English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0139-C01
Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
13.10.2017
15.10.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

В рамките на проектното предложение ще бъдат конкретизирани, адаптирани, приложени пилотно и валидирани три социални иновации (ориентирани към процеси - разработване на нови методи и подходи):
1. Систематична подкрепа на социални предприемачи за постигане на организационно разрастване (scalability)
2. Подкрепа на социални предприемачи за изграждане на капацитет в измерването и управлението на социалното въздействие (impact measurement and management)
3. Подкрепа на социални предприемачи, за да могат да работят дългосрочно за постигането на системна промяна (system change)

Ще бъде повишен капацитетът на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи в сферата на социалното предприемачество.

В резултат от изпълнението на проекта, на база на въведените три иновативни практики ще бъде насърчено развитието на социалното предприемачество в България. Ще бъде улеснена професионалната интеграция в социалните предприятия и подкрепено развитието на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.

Партньор по проекта е шведската Фондация Reach for Change, лидер в Европа в предоставянето на подкрепа за развитието на социалните предприятия.
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Целта на дейността е осъществяване на управление, мониторинг и контрол на дейностите, отчитане и постигане на предвидените по проекта резултати. Дейността ще се извършва през целия период на реализация на проекта от сформирания екип за управление. Дейността включва следните основни етапи: 1. Мобилизиране на екипа по проекта, определяне на задълженията и отговорностите и провеждане на регулярни срещи – вътрешни и с подизпълнителите; 2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнител на отделните дейности по проекта; 3. Мониторинг и контрол върху реализацията на отделните дейности по проекта; 4. Спомагане изпълнението на дейностите за осигуряване на информация и публичност; 5. Подготовка на техническите доклади за изпълнението на проекта; 6. Финансово отчитане и подготовка на финансовите отчети и исканията за плащане по проекта. При изпълнение на дейностите по проекта на всеки етап, ще бъде прилагана следната методология: - Процедурите за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента ще бъдат извършвани в съответствие с изискванията на ПМС и при спазването на условията на договора и Оперативното ръководство за изпълнение на договори, финансирани по процедурата - Механизми за наблюдение всички дейности ще бъдат изпълнени в тясно сътрудничество между избраните изпълнители и екипа по проекта. Ще се съблюдава за правилното и прецизното им изпълнение, като ангажираността на екипа ще гарантира необходимото наблюдение на това, че те се изпълняват в съответствие с изискванията предвид нуждите на кандидата и с цел постигане на точно заложените резултати. - Методът на изпълнение на този процес ще бъде вертикален, т.е. от една страна екипът по проекта ще следи за правилното изпълнение дейностите от страна на изпълнителите съобразно очакваните резултати, а от друга – ръководството на кандидата ще следи за това екипа по проекта - Механизми за контрол – ще бъде осигурен чрез ясното и стегнато организационно структуриране на екипа по проекта, с ясни задължения, отговорности и планиране на изпълнението. Координаторите по проекта ще следят за точното изпълнение на дейностите, за които са разпределени и постигането на очакваните резултати на оперативно ниво. Те ще се отчитат на Ръководителя, който от своя страна ще бъде ангажиран с вземането на важни управленски решения и разрешаването на въпрос, относно цялостното управление на проекта. Счетоводителят на фондация „Промяната“ ще бъде отговорен за правилното и коректно финансово отчитане на проекта и ще се отчита пред Ръководителя на проекта. Контролът ще бъде осигуряван от ръководството на Кандидата, което ще следи за правилното и пълно приложение на изведените от тях правила, процедури и препоръки - Вътрешна оценка – при реализацията на дейностите ще се следи постигането на заложените в проекта индикатори - За изпълнението на всяка дейност ще бъде следван конкретния график, задължения и очаквани резултати. По този начин ще се гарантира, че изпълнението е в срок, оптимално, ще отчита наличието на обстоятелства по забавяне или трудности при изпълнението и дали са постигнати очакваните резултати. По този начин ще се даде възможност и за управление на риска и навременно предприемане на мерки за неговото елиминиране - Отчетност при изпълнение на дейностите – ще се следи за стриктно съставяне и следене на документацията, съгласно договора и Оперативното ръководство, постигането на заложените индикатори и очаквани резултати. Ще се следва принципа на вярно и точно документиране и финансово отчитане - Визуализация – освен предвидените за изпълнение дейности за информираност и публичност съгласно регламентите на ЕС, информираност и публичност по отношение на проекта, неговите цели и очаквани резултати ще бъде осигурявано и през целия период на проекта. Това ще се извършва при обичайното оперативно изпълнение на дейностите.
 • Информиране и публичност : Целта на дейността е популяризиране на финансовия принос на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със средства от ЕСИФ за осъществяването на проекта. Дейността включва следното: Фондация “Промяната” ще предприеме необходимите комуникационни мерки за информиране на участниците и обществеността за подкрепата, получена от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд. Информация за подкрепата ще бъде упомената в публикация на уеб-сайта на фондацията и партньора, на техните Facebook страници, на дигитални и печатни информационни материали и покани. Ще бъде създаден банер, който ще присъства на всички публични събития и постоянна обяснителна табела, която ще бъде поставена в офиса на фондацията. Ще бъдат изработени промоционални материали (папки, тефтери и химикали), които ще бъдат раздадени на участниците в проекта. В рамките на конференцията (описана в Дейност 6) ще бъде проведено информационно събитие (пресконференция), на което ще бъде представена резюмирана информацията по проекта и получената подкрепа. Ще бъдат разпращани текущи прес съобщения за дейностите и резултатите по проекта, както и анонс за публичните събития и заключително прессъобщение, обобщаващо информацията за проекта. При подготовката и изпълнението на дейностите по информиране и публичност ще бъдат следвани условията и изискванията описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. За Фондация “Промяната” ще бъде приоритет максимално да подчертае подкрепата, получена от ЕС, в публикациите по всички комуникационни канали и да спази всички изисквания за визуализация и популяризиране на получената помощ Етапите на изпълнение са следните: - Планиране на изпълнението на дейността - Включване на описание на проекта на сайта на фондация “Промяната” и Reach for Change, включително неговите цели, резултати и подкрепата на ОПРЧР и ЕСФ - Избор на изпълнител, дизайн, предпечат и печат на банер за проекта - Избор на изпълнител, дизайн, предпечат и печат на информационна табела за проекта - Избор на изпълнител, дизайн, предпечат и печат на промоционални материали - Избор на изпълнител и дизайн на покани за публични събития в рамките на проекта - Подготвяне и публикуване на Facebook реклама за ПР публикация, свързана с проекта и получената подкрепа - Организиране на пресконференция за представяне на извършените дейности по проекта и получената подкрепа - пресконференцията ще бъде заключителна част от двудневната конференция, описана в дейност 6 - Позициониране на банера на публични събития, организирани по проекта - Публикации във Facebook страницата на “Промяната” и Reach for Change с визуални материали и описание на дейностите, резултатите по проекта и оказаната подкрепа - Създаване на прес съобщения и ПР публикации за дейностите и резултатите по проекта и разпращането им до медии - Създаване и организиране на доказателствен материал за предприетите от фондация “Промяната” мерки за информация и комуникация - Мониторинг на изпълнението
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации : Дейността цели да повиши капацитета на социалните предприятия за намаляване на социалното изключване и увеличаване на броя на заетите в тях. Целта ще бъде изпълнена чрез идентифициране, адаптиране, тестване с целевата група и трансфер на следните социални иновации в подкрепа на социални предприемачи: 1. Подкрепа за постигане на организационно разрастване (scalability) 2. Измерване и управление на социалното въздействие (impact measurement and management) 3. Постигане на системна промяна (system change) за техните бенефициенти Опитът на Фондация „Промяната“ в работата със социални предприемачи показва, че за разрастването на дейността на социалните предприятия са необходими инструменти, насочени не само към придобиване на знания, но и допълнителни консултации при прилагането им на практика. Системната подкрепа за разрастване включва развиване на капацитета на целевата група по отношение на финансова устойчивост, лидерство и екип и административен капацитет, които да създадат предпоставки за създаване на повече работни места в дадено социално предприятие. Подкрепата за измерване и управление на социалното въздействие ще помогне на организациите да развият методология за измерване на позитивната промяна, която постигат за своите бенефициенти. Това ще им даде възможност да управляват финансите на предприятието така, че да генерират най-голямо социално въздействие спрямо вложените средства, както и да представят по-убедително дейността си пред донори и широката общественост. Развиването на стратегия за системна промяна ще позволи на целевата група да адресира системните предизвикателства, с които се сблъскват бенефициентите им. Това означава ясно формулиране на цели, свързани с промени в нормативна рамка и/или обществени нагласи. Дейността ще подкрепи развитието на 22 представителя на целевата група – 9 в първоначалното проучване, 3 социални предприемача чрез пилотирането на практиките и още 10 в семинари и консултации при трансфера на методологията. Трансферът на социалните иновации в основната дейност на Кандидата ще бъде осъществен в следните етапи: - Проучване на методи за подкрепа на социални предприемачи чрез трите социални иновации на европейско ниво, включващо: възлагане на проучването, определяне на обхвата и методологията на проучване, провеждането му и анализ и оценка на резултатите - Проучване на методологията за прилагане на социалните иновации на Reach for Change чрез предоставяне на методологията от партньора, неин анализ от кандидата и оценка на потенциала й за трансфер - Проучване на организационния капацитет на целевата група, вкл. избор на представители на целевата група, проучване на предизвикателствата пред разрастването на дейността им, анализ на предизвикателства и как могат да бъдат адресирани - Адаптиране на методологията за български контекст, включващо оценка на приложимостта спрямо идентифицираните предизвикателства на целевата група, адаптиране спрямо тях и изготвяне на прототип за прилагането й - Пилотиране на социалните иновации чрез селекция на социални предприемачи за пилотирането им, прилагане на методологията в директна работа с тях, оценка и анализ на резултата и финално адаптиране на методологията - Трансфер на методологията за подкрепа на социални предприемачи в основната дейност на кандидата, вкл. подготовка и провеждане на обучителни семинари за социални предприемачи, осигуряване на допълнителни консултации за повишаване на капацитета на социалните предприемачи и събиране на информация за резултатите и тяхната оценка и анализ - Подготовка на "Доклад с добри практики за подкрепа на социални предприемачи" - чрез трите социални иновации и примери за социални предприятия, подобрили капацитета си за разрастване чрез социалните иновации, вкл. описание и обобщаване на процеса и резултатите от пилотирането и трансфера на социалните иновации, подготовка на съдържание и дизайн и разпространение на доклада (разпространението е описано в дейност 6)
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи: Дейността цели да повиши капацитета на партньорите по проекта и на заинтересованите страни за разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи в областта на организационното разрастване, измерване и управление на социалното въздействие и постигане на системна промяна. Дейността включва провеждане на семинари за обмен на опит между екипите на кандидата и партньора и представители на целевата група със социални предприемачи от Швеция и изготвяне на методология за подкрепа на социални предприемачи. Една от под-дейностите ще бъде свързана с развитието на политика по околната среда, изменение на климата и ресурсна ефективност. Предвидени са следните етапи на изпълнение на дейността: 1. Планиране и подготовка на семинари за обмен на опит между екипите на партньорите и представители на целевите групи Посещение на 3 човека от фондация Промяната и 10 социални предприемача от България в Швеция включващо: - Избор на подизпълнител и възлагане на организацията на посещението и организирането на семинарите на него - Провеждане семинар за обмен на опит между екипите на партньорите, водено от представител на Reach for Change - Провеждане на семинар за обмен на опит между представители от целевата група в България и Швеция по трите теми на проекта, воден от представител на Reach for Change - Провеждане на посещение на място на социални предприемачи от Швеция, постигнали добри резултати в една от трите области на предвидените за внедряване социални иновации 2. Оценка на резултатите от семинарите и адаптирането и подобряването на методологията за подкрепа на социални предприемачи в България. Оценката включва проследяване и документиране на резултатите от семинарите и обсъждането им между екипите на партньорите в рамките на онлайн работни срещи 3. Развиване на методологията за обучение на социални предприемачи в областта на политиките по околната среда чрез възлагане на подготовката на методологията на изпълнител, включващо възлагане на дейността, изработване на методологията, анализ и оценка на методологията 4. Провеждане на обучението за политики за околна среда от изпълнителя и оценка на резултатите от обучението на база на обратната връзка на участниците. 5.Текущ мониторинг на изпълнението Партньорът по проекта ще съдейства за изпълнението на дейността чрез участие в онлайн срещи с екипа на кандидата, изготвяне на на програмата за семинарите за обмен на опит и осигуряване на фасилитатор за тях, идентифициране и включване в семинарите на социални предприемачи от Швеция. В допълнение, в рамките на дейността ще бъде възложено извършването на проучване и анализ относно "Възможности за финансиране и инвестиции в социалните предприятия - с национални и европейски източници". Анализът ще разгледа всички източници на капитал за развитието на социалните предприятия, вкл. грантове (фондации и ЕСИФ, субсидии, ПЧП), банково финансиране, инвестицонни фондове от България и ЕС, вкл. инициативи като Social Impact Accelerator на ЕИФ.
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Дейността цели оценка на постигнатите резултати с оглед на целите, заложени в проектното предложение. Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.. Етапите на провежда на оценката включват: - Възлагане на дейността на изпълнител - Запознаване на оценителя с проектното предложение и предвидените дейности на база на заложените цели - Предоставяне на информация за изпълнението на проектното предложение - Изготвяне на финална оценка на изпълнението на проекта от страна на оценителя за изпълнението на проектните дейности спрямо заложените цели
 • Разпространение на постигнатите резултати : Дейността цели да популяризира сред заинтересованите страни на резултатите от проекта, трансферираните иновативни практики и позитивното им въздействие върху целевата група. В контекста на проекта, заинтересовани страни по темата социално предприемачество са – социални предприемачи, представители на публични институции в сферата на социалната икономика, образование, здравеопазване и др., представители на организации, подкрепящи социалното предприемачество, представители на бизнеса, проявяващи интерес към темата за подкрепа на социално предприемачество, представители на образователни институции, развиващи програми, свързани със социалното предприемачество и социалните иновации и др. Основните аудитории на утвърдените комуникационни канали на двете организации са представителите на заинтересованите страни по темата за социално предприемачество - те включват неправителствени организации, социални предприятия, публични институции и представители на бизнеса. Дейността включва текущо споделяне на информация за дейностите, резултатите и трансферираните иновативни практики по проекта чрез комуникационните канали на кандидата, партниращата организация, както и чрез каналите на медийни партньори и мрежи, на които кандидатът е член . Ще бъде организирана двудневна конференция в България, на която участниците в проекта ще представят резултатите от него пред 100 души - представители на неправителствения сектор, бизнеса, публичните институции. Ще бъдат изготвени и разпространени информационни брошури, описващи трансферираните практики, както и финален доклад по проекта. Разпространението на резултатите ще бъде насочено към представяне на методологията и стартиране на дискусия за това как трите иновативни практики могат да бъдат интегрирани в работата на други заинтересовани страни чрез планиране и изпълнение на допълнителни дейности. При подготовката и изпълнението на дейностите за разпространение на постигнатите резултати по проекта ще бъдат следвани условията и изискванията, описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. За Фондация “Промяната” ще бъде приоритет максимално да подчертае подкрепата, получена от ЕС, в публикациите по всички комуникационни канали и да спази всички изисквания за визуализация и популяризиране на получената помощ. Етапите на изпълнение ще бъдат следните: - Планиране на изпълнението на дейността - Периодична подготовка и разпространение на бюлетина на фондация „Промяната” - Периодични публикации, свързани с проекта, на Facebook страницата на фондация “Промяната” и партниращата организация по проекта - Разпространение на информация по комуникационните канали на медийните партньори на фондация “Промяната” - Текущо информиране на заинтересовани страни чрез споделяне на информацията в мрежи на национално и международно ниво - Избор и ангажиране на изпълнител за дизайн, предпечат и печат на информационни брошури за резултатите от проекта и трансферираните иновативни практики, както и за дизайна на финалния доклад - Планиране и провеждане на двудневна конференция. Разпращане на покани по дигитален път - Разпространение на печатните информационни брошури на двудневната конференция и на дигиталните версии на брошурите през комуникационните канали на фондация “Промяната”, мрежата на Reach for Change и мрежите на партниращи организации - Ангажиране на фотограф и заснемане на конференцията за комуникационни цели - Създаване на прессъобщения, информационни статии и фото галерии за проведената конференция и разпращането им до медии и партниращи организации - Публикации във Facebook и други социални мрежи, свързани с проведената конференция - Подготовка на структурата и съдържанието на финалния доклад - Разпространение на финалния доклад по дигитален път

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП10, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП10, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

195 559.21 BGN
195 559.21 BGN
190 253.71 BGN
95.00 %
 • [1] Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 777.97 0.00 185 781.24 195 559.21
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 777.97 0.00 185 781.24 195 559.21

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Организиране на семинари и конференция, Стойност: 74 656.73
 • Обособена позиция 1: Организиране на обучителни семинари в България
 • Обособена позиция 2: Организиране на семинар за обмен на опит и посещение на място в чужбина
 • Обособена позиция 3: Организиране на обучение в България
 • Обособена позиция 4: Организиране на конференция
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на проучвания и доклад, Стойност: 38 375.00
 • Обособена позиция 1: Проучване на 3 социални иновации на европейско ниво
 • Обособена позиция 2: Изготвяне на Доклад с добри практики за подкрепа на социални предприемачи
 • Обособена позиция 3: Проучване и анализ относно на възможностите за финансиране и инвестиции в социалните предприятия - с национални и европейски източници
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на информация и комуникация и изготвяне на брошура, Стойност: 5 300.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на информация и комуникация
 • Обособена позиция 2: Подготовка и отпечатване на брошура
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на оценка на изпълнението на проектното предложение от външен оценител, Стойност: 3 800.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.