English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0030-C02
Подобряване енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора
ЕФРР ==> Региони в растеж
19.09.2016
19.09.2016
31.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Сливен, Нова Загора, гр.Нова Загора

Описание

Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението", находящa се в гр. Нова Загора. Планираните дейности включват въвеждане на предписаните от консултанта, извършил енергийно обследване на сградите, енергоспестяващи мерки и прилагане на отразените в техническия паспорт указания и препоръки, с цел достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата. По-добрите експлоатационни характеристики на сградата в обхвата на интервенция значително ще намалят експлоатационните разходи за сградата и ще допринесат за удължаването на нейния жизнен цикъл . Проектът е насочен към изпълнение на следните тематични цели съгласно Общия Регламент №1303/2013: Тематична цел 4 „Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори”. Интервенциите в рамките на проектното предложение ще допринесат за постигане на индикативните национални цели за спестяване на енергия за 2020 г. съгласно Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. Чрез подкрепата се цели адекватно адресиране на проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните градове, по-добро качество на живот и на предлаганите културни услуги и модернизация на публичната инфраструктура в град Нова Загора, както и стимулиране на градско-селските връзки. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и спомогнат за намаляване на парниковите газове, ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места чрез подобряването на културно-социалната и административна среда.
Дейности
 • Разработване на документации и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на допустимите дейности по проекта - Инженеринг, Консултант по смисъла на ЗУТ, мерки за публичност и визуализация и одит: Разработване на документации и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на допустимите дейности по проекта реда и условията на ЗОП и ППЗОП, изискванията към изпълнителите и условията за изпълнение на дейностите ще са съобразини с указанията и изискванията по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"
 • Изпълнение на "Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора": В рамките на настоящата дейност ще бъде изпълнено следното: -Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енелгийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление "С" - Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/ усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти", т. 2 "Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки") -Изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническото обследване. -Изпълнение на мерки , свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с наредба № 4 от 01.07.2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Предвид спестяванията на първична енергия, които не достигат 60% за настоящия проект, в бюджета на проектното предложение е предивдено собствено участие в размер на 6400 лева б. ДДС, което вкл. изпълнението на предвидените в техническия паспорт задължителни СМР, които не спадат към конструктивно възстановяване/укрепване, не са съпътстващи СМР за мерките за ЕЕ и не служат за предпазване/съхраняване на носещата конструкция на сградата
 • Осъществяване на дейностите по Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за подобряване на енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора"": В рамките на настоящата дейност избраният Консултант по смисъла на чл. 168 от ЗУТ ще изпълни: 1. Доклад за оценка на съответствието на работния проект за "Подобряване на енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора" 2. Независим строителен надзор при реализацията на проект "Подобряване на енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора", в това число ще изпълни следното: - ще контролира законосъобразното започване на строежа. - ще следи за хода на изпълнение на СМР съгласно график на строителя, да оценява забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя. - ще контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност. - ще контролира пълнотата и правилността на съставяните протоколи и актове по време на строителството, като извършва контролно замерване на видовете СМР и проверка на изготвените от строителя подробни ведомости на извършените видове СМР за съответния период. - ще контролира количеството и качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, за да определи дали да се извърши плащане на изпълнителя на СМР, за което той претендира. Плащане на изпълнителя на СМР ще се извършва само ако количествено-стойностната сметка за изпълнените СМР (Акт обр. 19) е парафирана от изпълнителя на строителния надзор. - ще изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация. - след проверка на място ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредбите към него. - съвместно с Изпълнителя на СМР ще подготви и завери екзекутивната документация за строежа съгласно изискванията на чл.175, ал. 2 от ЗУТ, както и да носи отговорност за правилното й комплектоване. - след приключване на строителството ще изготви Окончателен доклад относно законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ и да го предаде на Възложителя. Както и ще изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство и/или изискванията на ОПРР 2014-2020.
 • Изпълнение на мерки по публичност и визуализация по проект "Подобряване енергийната ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора": Дейността ще бъде изпълнена съобразно Общите условия към финансираните по ОПРР 2014-2020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение З към Насоките за кандидатстване). С оглед осигуряване публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта проектното предложение предвижда пресконференция/конференция по повод стартирането на проекта, както и подобно събитие при приключване на проекта за оповестяване резултатите от реализацията му. Ще бъдат изготвени един временен билборд по време на строителството и една постоянна информационна табела/билборд след завършване на проекта. Съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., кандидатът в настоящото проектно предложение ще информира обществеността за получената подкрепа като оповести на уеб-сайта си кратко описание на проекта, включващо неговите цели и резултати, и открояващо финансовата помощ от Европейския съюз.
 • Одит на проекта: Съгласно насоките за кандидатстване по обявени процедури за подбор на проекти, респективно покани при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, одитът на проекта е задължителна дейност за проектите, финансирани от оперативната програма. Одитът на проекти следва да се извършва по ясно дефинирани стандарти. Приложимите стандарти, по които следва да бъдат извършвани одитите по проекти са Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Общата компетентност на екипа или одитора, който ще извършва одита, следва да е достатъчна за качествено изпълнение на одиторските процедури. Одитът на проекти следва да бъде с ясно дефиниран обхват и да включва като минимум следните проверки: -дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление -проектът е реализиран с необходимите ресурси - всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз -първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни - напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо) - спазени са изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека - всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване - проверка на докладваните нередности - слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани по подходящ начин - исканията за средства, подадени от бенефициента, са точни, пълни и са във формат,изискван от УО - неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред - счетоводни системи и осчетоводявания - проверка за двойно финансиране - мерки за информация и публичност Резултатите от извършения одит на проекта следва да бъдат представени в изчерпателен доклад
 • Дейности по организация и управление на проекта: Съгласно насоките за кандидатстване по обявени процедури за подбор на проекти, респективно покани при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова Дейностите на Екипът, отговарящ за организацията и управлението на проекта ще включват без да се ограничават до: • Организация и ръководене на дейностите па проекта • Организация и съдействие при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта • Изготвяне на документациите за провеждане на обществени поръчки • Координира и поддържа контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; • Координация и комуникация с партньорите по проекта ; • Разработване и спазване на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта • Организиция изпълнение на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място • Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях; • Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация: След приключване на строителството и представяне на: - документ за собственост (нотариален акт); -разрешение за строеж; - протокол за определяне на строителна линия и ниво, заедно с резултатите от проверките на достигнатите нива; -аверена заповедна книга на строежа; Акт 14 за приемане на конструкцията; Акт 15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация (с приложени протоколи за успешно проведени 72-часови проби за доказване на техническите параметри на строежа); -документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите по Чл. 169 от ЗУТ; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества (Електро, ВиК, газоснабдяване, топлофикация и други) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. -Окончателен доклад от консултанта, извършващ строителен надзор, относно законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ обектът ще въведен в експлоатация. Издаването на Акт 16 гарантира законосъобразността на извършените ремонтни дейности, както и безопасността на нейните обитатели.

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 31.10, Достигната стойност: 31.10
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 122 939.00, Достигната стойност: 122 939.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

147 544.88 BGN
143 141.69 BGN
131 424.22 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 121 670.44 21 471.25 4 403.19 147 544.88
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 121 670.44 21 471.25 4 403.19 147 544.88

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: "Осъществяване на одит по проект "Подобряване енергийна ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора", Стойност: 2 100.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 5 "Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит за сграда с административен адрес град Нова Загора, ул. "П. Бакалов" № 3 (Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението")
Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т.1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на ГДПБЗН-МВР", Стойност: 4 400.00
 • Обособена позиция 1: "Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т.1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради на ГДПБЗН-МВР, финансирано от партньорски проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., обособена позиция № 5"
Предмет на предвидената процедура: "Инженеринг за подобряване на енергийна ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора, Стойност: 212 200.00
 • Обособена позиция 1: № 3 "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в град Нова Загора" - обществена сграда, находяща се на административен адрес: град Нова Загора, ул. "П. Бакалов" № 3 (Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението")
Предмет на предвидената процедура: "Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за подобряване на енергийна ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора", Стойност: 9 800.00
 • Обособена позиция 1: № 5 “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на независим строителен надзор" - сграда с административен адрес град Нова Загора, ул. "п. Бакалов" № 3 (Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението")
Предмет на предвидената процедура: "Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект "Подобряване енергийна ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора, Стойност: 2 100.00
 • Обособена позиция 1: № 1 "Осигуряване на информираност, публичност и визуализация за нуждите на община Нова Загора при изпълнението на проект "Подобряване на енергийна ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора"
 • Обособена позиция 2: № 2 "Изготвяне на материали за провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция при изпълнение на проект "Подобряване на енергийна ефективност на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Нова Загора"
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Пламен Валентинов Юнгарев - ръководител проект
 • Обособена позиция 2: Даниела Живкова Иванова - координатор проект
 • Обособена позиция 3: Пепа Тодорова Симеонова - счетоводител проект

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.