English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.005-0005-C01
Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.
ЕСФ ==> Добро управление
20.02.2019
01.01.2019
31.12.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • България
  • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план обезпечава функциите на ЦКЗ при координация управлението на средствата от ЕСИФ през периода 2019-2021 г. Той е насочен към служителите на ЦКЗ, изпълняващи дейности по ЕСИФ, както и към експерти, участващи в национални координационни механизми и в тази връзка ще бъдат осъществени следните мерки за повишаване на ефективността на звеното:
- Надграждане и поддържане на ИСУН; Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН; Функциониране на звено за помощ (help desk) за потребителите на ИСУН; - Поддържане и развиване на Единния информационен портал www.eufunds.bg;
- Организиране и участие в обучения по въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ за служители на ЦКЗ, както и тяхното участие в работни групи, работни срещи, инициативи за обмяна на опит във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ; 
- Осигуряване работата на дипломатически служители по Кохезионна политика в ПП на РБ към ЕС;
- Организиране на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство;
- Техническо обезпечаване на служителите на ЦКЗ за изпълнение на преките им задължения във връзка с координацията на ЕСИФ;
- Извършване на анализи и проучвания във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ; 
- Осъществяване на дейности за ограничаване на прекомерната административна тежест; 
-Дейности за осигуряване на координация, методическа подкрепа на мрежата от ОИЦ, както и организиране на обучения за служителите на ОИЦ;
- Извършване на национално представително социологическо проучване за информираността на целевите групи относно Кохезионната политика на ЕС. 
При изпълнението на ФП ще се спазват хоризонталните политики за насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност, партньорство, устойчиво развитие. Бенефициентът ще прилага посочените принципи както при избор на екип за управление на ФП, така и при неговото изпълнение, спазвайки принципите за добро финансово управление, ефикасност и икономичност на извършените разходи.
Няма

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Обучени служители, Целева стойност: 1 341.00, Отчетена стойност: 0.00
Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Отчетена стойност: 0.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 90.00, Отчетена стойност: 0.00
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

11 723 048.78 BGN
11 723 048.78 BGN
0.00 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [1] Информиране и комуникация
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 1 758 457.32 0.00 9 964 591.46 11 723 048.78
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 758 457.32 0.00 9 964 591.46 11 723 048.78

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.