English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0051-C01
Българо- румънска мрежа за социални иновации в шивашката промишленост
203555800 БМ 88 ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
11.10.2017
15.10.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът е насочен към подобряване на работния процес и работните места в шивашката промишленост, адаптиране на работниците и предприемачите към промените и осигуряване на равни възможности за включване на уязвимите групи. Целта е създаване на условия за адаптиране и въвеждане на добри практики, социални иновации, обмяна на опит и партньорски подходи чрез изграждане на българо- румънска трансгранична работодателска мрежа в сферата на шивашката промишленост. Секторът е изправен пред големи предизвикателства с нарастването на технологичното развитие в световен мащаб и застаряващата работна ръка у нас. Огромни са трудностите при намиране и задържане на квалифицирани кадри. Предприемачите не инвестират в социални иновации. Партньорството е формирано от БМ 88 ЕООД и Асоциация на Румъния за трансфер на технологии и иновации. Ще бъдат реализирани дейности с транснационален обхват за обмен на добри практики. В резултат ще бъдат изпълнени общата и специфични цели на проекта за идентифициране на 6 иновативни практики и трансфериране на 5 от тях в работния процес на БМ 88 ЕООД. Ще се приложат нови методи за организиране на работния процес, свързани с нуждите на целевите групи. Ще бъдат изследвани добрите практики в ЕС и разработена програма за обучение на работодатели в Дейност 1. Дейност 2 и Дейност 3 имат трансграничен характер и включват обмяна на опит и обучения с партньори от Румъния, посещения на място на шивашки производства, работни дискусии и подписване на споразумения за сътрудничество. Валидиране, адаптиране и трансфериране на 5 социални иновации ще бъдат извършени в Дейност 4. Ефектът от изпълнението ще бъде измерен в последващата оценка за резултатите в Дейност 5. Дейност 6 предвижда разспространение на постигнатите резултати и цели. Дейност 7 - реализиране и администриране на проекта. Дейност 8 предвижда разпространение на информация и публичност. Постигнатите цели ще удоволетворят потребностите на целевата група, релевантна на ИП5 и ИП8.
Дейности
 • Дейност 1:Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на Румъния и 5 страни членки на ЕС с цел идентифициране и трансфериране на иновативни практики в шивашката промишленост.: Дейност 1 е основополагаща за идентифициране и трансфериране на иновативните модели в работния процес на БМ 88 ЕООД. Анализът ще е насочен основно към идентифицираните иновативни модели и нови такива, добри социални практики и подходи в подобряване условията на труда и работните места в шивашката промишленост и производство на облекло. Ще бъдат проучени добри практики и модели в Румъния и минимум 5 страни-членки на ЕС с доказан опит на прилагане на иновации в шивашката промишленост. Ще бъдат предложени подходи за адаптиране и трансфериране, които ще бъдат приложени в Дейност 4. Партньорът по проекта ще участва активно в подготовката и мониторинга на изпълнение на дейността, чрез своя опит и капацитет. При изпълнението на Дейност 1 ще бъде взет предвид обхвата на всяка една от идентифицираните иновативни практики в т. 6, Секция 11. Анализът ще предложи и методи и подходи за адаптиране на идентифицираните иновации в производствените процеси на шивашката промишленост, производство и дизайн на облекла в България и промяната на условията на труд в сектора. В резултат на Проучването и Анализа ще се разработят методи за прилагане на адаптираните практики в производствения процес съобразени в Дейност 4 с нуждите на БМ 88 ЕООД и българските работодатели и заети лица. Резултатите от дейността ще бъдат достъпни чрез дигитализирането им за всички работодатели, желаещи да придобият опит за механизмите за оптимизация на условията на труд и повишаване на личностното и професионално развитие и благосъстояние на заетите. На базата на анализа ще бъде разработена Програма за обучение на работодатели относно видовете социални иновации, подходи за адаптиране и трансфериране и ползите им от прилагане в предприятията и производствата, с цел повишаване на капацитета им. Програмата за обучение ще допринесе и за постигане на устойчивост на резултатите след приключване на дейнистите по проекта. Етапите на изпълнение на Дейност 1 ще се извършат в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Назначаване на експерт социални иновации на трудов договор - месец 1 2. Сформиране на екип и подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 1 3. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 2 4. Сключване на договор с изпълнител - месец 2 5. Извършване на проучване и анализ на добри практики в Румъния и 5 страни-членки на ЕС- от месец 2 до края на месец 4 6. Анализ на приложимостта на добрите практики и идентифициране на 6 броя - месец 4 7. Обобщени резултати в 6 броя изследвания - месец 5 8. Разработване на програма за обучение на работодатели и дигитализирани в електронен формат - 5 месец 9. Приемането на работата на изпълнителя - месец 5 -6.
 • Дейност 2: Провеждане на 2 експертни работни срещи в Крайова, Румъния: Дейност 2 е от съществено значение за провеждането на Дейност 1, Дейност 3 и Дейност 6. Предвижда се провеждането на 2 експертни работни срещи в гр. Крайова, Румъния. Целта е да бъдат идентифицирани обхватът и параметрите на шивашките производства в Румъния, които ще бъдат включени в изследването и дейностите по сформиране на Българо-Румънската трансгранична партньорска мрежа на работодатели. Експертите на двамата партньори ще работят заедно на място за постигане на максимални резултати при посещението на целевата група в Румъния. Ще проведат предварителни срещи с местни работодатели, за да ги информират за предстоящите събития по създаване на трансгранична мрежа на работодатели в шивашката промишленост, както и тяхното включване в нея. Ще бъдат обсъдени подходите на организиране и провеждане на семинарите и посещенията на място в местните производства. Ще бъдат обсъждани и подходите за провеждане на трансграничния бизнес форум за популяризиране на постигнатите резултати по проекта. Ще се проведат предварителни срещи с местни медии. Предвижда се дейността да бъде изпълнена от екип от 4 души както следва: 1 експерт социални иновации, нает на трудов договор по Дейност 1; 2 представители на БМ 88 ЕООД, част от целевата група и 1 преводач, нает на трудов договор. Дейността ще се извърши в район на ниво NUTS 2.
 • Дейност 3: Провеждане на обучителен семинар и посещение на място на фирми от шивашката промишленост в Румъния, с цел повишаване на капацитета на работодателите. : Дейност 3 е формирана в отговор на потребностите и нуждите на целeвата група на проекта към ИП5 . Предвижда се организиране и провеждане на 4 -дневено събитие в Румъния на 20 бр. представители на целевата група към ИП5, с цел повишаване на капацитета им за приспособяване към промените, чрез внедряване на социални иновации в работния процес. В рамките на посещението участниците ще имат възможността да създадат партньорски взаимоотношения с предприемачи от шивашката промишленост в Румъния и да изградят транснационално партньорство за обмяна на добри практики и опит. Проведените обучения ще повишат капацитета на българските работодатели по отношение разработването, прилагането и мониторинга на иновативни подходи и обмяната на добри практики. Участниците ще имат възможност да се срещнат и работят заедно с румънските си колеги по въпросите за предизвикателствата, към които е изправен секторът и възможностите, които дават социалните иновации за подобряване на работния процес, приспособяването на работниците към новите промени и добрите румънски и европейски практики. Ще се представят и обсъждат румънските модели за увеличаване на броя на заетите в предприятията. Участниците ще имат възможност да дискутират общите и специфичните проблеми в сектора, свързани с работната ръка и да разменят идеи за решения. Ще се дискутират и междинните резултати по изпълнението на Дейност 1. Ще бъде изградена партньорска мрежа и ще бъдат подписани партньорски споразумения, с което се допринася за постигане на общата цел на Програмата на проектно ниво. Предвижда се провеждане на семинари и работни срещи в рамките на 2 дена и посещение на румънски фирми от шивашката промишленост и производството на облекла - 2 дена. Дейността ще стимулира трансграничното сътрудничество между работодатели, самостоятелно наети и наети в сферата на шивашката промишленост относно пазара на труда, качеството на работните места, равни възможности и недискриминация, с което на проектно ниво допринася за постигане на целите на настоящата програма и за активното изпълнение на две от целите на стратегията на ЕС " Европа 2020" в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Дейността ще се извърши в район на ниво NUTS 2. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на техническо задание и тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 4 2. Избор на изпълнител за доставка на обявената услуга - месец 4-5 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 5 4. Провеждане на обучителния семинар - месец 6-7 5. Подписване на партньорски споразумения - месец 6-7 6. Създаване на Българо- румънска мрежа за социални иновации в шивашката промишленост - месец 6-7
 • Дейност 4: Валидиране, трансфериране и пилотиране на 5 бр. иновативни практики: Дейност 4 " Валидиране, трансфериране, и пилотиране на 5 бр. иновативни практики" включва процесът по трансфериране на идентифицираните от Дейност 1 социални иновации. От общо 6 броя идентифицирани иновации, 5 от тях ще бъдат трансферирани в рамките на настоящия проект. Трансферирането им ще реши идентифицираните проблеми на целевите групи (т. 5, Секция 11), а с това ще постигне целите на ИП 5 и ИП8. Изпълнението на тази дейност, ще доведе до постигането на заложените индикатори за трансферирани иновативни практики от проекта, посочени в Секция 8., както и за постигането на целите на настоящата процедура. Дейността предвижда в първия си етап създаване на методология и вътрешни процедури за механизмите за внедряване на адаптираните иновации в производствения процес на БМ 88 ЕООД. Документацията ще бъде приложима и за други фирми от шивашката промишленост. Иновациите, които ще бъдат валидирани чрез създаване на методология, вътрешни процедури и разписване на механизмите и процесите са: 1) Иновативен модел на корпоративна система за заплащане на положения труд на базата на вътрешно-фирмено обучение на нови наети лица и едногодишното им обучение от работещи вече експерти, целящ устойчиво адаптиране на новоназначени лица и постигане на подобряване на благосъстоянието им. Създаване на критерии за вътрешен изпит и оценка. Система за етапно увеличаване на трудовото възнаграждение на базата на постигане на предварително уточнени резултати. Обвързване на трудовото възнаграждение на заетите лица чрез постигнати резултати и резултати от положен годишен вътрешно-фирмен изпит. Финансово стимулиране и на преминалите изпита работници и на обучаващите работници. Моделът ще допринесе за укрепване на капацитета на целевата група на ИП 5 и съответно до напредък в развитието на човешките ресурси в сектора, подобряване условията на труд и мотивация и за увеличаване на броя на заетите. 2) Създаване на корпоративен социален фонд за финансиране на социални дейности на фирмата. Предвижда се предлагане на обучение на заетите жени в БМ 88 ЕООД за изработване на аксесоари за дрехи от отпадъчните материали в производството. Половината от печалбата след тяхната пазарна реализация ще се отделя във фирмен фонд за финансиране на бъдещи социални иновации след приключването на проекта. 3) Въвеждане на Арт програми като част от работния процес за по-добро личностно развитие на наетите лица и повишаване на професионалния им капацитет и мотивация. 4) Пилотиране на Спортни програми за заетите като част от работния процес. 5) Фирмена помощ на жени в риск. Организиране на групова психотерапия, свързана с насилието над жени и фирмени обучения за правата на жените и недискриминация. Терапиите са съществена част от валидираните социални иновации. Те допринасят за постигане на удоволетвореност на нуждите на целевата група по ИП 8. Заетият персонал във фирмата са предимно жени, поради спецификата на производството. Много от тях имат сериозни проблеми в семействата си. Често пъти те са жертва на домашно насилие и малтретиране. Обезсърчени от ситуацията, в която се намират, те не могат сами да намерят изход и решение на проблема. Психологическите проблеми и тяхното натрупване с времето се явяват сериозна пречка пред професионалната им реализация и благосъстояние. Практиката показва, че те се принуждават да напуснат работа под натиска на безизходицата. Внедряването на тези модули ще им помогне да преодолеят психологическите травми. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на услугата по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 6 - месец 7 2. Избор на изпълнител и сключване на договор - месец 7 3. Назначаване на трудов договор на 5 експерта за 4 месеца - месец 9 -месец 12 4. Доставка на предвидено оборудване - 8-9 месец 5. Внедряване на 5 иновативни практики и провеждане на обучения и групови практики - месец 9-12
 • Дейност 5: Оценка на постигнатите резултати по приложимостта на иновативните елементи: Дейност 5 "Оценка на постигнатите резултати по приложимостта на иновативните елементи" има за цел да проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Тази дейност предвижда да се направи оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала на въздействие на трансферираните иновации. Избраният изпълнителят трябва да предложи метод за оценка на устойчивост на пилотните социални иновации, който може да се използва като помощен инструмент от страна на ръководството на шивашките предприятия и в частност на БМ 88 ЕООД при анализа на състоянието на работните места, работните процеси и адаптирането на работодателя и работниците към променение. Оценката ще покаже ефективността, ефикасността, съгласуваността с разработените документи по адаптирането и валидирането и добавената стойност, която генерират иновациите за благосъстоянието на целевите групи по ИП5 и ИП 8. Ще се взема предвид комплексният характер на иновациите, зависещи не само от стабилността на една творческа идея, но и от решаващи, взаимосвързани фактори като например желанието на сектора да приема тази идея, рентабилността на практическото приложение, знания и възприятия и т.н. По този начин истинската иновация може да бъде определена като „идея, приложена на практика с успех". Обосновката и целите на оценката ще са предимно формиращи, т.е. да се опише, анализира и оцени потенциала за въздействие. Целта е да се определят силните и слабите страни, възможностите и заплахите и по този начин да се генерират доказателства за извършването на евентуална корекция на пилотираните модели. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Подготовка на тръжна документация за изпълнение на оценката по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. - месец 13 2. Избор на изпълнител за извършване на оценката - месец 13 -14 3. Сключване на договор с изпълнител - месец 14 4. Извършена оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на нейните иновативни елементи - месец 14 - 15 5. Приемане на работата - месец 15
 • Дейност 6: Разпространение на постигнатите резултати: Дейност 6 "Разпространение на постигнатите резултати" предвижда организирането и провеждането на бизнес форуми в 4 града, с което ще допринесе за разпространяване на постигнатите резултати до по-голям брой представители на целевите групи и ще увеличи възможностите за мултиплициране на добрите практики и трансферираните модели за шивашката промишленост. Дейността e последваща и има за цел да информира работодателите в шивашката промишленост постигнатите резултати (положителни и/или негативни) от приложените иновативни практики. Чрез нейното изпълнение се създават условия за по-голям обхват на работодатели, трансферирали и адаптирали иновативни модели в работните си процеси. Бизнес форумите ще бъдат проведени в градовете Русе, Велико Търново, Плевен и Монтана. На всяко събитие ще присъстват минимум 25 души представители на целевите групи по ИП5, регионални/национални медии и представители на работодателски организации. На форумите ще присъстват и представители на румънския партньор. Ще бъдат назначени 2 експерти модератори и 1 преводач на трудови договори. Описаните дейности ще бъдат извършени в следната последователност и индикативна продължителност: 1. Назначени експерти - 14 месец 2. Изготвен Анализ на заинтересованите страни - месец 14 3. Запазени дати и изпратени покани до участниците - месец 15 4. Проведени бизнес форуми - месец 16
 • Дейност 7: Организация и управление на проекта: Дейността има за цел да осигури административен капацитет за управление на проекта. През месец първи, след подписването на договор за БФП, ще бъде сформиран екип по проекта – ръководител и счетоводител, с вменена финансова отговорност. С тях ще бъдат подписани трудови договори след утвърждаване в съответствие с българското законодателство и максималните размери на заплащане на възнагражденията на служителите, наети за управление по ОП РЧР. Дейността ще осигури провеждане на предвидените дейности по проекта, като осъществява постоянен контрол върху изпълнението. Членовете на екипа ще бъдат запознати с правилата за работа. Дейността ще се извършва в административния офис на БМ 88 ЕООД в гр. Велико Търново. Ще бъде разработен подробен план за действие, с разпределени отговорности и срокове за изпълнението им. Ще се провежда регулярен вътрешен мониторинг на напредъка. При идентифициране на рискове ще се прилагат коригиращи действия. Ще се провеждат седмични работни срещи за планиране, координиране и изпълнение на дейностите, за да осигурят правилното изпълнение. Екипът ще е отговорен за подготовката на всички отчетни и административни документи по проекта - технически и финансови отчети, документи за реимбурсиране, както и всички допълнителни такива, поискани от УО. Ще се поддържа постoянна комуникация с подизпълнителите и мониторинг и контрол по изпълнение на техните договори. Методът на изпълнение на Дейност 7 се основава на продължаващ контрол и анализ на изпълнението на проектните дейности и отчитане на резултатите по проекта. Неговото приложение ще бъде отговорност на целия екип на проекта. Същността на контрола на проекта ще бъде изразена в строго сравнение на резултатите с показателите за вътрешна оценка, определени в проекта. Екипът за управление ще има ангажимент да проследява качественото изпълнение на всички дейности - идентифицирането и трансферирането на иновациите, обученията, бизнес форумите и др. Организацията и управлението на проекта включват следните дейности: 1.Съдействие при избора на изпълнители - изготвяне на документации за участие в обществени поръчки, участие в оценителни комисии. 2. Изготвяне на договори с външни изпълнители. 3. Постоянен мониторинг и контрол на изпълнението на сключените договори и изпълняваните дейности. 4. Участие в срещи и събития със заинтересованите страни. 5. Контролиране спазването на графика за изпълнение на проекта. 6. Осчетоводяване на извършените разходи. 7.Верификация на разходите преди всяко подаване на искане за възстановяване на средства към Управляващия орган (УО). 8. Изготвяне на доклади за напредъка по проекта. 9. Изготвяне и подаване до УО на всяко искане за възстановяване на средства. 10. Присъствие по време на извършвани от УО проверки на място. 11. При необходимост – изготвяне на становища до УО, Одитния орган, Сертифициращия орган и др. компетентни органи. Продължителността на тази дейност ще бъде от началото на проекта – месец 1, до приключването и отчитането – месец 16.
 • Дейност 8: Информация и комуникация: Дейност 8 "Информация и комуникация" се реализира на основание Регламент (ЕС) №1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 в изпълнение на отговорността на бенефициентите в процеса по информация и комуникация от задължителен характер, в съответствие с Регламент (ЕС) №821/2014 на Комисията. Дейността има за цел да подчертае ролята на Общността и да гарантира прозрачност при безвъзмездното финансиране от фондовете. Това е необходимо с оглед на факта, че при настоящата поръчка размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. С оглед постигане на пълна съгласуваност с изискванията процедурата, "БМ 88" ЕООД ще следи стриктно за пълното съответствие на изготвените информационни и рекламни материали със специфичните изисквания по отношение спазването на прозрачността и публичността. Ще бъдат взети предвид мерките, описани в Единния наръчник на бенефициентите за прилагане на правилата за информация и комуникация (ЕНБППИК) 2014 - 2020. В съответствие с него, в рамките на тази дейност ще бъдат изготвени следните материали: - Плакат - Брошури - Банер - Химикалки - флаш памет Всички горепосочени материали, с изключение на брошурите, ще бъдат изготвени преди стартирането на обучението по Дейност 3. Плакатите ще бъдат поставени на видно за обществеността място в сградата на бенефициента, съгласно изискванията. Текстовата и визуална информация на плаката ще бъде изготвена съгласно изискванията на т.3.4 от Единния наръчник. Ще се поставят на видно място и в градовете, където ще се провеждат бизнес форумите по Дейност 6. Дизайнът на банерите, които ще бъдат използвани на обученията, ще бъде изготвен в съответствие с т.3.9 от Единния наръчник. Химикалките ще бъдат изготвени съгласно указанията за промоционални материали в т.3.8 от Единния наръчник. По време на изпълнението на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 6, на всички участници в организираните събития (обучения, дискусии, форуми) ще бъдат раздавани комплект химикалки. С оглед опазване на ресурсите, материалите за събитията няма да бъдат отпечатвани на хартия, а ще бъдат изцяло на електронен формат. Това ще допринесе за код 01 по вторичната тема на ЕСФ относно ефективността на ресурсите. В допълнение, всички отпечатани документи - вкл. присъствени списъци, отчети, анализи - използвани в рамките на проекта, ще бъде посочено, че ОПРЧР осъществява проекта с подкрепата на ЕСФ. Брошурите ще бъдат изготвени преди провеждането на бизнес форумите по Дейност 6. За информирането на обществеността по отношение на бизнес форумите във всички райони за планиране, ще бъдат публикувани 6 броя прессъобщения в местни, регионални и/или национални печатни медии и /или електронни медии. Прессъобщението ще отговаря на съдържа задължителната информация - емблемата на ЕС, изписването на фразата "Европейски съюз", наименованието на ЕСФ, общото лого за програмен период 2014 - 2020 г., с наименованието на ОП РЧР, както и наименованието на "БМ 88" ЕООД като бенефициент. Брошурите ще съдържат информация относно резултатите от проекта с цел неговото разпространяване сред заинтересованите страни и общността. Изготвените брошури ще отговарят на изискванията за печатни информационни материали в т.3.7. от Единния наръчник. - Изготвяне дизайн на плакат, химикалки , банер - месец 1 - Доставяне на плакат, химикалки, банер - месец 2 - Изготвяне и публикуване на прессъобщения - месец 2 и месец 15 - Изготвяне дизайн на брошура - месец 15 - Флаш памет

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП8, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

199 971.00 BGN
199 971.00 BGN
43 974.22 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Макрорегионален район за сътрудничество
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [6] Недискриминация
 • [6] Равенство между половете
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 998.55 0.00 189 972.45 199 971.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 998.55 0.00 189 972.45 199 971.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Извършване на Проучване и Анализ на опита на Румъния и 5 страни членки на ЕС с цел идентифициране и трансфериране на иновативни практики в шивашката промишленост. Разработване на програма за обучение на работодатели”, Стойност: 33 800.00
 • Обособена позиция 1: „Извършване на Проучване и Анализ на опита на Румъния и 5 страни членки на ЕС с цел идентифициране и трансфериране на иновативни практики в шивашката промишленост. Разработване на програма за обучение на работодатели”
Предмет на предвидената процедура: Логистика на събития по проект: „Българо-румънска мрежа за социални иновации в шивашката промишленост”, Стойност: 65 290.00
 • Обособена позиция 1: Логистика на събития по проект: „Българо-румънска мрежа за социални иновации в шивашката промишленост”
Предмет на предвидената процедура: Извършване на Проучване и Анализ на опита на Румъния и 5 страни членки на ЕС с цел идентифициране и трансфериране на иновативни практики в шивашката промишленост. Разработване на програма за обучение на работодатели, Стойност: 33 800.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на Проучване и Анализ на опита на Румъния и 5 страни членки на ЕС с цел идентифициране и трансфериране на иновативни практики в шивашката промишленост. Разработване на програма за обучение на работодатели
Предмет на предвидената процедура: Логистика на събития по проект “БЪЛГАРО-РУМЪНСКА МРЕЖА ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”, Стойност: 60 490.00
 • Обособена позиция 1: Логистика на събития по проект “БЪЛГАРО-РУМЪНСКА МРЕЖА ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.