English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0021-C01
NEETsLAB менторство чрез иновации - мисия възможна
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
07.11.2018
07.11.2018
07.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Финландия

Описание

Сред едни от най-сериозните пречки за активно включване на пазара на труда пред младежи NEETs е липсата на квалификация, мотивация, липса на опит при търсене на работа и информационен дефицит. Липсата на тези умения са валидни не само за изследваната територия по проекта, а са валидни и за групите на NEETs в транснационален аспект.
Проектът предвижда осъществяване на транснационално сътрудничество между българско НПО работещо по проблемите на NEETs и финландски университет с опит в поведенческото изследване и разработване на инструменти за положително въздействие на NEETs. Сътрудничеството е насочено към трансфер на соц. иновации за менторство между партньорите, както и съвместно разработване на модели т.нар "generational intelligent mentoring tools". Трансферирането и разработването на социални иновации по проекта ще даде възможност за устойчиво използване на нови решения за запълване информационни, образователни и квалификационни дефицити на NEETs, както и активизирането им към пазара на труда.
Целевите групи на проекта са представители на възраст от 15 до 29 г., които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, а именно 12 младежи , които ще участват в Дейност 3, 20 младежи - по Дейност 4 , както и непряка ЦГ - институциите, които чрез своите функции и работа са отговорни за NEETs (АЗ, АСП, НПО сектор, МОН, училища, ЦПО, общински и областни администрации, работодатели и др.).
Целите на проекта са: 1. Обмен на добри практики, ноу-хау и знания между транснационалните партньори; 2. Трансфериране на социална иновация готов модел за менторство на NEET -" MATTI – Men’s journeys to work" 3. Тестване на "Нови модели за менторство чрез трансфер на интелект между поколенията", т.нар "generational intelligent mentoring tools", 
Очаквани резултати са: 1) трансфер и прилагане на практика върху 12 младежи от ЦГ социална иновация -" MATTI–Men’s journeys to work" • 2) разработени и тествани нови решения и модели чрез трансфер на интелект между поколенията.
Дейности
 • Повишаване капацитета на партньорите и обмяна на опит : Целта на дейността е повишаване капацитета на кандидата по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи за работа с NEETs. Дейността предвижда осъществяване на: 1.1. Първо работно пътуване на 3 експерти от Сдружение "Божурите" на финландския партньор Югоизточен университет за приложни науки (XAMK) в град Коувола, Финландия. Финландският партньор - Югоизточен университет за приложни науки (XAMK) е институция с традиции в успешната си работа с младежи попаднали в групата на NEETs. Като университет, в организацията се обучават 9300 студента и работят 750 души. Към момента е вторият по големина по рода си във Финландия. Организацията се отличава със силната си ангажираност към промяна в социалния статус на уязвими групи на пазара на труда и в образователната система и е силен партньор, както на местните власти, така и на бизнеса и отговорните институции. В рамките на дейността българският партньор ще почерпи опит от своя финландски партньор, както и ще проучи спецификите (модел, цел, начин на прилагане, предимства, недостатъци на модела, поведение на целевите групи преди и след прилагането на модела, доклади и инструкции за прилагане и др.) на модела „Matti – Men’s journey to work”, който се предвижда да бъде трансфериран в дейност 3 на проектното предложение. Експерти и висококвалифицирани преподаватели на чуждестранния партньор ще запознаят българските си колеги с работата си по проекти, финансирани от ЕСФ и по-специално проекти за работа с младежи до 29 г. По време на работното посещение ще бъдат обсъдени също така, методиката на разработване на ново решение социална иновация "Нови модели за менторство чрез трансфер на интелект между поколенията". 1.2 Работно посещение на чуждестранния партньор в България. Целта на посещението на експерти от финландския университет е да почерпят опит при работа с NEETs в България от своя български партньор и да се запознаят със спецификите на българската целева група. Предвижда се в рамките на поддейността, сдружение "Божурите" да организира еднодневен семинар за споделяне на опит с участието на финландския университет и представители на институциите, които разработват и прилагат публичните политики за социално включване и заетост на младежи попадащи в групата на NEETs от 15 до 29 г. (Агенция по заетостта и нейните регионални и местни структури, Агенция за социално подпомагане и нейните структури, Комисия от защита от дискриминация, МОН и неговите структури, училища, НПО сектор, работещ по проблемите на NEETs, представители на общински и областни власти ), работодатели и техни организации. 1.3. Второ работно посещение на 2 експерти от СНЦ „Божурите“ на финландския партньор Югоизточен университет за приложни науки (XAMK) в град Коувола, Финландия. Посещението ще е с 6 дни продължителност. Второто посещение е с практическа насоченост – за разработване на социална иновация "Нови модели за менторство чрез трансфер на интелект между поколенията", описана в дейност 4. Посещението ще се осъществи на по-късен етап в рамките на проекта, за да се координират дейностите на бенефициента с тези на финландския партньор.
 • Индентифициране, проучване спецификите и потребностите, мотивиране на целевите групи: ЦЕЛТА на дейността е да се извърши проучване, идентифициране и анализ на пасивната работна сила на възраст от 15 до 29 години включително в целевата територия, с оглед достигане до нейните представители и активирането на част от тях към включване в проектните дейности. За изпълнението на дейността ще се следва следната методология с КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: - Поименно определяне на младежите от 15 до 29 г., които повече от 4 месеца не учат, не работят и не са регистрирани от дирекция „Бюро по труда” (ДБТ); - Набиране на данни за тях, в т.ч. адрес от служба ЕСГРАОН и форма за осъществяване на конктакт с тях, първоначално чрез групови, а впоследствие чрез индивидуални мероприятия; - определяне на широк списък от 20 - 25 младежи, потенциални участници по проекта - Персонална работа с тях, разговори и определяне на тяхната мотивация за участие в трансферирането и разработването на социалните иновации. - провеждане на кратко групово мотивиране, след което ще се изберат 12 лица, които да бъдат включени в дейност 3, както и ще участват в процеса на трансфер и прилагане напрактика на социалната иновация "MATTI - Men's jorney to work" .
 • Адаптиране, валидиране и трансфериране на социална иновация за работа с NEETs "Matti - Men's jorney to work" : Основните цели на модела Матти (разработен по одобрен по ЕСФ проект на финландския партньор) е да се създадат и приложат на практика модели за контрол, които да насърчават възможностите на NEETs за обучение и активно поведение на пазара на труда и да намалят рисковете от социално изключване. Методите за контрол включват повишаване на компетентностите, да се повиши тяхното самочувствие, независимост и социално приобщаване. Дейността се изпълнява чрез следните поддейности: 3.1 Изработване на методология за трансфер на социална иновация - включва разработване на документи инструкции, указания за трансфер и прилагане на иновацията напрактика върху целевите групи; провеждане на кратко он-лайн обучение на ментори 3.2. Определяне характеристиките на участниците разработване на 12 индивидуални профил на всеки един представител на ЦГ и индивидуален план с поставяне на цели, които са планирани да бъдат постигнати в края на проекта. 3.3. Работа в уъркшоп (работни панели), описване и обобщаване на постигнатите резултати. Работните панели са: Панел 1 "Пътеките в нашия живот" включва 10 срещи с продължителност по 4 часа и има за цел менторите да подпомогнат младежите и те сами да достигнат до очертаването на пътя на своя живот. Намирането на модели, които подкрепят обучението и заетостта и надграждането им в процеса, са в основата на съвместните усилия в уъркшопите. Панел 2 "Учим чрез игра" е с продължителност 10 срещи по 4 часа, като целта е да се приложат разработени игрови техники, които да повишат самосъзнанието и чувствата на младежите от групата на NEETs за активно включване и активно участие. Игровият метод е традиционен метод, но много добре се вписва и дава добри резултати по отношение създаване на активно поведение в един виртуален свят близък до реалността и обществения живот, в който трябва да се интегрират младежите. Младежите участват в играта чрез изказване и изразяване на тяхната гледна точка, търсят решения чрез помощта на ментора и др. Панел 3 "Оценка, вдъхновение и разпространение" Целта е да се натрупа информация, базирана на опита, относно причините, засягащи негативно живота на младите момчета и да се създадат методи, съвместно с тяхна помощ, за да се повиши тяхната самостоятелност в реалната работна среда, в която ще попаднат. В допълнение към използването на достъпен език, комуникацията задължително трябва да провокира висок интерес у целевата аудитория и да ангажира нейното внимание. Затова е важно менторите, които са водещи на работния панел да подберат ключови послания във всяка комуникационна кампания, към ЦГ и да опитват да ги задоволят.(Стремеж към радост в живота; ● Да изпитат гордост от успеха; ● Освобождаване от страха, несигурността, опасността; ● Желание за лесен живот/удобни условия; ● Желание за победа, за съпоставяне с останалите, конкуренция; ● Желание за грижа и защита на близките; ● Желание за социално одобрение.) Поддейността завършва с изработване на Наръчник, в който да бъдат описани моделите на поведение, с които сме се сблъскали по време на работните панели, както и положителната промяна, която е постигната. Описание на инструкции за работа за бъдещи потребители.
 • Участие в разработване на социална иновация "Нови модели за менторство чрез трансфер на интелект между поколенията": Дейността е съвместна за изпълнение, която се реализира в рамките на консорциум включващ Университет за приложни науки (XAMK), BD Center ltd.,Полша и Сдружение "Божурите". Сдружение "Божурите" в рамките на дейността ще участва в 3 етапа на създаването на социална иновация "Нови модели за менторство чрез трансфер на интелект между поколенията". Етапи от разработването на социалната иновация са описани на стр. 9, табл. 1 от споразумението: 2 (Инструменти за индивидуално и групово менторство на NEETs), 6 (Тестване на работния иновативен модел и изготвяне на доклади от получените резултати), 9.3. (Модели за използване на продуктите и инструментите от публични, частни и неправителствени институции, работещи с NEETs) Целта е 2-мата опитни партньори да разработят концептуално и методически цялостното ново решение, а сдружение "Божурите" да участва в разработването и тестването на 3 модела за менторство при фаза Тестване на социалната иновация. Дейността ще бъде изпълнена чрез следните задачи: 4.1. Разработване на инструменти за индивидуално и групово менторство на NEETs Моделите ще бъдат разработени съвместно с финландския партньор и ще съдържат следните структуро-съдържателни компоненти - мотивационен, комуникационен, диагностико-когнитивен, коструктивно-проектировъчен и др. 4.2. Тестване на първоначалната версия на инструментите върху българските ЦГ 20 лица младежи от 15 - 29 г. представители на групата на NEETs , ще бъдат включени във фазата на тестването на ново решение "Нови модели за менторство чрез трансфер на интелект между поколенията", което ще се разработва между партньорите в рамките на консорциума. Тези 20 представители на ЦГ ще участва в пилотното тестване на разработения нов модел, като целта е резултатите, които бъдат установени да допринесат за правилното формулиране на финалната версия на социалната иновация "Нови модели за менторство чрез трансфер на интелект между поколенията". 20-те представители на ЦГ от своя страна ще могат да се докоснат до социалната иновация и в последствие след нейното завършване да се възползват от нея, за да придобият нови ключови умения, с които да надградят своето личностно и професионално развитие, да се идентифицират и минимизират в ранен етап нагласите им за пасивно поведение и негативизъм. 4.3. Разработване, представяне на използваните инструменти пред публични, частни и неправителствени институции, работещи с NEETs и търсене на обратна връзка от тях Резултатите от първоначалното тестване на новите модели ще бъдат разпространени и представени пред заинтересованите институции чрез имейл и др. канали за комуникация с изискването за обратна връзка за приложимостта им върху по-голяма целева група от съответната институция.
 • Оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативни практики : Целта на тази дейност е да се извърши оценка от независим изпълнител на постигнатите резултати при внедряването на иновативните социални модели и приложимостта им съобразно спецификите на социалната среда в общините Русе и Борово и област Русе. Оценката ще проследи на практика следните параметри: *Проследяване постигането на целите и резултатите от проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; *Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; *Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Оценката ще приключи с набелязване на мерки за подобряване на иновативните социални модели. Изпълнението на тези мерки ще доведе до постигане целите на проекта, а именно повишаване капацитета на кандидата и чуждестранните партньори за транснационално сътрудничество и работата в областта на въвеждането на соц. Иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, в сферите на пазара на труда и социалното включване.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е популяризиране и устойчивост на иновативните социални практики, които са трансферирани при кандидата СНЦ „Божурите“. Очаква се чрез популяризиране дейностите и моделите да се информират заинтересованите страни бизнеса, местната власт, ДБТ, АЗ и др. заинтересовани страни, с което да се осигури устойчивост на трансферираните и разработените иновативни практики. Дейността ще се реализира в следните етапи: 6.1 Разработване на комуникационен план за комуникация на постигнатите резултати 6.2 Изпълнението на плана включва: **Организиране на 2 кръгли маси за по 15 участника Планира се да се проведат кръгли маси с участие на експерти от работната група по проекта и представители на NEETs, МСП, местна власт, ДБТ, ДСП, АЗ и др. Кръглите маси ще се проведат в гр. Разград и гр. Русе. **Организиране на една еднодневна конференция за иновативни модели за работа с NEETs и доближаването им до пазара на труда. Конференцията ще се проведе в гр. Русе и ще бъдат поканени за участие (мин.25 участници) представители на всички общини в област Разград и Русе, както и представители на МСП, ДБТ, ДСП, АЗ, НПО сектор и др. заинтересовани лица. Идеята е да се представят пред участниците иновативните модели за работа с NEETs и доближаването им до пазара на труда. **Изработване на филм и разпространение в интернет и соц. медии – външно изпълнение Изработване на филм за реализирането на проекта ще допринесе за популяризирането на иновативните модели за работа с NEETs, както и на постигнатите резултати от внедряването му и други добри практики. Планира се филма да е със английски субтитри, с което да се осигури популяризирането му на територията на други държави членки на ЕС. Предвижда се публикуване постигнатите резултати от изпълнението на дейностите да се популяризират в интернет, както и на Фейсбук страница на Сдружението и др. соц. медии. **Изработване на рекламни материали каталог Предвижда се изработка на рекламни материали под формата на каталог съдържащ добри практики за работа с NEETs и др. уязвими групи на пазара на труда от Финландия и България. Каталогът ще се разпространява сред заинтересовани страни. **Изработване на информационен сайт на проекта – външно изпълнение Изработка на информационен сайт на проекта цели популяризиране на постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по настоящия проект. На сайта ще бъдат публикувани и др. добри практики за работа с NEETs и др. уязвими групи на пазара на труда, както и резултати постигнати от нашите финландски партньори от университета.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

190 883.00 BGN
190 883.00 BGN
74 968.96 BGN
95.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 544.15 0.00 181 338.85 190 883.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 544.15 0.00 181 338.85 190 883.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.