English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0097-C01
Дизайн лаб
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
03.10.2017
03.10.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът цели да подкрепи транснационалното сътрудничество между Клъстера за образование, обучения и квалификации и Вилнюския Гедимино технически университет по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на креативни предприятия.

Фокусът на проекта ще бъде върху адаптирането, валидирането и пилотното внедряване в сектора на креативните индустрии на иновативни практики, показали изключително добри резултати в други сектори/ държави, както и върху тяхното умело интегриране. С помощта на Дизайнатон ще бъдат селектирани най-подходящите кандидати да започнат самостоятелна стопанска дейност, а чрез Дизайн център те ще бъдат подпомогнати в разработването, прототипирането, тестването и пазарната реализация на своите дизайнерски идеи. Комбинацията от 2-те практики ще оформи своеобразен инкубатор на фрийленсъри и предприемачи в областта на дизайна, приложните изкуства и занаяти (т.нар. Дизайн лаб).

Реализацията на проекта ще позволи на целевата група (дизайнери, художници, фотографи, занаятчии) да разгърне своя потенциал и да създаде нови работни места – както за себе си, така и за хора с други професии, които да поемат дейности като маркетинг и продажби, производство, логистика и/или други, изисквани от новата интернет реалност. В комбинация с хоризонтите, предоставяни от електронната търговия (където огромна роля играе визията), представителите на целевата група ще получат реална алтернатива да останат в България, а да продават продукцията си навън. И превръщайки проблемите в решения, по-ниските разходи за персонал в България се превръщат в конкурентно предимство. От друга страна, на глобалния пазар участниците ще могат да изкарват съвсем приличен доход. По този начин проектът ще позволи на хората, които имат необходимите качества и знания или поне имат решаващите такива, но им липсва оборудване, информация и/или друга специфична подкрепа да реализират своите възможности тук и сега.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността има за цел да подпомогне успешната реализация на проекта. Включва: • Техническо управление на проекта, вкл. планиране, организиране, ръководене и контролиране на избора на изпълнители в съответствие с кореспондиращата нормативна уредба (Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), ПМС 160 или негов наследник, Ръководството за изпълнение); управление на дейностите от проекта, в т.ч. осъществяване на комуникация с представителите на целевата група и всички заинтересовани страни по проекта; изготвяне на документи, оформяне съгласно изискванията за информация и комуникация, разпечатване, изпращане и в последствие архивиране; • Финансово управление на проекта, вкл. осчетоводяване и отчитане на разходите по проекта. Тъй като дейността е насочена към създаването на необходимите предпоставки за успешното протичане на останалите дейности по проекта и в обхвата ѝ попадат освен поддържащи и подготвително-заключителни операции, тя е предвидено да започне в началото на проекта и да приключи в края.
 • Информация и комуникация: Дейността има за цел да запознае обществеността, целевата група и заинтересованите страни с проекта и начина на финансирането му в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване и Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020. Включва, освен публикуване на подходящо място на интернет страницата на подробна информация за одобрения проект, изработване на: • 1 брой плакат с размер минимум А3; • 14 броя стикери; • 2 броя банери.
 • Повишаване на капацитета: Дейността има за цел да повиши капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи. Включва организирането и провеждането на 2 семинара във Вилнюс: за запознаване с добрите практики и за обсъждане на резултатите от трансфера на добрите практики. Първият семинар ще бъде проведен в началото на изпълнение на проекта, за да може екипът на КООК да се запознае с опита на ВГТУ по отношение на организацията на Hack-ECOM hackathon и изграждането, управлението и поддръжката на LinkMenų fabrikas. На този семинар ще бъдат разисквани различните аспекти на разработването и прилагането на добри практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, като фокусът ще падне върху избраната целева група и нейните особености. С екипа на ВГТУ ще се дискутират възможностите за прилагане на тези практики в областта на креативните индустрии, като екипът на КООК ще представи своя опит в това направление, на база на което ще се повиши и капацитета на ВГТУ, освен този на КООК. Вторият семинар ще бъде проведен в края на проекта, когато ще са адаптирани, пилотно приложени и валидирани в български условия добрите практики. На този семинар ще бъдат разисквани основно мониторинга и оценката на постигнатите резултати, като екипът на КООК ще запознае този на ВГТУ с изпълнените дейности, постигнатите цели и задачи, като обърне особено внимание на особеностите на процесите, протичащи при взаимодействието с представителите на творческата общност (дизайнери, художници, фотографи, занаятчии и др.). Споделяйки своя опит КООК ще допринесе за повишаване на капацитета на ВГТУ. На двата семинара ще могат да присъстват и представители на други заинтересовани страни, които биха желали да участват, като сами покрият командировъчните си разходи.
 • Адаптиране, валидиране и пилотно прилагане на иновативни модели: Дейността има за цел да анализира приложимите подходи и методи на работа от идентифицираните иновативни модели, да ги преориентира към спецификата на целевите групи, сектора на креативните индустрии и българските условия, да ги комбинира и приложи пилотно, за да ги валидира за последващо използване и формулиране на ефективни и ефикасни политики на национално ниво. Включва: 1. Обезпечаване на Бизнес консултант (НКПД 2421 6007) и Специалист, дигитални изкуства (НКПД 2166 3010), които да проучат добрите практики на партньора, да ги адаптират към спецификата на целевите групи и сектора на креативните индустрии, отчитайки специфичните български условия, да ги интегрират и приложат на практика, играейки ролята на ментори в Дизайнатона и Дизайн центъра; 2. Обезпечаване на помещение/я, с площ от поне 150 м2, за пилотно прилагане на социалните иновации; 3. Доставяне и инсталиране на оборудване и софтуер в Дизайн центъра, необходимо за осигуряване на възможност за изработване на: • дигитални дизайни – файлове, сваляни/ получавани от клиента по интернет след заплащане; • стоки за бита и декорация – постери, тапети, канава, лампи, стенни декорации, декорация за автомобили, телефонни протектори, чанти, чаши и др.; • текстилен десен и дрехи със щампа. 4. Разпространяване на информация за предстоящото пилотно прилагане на Дизайнатона по различни канали (социални мрежи, членове на клъстера, специализирани форуми, висши учебни заведения и др.); 5. Пилотиране и прилагане на Дизайнатона с поне 50 участници и подбор на 10 представители от целевата група, които да получат достъп до Дизайн центъра; 6. Пилотиране на Дизайн центъра и осигуряване на възможност за най-добрите представители на целевата група да реализират идеите си, преминавайки през следната последователност от стъпки: - Проучване на техническите изисквания за изработка, на съществуващата конкуренция на пазара, възможните проблеми и решения, на специфичните канали за реализация на продуктите (напр. Amazon Handmade, Etsy, Redbubble, Society6 и др.); - Производство на прототип (мостра); - Изчистване на техническите проблеми; - Ценообразуване на база реални разходи; - Тестване на прототипа в реални пазарни условия (реализиране на продажби, получаване на положителни отзиви/ харесвания в онлайн магазини и социални мрежи и др.). Нишата, в която ще се реализират представителите на целевата група е онлайн търговията с краен клиент. При този тип бизнес са характерни персонализацията на продукта и малките серии с висока добавена стойност. Компютърните работни станции и специализирания софтуер за графичен дизайн са необходими за създаване на разнообразни дигитални дизайни от 10-та представители на целевата група, които ще получат достъп до Дизайн центъра. Широкоформатният фотопринтер е необходим, за да могат да отпечатват постери, тапети и др. продукти с по-големи размери. Принтерът е ресурсно ефективен за малки тиражи. Режещият плотер е необходим за изрязването на горепосочените широкоформатни продукти в разнообразни форми. Рутерът за гравиране/фрезоване е необходим за 3D обработките на декоративните елементи. Принтерът за текстил е необходим за отпечатването на създадените оригинални изображения върху текстилни повърхности/ дрехи. Печатащата и гравиращата техника ще се ползват съвместно от представителите на целевата група. Онлайн комуникациите и способността на дигиталните продукти да „текат” по интернет до всяка точка на света пестят енергия и вредни емисии, с което насърчават развитието в областта на политиката по околната среда и политиката по изменение на климата.
 • Оценка на постигнатите резултати: Дейността има за цел да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение, като проследи: • постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • особеностите при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • ефективността и ефикасността на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Дейността има за цел да разпространи постигнатите от проекта резултати сред заинтересованите страни. Включва организирането и провеждането на конференция в София, на която лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност в областта на креативните индустрии; самостоятелно заети лица с дизайнерски, художествени, фотографски, занаятчийски и/или други подходящи умения; предприемачи; представители на правителствения и неправителствения сектор; представители на образователни институции и/или други заинтересовани лица ще могат да се запознаят в детайли с проекта, постигнатите от него резултати и възможностите за мултиплицирането им. Организацията на събитието ще бъде поверена на избрания външен изпълнител, а представители на КООК и ВГТУ ще участват с презентации и ще дават отговори на поставени въпроси. Участието на ВГТУ ще бъде обезпечено чрез видеоконферентна връзка с Вилнюс. Записът направен чрез видеоконферентната система ще бъде качен на сайта на КООК и разпространен в социалните медии. По този начин ще бъдат взети мерки за спестяване на гориво и вредни емисии от транспорт, както и на хартия и тонер за разпечатване на материали, т.е. ще бъдат предприети мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност.

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00

Финансова информация

198 770.00 BGN
198 770.00 BGN
198 768.03 BGN
95.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 938.50 0.00 188 831.50 198 770.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 938.50 0.00 188 831.50 198 770.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване, Стойност: 58 333.33
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.