изпълни с термопанели 6 см, с λ≤0,023W/mK. Металната дограма с единично стъкло ще бъде подменена с нова PVC дограма с прекъснат термомост с коефициент на топлопреминаване 1,40 W/m2K. Външните портални врати ще бъдат подмененни с нови с коефициенти на топлопреминаване 2,2 W/m2K. - Топлоизолиране на външни стени - външните ограждащи стени са изпълнени от тухлени зидове, с вътрешна и външна мазилка. Предвижда се външните стени на сградата да бъдат топлоизолирани с термопанели 6 см, с λ≤0,023W/mK. - Подобряване на ефективността на съществуващата осветителна система – чрез подмяна на светлинните източници с нови, съвременни и енергоефективни светодиодини (LED) такива. едновременната мощност на осветителната система след мярката ще бъде 2,60 W/m2.
 • Оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в изпълнение на Мярка 5 от извършения енергиен одит : Основните производствени процеси по разкрой и заварки, както посочихме и по-горе при описанието на Дейност 5, са разпределени в цех „Разкройно 1”, цех „Разкройно 2” и цех „Заваръчен”, които се помещават в сграда, която се намира в състояние, което не позволява поддържане на микроклимат. Често се налага през зимния период да бъде преустановявано производството поради невъзможност за достигане на нужната температура, необходима за технологичните процеси и нормалната и безпрепятствена работа на машините. Производствените помещения са отопляват от топлината, отделяна в производствения процес, тъй като икономически неефективно е инсталирането на отоплителна система, поради големите загуби в ограждащите елементи на сградата. Съгласно инвестиционния проект (Мярка 1 от енергийния одит и Дейност 2, описана по-горе), „ЕКО ОН“ ЕООД планира да закупи и въведе в експлоатация автоматична портална машина за разкрояване на метални листа. Изходящите газове от тази машина трябва да се извеждат извън помещението. Работната маса на машината е подходяща за включване на филтрираща система. Към машината има предвиден филтър с капацитет на филтриране до 6000м3/час. В тази връзка в рамките на настоящата дейност се предвижда оползотворяване на отвежданата от автоматичната портална машина за разкрояване на метални листа, топлинна енергия чрез монтирането на рекуператор с ефективност 45 %. Дебитът на смукателната част на рекуператора ще бъде съобразен с капацитета на филтъра и е планиран на 5400 м3/час, а на нагнетателната - на 7450 м3/час. Изходящият въздух ще затопля входящия в помещението свеж въздух и ще спомага за отоплението на помещението. За изчисляване на енергийните разходи на предприятието след въвеждане на предложената мярка при извършване на енергийния одит са използвани технически характеристики на предлаган на пазара съвременен рекуператор с ефективност 45 %, дебит на смукателната част -5400 м3/час и съответно на нагнетателната - 7450 м3/час. Изчисленията показват, че в резултат от изпълнението на дейността за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от работата на порталната машина за разкрояване на метални листа, ще се постигнат енергийни спестявания от 18 133.00kWh/год.
 • Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в изпълнение на Мярка 6 от извършения енергиен оди: Към настоящият момент в предприятието не са налични средства за измерване на енергийните и материалните потоци. Консумираната енергия е само електрическа. Събирането на информацията за потреблението на енергия се извършава на база ежемесечните фактури за разходите за електрическа енергия. Анализ на информацията за потреблението на енергия не се извършва, предвид обстоятелството, че не се извършва отчитане на енергията по произведени продукти и по технологични процеси, като не е налична и система за контролно измерване на електроенергията по цехове. Информация за количеството и качеството на произведената продукция се събира и анализира от Управителя на месечна база. При съобразяване с обема на поръчките се определят материалните потоци, а след изпълнението на съответните поръчки се следи за качеството на изпълнение, вложените материали и се отчитат разходите за тях. В технологичния процес се полага ръчен труд. В производствената база се използва оборудване, което не е снабдено с електроенен контрол и често се налага то да остава в работен режим по време на ръчните операции, което е причина за високите енергийни разходи на компанията. Тяхното намаляване към настоящия момент е свързано с човешкия фактор и енергоспестяване чрез поведенчески мерки, които обаче, не подлежат на постоянен контрол. При извършването на енергиен одит и за целите на анализа на настоящото положение, енергийното потребление на компанията е разделено на енергийно потребление за свързаните с препоръчаните в настоящия енергиен одит дейности и енергийно потребление на компанията за останалите консуматори на база на представителната 2015 г. Като база за изчисляване на енергийните спестявания на компанията след изпълнението на проекта е използвано коригираното енергопотребление вследствие на увеличение на обема на производството. Енергийното потребление на компанията след реализиране на проекта за свързаните с мерките дейности е съгласно изчисленията на всяка мярка и при константна величина на енергийното потребление на останалите консуматори. Мониторингът на енергопотреблението ще е свързан с консуматорите на ел. енергия и няма да е свързан с разхода на гориво. В тази връзка една от препоръките от извършения енергиен одит се отнася до внедряването на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) в производствената система на компанията. Препоръчаната СМЕ представлява електронна система, която ще записва потреблението на електроенергия за основните технологични процеси и системи в предприятието, като ще позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, като може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. За целта в рамките на настоящата дейност се предвижда монтиране на прибори за измерване на консумираната електрическа енергия в разпределителите табла на компанията, монтиране на хaрдуер, който ще събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработване на информацията. Информацията от измервателните устройства ще се събира и обработва автоматично. На база анализа на събраната информация за съответните периоди /ден, седмица, месец, година/ ще бъде възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и на производствените процеси.
 • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: Въвеждането на международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на Еко Он ЕООД да определи системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. Той се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, и могат бъдат наблюдавани и повлияни от дружеството. ISO 50001 осигурява системата, по която дружеството може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. В последствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Структурата на ISO 50001 е базирана на общите елементи на стандартите за управление на ISO и лесно може да бъде интегриран с наличните в Еко Он ЕООД системи за управление ISO 9001 и ISO 14001. ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие (Plan-Do-Check-Act - PDCA) и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на фирмата. Това съответствие ще се потвърди чрез сертифициране на Система за управление на енергията от външна организация на внедряващата организация. Предимствата на стандарта: - подобрява енергийния баланс, увеличава ефективността и дава конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия; - повишава ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията; - демонстрира корпоративната социална отговорност и поета отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - подобряване на рентабилността и конкурентоспособността на фирмата в следствие оптимизираните производствени разходи.
 • Дейности за публичност и визуализация във връзка с изпълнението на проекта: Изпълнението на проекта ще включва реализирането на всички мерки за публичност и визуализация съгласно „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. За целта в рамките на настоящата дейност се предвижда: - Публикуване на интернет страницата на компанията на информация за изпълнявания проект, в т.ч. основна цел, дейности по проекта, постигнати резултати, обща стойност на получената подкрепа по линия на Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. На интернет страницата на компанията ще бъде обявявана и всяка информация, свързана с провеждането на процедурите за избор на изпълнители по проекта с цел осигуряването на публичност и прозрачност на дейностите, изпълнявани по проекта. - Изработване и поставяне на 1 брой информационна табела, както и 5 броя информационни стикери, които да бъдат поставени на закупеното по проекта оборудване в изпълнение на мерките, препоръчани от извършеното обследване за енергийна ефективност. Всички документи, изготвени във връзка с изпълнението на проекта ще съдържат информация, указваща приноса на ОПИК 2014 – 2020 за изпълнението му и ще отговарят на изискванията съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 15.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 489.94, Достигната стойност: 489.94
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 371.64, Достигната стойност: 371.64

Финансова информация

550 220.80 BGN
390 970.56 BGN
390 231.08 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 324.98 58 645.58 159 250.24 550 220.80
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 324.98 58 645.58 159 250.24 550 220.80

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване за нуждите на проекта в 2 обособени позиции: ОП1 - Доставка на автоматична портална машина за разкрояване на метални листа съгласно мярка 1 на енергийния одит. ОП2 - Доставка на рекуператор за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в изпълнение на Мярка 5 от извършения енергиен одит , Стойност: 274 210.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на автоматична портална машина за разкрояване на метални листа
 • Обособена позиция 2: Доставка на рекуператор за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия
Предмет на предвидената процедура: Доставка на газов мотокар, съгласно мярка 3 на енергийния одит, Стойност: 96 916.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на газов мотокар - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Доставка на винтов компресор с честотно управление и вграден хладилен изсушител , Стойност: 18 748.59
 • Обособена позиция 1: Доставка на винтов компресор с честотно управление и вграден хладилен изсушител в изпълнение на Мярка 2 от извършения енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Подобряване на енергийните характеристики на сграден фонд – производствена сграда на Еко Он ЕООД, Стойност: 126 810.21
 • Обособена позиция 1: Подобряване на енергийните характеристики на сграден фонд – производствена сграда на Еко Он ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в изпълнение на Мярка 6 от извършения енергиен одит. Доставка на хардуерно оборудване и софтуер., Стойност: 4 456.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в изпълнение на Мярка 6 от извършения енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на мерки за публичност и визуализация във връзка с изпълнението на проекта , Стойност: 500.00
 • Обособена позиция 1: Изпълнение на мерки за публичност и визуализация във връзка с изпълнението на проекта
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит за нуждите на проекта, Стойност: 13 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит за нуждите на проекта
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане в Еко Он ЕООД на Система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане в Еко Он ЕООД на Система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на Еко Он ЕООД със Система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001, Стойност: 6 580.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на Еко Он ЕООД със Система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.