English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0149-C01
Транснационално сътрудничество за подкрепена заетост и виртуален пазар на труда за хора с увреждане
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.10.2017
01.11.2017
31.12.2018
Сключен
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Намаляване броя на хората в бедност с 260 хил. до 2020 и достигане до 76% заетост на населението в активна възраст е от основополагащо значение за стратегията на ОПРЧР. Хората с увреждания са една от групите, за които политиките за активно включване на ОПРЧР отделя най-сериозно внимание. Именно осигуряването на заетост и възможност за независим живот на ХУ е пътят към най-трайното им и пълноценно интегриране в обществото. 

Макар и Кодекса на труда да задължава работодателите с над 50 служители ежегодно да откриват работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с трайно намалена работоспособност, са необходими и трайно установени практики за подкрепена заетост, които да насърчат този процес на отворения пазар. Проектът ще представи точно такива практики, крайно нужни за устойчивата трудова интеграция на ХУ. Подкрепената заетост е сравнително нов, но доказано ефективен начин в Европа за това ХУ да получат и задържат работа.

В рамките на 14 месечния проект ще бъдат анализирани, адаптирани и внедрени от Белгия в България две иновативни социални мерки за подкрепена заетост – модел за оценка на професионалната пригодност и подкрепа на ХУ при намиране, адаптиране и запазване на заетост, и предоставяне на услуга за виртуален пазар на труда, който да улесни синергията между търсене и предлагане на работа. Проектът предвижда устойчиво транснационално сътрудничество и посредством допълнителни дейности за укрепване на новото партньорство и на неговия капацитет за прилагане на иновативни подходи.

Основната целева група на проекта са лицата с различни видове увреждане ) на територията на България, които са в трудоспособна възраст, но са безработни или неактивни (близо 70% от ХУ). Основните резултати на проекта – внедрени социални иновации - ще бъдат широко разпространени, като кандидатът ще осигури тяхното ефективно приложение и бъдещо устойчиво развитие. 
Дейности
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации: Целта на дейността е да се предоставят работещи иновации по модел на Белгия за активна ре/интеграция на Хора с физически и умствени увреждания на отворения пазар на труда. Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1.1. Създаване на интегрален модел за подкрепена заетост, включващ идентификацията, мотивирането, оценка на професионалната пригодност и насърчаването посредством менторство/коучинг хората с увреждане (ХУ). Моделът включва създаването на насоки за работа на консултанти по подкрепена заетост (коучъри) и няколко вида инструментариуми за мотивация, ориентиране и оценка прогресивната пригодност (за самооценка от хора с увреждания или техни настойници, и цялостна оценка, вкл. и валидиране на знания на работното място). Моделът също така включва създаване на методология и процедури за адаптиране на работни места за ХУ и редизайн на работни професии спрямо менталните, когнитивни, сензорни и физически ограничения и възможности на хората. Поддейност 1.2. Валидиране на иновативна социална услуга за опосредстване на директна връзка между ХУ в работоспособна възраст и потенциални работодатели. Ще бъде създаден Виртуален Пазар на Труда (ВПТ) за ХУ, който да подпомогне тази целева група в търсенето на професионална реализация и да улесни връзката с работодатели. ВПТ ще предоставя инструмент за лесна самооценка на ХУ, възможности за учене, реализация и подкрепа на работното място, информация за правата на ХУ и на работодателите, и интерактивен модел за връзка. Целта е да се осигури "интегрирана" система, за да се реализира отворен пазар на труда за ХУ, където информацията, свързана с работата циркулира и може търсенето и предлагането да бъдат доброволно и ефективно срещнати. Тази система включва не само информационна система, но също така и средства за комуникация, за да се изгради информирана и приобщаваща общественост. Ще бъде проучен начинът по който коучърите на партньора работят и свързват работодател и служител, както и инструментите, които използват за оценка и валидиране на знания и компетенции, придобити на работното място. За създаване на Виртуалния Пазар на Труда са необходими два етапа – създаване на иновативна ИКТ за подкрепа на ХУ, представляваща софтуерно решение за анализ на Big Data, централна база данни с достатъчно голям капацитет и специално програмирана онлайн платформа и интерфейс за спецификите на тези целеви групи (приобщаващ дизайн) от една страна, а от друга самото предоставяне на разработените иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост (от поддейност 1.1.) посредством нея от кандидата БИТСП-проектни консултанти. Платформата ще даде възможност да се регистрират ХУ с желание и способности за работа, които до сега по ред причини са били извън пазара на труда. В платформата те ще представят техните възможности, а работодатели ще имат възможност да контактуват с тях и да им предложат временна или постоянна заетост. Поради факта, че целевата група са сравнително неактивни лица с увреждания, ще се наложи софтуерното решение да бъде подкрепено от дейности от страна на оператора на платформата (БИТСП-ПК), който на базата на белгийския опит ще предлага модели за идентифициране на ХУ с трудов потенциал, тяхното мотивиране за участие, оценка на професионалната им пригодност, коучинг/менторство за професионално развитие и ориентиране, трудови правни консултации при взаимоотношенията им с работодателите. Платформата ще бъде съставена на принципа на UBER, при който лица с увреждания, когато имат възможност за предоставяне на определен вид и количество труд, ще обявяват в платформата, че са имат желания, възможност и търсят временна или постоянна заетост. От своя страна работодателите ще имат достъп до един сегмент от пазара на труда, който е изцяло неразвит, имайки предвид, че едва 30% от ХУ в трудоспособна възраст са заети. И двете страни ще могат да дават оценка на своите взаимоотношения, която ще служи за изграждането на рейтинг на всяка една от страните.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи: Дейността цели да затвърди новото партньорство между българските и белгийският партньори като същевременно засили социалното им присъствие, и ги снабди с нужни умения за прилагането на социални иновации и иновативни подходи. Продължаващите иновации ще бъдат от ключово значение за устойчивостта на модела и платформата, доколкото при нея имам комбинация от социални и технологични иновации, които трябва да се поддържат непрекъснато. Дейността включва следните поддейности: 2.1. Организация на семинар за приобщаващо предприемачество и подкрепена заетост за заинтересовани страни в България. Семинарът ще предостави добри практики, които да бъдат приложени от други НПО, социални партньори и работодатели. По този начин се цели засилване на социалния потенциал на всички заинтересовани страни, работещи с и за Хората с увреждане. 2.2. Организация на изнесени обучения в България за креативно мислене и иновативни подходи на кандидата, партньора и други заинтересовани страни. Обученията ще дадат възможност на българските партньори за систематизиране на знанията и да ги снабдят с актуални познания и методи за създаване на креативна среда за разработване и прилагане на бъдещи иновации.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати: Тази дейност е да проследи логическата връзка между заложеното в проектното предложение и неговото реално изпълнение с цел предоставяне на доказателствена база на програмните оператори. Оценката ще отговори на следните въпроси: Постигнати ли са заложените цели и резултати (ефективност), Удовлетворени ли са потребностите на целевата група (практическо и обществено значение); Практическата приложимост на иновациите и потенциала за устойчивост на практиките след приключване на проекта. Установени ли са особености при изпълнение на заложените дейности и каква е връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; каква е ефикасността на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Какво е въздействието върху целевите групи и устойчивостта на постигнатите резултати. Ще бъде изследван ефекта върху възможностите за заетост на регистрираните ХУ, както и тяхната удовлетвореност от пилотното предоставяне на услугите за подкрепена заетост. Ще бъдат предварително заложени индикатори и параметри, които да бъдат анализирани към края на проекта. Платформата за виртуален пазар на труда ще съдържа модул за обратна връзка за оценка на функционалността, както и оценка на предоставените виртуални услуги на оператора (кандидата) и взаимодействието между работодатели и ХУ. Оценката ще включва измерване на самата социална иновативност на адаптираните и внедрени мерки. Оценката ще проследи на практика следните параметри: - Постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. - Потенциален дългосрочен ефект върху целевите групи - Интересът на заинтересованите страни за прилагане/използване на новите социални иновации
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати : Дейността ще популяризира внедрените нови модели и практики в кандидата с цел по-широко разпространение и приложение на тези практики до всички заинтересовани страни – регионални и национални власти, социални партньори, работодатели, НПО и граждански формации от цяла България. Дейността се разделя на следните под-дейности: 1.1. Създаване на информационни видео материали за ползите от разработените и приложени практики и модели в рамките на проекта. Видеоматериалите ще бъдат свободно достъпни и разпространявани във всички бизнес и социални мрежи на кандидата и партньора с цел да илюстрират на практика приложимостта на социалните иновации и да поддтикнат целевите групи, работодатели и различни доставчици на социални услуги да се възползват от тях. 1.2. Медийно присъствие и социални мрежи за промяна на общественото съзнание. Ще бъдат публикувани тематични статии в медии, които целият фокусирани усилия към бизнес сектора. Ще бъдат реализирани участия в популярни ТВ и радио предавания с цел популяризиране на иновативната платформа и практиките на подпомагане. Ще бъде предприета целенасочено популяризиране чрез социалните мрежи за по широка обществена информираност. 1.3. Таргетирани обяви към целеви групи и заинтересовани страни, фокусирани върху ползите от използването на Виртуалния пазар на труда – ще бъдат реализирани директни срещи с работодатели и представителни организации на ХУ с цел популяризиране на Виртуалния пазар на труда и изграждане на солидна база данни от ползватели, които да засилят положителния ефект на социалните иновации. 1.4. Организиране на финална конференция в България. Тази поддейност ще постави успешния финал на проекта като ангажира целеви групи и заинтересовани страни от страната ни в използване на иновативните социални практики, както и да спомогне идентифициране на бъдещи съвместни дейности за тяхното разпространяване и прилагане.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки: Дейността цели проучването на опита на ЕС в прилагането на посреднически виртуални услуги за подкрепена заетост и виртуални трудови пазари. Докато неоспорим лидер в тази сфера си остава Япония, в Европа редица страни са създали решения на специфични нужди на техните трудови пазари. Изготвеният в рамките на дейността анализ ще даде възможност на българският кандидат да проследи новите развития на пазара на труда и трудова подкрепа за хора с увреждания, както и да адаптира техните практики в бъдеще в социалните си иновации и първоначалната виртуална платформа, внедрени в рамките на Дейност 1. В рамките на дейността екипът на кандидата ще изучи предлаганите услуги, актьорите и начина на функциониране на техните решения за подкрепена заетост и виртуален пазар в няколко страни членки (основно Австрия, Германия, Италия, Франция) и ще анализират успешните елементи, рисковете и потенциала на тези услуги за хората с увреждане. Германия е несравним лидер с функциониращ виртуален пазар, но той е насочен към безработните като цяло. Франция предлага услуги за онлайн мачинг между търсещите и предлагащите работа със специализирани търсачки и интелигентни програми от типа „паяци”, които да търсят ефективно база данни и по този начин да се автоматизира максимално процесът на търсене и предлагане. Италия има внедрена система за предоставяне на интегрирани информационни услуги за заетост, докато Австрия предлага частични виртуални пазари за някои целеви групи като възрастни. Анализът на опита на ЕС в сферата на подкрепената заетост и използване на ИКТ за целите на отворен приобщаващ пазар на труда е важно за бъдещото развитие на този тип иновативни услуги за ХУ в България и за поддържане на иновативния потенциал на кандидата.
 • Информация и комуникация на проекта : Целта на тази дейност е информиране на широката общественост за дейностите на проекта на всеки етап от изпълнението му, прилагане на принципите за прозрачност и спазване на изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Дейностите по информиране и публичност ще отговарят на условията и изискванията на Договарящия орган.
 • Организация и управление на проекта : Целта на тази дейност е добро, прозрачно, ефективно и ефикасно управление и спазване клаузите на договора за безвъзмездна финансова помощ и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Дейността включва традиционни задачи като: Сключване на договор/споразумение с екип за управление – 1 ръководител, 1 координатор, който да спомага работата на ръководителя и 1 счетоводител за успешното управление на проекта, включващо планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, провеждане на тръжни процедури и приемане на доставките, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността по управление обхваща целия период на проекта. Ръководния екип ще извършва следните основни задачи: координира и контролира изпълнението на дейностите по проекта; организира цялостната дейност на екипа за управление на проекта; отговаря за спазването на графика за изпълнение на дейностите; осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; организира изпълнението на предписанията и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган; организира провеждането на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, попадащи в обхвата на проекта;

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

199 829.72 BGN
199 829.72 BGN
198 466.47 BGN
95.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 991.48 0.00 189 838.24 199 829.72
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 991.48 0.00 189 838.24 199 829.72

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Услуга за разработване на уеб платформа за виртуален пазар на труда за хора с увреждания.“, Стойност: 96 160.00
 • Обособена позиция 1: „Услуга за разработване на уеб платформа за виртуален пазар на труда за хора с увреждания.“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.