English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05SFOP001-1.003-0001-C01
Подкрепа за прилагането на ефективна политика в областта на обществените поръчки и развитие на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки
ЕСФ ==> Добро управление
27.09.2018
01.05.2016
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

С проектното предложение се цели да се осигури финансиране на част от дейностите, свързани с осъществяването на ефективна политика в областта на обществените поръчки и развитие на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки.
Част от тези дейности са заложени в Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в България за периода 2014- 2020 година, с която се гарантира изпълнението на Предварително условие №4 от Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
Дейностите, предвидени за изпълнение и финансиране по настоящия проект са свързани с: разработване на стандартизирани образци на документи; оптимизиране на процесите при осъществяване на предварителния контрол, чрез разработване на специализирана електронна „Система за случаен избор на поръчки"; разработване на нова функционалност за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки;  повишаване на знанията, уменията, мотивацията и професионализма на експертите от агенцията; подобряване имиджа на агенцията и обмяна на опит и добри практики с чужди експeрти от други институции, аналогични на АОП.  
Дейности
 • Разработване на стандартизирани образци на документи в областта на обществените поръчки : Разработването на стандартизирани образци на документи е в изпълнение на дейност 3.4 от Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в България за периода 2014- 2020 г., както и мярка 3" Превенция и противодействие на лоши практики по прилагане на действащия Закон за обществените поръчки" и Действие 1 "Установяване на кодифицирано, устойчиво и опростено законодателство в областта на обществените поръчки чрез приемане на нов Закон за обществените поръчки и подзаконови актове за прилагането му" от Предварително условие № 4 в областта на обществените поръчки към Споразумението за партньорство. Разработените образци на документи съдържат стандартизирани договорни условия и специализирани клаузи за някои често възлагани поръчки. Най-общо договорните условия включват: предмет, срок или продължителност на изпълнение на договора, междинни срокове (при поетапно изпълнение), цени, ред и срокове за разплащане , права и задължения на страните, включително задължение за изпълнителя да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си, ползването на подизпълнител. Ще бъдат предвидени клаузи за задържане и освобождаване на гаранциите, вкл. поетапно освобождаване, ред за приемане на работата, санкции при неизпълнение, условия и ред за прекратяване на договора, механизми за решаване на спорове. Специализираните клаузи включват специфични условия в зависимост от предмета на поръчката, н-р режим на интелектуална собственост, изисквания и стандарти за качество, изисквания за срок на годност и др. Стандратизираните образци на документи ще бъдат съобразени както с приложимото българско законодателство, в т. ч. Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови актове, така и с Европейското право в областта на обществените поръчки. Стандарнизираните образци на документи включват - Договори за доставка на хранителни продукти, за доставка на автомобили, за доставка на специализирана медицинска апаратура, за разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на специализирани софтуерни продукти, за услуги и др., специализирани клаузи за охранителни услуги, специализирани клаузи за строителен надзор и др. Чрез задължителното им използване от възложителите, се очаква да се противодйства на "лошите практики" по прилагане на законодателството в областта и да се постигне установяване на единна и законосъбразна практика при провеждането на процедурите по общестевни поръчки.
 • Организиране на работни посещения в държави членки за обмяна на опит и организиране на конференция за обмен на добри практики : Дейността включва осигуряване на необходимите ресурси за участие на служителите от АОП в работни срещи за обмяна на опит, както и организиране на Конференция за обмен на добри практики в областта на обществените поръчки. Като се има предвид, че най-ефективния начин за придобиване на нови знания и умения е чрез участието на служителите в конкретни мероприятия, където информацията се предоставя от експерти с натрупан вече опит в съответната област и които притежават капацитета ефективно да предоставят своите знания. Очакваме, реализирането на тази дейност да доведе до повишаване на знанията, усъвършенстване на уменията и способностите на участниците за по-успешно изпълнение на служебните ангажименти и отговорности, произтичащи от изпълнение на функциите по Закона за обществените поръчки и Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в България за периода 2014-2020 г. Предвижда се служителите на АОП да вземат участие в работни срещи с експерти от аналогични на АОП институции в други държави-членки на ЕС, за споделяне на опит и обсъждане на казуси от практическото прилагане на съответното национално законодателство в областта на обществените поръчки, вкл. управление и изпълнение на проекти и програми, мониторинг, оценка и контрол върху процедури по обществени поръчки и др. Целта е да се проучи опита на други, чужди администрации в областта на обществените поръчки, както и да се осъществят контакти с аналогични, структури за установяване на бъдещо партньорство. Очаква се, всичко това да се отрази положително върху работата на експертите, което от своя страна ще окаже положителен ефект върху цялостния процес по осъществяване на методология, мониторинг и контрол на обществените поръчки. През периода 2018-2020 година се предвижда организирането на 4 бр. работни посещения за обмяна на опит в различни страни-членки на ЕС по въпроси, свързани с прилагане на законодателството в съответната страна в областта на обществените поръчки и по-конкретно практически въпроси и казуси, свързани с организацията, методологията, мониторинга и контрола на обществените поръчки. За всяко от работните посещения се предвижда да бъдат командировани по 7 бр. представители на АОП. Всяко от работните посещения ще бъде с продължителност от 5 дни (4 нощувки), тъй като се предвижда някои от планираните за посещение институции да се намират в различни градове. Предвижда се да бъде организирана една двудневна конференция в град София, за представяне на добрите практики на държавите членки областта на обществените поръчки. Мероприятието е планирано за провеждане в гр. София за 70 участника, в т.ч. 60 представители на АОП и Управляващите органи на Оперативни програми, ЦКЗ и др. администрации с отговорни функции в областта на обществените поръчки и 10 бр. чуждестранни гости от страни-членки на ЕС. Очаква се представителите на държавите членки да споделят своя опит, както и установените добри практики в областта на обществените поръчки. Дейността кореспондира и с двете специфични цели на проекта.
 • Подпомагане на дейностите по осъществяване на предварителен контрол на процедури по обществени поръчки: Описание Целта на тази дейност е да се постигне по-висока степен на законосъобразност на обявяваните обществени поръчки. Развитието на функцията по осъществяване на предварителен контрол включва осъществяване на нов вид контрол, т.нар. контрол чрез случаен избор на поръчки, който влиза в сила от 01 септември 2016 година, съгласно разпоредбите на новия Закон за обществените поръчки (чл. 232 от ЗОП и чл. 121 – 130 от ППЗОП). Реализирането на тази дейност налага разработването на нова функционалност, чрез която да се извършва посочения контрол. При този вид контрол чрез случаен избор, в сила от 01.09.2016 г., чрез жребий следва да се определят подлежащите на проверка поръчки преди тяхното стартиране. За тази цел е предвидено да се използва специално разработена „Система за случаен избор на поръчки" (ССИ). Предвижда се чрез Портала за обществени поръчки възложителите да могат да регистрират директно в системата проекти на документи във връзка с възлагане на обществена поръчка, в резултат на което системата автоматично да генерира идентификационен номер на преписка в ССИ. Всеки работен ден автоматично ще се извършва жребий за избор на процедура за контрол за деня. При автоматизирания случаен избор на поръчка, чрез системата следва да се визуализира датата на избор, идентификационен номер на поръчката, име на възложителя, вида на процедурата и предмета на поръчката на портала за обществени поръчки. Предвижда се изборът на поръчката да се извършва автоматично, съгласно зададените критерии. Осъществяването на контрол на случаен избор ще се реализира чрез специално разработена „Система за случаен избор на поръчки" (ССИ). Разработването на ССИ следва да бъде възложено на външен изпълнител. Разработената в рамките на дейността „Система за случаен избор на поръчки" в последствие ще се използва от ЦАИС ЕОП, като връзката между двете системи бъде осигурена чрез предоставянето на т.нар. „сорс“ код. В случая всички програмни кодове и необходима информация ще бъдат предадени на бъдещия изпълнителя на ЦАИС ЕОП, така че да се даде възможност разработката на новата функционалност за случаен избор, да бъде инкорпорирана от избрания изпълнител в цялата нова платформа. При това положение следва да се гарантира същият резултат от работата на ССИ като част от новата платформа. Също така в тази дейност се предвижда разработване на нова функционалност за случаен избор на външни експерти, при осъществяването на предварителен контрол на процедури, за проверка на техническите спецификации на поръчките, определени за предварителен контрол, посредством ССИ. Изборът на външните експерти за проверка на техническите спецификации, се осъществява съгласно утвърден от изпълнителния директор на АОП списък на външните експерти по чл.229а, ал. 2 от ЗОП. Списъкът на включените в него външни експерти е публикуван на Портала на обществените поръчки на следния адрес http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/spisatzi/Zapoved_21122017_3.pdf Като следващо направление в тази дейност се предвижда осигуряването на средства за изплащането на възнагражденията на външните експерти, осъществяващи проверка на техническите спецификации на определените за предварителен контрол поръчки. Размерът на възнагражденията на външните експерти, ангажирани с проверката на техническите спецификации, е определен в „Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки“ (НУРОВЕПТСВОП). Допълнително описание на дейността е приложено в прикачените файлове.
 • Организиране и участие в обучения за служителите от АОП с цел ефективно, професионално и организационно развитие: За да отговаря на изискванията и очакванията, както на субектите на обществени поръчки, така и на обществото, АОП трябва да бъде професионална и компетентна администрация. Затова тази дейност е насочена изцяло и само към служителите на агенцията, отговорни за методологията, контрола и развитието на електронните обществени поръчки в страната. Развитието и усъвършенстването на професионализма на служителите е непрекъснат процес, с който се цели надграждане на натрупаните до момента знания, придобиване на нови знания и умения, адекватни на динамично променящата се бизнес среда. Тъй като от изключително важно значение за ефективно изпълнение на функциите и задачите, както и постигането на целите на администрацията е човешкия фактор, тази дейност е насочена именно към него - служителите на АОП, не само като отделни личности с техните професионални качества, знания и умения, но и като колектив и отношенията между тях и колектива като цяло. Предвид промените в нормативната уредба и свързаните с тях структурни промени на администрацията, е от съществено значение качествено да бъде развит елементът комуникация, така че да се гаранитира ефективно изпълнение на функциити и качество на крайния резултат от дейността на агенцията. В този смисъл е целесъобразно включването на дейност насочена към развитието и на мениджмънта на администрацията, с оглед постигане на ефективно управление. За тази цел предвиждаме с ръководния състав на агенцията да бъдат проведени серия от сесии, насочени към развитие на мениджърските умения и управление на процесите и персонала. Основните теми, които ще бъдат обхванати в рамките на тези сесии са: бизнес коучинг, организационна психология, лидерски умения и др. В тази връзка, предвиждаме организиране и участие в обучения на служителите на бенефициента - Агенция по обществени поръчки - в няколко направления: - обучения, организирани от европейски обучителни институции, по заявка от АОП - 3 обучения за група от 10 представители на АОП. - обучения от каталога на европейски обучителни институции - 30 бр. представители на АОП, тридневни обучения. Продължителността на едно обучение е 3 дни, като е предвидено да бъдат осигурени разходите за един допълнителен ден за пътуване, предхождащ деня на началото на обучението. Следователно, разчетените разходи в тази дейност за едно мероприятие са направени за 4 дни продължителност. - обучителни сесии за организационно развитие на мениджърския състав на АОП - 17 бр. екипни коучинг сесии, за 12 бр. служители на АОП, с продължителност на сесията 6 часа, в гр. София. Темите на екипните коучинг сесии ще бъдат: умения за изготвяне на стратегия за позициониране на администрацията в сектора „Обществени поръчки“, имидж и репутация на Агенцията по обществени поръчки и др., умения за правилно дефиниране на целите, умение за управление на работните процеси , управление на персонала - мотивация и задържане и др. - обучения за професионално и организационно развитие на служителите на АОП - 4 бр. обучения, в т.ч. 3 бр. обучения за 60 бр. служители на АОП, тридневни обучения извън гр. София и 1 бр. двудневно обучение за 55 служители извън гр. София. За първия вид обучения е предвидено да бъдат проведени 3 бр. обучения с продължителност на всяко едно от обученията по 3 дни, като мястото на провеждане на всяко от обученията ще бъде извън гр. София. Предвижда се организацията на всички мероприятия да бъде извършена от служителите на АОП. Вторият вид обучение е предвиден за 55 участника от АОП, извън гр. София, с продължителност на обучението 2 дни. Организацията на събитието е посредством външен изпълнител. Дейността кореспондира с специфичната цел - Укрепване на капацитета и повишаване на професионализма и мотивацията на служителите в Агенцията по обществени поръчки
 • Информация и комуникация : Предвижда се провеждането на две информационни мероприятия за представяне дейностите и резултатите от проекта, както и изготвянето на рекламни материали, в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Всяко едно от мероприятията ще се проведе в гр. София, като във всяко едно от тях да вземат участие по 45 бр. участници. Разходите, които ще бъдат финансирани в рамките на проекта са: разходи за наем зала, техн. оборудване, информационни табели/банери, рекламни материали, кетъринг за участниците в информационното мероприятие. Предвиждаме да бъдат изработени по 90 бр. комплекти, прогнозна единична стойност 42,50 лв. Всеки комплект включва: / Бизнес папка - кожена, с цип, размер А4, Портативни външни батерии за мобилни устройства, с повърхност позволяваща брандиране/ Материалите ще бъдат предоставени на участниците в конференцията, информационното събитие и работните посещения в чужбина. Предвижда се изготвянето на 80 броя с единична средна стойност 42,50 лв. за комплект. На всяко едно мероприятие - по проекта осигурени информационните табели/банери съгласно изискванията за информация и комуникация. Предвижда се изготвянето на плакат, разходите за който ще бъдат за сметка на бюджета на АОП.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой разработени и/или издадени стандартизирани образци на документи, практически ръководства (наръчници), методически насоки и анализи, Целева стойност: 7.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

891 163.61 BGN
891 163.61 BGN
44 500.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 133 674.54 0.00 757 489.07 891 163.61
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 133 674.54 0.00 757 489.07 891 163.61

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.