English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0014-C01
„Създаване на социален информационен портал и партньорска мрежа за трансфер на иновативни практики с цел информация и възможности за осигуряване на „зелени работни места” в областта на пазара на труда на младите хора”
000875856 Община Попово
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.03.2019
21.03.2019
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящото проектно предложение третира идентифицирания проблем с високата безработица сред младите хора, особено тези, които не са ангажирани с трудова заетост, образование или обучение, включително и тези изложени на риск от социално изключване, като предлага конкретно решение, чрез трансфер на две социални иновации:
- трансфер на добра практика за справяне с рисковете и неблагоприятния ефект от социалното изключване на младите безработни хора, чрез транснационално сътрудничество за пилотно въвеждане на уеб базиран информационен портал за т.нар. „зелени”работни места;
 - трансфер на добра практика за справяне с поддръжката на зелени площи в населени места, чрез транснационално сътрудничество за устойчиво интегриране на пазара на труда в сектора на обществено полезни "зелени" работни места на икономически неактивни млади хора до 29 години от ЦГ. 
Проектното предложение е обвързано с изпълнението на ИП2, като избраната целева група, пряко обвързана с определените социални предизвикателства е: Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл. Високите нива на безработица сред целевата група е базирана на множество фактори: липса на специфични знания и умения, липса на професионален опит, лимитирано образование. Община Попово полага систематични усилия за преодоляването му, като дейностите включени в проекта са пряко свързани с решаването му по иновативен начин. Специфичните потребности и проблеми целевата група са идентифицирани от кандидата и проектните дейности са пряко насочени към намаляване на неблагоприятните последствия от тях чрез разкриване на нови възможности и умения за устойчиво интегриране на пазара на труда. Този иновативен социален експеримент ще включва изграждане и институционализиране на онлайн базирани услуги на пазара на труда, съобразен с индивидуалните нужди на младите хора, като се трансферират и надградят добри практики в страни от ЕС.
Дейности
 • Анализиране на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите. : Дейността е организирана в три поддейности, които ще допринесат за повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики на следните иновативни подходи (социални иновации): - трансфер на добра практика за справяне с рисковете и неблагоприятния ефект от социалното изключване на младите безработни хора, чрез транснационално сътрудничество за пилотно въвеждане на уеб базиран информационен портал за т.нар. „зелени”работни места места, - трансфер на добра практика за справяне с поддръжката на зелени площи в населени места, чрез транснационално сътрудничество за устойчиво интегриране на пазара на труда в сектора на обществено полезни "зелени" работни места на икономически неактивни млади хора до 29 години от ЦГ, с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни. 1.1 Изготвяне на Анализ на моделите и практиките, прилагани в България и партньорската страна за специфичните цели на проекта, свързани със зелени работни места. Основната цел на Анализа е да задълбочи и обобщи изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение. Водещи акценти в изследването са прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в зелените сектори, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции, както и необходимите промени в образователната и квалификационните системи. От изключително голямо значение е ролята в тази дейност на партньора –поради опита му в това отношение, както и в реализираните вече от тяхна страна зелени проекти, както и осигурени зелени работни места. Дейността цели изготвяне на Анализ включващ проучване, адаптиране на социалните иновации, на база иновативни практики и услуги от партньора и пилотното им прилагане. Анализа ще бъда основа за изпълнение на следващите дейности по проекта. Съдържанието на Анализа ще обхване следните теми: I. Необходимост от адаптиране на добри практики и социални иновации за възможности за зелени работни места; ІI. Нормативна и правна рамка за осъществяване на трансфер на добри практики; ІІI. Анализ на опита на партньора и други страни - членки на ЕС; ІV. Очертаване на концепции и модели за иновативни подходи при справяне със социалното включване на младите безработни хора; и др. Описаното съдържание е база минимум за разработване на Експертния анализ, която може да бъде допълвана и надградена в процеса на изпълнение на дейността. 1.2. Разработване, разпространение и обработка на анкети по отделни целеви групи по проекта Предвижда се изготвяне, разпространение и обработка на анкети на 100 лица- представители на целевата група. Според анализ на мотивацията им, ще бъдат избрани 30 човека, които ще участват в информационния форум по проекта-както теоретични така и практически относно възможностите, които се откриват за зелени работни места и тяхното значение. 1.3 Информационен Семинар за 30бр. неактивни, безработни лица на територията на община Попово. Предвижда се след реализацията на т.1.1, 1.2 да се организира информационен семинар на 30бр. неактивни, безработни лица на територията на община Попово. Ще бъдат поканени всички заинтересовани лица по реализацията на проекта –лицата ще бъдат информирани точно и ясно как информационният портал може да им бъде в полза, какви могат да бъдат както обществените, така и професионалните им интереси, обща информация и значение на социалната и зелена икономика, както отговори на много други дискусионни въпроси, които те поставят. Ще бъдат закупени и 30бр. таблети , на които ще се инсталират различни програми, както и обучение с операционни системи Андроид, работа с Линкедин и пр.
 • Адаптиране и валидиране на социалните иновации: Дейността е организирана така, че да допринесе за пилотното прилагане/внедряване на следните социални иновации: - - трансфер на добра практика за справяне с рисковете и неблагоприятния ефект от социалното изключване на младите безработни хора, чрез транснационално сътрудничество за пилотно въвеждане на уеб базиран информационен портал за т.нар. „зелени”работни места места, Идентифицираните иновации са основани на съществуващи добри практики и подходи при партниращите организации, които ще се адаптират към целевата група и в съвършено нов контекст от страна на кандидата - Община Попово. Ориентирани са към процеси - т.е. нови подходи и методи са справяне със рисковете от социална изолация на неактивни млади хора, с цел устойчивото им интегриране на пазара на труда. Сътрудничеството с чуждестранни партньор/и, предполагащо съвместно разработване и създаване, а след това и въвеждане на социална иновация (нови решения), е най-широката форма на транснационално сътрудничество и изисква най-голямо ангажиране от всички страни. В настоящия проект, партньорите ще работят съвместно от етапа на създаването на концепцията на проекта, за да генерират, а след това и да въведат заедно нови решения/социални иновации по отношение на общи за транснационалните партньори проблеми. Добавената стойност на такъв проект са преди всичко общи за всички страни продукти, които носят ползи не само на целевата група на бенефициента, но също така и на целевите групи от страната/ите на партньора/ите. Този вид действие най-пълно допринася за разработването на нови решения на ниво ЕС, повишаващи качеството на предприеманите интервенции на ЕСФ на нивото на целия Европейски съюз. Проектите, включващи сътрудничеството при създаването на общи продукти позволяват разработване на новаторски решения, с използване на потенциала и различните условия на всички партньори. Ще бъдат проведении дискусии в страната на партньора и в България с конкретен фокус относно възможностите, които се дават на безработни хора –зелената икономика и възможните зелени работни места, теория, практики на партньора и европейските страни, социална ангажираност, социални иновации на тази тема и ролята на публичния сектор, организациите и отделните личности.; Кандидатът Община Попово ще отговаря за изпълнението на дейността, ще следи за изпълнението на възложените дейности и задачи, ще контролира качеството и приема постигнатите резултати. Партньорът ще отговаря за организацията в собствената си страна като предоставя необходимите за работните дискусии - зала, мултимедия, представителство.
 • Оценка на постигнатите резултати по отношение на приложимостта на неговите иновативни елементи.: Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложените цели в проектното предложение във Формуляра и реалното им изпълнение. Оценяването ще проследи следните параметри: - Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. - Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;Текущата дейност следва да бъде изпълнена задължително след проведена процедура за избор на изпълнител, при спазване на приложимото българско законодателство и ЗОП. Дейността ще послужи и за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи, а именно: -трансфер на добра практика за справяне със социалното изключване на младите хора, чрез транснационално сътрудничество за устойчиво интегриране на пазара на труда на икономически неактивни млади хора до 29 години. -трансфер на добра практика за справяне с трудностите и рисковете, пред които се изправят младите хора в опита им за реализация на пазара на труда. Проверка и оценката на постигнатите резултати са предназначени за измерване на реализирането на целите на проекта. Те осигуряват мониторинга по проекта (изпълнение на дейностите) и оценка на резултатите (цел и предназначение). Съответно дейността за оценка на постигнатите резултати ще даде възможност на екипа за управление на проекта да управлява разумно рисковете при изпълнението на заложените дейности и да съблюдава стриктното и ефикасно разходване на предвидените средства. Основните дейности по оценката са: оценка и наблюдение на всички етапи от изпълнението на проекта, участието на кандидата и партньора, наблюдението, оценката и контрола на вътрешното управление, оценката на риска и ефективността от предвидените мероприятия. По време на дейността за оценка ще се извършват работни срещи на екипа по проекта (ще се анализират използваните инструменти, възникналите предизвикателства, решения, предложения и др.) с външния изпълнител, избран за изпълнение на дейността. Провеждането на тази дейност е насочена към определяне на корективни действия, необходими за успешно завършване на проекта и реалистична оценка на крайния резултат от пилотното прилагана на адаптираните социални иновации. Провеждането на тази дейност е насочена към определяне на корективни действия, необходими за успешно реализиране на дейности, сходни с тези на проекта, чрез анализ и реализация на технико-икономическите показатели. Дейността ще е от полза, както за кандидата, така и за партньорите и за всички заинтересовани страни, които ще бъдат въвлечени в процеса на трансфер на добрите практики. Независимата оценка на постигнатите резултати, независимо положителна или негативна, ще е необходим подход за реализацията на специфична цел към ИП2: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяната на опит, добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора до 29 год. вкл.
 • Разпространение на резултатите (положителни и / или отрицателни).: Ще бъде създадена база данни в отделни линкове към сайтовете на партньорите - Община Попово и белгийския партньор. Дейността е свързана пряко с разпространение на постигнатите резултати от проекта, както и дейността за оценка на постигнатите резултати и изработването на експертен анализ на добрите практики за справяне с рисковете и проблемите за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите неактивни хора в България и други страни от ЕС. Тези две дейности ще дадат като резултат специализирани и задълбочени проучвания и доклади, които кандидата предвижда да разпространи до максимално широк кръг от целевата група и заинтересовани страни. Натрупания опит, който ще бъде споделен по време на планираните работни посещения и дискусии също ще е бъде внедрен в тази база от данни, които ще се разработят специално за изпълнение на дейността за адаптиране на социална иновация. Цялата натрупана информация по проекта ще бъде внедрена в база от данни, която ще бъде споделена чрез линкове на сайтовете, поддържани от партньорите по проекта, като целта на материалите е да отразява както значението на отделните дейности по проекта, така и значимостта и връзката с общите и специфични цели по проекта. В базата данни ще се съдържа следната информация: Описание на опита на партньорите по проекта. Описание на добрите практики в областта на превенция на социално изключване на младите хора, идентифицирани по проекта. Ползите от адаптирането и/или валидирането на добри практики и транснационалното сътрудничество. Описание на адаптираните по проекта добри практики, от гледна точка на иновативния им подход. Потребители на социалните иновации. Целеви групи, които са обхванати от проекта. Оценка на постигнатите резултати. Изводи и препоръки Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, който ще бъде подпомогнат с информация от кандидата и партньорите през целия етап на изпълнение на проекта. Информацията в базата данни ще бъде достъпна на всички работни езици, посочени в проектното предложение. За разпространението на постигнатите резултати и тяхното мултиплициране, особено с оглед на тяхната иновативност, ще бъде използван транаснационален партньорски подход. Това предполага езикова бариера между партньорите, целевата група и заинтересованите страни. Заради това е необходимо за качественото разпространение на постигнатите резултати, да се предвиди и дейност за професионален превод на български и език и на националния език на партньора. Преводите ще бъдат осъществени от външен изпълнител. Дейността предвижда извършване на преводи в писмена форма на всички създадени по проекта материали, информация, публикации, презентации и други подобни, вкл. за публикуване на уебсайта на партньорите. Дейността ще повиши капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни; Друг устойчив резултат от дейността ще е изграждане на канали за разпространение на практики за мултиплициране на резултатите от проекта. Дейността е насочена към популяризиране на натрупания опит и косвено активизиране на целевата група от неактивни млади хора до 29 год. вкл. извън проекта, чрез споделяне на опит със заинтересовани страни от бизнеса, трудовата интеграция, социалното предприемачество.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП2, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

193 600.00 BGN
193 600.00 BGN
38 720.00 BGN
95.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 9 680.00 0.00 183 920.00 193 600.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 680.00 0.00 183 920.00 193 600.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.