English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.005-0005-C01
Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.
ЕСФ ==> Добро управление
20.02.2019
01.01.2019
31.12.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план обезпечава функциите на ЦКЗ при координация управлението на средствата от ЕСИФ през периода 2019-2021 г. Той е насочен към служителите на ЦКЗ, изпълняващи дейности по ЕСИФ, както и към експерти, участващи в национални координационни механизми и в тази връзка ще бъдат осъществени следните мерки за повишаване на ефективността на звеното:
- Надграждане и поддържане на ИСУН; Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН; Функциониране на звено за помощ (help desk) за потребителите на ИСУН; - Поддържане и развиване на Единния информационен портал www.eufunds.bg;
- Организиране и участие в обучения по въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ за служители на ЦКЗ, както и тяхното участие в работни групи, работни срещи, инициативи за обмяна на опит във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ; 
- Осигуряване работата на дипломатически служители по Кохезионна политика в ПП на РБ към ЕС;
- Организиране на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство;
- Техническо обезпечаване на служителите на ЦКЗ за изпълнение на преките им задължения във връзка с координацията на ЕСИФ;
- Извършване на анализи и проучвания във връзка с управлението на средствата от ЕСИФ; 
- Осъществяване на дейности за ограничаване на прекомерната административна тежест; 
-Дейности за осигуряване на координация, методическа подкрепа на мрежата от ОИЦ, както и организиране на обучения за служителите на ОИЦ;
- Извършване на национално представително социологическо проучване за информираността на целевите групи относно Кохезионната политика на ЕС. 
При изпълнението на ФП ще се спазват хоризонталните политики за насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност, партньорство, устойчиво развитие. Бенефициентът ще прилага посочените принципи както при избор на екип за управление на ФП, така и при неговото изпълнение, спазвайки принципите за добро финансово управление, ефикасност и икономичност на извършените разходи.
Няма

Индикатори

Дял на населението на 15+, които са информирани относно кохезионната политика на ЕС, Целева стойност: 66.00, Достигната стойност: 0.00
Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Обучени служители, Целева стойност: 1 341.00, Достигната стойност: 6.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 90.00, Достигната стойност: 93.33
Удовлетвореност на потребителите на ИСУН, Целева стойност: 85.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

11 723 048.78 BGN
11 723 048.78 BGN
1 956 301.43 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [1] Информиране и комуникация
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 1 758 457.32 0.00 9 964 591.46 11 723 048.78
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 758 457.32 0.00 9 964 591.46 11 723 048.78

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Развитие, оптимизация и поддръжка на ИСУН 2020 , Стойност: 5 040 000.00
 • Обособена позиция 1: Развитие, оптимизация и поддръжка на ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, Стойност: 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, вкл. мобилен интернет, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерския съвет и неговата администрация и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност
Предмет на предвидената процедура: Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерски съвет, Стойност: 69 900.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на администрацията на Министерски съвет
Предмет на предвидената процедура: Внедряване на система за наблюдение на правилното функциониране и използване на софтуера в ИСУН 2020 б.р. 12.1, Стойност: 540 000.00
 • Обособена позиция 1: Внедряване на система за наблюдение на правилното функциониране и използване на софтуера в ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия; конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната - Бюджетен ред 3.1; 3.2; 8; 9; 10; 11., Стойност: 3 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната
Предмет на предвидената процедура: Разработване на видео-обучения за работа с ИСУН 2020, Стойност: 236 636.40
 • Обособена позиция 1: Разработване на видео-обучения за работа с ИСУН 2020
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. на ЦОП, Стойност: 13 619.80
 • Обособена позиция 1: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Администрацията на Министерския съвет
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на Интернет свързаност за Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в Р. България (ИСУН), разделена на 2 обособени позиции, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция І "Предоставяне на първичен симетричен неограничен интернет трафик от наземен международен и български канал за ИСУН"
 • Обособена позиция 2: Oбособена позиция ІІ "Предоставяне на вторичен симетричен неограничен интернет трафик от наземен международен и български канал за ИСУН"
Предмет на предвидената процедура: Доставка канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет, във връзка със сключено Рамково споразумение СПОР-4/09.03.2018 г. на ЦОП, Стойност: 72 110.00
 • Обособена позиция 1: Доставка канцеларски материали за нуждите на администрацията на Министерския съвет
Предмет на предвидената процедура: Национално представително социологическо проучване за информираността на целевата група , Стойност: 312 000.00
Предмет на предвидената процедура: Развитие и поддръжка на Единния информационен портал, Стойност: 108 000.00
Предмет на предвидената процедура: Техническо обезпечаване на ЦКЗ , Стойност: 346 100.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на медиен мониторинг, Стойност: 240 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на поддръжка на ИСУН за програмния период 2007-2013, Стойност: 453 600.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на среда за електронни обучения за работа с ИСУН 2020, Стойност: 360 000.00
Предмет на предвидената процедура: Разход за разработване на система за въвеждане на заявките към Хелпдеск на ИСУН , Стойност: 306 000.00
Предмет на предвидената процедура: Създаване на система за управление на националните инвестиции, Стойност: 612 000.00
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната, Стойност: 3 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.