English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-4.002-0011-C04
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“
ЕСФ ==> Добро управление
27.07.2017
04.01.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
  • България
  • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план (ФП) е насочен към осигуряване на условия за ефективно функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ), като Сертифициращ орган на средствата от ЕЗФ и Одитен орган на Програмата за морско дело и рибарство. 
Целевите групи на ФП са служителите на агенцията, които са свързани с дейностите за сертификационен одит на средства от ЕЗФРСР, одит на средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и ДФ „Земеделие“ в качеството му на Разплащателна агенция по двата фонда.
За да отговори на високите изисквания, агенцията трябва да осигури поддържането на високо ниво на компетентност на служителите, както и добра ресурсна обезпеченост за извършване на дейността си. С удовлетворяването на тези потребности на целевите групи и постигането на желаните резултати са свързани дейностите по ФП, а именно:
1. Подпомагане на ИА СОСЕЗФ за изпълнението на дейности за сертификационен одит на средства от ЕСИФ ;
2.Повишаване на професионалните знания и умения на служителите на ИА СОСЕЗФ;
3.Осигуряване на ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейността по ЕСИФ . 
При изпълнението на ФП, всички дейности ще бъдат изпълнявани в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС, като такива изисквания ще бъдат поставяни и към външните изпълнители. 
Няма да се създават предпоставки за дискриминация при организирането на събития, избор на подизпълнители и реализацията на дейностите. 
ФП ще се изпълнява в съответствие с принципа за устойчиво развитие, като при възможност при подготовката на документацията за обществените поръчки ще бъдат използвани „зелени критерии“ за възлагане, за да могат да бъдат идентифицирани офертите, които са по-благоприятни от екологична гледна точка.
Принципът на партньорство ще бъде спазван от всички заинтересовани страни, включени в планирането, организирането и провеждането на дейностите по ФП.
Няма

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 94.23
Обучени служители, Целева стойност: 516.00, Отчетена стойност: 97.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 188.62
Обучени служители, Целева стойност: 516.00, Отчетена стойност: 139.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 188.62
Обучени служители, Целева стойност: 516.00, Отчетена стойност: 309.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 94.89
Обучени служители, Целева стойност: 516.00, Отчетена стойност: 309.00
Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Отчетена стойност: 95.53
Обучени служители, Целева стойност: 516.00, Отчетена стойност: 501.00

Финансова информация

1 299 435.52 BGN
1 299 435.52 BGN
1 049 385.89 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 194 915.33 0.00 1 104 520.19 1 299 435.52
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 194 915.33 0.00 1 104 520.19 1 299 435.52

Тръжни процедури

Наименование: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове, Стойност: 70 000.00
Наименование: Обособена позиция № 2 Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти по ЕЗФРСР, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти, Стойност: 93 060.00
Наименование: Обособена позиция 1 - Стационарни компютърни конфигурации, финансирани по ОПДУ;, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 2 - Таблети;, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 3 – Стационарни компютърни конфигурации, финансирани от бюджета на ИА СОСЕЗФ;, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 4 - Сървърни системи;, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 5 - GPS устройства, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 6 - Професионално мултифункционално устройство, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 7 - Непрекъснато токозахранващо устройство – UPS, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 8 - Мобилни скенери, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 9 - Дигитални камери, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 10 - Карти памет, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 11 - Статични принтери, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 12 - Документни скенери, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 13 – Лаптопи, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Обособена позиция 14 – Четци за ушни марки, Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърно и специализирано оборудване за нуждите на на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, Стойност: 128 115.95
Наименование: Граждански договори за лектори, Предмет на предвидената процедура: Граждански договори за лектори, Стойност: 0.00
Наименование: Граждански договори за лектори, Предмет на предвидената процедура: Граждански договори за лектори, Стойност: 0.00
Наименование: Граждански договори за лектори, Предмет на предвидената процедура: Граждански договори за лектори, Стойност: 0.00
Наименование: Граждански договори за лектори, Предмет на предвидената процедура: Граждански договори за лектори, Стойност: 0.00
Наименование: Граждански договори за лектори, Предмет на предвидената процедура: Граждански договори за лектори, Стойност: 0.00
Наименование: Граждански договори за лектори, Предмет на предвидената процедура: Граждански договори за лектори, Стойност: 0.00
Наименование: Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти“, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти, Стойност: 0.00
Наименование: Обособена позиция 1 - Стационарни компютърни конфигурации, Предмет на предвидената процедура: ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР ЗА ИА СОСЕЗФ, Стойност: 82 700.00
Наименование: Обособена позиция 2 - Таблети, Предмет на предвидената процедура: ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР ЗА ИА СОСЕЗФ, Стойност: 82 700.00
Наименование: Обособена позиция 3 - Сървърни системи, Предмет на предвидената процедура: ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР ЗА ИА СОСЕЗФ, Стойност: 82 700.00
Наименование: Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana, изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез Excel и преконфигуриране на полета, Предмет на предвидената процедура: Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana, изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез Excel и преконфигуриране на полета, Стойност: 45 840.12
Наименование: Обособена позиция 2: „Извършване на одит за съответствие на действащите национални наредби, вътрешните правила и процедури на Разплащателна агенция, регламентиращи мерките по Програмата за развитие на селските райони, с приложимото право на ЕС“, Предмет на предвидената процедура: Подпомагане на ИА СОСЕЗФ за извършване на одит за съответствие на наредбите, вътрешните правила и процедури на Разплащателна агенция, свързани с подмерки от ПРСР , Стойност: 105 200.00
Наименование: Обособена позиция 1 - Мобилни работни станции (лаптопи);, Предмет на предвидената процедура: Доставка на хардуер , Стойност: 94 100.00
Наименование: Обособена позиция 2 - Телефони;, Предмет на предвидената процедура: Доставка на хардуер , Стойност: 94 100.00
Наименование: Обособена позиция 3 - Външни батерии;, Предмет на предвидената процедура: Доставка на хардуер , Стойност: 94 100.00
Наименование: Обособена позиция 4 – Сървър;, Предмет на предвидената процедура: Доставка на хардуер , Стойност: 94 100.00
Наименование: Обособена позиция 5 - Дронове;, Предмет на предвидената процедура: Доставка на хардуер , Стойност: 94 100.00
Наименование: Обособена позиция 6- Аварийно захранване за сървърно помещение., Предмет на предвидената процедура: Доставка на хардуер , Стойност: 94 100.00
Наименование: Доставка на високопроходим автомобил, Предмет на предвидената процедура: Доставка на високопроходим автомобил, Стойност: 81 950.00
Наименование: Извършване на проверка на съответствие с изискванията за биологично производство, Предмет на предвидената процедура: Извършване на проверка на съответствие с изискванията за биологично производство, Стойност: 32 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.