English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-3.001-0001-C05
Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата
ЕСФ ==> Добро управление
26.08.2016
01.06.2016
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Реформите на ключови елементи от съдебната система са сред стратегическите приоритети на страната, като на преден план се поставят оптимизацията на съдебната карта и въвеждането на електронно правосъдие. Проектът има за цел да създаде модел за реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и прокуратури и да предостави пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата и прокуратурите на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, в това число пренасочване на ресурси, където е целесъобразно, въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдебните структури и специфични социално-икономически фактори, като предостави и съответните технологични решения за това. 
Въвеждането на Единната информационна система на съдилищата и внедряването ѝ във всички съдилища, при съобразяване на новата съдебна карта и произтичащите от това особености, ще даде възможност за качествено управление на дела по електронен път, значително оптимизиране работата на съдилищата и продължаване на стъпките към реализацията на ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация.
Изграждането на капацитет за работа със системата чрез обучението на потребителите e от съществено значение за гарантиране бъдещото качествено използване на нейните възможности, както и на консистентността на събраната в нея информация, която ще бъде основа за бъдещи управленски анализи и предоставяне на електронни услуги. 
Внедряването на информационна система за мониторинг и анализ ще позволи проследяване нивата на натовареност на системата в реално време и прилежащите фактори за нейното развитие и гарантира устойчивостта на въведената нова съдебна карта като дава възможност за текущ анализ на състоянието на съдебните структури в комплексна среда.
Дейности
 • Дейност 1. Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури: Създаване на модел за оптимизиране на съдебната карта на районните съдилища и прокуратури и изготвяне на Пътна карта за реформа на териториалната структура на останалите съдилища са сред ключовите мерки, залегнали в Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, от страна на Висшия съдебен съвет. През 2015 г. ВСС, чрез собствен ресурс, разработва обширни анализи, на районните съдилища и прокуратури, като извежда общи критерии, въз основа на които счита за подходящо да се прилага реформата на съдебната карта на районните съдилища и прокуратури в България – минимална численост, натовареност, разпределение на населението и криминална активност, географски разстояния и достъпност на обществения транспорт, социално-икономическо развитие на съдебните райони, дигитално развитие и интернет достъп, и други фактори. В рамките на тези анализи, ВСС констатира редица особености, които стоят в основата на настоящата дейност. В същото време обаче ВСС констатира, че е необходим по-обхватен експертен анализ, с конкретни наблюдения върху оптимизацията на разходите, реформата на ниво отделен съд/прокуратура, и преглед на допълнителни фактори, които биха могли да имат влияние върху предвидената реформа на съдебната карта. Тези особености и завишените разходи за управление на съдебните структури през последните години налагат цялостна реформа на съдебната карта при отразяване на съвременните тенденции за развитие на българското общество и отчитане на действителната натовареност на магистратите с оглед на цялостната реорганизация и балансиране на работния процес. Разработването на модел за оптимизация на съдебната карта има за цел да надгради положените до момента усилия от страна на ВСС в няколко направления. Ще бъдат изследвани добрите практики и приложените методологии в други ДЧ на ЕС, които са провели или понастоящем приключват реформа на съдебната карта през последните 10 години, като се търси експертна оценка за цялостния ефект на потенциалните мерки, които могат да бъдат предприети – самостоятелно или в контекста на други реформи, както и за приложимостта на тези практики в българската съдебна система, отчитайки националните специфики на процесуалните правоотношения. Анализът ще бъде допълнен от посещения на място в две ДЧ, за които изследванията са показали най-голямо сходство на правните системи и наличие на реализирани ефективни решения. Въз основа на идентифицираните добрите практики в други ДЧ на ЕС и първичните анализи на ВСС, ще бъдат дефинирани критерии за и ще бъдат изготвени детайлни изследвания на текущото състояние на районните, окръжните и административните съдилища, и тяхната ефективност и ефикасност, ведно с влияещите социално-икономически и административно-териториални фактори. В следствие детайлните анализи ще бъдат изготвени критериите за промяна в териториалната структура на ниво РС/РП. Чрез посещения на място и правно-организационни анализи в специално подбрани пилотни групи съдилища и прокуратури ще се извърши оценка възможностите за тяхната реорганизация и/или обединяване. Ще бъдат изготвени препоръки за реорганизация на картата на РС и РП, като всеки модел за реорганизация ще бъде детайлно мотивиран. Изготвените модели ще бъдат предложени за публично обсъждане с цел избор на конкретен модел за оптимизация на съдебната карта на ниво районни съдилища и прокуратури и изготвяне на Пътна карта за реформа на териториалната структура на останалите съдилища. Постигнатите резултати ще се онагледят в конкретни предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство, с включени мотиви и оценка на въздействието (в случаите, когато е приложимо), с цел постигане на устойчивост на направените предложения за промени. Детайлно описание е посочено в приложение „Детайлен план за изпълнение дейностите по проекта.“
 • Дейност 2. Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите: Въвеждането на мерки за електронно правосъдие трябва да гарантира еднаква степен на ефективност на органите на съдебната система и техните администрации при осъществяване на компетенциите им. Използването на разнородни информационни системи за управление на дела и поддръжката им, наличието на различни софтуерни платформи и хардуерна обезпеченост, поддържането на отделни интернет-страници и системи за комуникация с гражданите за упражняване на процесуални действия и достъп до услуги за удостоверителни изявления от съдебната система е неефективно и е свързано с високи разходи за всеки орган на съдебната власт. Също така разнородността на организационните процеси в различните групи органи на съдебната власт изискват различен подход на реорганизация за работа в условията на електронно правосъдие. Практиката за използването на единна централизирана информационна система, вече реализирана от Прокуратурата на Р. България чрез Унифицираната информационна система, се доказва като успешен модел на работа, улесняващ уеднаквяването на практиката и оптимизиращ разходите за развитие и разширяване на обхвата на електронната обработка на информация и документи и процеси. Реализацията на подобно решение изисква по-голяма гъвкавост предвид централизацията на управлението на изискванията и обхвата, а и предполага по-унифициран и структуриран подход към организацията на работните процеси. Спецификата на структурата на съдилищата и спазването на принципа за тяхната независимост предполага да се възприеме по-различна методология на анализ на процесите и изискванията към системата, при която да се вземат предвид нуждите и вижданията на различните видове съдилища и да се съобразят с очакваните подобрения в текущото състояние в контекста на следващите етапи от развитието на електронното правосъдие. Предвид казаното и с оглед на модела за оптимизация на съдебната карта, за целите на разработката на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) следва да се изготвят предложения за оптимизация и реинженеринг на работните процеси на ниво районен, окръжен и апелативен съд и съответните връзки между тях, както и дефиниране на нужната функционалност на ниско ниво за в бъдеще за въвеждане на функционалности за провеждане на процесуални действия по електронен път с участието на външни за съдебните структури страни – граждани, бизнес, представители на адвокатското съсловие, нотариуси, съдебни изпълнители и/или други лица, осъществяващи публични функции, в съответствие с планираната функционалност на Единния портал на електронното правосъдие. Дейността ще стартира с детайлен преглед на резултатите от проекти BG05SFOP001-1.001-0004-C01 и 13-33-2/27.12.2013 г. в контекста на детайлизиране функционалния обхват на бъдещата единна информационна система спрямо техническата спецификация за изработка на ЕИСС и с оглед на гласуваните промени на Закона за съдебната власт (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 09 август 2016 г.) във връзка с извършване на удостоверителни изявления, издаване на актове и извършване на други приведени в закона процесуални действия в електронна форма. След извършване на анализ и описание на модела на информационните обекти и работните процеси, свързани с управлението на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзките между тях, както и анализ на необходимостта, възможностите и вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи в рамките на съдебната система и държавната администрация, ще бъде извършен реинженеринг на процесите с оглед осигуряване на консистентност в режима на обработка на електронните и хартиените дела, с цел полагане на основата за осигуряване на възможност за работа с дела изключително по електронен път. В резултат от направените анализи ще бъдат специфицирани детайлните изисквания към реализацията на ЕИСС на ниско ниво, съобразени с избраното решение за реализация на системата. Детайлно описание е посочено в приложение „Детайлен план за изпълнение дейностите по проекта.“
 • Дейност 3. Разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата: Понастоящем действат 5 различни с-ми за управление на дела (СУД) и Единна централизирана с-ма за разпределение на дела за всички съдилища, което оскъпява придвижването на дела и информацията, свързана с тях. Ето защо е логично развитието на електронното правосъдие да бъде извършвано в контекста на единната СУД с цел значително подобряване ефективността на съдебната администрация и намаляване времето за обработка на дела. Чрез изграждане на уеб-базирана ЕИСС ще се осигури инструмент за организиране процесите по управление на дела по електронен път и свързаните с това промени по лесен, интуитивен, законосъобразен и сигурен начин. В контекста на единно софтуерно решение, архитектурата на с-мата ще е изградена от логически обособени модули - всеки модул е функционална единица, изпълняваща специфични задачи, но работи в тясно връзка с други релевантни модули. Функционалността ще бъде достъпна за използване от специфични групи потребители, в оглед техните роли и функции, като тези настройки могат да се управляват и конфигурират динамично. ЕИСС ще предоставя пълната функционалност, използвана за управление на информация от делата, и ще разполага с конвертори за интеграция със съществуващите ИС в съдебната и изпълнителната власт съгласно идентифицираните източници за автоматично извличане и публикуване на информация. С-мната архитектура на ЕИСС ще дава възможност за работа с нея в режим на експлоатация на централизирана инфраструктура, което ще позволи използването ѝ в съдилища, които не разполагат с необходимия ИКТ ресурс, и ще намали инвестицията при бъдещи реформи или доразвиване на ЕИСС с допълнителни модули. ЕИСС ще осигури адекватно, оптимизирано и надеждно управление на делата по електронен път с осигуряване на необходимата информационна сигурност за защита на информацията, обработвана и обменяна от органите на съдебната власт, както и за осигуряване на оперативно съвместим обмен с други органи на съдебната власт, използващи информационни системи, одобрени от ВСС. ЕИСС ще позволи поддържането и съхранението на електронните дела по начин, който не позволява случайното или умишленото незаконосъобразно унищожаване на данни и недопускане на неправомерен достъп, изм. или разпространение. За осигуряване на консистентност в режима за боравене с делата по електронен път и на хартия и за осигуряване на възможност за електронен достъп до делата, е необходимо да се предвиди изявленията и актовете, подавани до органите на СВ на хартиен носител, да се въвеждат в ЕИСС чрез снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи (вкл. цялостното или частичното им въвеждане във формата на структурирани документи, за определени групи от актовете), във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им. ЕИСС ще се разработи при отчитане наличието на Единен портал за е-правосъдие и необходимост от бъдеща поетапна реализация на функционалности, позволяващи на гражданите упражняване на процесуалните им права пред всички органи на съдебната система, както и заявяване извършването на удостоверителни изявления от страна на тези органи. С-мата ще интегрира и функционалността за случайно разпределение на дела, в контекста на спецификите за реорганизиран и/или обединен съд, резултат от реформата на съдебната карта. ЕИСС ще бъде внедрена в минимум в 2 апелативни, 5 окръжни и 10те районни съдилища, обект на анализ по Д1.5 (в рамките на Д1.5 са изготвени детайлни анализ в 10 пилотни РС и съответстващите им 10 РП – по една група от 2 РС и 2 РП за апелативен район, формиращи реорганизирани и/или обединени РС и прилежащите им РП), предоставяйки обратна връзка от потребителите в резултат от работата със системата в реална работна среда. Ще се констатират и/или идентифицират онези функционалности или несъответствия, които следва да се отстранят преди внедряването на същата в цялата система. В последствие ЕИСС ще бъде внедрена във всички съдилища. Детайлно описание е посочено в приложение „Детайлен план за изпълнение дейностите по проекта.“
 • Дейност 4. Анализ на нормативната уредба, съществуващите технологични процеси, средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация: Дейност 4 съответства на мярка 4.1.А „Анализ на нормативната уредба, съществуващите технологични процеси, средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация. Анализ на инициативите в областта на e-justice и съществуващите стратегически и нормативни документи на европейско ниво“ по Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 г. – 2020 г. Основна цел на дейността е да предостави преглед на основните предпоставки и ограничения за реализиране на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите (СИСМА), за постигане на технологична и семантична съвместимост чрез разширяване на обхвата и максимално прилагане на вътрешните и международни класификатори в съответствие със Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020, европейското електронно правосъдие и приетата пътна карта, както и поетите ангажименти на сектора към инициативите на ЕС. СИСМА има за задача автоматизирано да събира и обработва информация по начин, позволяващ взимането на информирано решение в национален мащаб, както и да извежда информацията по начин, който да е подходящ за ползване не само на национално ниво, но и при запитвания за целите и нуждите на ЕК и/или други държави-членки в контекста на възможностите на системата и вида на обработваната от нея информация. До края на 2016 г. ЕК планира да изготви междинен анализ на втория дългогодишен план за действие в областта на електронното правосъдие (Многогодишен план за действие за периода 2014—2018 г. в областта на европейското електронно правосъдие, 2014/C 182/02) в контекста на предприетите мерки на европейско и национално ниво за независимост, децентрализация и оперативна съвместимост, и достигнатото ниво на съвместимост между системите от технологична гледна точка. Семантичната свързаност е елемент от оперативна съвместимост, обезпечаваща свързването на ползваните различни информационни системи в органите на съдебната власт помежду им, както и осигуряване на обмен между информационните системи, използвани от органите на съдебната власт с един или различни административни органи, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги и определяне на началния момент на предоставянето на обмена. Семантичната съвместимост в този смисъл следва да се разглежда не само като уеднаквяване на използвани понятия, но и в контекста на идентифициране на мерки и цели чрез единен подход и фокусиране върху едни и същи функции в европейски мащаб. В този контекст следва да се изследват не само степента на семантична съвместимост на използваните класификатори и хармонизацията им с изискванията на ЕК, но и технологичните процеси, времевите стандарти и средствата за контрол и оптимизация, с цел управление на информацията и извеждането ѝ по начин, необходим за взимането на решения, но и в подходящ вид/разрез. Анализът на текущото състояние и възможностите за оптимизация на средствата за събиране и обработка на статистическа информация, с оглед заложените в предходните анализи изводи и препоръки, ще положи основите на аналитичните дейности и планирането на работните процеси на СИСМА с цел изготвяне на статистически отчети и наблюдение развитието на съдебната карта в реално време. Анализ и спецификация на средствата за събиране на информация и методите за измерване на натовареността на магистрати и служители ще даде обобщена информация за мерките, предприети от ВСС и съдебните структури по места, в тази област, както и ще дефинира методологията, по която тази информация следва да се интегрира в бъдещата СИСМА.
 • Дейност 5. Създаване на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите: Реформата на съдебната карта се базира на редица фактори и анализи, изискващи поддържане на актуална информация не само за натовареността на съдебните структури и социално-икономическите фактори за развитие на съдебните райони, но и връзката между тях в национален мащаб. Нужната информация включва структурно-определящи данни за социално-демографското и икономическото развитие на конкретни географски райони, включително данни за натовареността на съдилищата, както и допълнителна информация за конкретни фактори, която дава възможност за по-задълбочен и широко-обхватен анализ на идентифицираните взаимовръзки. Към момента информация се поддържа разпокъсано и в непълен вид от структурите на съдебната власт и на централната администрация. Обработването ѝ изисква значителни човешки ресурси и може да се прилага единствено на интервали от време. Липсата на автоматизиран обмен и обработка води до грешки, нерегулярност и непълнота на данните, особено при необходимост от взимане на важни и навременни решения за оптимизиране дейността на една или повече съдебни структури. Създаването на ЕИСС и интегрирането и със системите на съдебната власт (вж. Дейност 3), както и с тези на централната администрация, носещи ключовата информация за обработка на данни за физически и юридически лица, ще позволи наличието на актуална информация, която при натрупване върху социално-икономическите, териториално-административни, административни и географски фактори ще даде възможност за проследяване на развитието на съдебната карта, ще гарантира устойчивост на въведената реформа и ще позволи информирано взимане на решения при бъдещи промени, въз основа на исторически и статистически обосновани нужди. Специализираната информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА) следва да обхваща описателните и всички други налични и бъдещи видове данни, изведени като необходими за провеждане на анализите по Дейност 4, в контекста на оптимизираната съдебна карта по Дейност 1 и избраните за целта критерии, и да съчетае интеграция с ЕИСС, ЕИСПП, ЕДИС, УИС и др. системи, одобрени от ВСС, за целите на ефективното проследяване и визуализиране развитието на съдебните структури в условията на нова съдебна карта. Системата ще дава възможност за обобщено извеждане на справки и визуализиране на тематични карти по зададени формули и норми с оглед на идентифицираните нужди, давайки възможност за оценката на достъпа до правосъдие и натовареността на съдебните структури чрез събиране на различни количествени и качествени показатели. Подобряване на ефективното управление на отделните съдебни структури ще се реализира при наслагване на тази информация спрямо организационна статистика на ниво съдебна структура, а ефикасното управление на съдебната карта се гарантира от наслагването на административно- и експертно-управленската информация спрямo социално-демографската структура на населението, икономическа активност, технологична инфраструктура, предлаганите административни и други публични услуги от публичния и частния сектор и др. СИСМА ще дава възможност за предоставяне на публичен достъп до съществени елементи от съдебната статистика, без да се нарушават съществуващите правила за достъп, попълване и корекция на данните, и по-този начин ще гарантира по-голяма прозрачност на управлението в съдебната власт. С оглед на цялостното функциониране на системата, ще бъде гарантирана и необходимата интеграция и обмен на данни с външни информационни системи, одобрени от Висшия съдебен съвет и имащи отношение към изследваните критерии за развитие качеството на правосъдието. При постъпване на информация от УИС/ЕИСС същата ще се обработва в реално време. При интеграцията с другите ИС на съдебната система или ДА, обработката на информацията ще се извършва с оглед на интервалите от време, на които може да бъдат получавани данните – в реално време или в определен срок/интервал. Детайлно описание е посочено в приложение „Детайлен план за изпълнение дейностите по проекта.“
 • Дейност 6. Осигуряване на публичност и визуализация: Целта на дейността е осигуряване на публичност на проекта и по-конкретно – запознаване на обществеността и оставяне на трайна следа относно предприетите от Висшия съдебен съвет мерки за оптимизация на съдебната карта и създаването на Единна информационна система на съдилищата и специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите, практическото приложение на същите и ефектът, който ще имат върху развитието на правосъдието и обществото в дългосрочен план. Планирани мерки, детайлно описани по-долу, ведно с публичните обсъждания и събития предназначения за пряко заинтересованите страни (магистрати, нотариуси, адвокатско съсловие, регионални и местни власти и др.), ще предоставят възможност за реализиране на разяснителна кампания в онлайн и печатни издания (с потенциал за представяне и по радио и телевизия), инициирана от самите медии и гражданското общество, относно провежданата оптимизация на съдебната карта и нейното значение, разработваните системи и тяхното значение за развитието за електронното правосъдие; при минимални разходи за сметка на бюджета на проекта. Дейността ще се проведе по изискванията на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
 • Дейност 7. Доставка на хардуерно оборудване: Дейността обслужва необходимостта от закупуване на комуникационно, сървърно и оборудване за съхраняване на информация и данни в електронна форма (сторидж), което да обезпечи дейността на ЕИСС и СИСМА. Планираният обхват на доставката, в т.ч. прилежащ операционен софтуер, във връзка с функционирането на ЕИСС е дефиниран въз основа на предварителните прогнозни стойности за размер на електронно дело, натоварване на системата и др. с оглед на статистиките от последните години. Планираният обхват на доставката, в т.ч. прилежащ операционен софтуер, във връзка с функционирането на СИСМА е дефиниран въз основа на предварителните прогнозни стойности за натоварване на системата. Описанието на необходимото комуникационно, сървърно и оборудване за съхраняване на информация и данни в електронна форма (сторидж), дефинирано изрично във Финансовата обосновка и индикативните оферти до запитаните компании – доставчици на ИКТ оборудване, е изготвено след обсъждане и съгласуване с дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на Висшия съдебен съвет с оглед на натрупания опит и наличната във ВСС към момента на подготовка на проектното предложение техника. ВСС може да адаптира обхвата на доставката с оглед функционалността на СИСМА и технологичното развитие на описаните параметри, в обхвата на финансовия ресурс по настоящия проект. Дейността съответства на мярка 1.2.Б „Поетапно ресурсно обезпечаване на структурите на съдебната власт с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие“ по Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 г. – 2020 г.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Магистрати, съдебни служители и служители на и разследващите органи по НПК, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, Целева стойност: 380.00, Достигната стойност: 0.00
Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК, Целева стойност: 3 030.00, Достигната стойност: 0.00
Разработена ЕИСС, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система, Целева стойност: 21.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

6 008 800.00 BGN
6 008 800.00 BGN
200 000.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [6] Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 901 320.00 0.00 5 107 480.00 6 008 800.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 901 320.00 0.00 5 107 480.00 6 008 800.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на тръжни документации по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Стойност: 20 498.33
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на тръжни документации по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта, Стойност: 466 713.00
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдембната карта
Предмет на предвидената процедура: Логистично осигуряване на събития, публичност и визуализация по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система за съдилищата", Стойност: 127 315.20
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 "Изработка на дизайн на публични документи и доставка на рекламни материали" (запазена на основание чл. 12, ал. 1 ЗОП)
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 "Логистично осигуряване на събития"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности за позиция "Координатор IT внедряване и функционалности на ЕИСС и СИСМА", Стойност: 5 313.00
 • Обособена позиция 1: Експертни дейности за позиция "Координатор IT внедряване и функционалности на ЕИСС и СИСМА"
 • Обособена позиция 2: Член на екипа за управление на проекта участва в оценителни комисии по ЗОП
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности за позиция "Юрист", Стойност: 6 300.00
 • Обособена позиция 1: Експертни дейности за позиция "Юрист"
Предмет на предвидената процедура: Разработване на Единна информационна система на съдилищата, Стойност: 3 275 746.93
 • Обособена позиция 1: Разработване на Единна информационна система на съдилищата
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности за позиция "Процедури и договори за ЕИСС и техника"", Стойност: 5 313.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Процедури и договори и договори за ЕИСС и техника"
 • Обособена позиция 2: Член на екип за управление на проекта участва и в оценителни комисии по ЗОП
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности за позиция "Процедури и договори за СИСМА и Информация и комуникация", Стойност: 5 313.00
 • Обособена позиция 1: Член на екипа за управление на проекта участва в оценителни комисии по ЗОП
 • Обособена позиция 2: Експерт "Процедури и договори за СИСМА и Информация и комуникация"
Предмет на предвидената процедура: Създавае на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата, Стойност: 886 292.69
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хардуерно оборудване по проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система за съдилищата", Стойност: 662 908.18
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 2 400.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 2 400.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"
Предмет на предвидената процедура: Експертни дейности "Подпомагане на Възложителя при изпълнението на проекта по Дейност 2 - Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите", Стойност: 1 875.00
 • Обособена позиция 1: Експерт "Член на екипа за изпълнение по Дейност 2 на проекта"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.