English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16M1OP002-3.007-0003-C03
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци”
ЕФРР ==> Околна среда
04.09.2018
19.09.2018
19.10.2023
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът ще се реализира на територията на ПП „Зл. пясъци”, който попада в обхвата на Община Варна, Аксаково и Балчик, горска територия- публична държавна собственост, защитена територия съгласно ЗЗТ. ПП „Зл. пясъци” попада в границите на : ЗЗ BG0002082 “Батова” и ЗЗ BG0000118 “Златни пясъци”. Проектът предвижда дейности за подобряване на природозащитното състояние на следните видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000118 “Зл. пясъци” на Обикновена пърчовка(Himantoglossum caprinum); Дългоух нощник (Myotis bechsteinii); Природни местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) и 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; Природни Местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara.Подобряване състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 “Батова”. Дейностите като почистване, коситба, изследването на физико-химичните показатели на водите, ще се извършват за период от 5 г. , а дейностите по изграждането на декоративната ограда, дървен мост и улей, поставяне на бариери и табели за видовете ще бъдат изпълнени еднократно. За повишаване информираността на посетители на парка за ролята на ЕС в подобряване природозащитно състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000 са предвидени печатни и промоционални материали. Последващата поддръжка и експлоатация на изградените съоръжения и обекти в парка след приключване на проекта ще бъдат възложени на служителите на парковата администрация и ще се поддържа актуална информация на уеб страницата на парка.
Дейности
 • Дейност 1 Подобряване на природозащитното състояние на Обикновена пърчовка ( Himantoglossum caprinum) в защитена зона BG0000118 "Златни пясъци". : Данните за наличието на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) са на база План за Управление на Природен парк „Златни пясъци” и направеното проучване през 2014 г. на местообитания 6210*. В границите на защитена зона BG0000118 „Златни пясъци” видът е установен само в едно находище, в западната, централна част, югоизточно от село Осеново. В Стандартния формуляр видът е посочен като присъстващ. Общата площ на оптималните местообитания на популациите на Обикновена пърчовка в защитена зона BG0000118„Златни пясъци” е 2,51 ха. Причината за установеното едно находище и намаляване на площта му се дължи на протичащите в тревните съобщества процеси на рудерализация и обрастване с храсти. В Плана за управление на Природен парк„Златни пясъци” не се разрешава пашуване в парка, затова се налага изкуствено да се поддържа находището, чрез отстраняване на храстовата и дървесна растителност и косене. В момента покритието на дървесната и храстовата растителност в находището е около 30%. Дейностите предвидени за подобряване на природозащитното състояние на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) целят в бъдещи перспективи да намалят риска от загуба на растителни видове в защитената зоната BG0000118 „Златни пясъци”(т.с. не само Обикновена пърчовка, но и за други видове орхидеи ). Дейността ще се извършва на площ от 2,51 ха. За да не се получи отново влошаване на постигнатото в хода на проекта благоприятно природозащитно състояние в находището, последващата поддръжка след приключване на проекта ще бъдат възложени на служителите на парковата администрация. В доклада по НАТУРА 2000 оценката на състоянието на целевия вид 2327 Himantoglossum caprinum в защитената зона BG0000118 „Златни пясъци” по критерии 3 "Структура и функции" и 4 "Бъдещи перспективи е неблагоприятно-незадоволително състояние. С цел подобряване на устойчивостта на популацията на Обикновенна пърчовка (Himantoglossum caprinum) в находището са предвидени консултации с експерт флорист, специалист по орхидеите, по препоръка от доклада за „Проучване и оценка на природозащитния статус на местообитания важни за орхидеи в ПП „Златни пясъци” по проект “ВO_ПП “Златни пясъци”- Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”, финансиран по ОПОС 2007-2013. С експерта ще се сключи граждански договор по реда на чл. 258 до чл. 269 от ЗЗД. Договорът ще бъде сключен през периода на изпълнение на дейността по проекта, за 1 месец на година, за 5 годишен период. Разходите за консултации с експерт флорист, специалист по орхидеите на проекта за 5 годишен период са с обща стойност 2 160,00лв. с включени данъци и осигуровки. Предвидената дейност е съобразена с целите на проектното предложение и с поддържане на благоприятния природозащитен статус на вида Обикновена пърчовка от приложение № 4 от допустими видове/местообитания в мрежата на Натура 2000. Негативно въздействащите фактори: Основните заплахи, които пряко повлияват върху състоянието на вида е : 1. Охраставяването, т.е. наличие на храстова и дървесна растителност, която покрива повече от 30% от находището. 2. Наличие на антропогенен натиск, изравяне на съществуващия път през местообитанието от преминаващите АТУ и високопроходими МПС. 3. Липса на паша. Негативно въздействащите фактори са описани в доклада за „Проучване и оценка на природозащитния статус на местообитания важни за орхидеи в Природен парк „Златни пясъци” по проект “ВO_ПП “Златни пясъци”.
 • Дейност 2 Подобряване състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002082 “Батова”.: Предвидената дейност е съобразена с целите на проектното предложение и с поддържане на благоприятния природозащитен статутс на видове птици от приложение №4 от допустими видове/местообитания в мрежата на Натура 2000. ПП „Златни пясъци“ е с площ от 13,2 км2, територията на парка предоставя изключително благоприятни условия за орнитофауната и е част от ЗЗ BG0002082 Батова. В Плана за управление на Природен парк „Златни пясъци” и направеното проучване (Караиванов 2014г.) са установени прелетни и постоянно гнездящи птици в парка, които са 1/3 от видовете птици в България, от които 30 вида (Червеногуша гъска (Brantaruficollis); Блестящ ибис (Plegadisfalcinellus); Ръждив aнгъч (Tadornaferruginea); Mалък корморан (Phalacrocoraxpygmeus); Ръждива чапла (Ardeapurpurea); Поен лебед (Cygnus cygnus); Черногуш гмуркач (Gaviaarctica); Бяла лопатарка( Platalea leucorodia); Земеродно рибарче (Alcedoatthis); Нощна чапла (Nycticoraxnycticorax); Малка бяла чапла (Egrettagarzetta); Малка черноглава чайка(Larusmelanocephalus); Малка белочела гъска (Ansererythropus), Сив кълвач (Picuscanus); Белогръб кълвач (Dendrocoposleucotos); Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopossyriacus); Черен кълвач (Dryocopusmartius); Късопръста чучулига (Calandrellabrachydactyla); Горска чучулига (Lullulaarborea); Дебелоклюна чучулига (Melanocoryphacalandra); Козодой (Caprimulguseuropaeus); Полска бъбрица (Anthuscampestris); Ястребогушо коприварче (Laniuscollurio); Градинска овесарка (Emberizahortulana); Ливаден дърдавец (Crex crex); Турилик (Burhinusoedicnemus); Голям маслинов присмехулник (Hippolaisolivetorum); Червеногуша мухоловка (Ficedulaparva); Синявица (Coraciasgarrulus), Бухал (Bubo bubo), са с глобална оценка В и С от формуляр на ЗЗ BG0002082 Батова. За да се запази видовия състав на птиците обитаващи и почиващи на територията на парка е необходимо пълно елиминиране на фактора безпокойство на двойките гнездящи птици по време на мътене и изхранване на малките. В ПУ на ПП „Златни пясъци“ в екологичната оценка и уязвимост са отбелязани заплахи предимно от антропогенно естество за видовете птици. За по голяма ефективност в осигуряването на спокойствие и контрола на територията на парка за птиците е необходимо: изработване и монтиране на бариери - 2 бр. на съществуващи горски пътища минаващи през местообитанието и изработване и монтиране на информационни табели - 2 бр. в началото и края на основния туристически маршрут на парка. Негативно въздействащите фактори върху орнитофауната на територията на парка е антропогенното присъствие и безпокойство на птиците в размножителния период и в периода на отглеждане на малките за различните групи птици, които обитават влажните зони, горите, окрайнините на горите, откритите пространства и скалните комплекси на територията на ПП „Златни пясъци”, като част от ЗЗ BG0002082 “ Батова" са: антропогенният натиск от преминаващите АТV-та и високопроходими МПС-та по горските пътища в парка, селскостопанска техника около буферните зони на парка и туристически поток през размножителния период и периода на отглеждане на малките. Осигуряване на спокойна среда за приоритетните видове птици от Директивата за птици след приключване на проекта ще бъдат възложени на служителите на парковата администрация.
 • Дейност 3 Подобряване на природозащитното състояние на вида Дългоух нощник Myotis bechsteinii предмет на опазване в защитена зона BG0000118 "Златни пясъци": Предвидената дейност е съобразена с целите на проектното предложение и с поддържане на благоприятния природозащитен статус на вида дългоух нощник от приложение № 4 от допустими видове/местообитания в мрежата на Натура 2000, който е предмет на опазване в защитена зона BG0000118 "Златни пясъци" . Информацията е на база доклади от Натура 2000, Пандурски (2006г.),(2014) и Борисов (2009). Независимо от малката си площ (13,2 км2), Природен парк „Златни пясъци” предоставя изключително благоприятни условия за съществуването на многобройно и разнообразно прилепно съобщество. Съчетанието на скалисти терени и стара горска растителност, подземни местообитания и влажни зони, определя богатството от видове прилепи, намиращи тук убежище както през размножителния период, така и по време на зимуване и миграции. Досега на територията на парка са регистрирани 15 вида прилепи. Дългоухият нощник живее предимно в  гората на ПП „Златни пясъци“, като извършва кратки миграции между летните и зимните убежища. Прекарва зимата поединично или в малки групи по 3-5 екземпляра. През пролетта образува размножителни колонии от по 15-35 прилепа. Мъжките живеят най-често поединичнo, а женските – на малки групи (5–10 индивиди) или колонии (10-30 индивиди). През юни ражда по 1 малко, което кърми около 3 седмици. От края на август до края на септември дългоухия нощници се струпват по входовете на пещери с цел намиране на партньори. Размножаването на вида се осъществява в периода от края на август, септември и октомври, когато се струпват по входовете на пещерите или изоставени минни галерии. В периода ноември – април (зимния период) прилепите са в състояние на хибернация (зимен сън). В природен парк „Златни пясъци“ вида дългоух нощник (Myotis bechsteinii) е установен и е предмет на опазване защитена зона BG0000118 "Златни пясъци". Съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, площта на потенциалните местообитания е оценена на 782 ha (56,9 % от площта на защитената зона). Площта на местообитания с високо качество по индуктивен модел е оценена на 208 ha (15.1% от площта на защитената зона). Има направени наблюдения на вида дългоух нощник (Myotis bechsteinii), че той използва само привходните части на двете изкуствените галерии на територията на парка по време на зимен сън и вероятно за среднощни убежища или част от хранителното местообитание на вида (Борисов 2009г.), Пандурски (2006г.),(2014). Предвидените поддейности, като поставяне на информационни табели за вида, започват през март 2019г.,а ремонт на 2 бр. решетки ще се извърщи през първата половина на месец септември 2019г, спрямо биологията на вида. За да не се получи отново влошаване на постигнатото в хода на проекта благоприятно природозащитно състояние на вида Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) последващата поддръжка след приключване на проекта ще бъдат възложени на служителите на парковата администрация. Негативно въздействащите фактори: Идентифицирани са главните заплахи за прилепите в ПП „Златни пясъци”, в докладите на (Пандурски (2006г.),(2014)) и Борисов (2009): 1. За всички пещеролюбиви видове прилепи много сериозна заплаха е прякото и косвено безпокойство в дневните им и зимни убежища - изкуствените подземни галерии в близост до южната граница на Парка, подземията в м. „Катакомбите”, скалните цепнатини и ниши в масива Перчемлията и Бялата стена; 2. Замърсяването на водоемите в района на парка също е заплаха за прилепите; 3. Преки и косвени заплахи за прилепната фауна биха настъпили при влошаване на качеството на горските местообитания. Всички голи сечи, както и други нерегламентирани сечи, ограничават възможностите на горските видове прилепи да намерят подходящи убежища; 4. Ремонтните дейности на постройки от различен тип или умишленото спиране на достъпа на прилепите до техните убежища, в случаите на проявена синантропност от тяхна страна са преки заплахи.
 • Дейност 4 Подобряване на природозащитно състояние на местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior и 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus в защитена зона BG0000118 "Златни пясъци": Обосновката за избор на дейността е на база доклада то НАТУРА 2000, в който оценката на състоянието на местообитанията 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior, 91G0* Панонски гори с Quercuspetraea и Carpinusbetulus е „неблагоприятно-незадоволително” природозащитно състояние. Предвидената дейност е съобразена с целите на проектното предложение и с поддържане на благоприятния природозащитен статутс на местообитания 91F0 и 91G0 от приложение №4 от допустими видове/местообитания в мрежата на Натура 2000. Общата площ на местообитанието 91F0 в границите на зоната е 4,68 ха. Ограничена е площта на разпространение на местообитанието и са влошени хидроложките условия вследствие на изграждането на главен път Варна-Кранево и инфраструктура за водоснабдяване на курорта „Златни пясъци”. Местообитанието в миналото е заемало по-голяма територия, ограничена до настоящия си обхват вследствие строителството на пътища и курортния комплекс „Златни пясъци”. В най-големия полигон на 91F0 е извършено залесяване (в съответствие с одобрен ПУ на ПП „Златни пясъци”) с черна елша и полски ясен, с цел подпомагане на естественото възобновяване на лонгозните горите. Не е необходимо допълване с нови фиданки в местообитанието, а изграждане на ограничителна ограда, за предпазване на фиданките от преминаващия интензивен туристопоток, по туристическите маршрути на парка. Местообитанието е в „неблагоприятно-незадоволително състояние”. Заеманата площ на местообитание 91G0* в границите на ЗЗ „Златни пясъци” е 5,80 хa. Местообитанието се среща във влажни долове в централната част на зоната – в близост до водни течения и в суходолия. Във видовия състав преобладават Carpinus betulus, Tilia tomentosa, Quercus cerris, Q. frainetto и Fraxinus ornus. Средно претеглената възраст на 91G0* в зоната е 80 години, гората е с издънков характер и е нетипична. От доклади за картирането на Натура 2000 обща оценка на състоянието на природно местообитание 91G0* в защитена зона BG0000118 „Златни пясъци” е „неблагоприятно-лошо състояние”. В плана за управление на природния парк е заложено ограждане на участък от границите на ПП към първокласен път I-9 за да се подобри природозащитното състояние на местообитания 91F0 и 91G0*, като се ограничи антропогенния натиск изразяващ се в утъпкване и замърсяване с отпадъци. За опазване на приоритетни местообитания е необходимо да се демонтира старата и да се изгради изцяло нова ограда с дължина 2 км на част от границите на ПП към първокласен път I-9, която предпазва залесените фиданки от Alnus glutinosa (Черна елша) и фиданки от полски ясен на площ от 6 ха. Оградата е на територията на ПП „Златни пясъци” и е собственост на ДПП „Златни пясъци”. Негативно въздействащите фактори са: Близостта на местообитанията с първокласен път I-9 и прякото съседство с рудерализирани зони и всяко вмешателство в тези местообитания на източната граница на парка ги прави силно уязвими. По критерий за влияние и заплахи на местообитанията от доклади за картирането на Натура 2000 са констатирани негативни въздействия: 1. Утъпкване и замърсяване с отпадъци на площ от 6 ха. със залесени фиданки от Alnus glutinosa (Черна елша) и полски ясен. 2. Активен антропогенен натиск - през местообитание 91F0 и 91G0* преминават туристически пътеки. 3. Замърсяване от битови и строителни отпадъци в местообитание 91F0 и 91G0*. Предвидените дейности ще ограничат негативно въздействащите фактори, заплахите и влиянията от активен антропогенен натиск изразяващ се в утъпкване и замърсяване с битови и промишлени замърсявания в местообитанията на ценни горски съобщества. За да не се получи отново влошаване на постигнатото в хода на проекта благоприятно природозащитно състояние на местообитания 91F0 и 91G0*, предмет на опазване в защитена зона BG0000118 "Златни пясъци", последващата поддръжка след приключване на проекта ще бъдат възложени на служителите на парковата администрация.
 • Дейност 5 Подобряване на природозащитно състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara , предмет на опазване в защитена зона BG0000118 "Златни пясъци".: Предвидената дейност е съобразена с целите на проектното предложение и с поддържане на благоприятния природозащитен статутс на местообитания 3150 и 3140 от приложение №4, от допустими видове/местообитания в мрежата на Натура 2000. Един от проблемите в природен парк "Златни пясъци" е опазването на местообитанията 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara . Местообитанията се намират върху свлачищни тераси и се подхранват основно със скатови води . Местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion и Hydrocharition е с площ 0.5189 ха. Местообитанието е с типични видове растения - Phragmites australis, Typha latifolia, T. angustifolia, Sparganium erectum, Juncus spp.Ceratophillum demersum.„Голямо водно огледало” до туристическа база Академик е най - голямо и е с разнообразна водна разстителност в която има ценози на хара. Местообитание 3140 . Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara с площ 0.3947 ха. В Картираните територии на местообитанието има типични видове растения - Phragmites australis, Typha latifolia, T. angustifolia, Sparganium erectum, Juncus spp. Carex spp., Ceratophillum demersum и харови водорасли. От докладите на НАТУРА 2000 за „Разпространение и оценка на природозащитното състояние на местообитания“ за местообитанията 3140 и 3150, общата оценка за състоянието им е определена, като „неблагоприятно-незадоволително състояние”. Местообитанието в зоната се нуждае от консервационни и реставрационни мерки поради неблагоприятното незадоволително природозащитно състояние.Негативно въздействащите фактори: По критерий за влияние и заплахи на местообитанията има наличие на промишлено и битовото замърсяване, наличие на строителство и инфраструктура непосредствено до границите на водните огледала и следи от интензивен туризъм в местообитанията 3140 и 3150.Предприемане на мерки: • Ръчно почистване на подходите към водните огледала от храстова растителност и прилежащите територии от битови и строителни отпадъци. • Ръчно почистване на растителността на 50% на водите във водните огледала с цел премахване на заплахите от еутрофикация и осигуряване на светлина и кислород на растителноста от типа Magnopotamion, Hydrocharition и Сhara. • Ограничаване изхвърлянето на битови и строителни отпадъци в местообитания 3140 и 3150, чрез поставяне на ограничителни парапети. • Изследвания на водите в местообитания 3140 и 3150 за определяне на активната реакция, съдържанието на разтворен кислород, биохимична потребност от кислород и концентрация на биогенни елементи - азот, фосфор и др. • Информиране на посетителите за значимостта на местообитанията и тяхната роля в екосистемата на парка. • Дейности за подобряване на водния режим на Малко водно огледало, което през летните месеци пресъхва и се увеличава риска от загуба на видовете в него. В проектното предложение е заложено изграждане на декоративен улей от чешма „Юбилейна” до „Малко водно огледало” за поддържане на водния режим, което ще подобри природозащитно състояние на местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara. Дейността е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН. Чешма „Юбилейна” е изворна. Количеството на отклонените води до „Малко водно огледало” е с различен дебит през различните сезони и при направените проби е питейна. Съгласно чл. 153, ал. 1 от ЗГ изграждането на сградите и съоръженията се разрешава със заповед на директора на съответната регионална дирекция по горите в района на дейност, в който попада обектът. За да не се получи отново влошаване на постигнатото в хода на проекта благоприятно природозащитно състояние на местообитания 3140 и 3150", последващата поддръжка след приключване на проекта ще бъдат възложени на служителите на парковата администрация.
 • Дейност 6 Информация и комуникация : Предвидените поддейности за информация и комуникация на проекта имат за цел да разяснят, целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на Европейския съюз и финансиращите фондове. Дейността ще обхване целия период на изпълнение на проекта и включват задължителният минимум приложими за процедурата мерки и реквизити от Националната комуникационна стратегия, от Приложение № 2 "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020г.". Мерките, които са заложени в дейността ще бъдат възложени на външен изпълнител (изработка на брошура за проекта на български и английски език, флаери, плакати, ел. бюлетин). Предвидени са две срещи, в началото и в края на проекта, целящи чрез поканените масмедии да се информира варненската общественост и заинтересовани страни за целите и задачите и дейностите по проекта. За информиране на обществеността е предвидено публикуване информация за проекта и актуална информация на уеб страницата на парка и социалните мрежи и на информационен портал/Уеб страница на програмата чрез мрежата от 28 информационни центъра. Предвидена е интернет кампания, чрез управление на он-лайн социални и професионални мрежи. Предвижда се след изпълнение на проекта осигуряване на ангажираност и информираност на заинтересованите страни и обществеността, чрез уеб портала и социалната мрежа на парка. Всички печатни и информационни материали ще съдържат задължително емблемата на ЕС, наименование на съфинансиращия фонд, логото на програмния период 2014-2020, името на финансиращата програма, наименование на проекта и адрес на единия информационен портал. Електронният бюлетин ще бъде качен на уеб портала и социалната мрежа на парка, един за началото на проекта, който ще съдържа целите, дейностите и резултатите планирани в проекта и един в края на проекта с постигнатите цели и задачи. флаерите и брошурите ще бъдат раздавани на работни срещи на местно и национално ниво. Плакатите за проекта ще бъдат поставяни в сградите на държавни и общински институции (Област, Община, РИСВ, ТП ДГС, РДГ, ДПП, университети и учебни заведения). За представяне на проекта и неговите цели ще бъде подготвена презентация, която ще се презентира в работни срещи с партниращите институции. Информация за проекта ще бъде качена на уеб порталите на партниращите организации.
 • Дейност 7 Организация и управление на проекта: Организационната структура за управление на проекта ще се състои от ръководител проект и двама члена. Координатор/ счетоводител и координатор дейности ще бъдат пряко отговорни за своята дейност пред ръководител проект, а предвидения експерт биологично разнообразие (външен за бенефициента), ще се отчита на координатор дейности. Ръководител проект ще отчита работата по изпълнение на дейностите по проекта и спазване на графиците пред ръководител бенефициент. По отношение на предложения ръководен и експертен екип трима от наетите лица ще са от парковата администрация. Техния избор ще бъде на база притежавана образователна квалификация и доказан професионалните опит. Екипът за управление на проекта ще бъде сформиран със заповед на бенефициента, в която ще бъдат посочени основните изисквания към заеманата длъжност, отговорности и задължения. За осигуряване на качественото изпълнение на заложените дейности в проекта, членовете на екипа за управление ще покриват функциите по подготовка на документите, необходими за извършване на плащания и за верификация на разходите, мониторинг и докладване, изпълнение на мерки за информация и комуникационните дейностите по проекта. Ще се разработят механизми за взаимодействие между членовете на екипа за управление на проекта при изпълнение на задачите и отчитането на работа, с цел осигуряване на вътрешна оценка и контрол, мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки, при необходимост. Всеки месец ръководител проект ще организира работни срещи на екипа за управление на проекта, на който ще присъства ръководител бенефициент, за докладване и изпълнение на дейностите по проекта и спазване на разработения график. Екипа на проекта ще поддържа постоянна комуникация и съгласува работата си с ръководителя проект и ръководител бенефициент. Дейността по организацията и управлението на проекта са за целия период на проекта. 1.Други дейности - месечно счетоводно и данъчно отчитане и защита пред съответните контролни органи. 2.Оформяне текущо на искания за плащания, декларации, доклади и уведомителни писма, съгласно изискванията на донора в приложенията към договора за финансиране 3.Документация за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП вкл. разработването на „План за външно възлагане“ за всяка дейност и/или част от дейност, планирана за възлагане на външен изпълнител; 4. Протоколи за приета работа на подизпълнители по дейности в проекта. 5. Информация/ описание как ще се спазват приложимите за проектното предложение хоризонтални принципи на ЕС; 6. Сключени договори за обществени поръчки по реда на ЗОП.

Индикатори

Брой видове, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 32.00, Достигната стойност: 0.00
Брой местообитания, подкрепени с цел поддържане/възстановяване на благоприятен природозащитен статус, Целева стойност: 4.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

103 770.32 BGN
103 770.32 BGN
27 323.57 BGN
85.00 %
 • [1] Опазване, възстановяване и устойчиво използване на зони по „Натура 2000“
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 88 204.77 15 565.55 0.00 103 770.32
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 88 204.77 15 565.55 0.00 103 770.32

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на 8 бр. бариери и изработване и монтиране на 8 бр. информационни табели, на горски пътища и туристически пътеки на територията на ПП „Златни пясъци”(дейност 1, 2, 3, 4, и 5) , Стойност: 3 225.00
Предмет на предвидената процедура: Демонтиране на стара и изграждане на нова декоративна, дървена ограда (Дейност 4), Стойност: 27 996.69
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на декоративен дървен мост на "Малко водно огледало" и ограничителен парапет (Дейност 5), Стойност: 1 907.98
Предмет на предвидената процедура: Изграждане на декоративен улей от чешма "Юбилейна към "Малко водно огледало" (Дейност 5), Стойност: 10 800.00
Предмет на предвидената процедура: Изследване на физико-химичните показатели на малко и голямо водни огледала, ръчно почистване на водните площи и подходите към водните огледала от храстова растителност и (дейност 5), Стойност: 9 606.25
 • Обособена позиция 1: Изследване на физико-химичните показатели на малко и голямо водни огледала, ръчно почистване на водните площи и подходите към водните огледала от храстова растителност
Предмет на предвидената процедура: Извозване на събраните битови и строителни отпадъци на регламентирани места (Дейност 5)., Стойност: 1 220.30
Предмет на предвидената процедура: Даване на препоръки и методична помощ от експерт флорист, специалист по орхидеите (Дейност 1), Стойност: 2 160.00
 • Обособена позиция 1: Даване на препоръки и методична помощ от експерт флорист, специалист по орхидеите
Предмет на предвидената процедура: Изработване и печат на информационни материали ( Дейност 6), Стойност: 1 537.00
Предмет на предвидената процедура: Почистване на маршрутите и пътеките от нежелана растителност( Дейност 4, 5), Стойност: 1 683.84
Предмет на предвидената процедура: Отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанието на Обикновена пърчовка с потенциална площ 2, 51 ха. (Дейност 1), Стойност: 15 562.67
 • Обособена позиция 1: Отстраняване на храстова и дървесна растителност и коситба на тревната покривка на местообитанието на Обикновена пърчовка с потенциална площ 2, 51 ха. (Дейност 1)

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.