English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0115-C02
"Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
05.10.2017
01.12.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектът „Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск” съответства на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 - да се подобри качеството на живот на хората в България, посредством насочените дейности към работа с младежи и хора в риск и подпомагане тяхната социална интеграция и личностно развитие, чрез което ще се подпомогнат процесите за постигне на високи нива на заетост сред тези групи и ще се засили тяхното социалното включване. 
Дейностите и резултатите от настоящия проект, са ориентирани към подобряване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в следните области:
- пазар на труда и качеството на работните места;
 - социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;
 - изграждането на административен капацитет
Изпълнението на дейностите и постигнатите резултати ще позволят на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита по настоящото проектно предложение, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ за преодоляване на проблемите на младежи и хора в риск. 
Фокусът на проекта е поставен върху създаване на устойчива и подкрепяща среда за работа с младежи и хора в риск, чрез популяризиране и внедряване на европейската ценностна система за социалната значимост на борбата срещу социалното изключване, политическата, расовата, религиозната и другите форми на дискриминация.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности.
Дейности
 • "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА": ЦЕЛ: Да се осигури качествена и ефективна организация и управление на проекта за постигане на поставените цели и резултати при спазване на всички нормативни изисквания. СЪДЪРЖАНИЕ: Управлението на проекта ще се реализира на две нива. - Първото ниво на управление на проекта ще бъде реализирано от неговия екип. Още при евентуалното подписване на договора ще бъде сформиран екип на проекта, който ще включва Ръководител, Координатор и Счетоводител. Задълженията на ръководителя са описани в т.9 "Екип". = Задълженията на координатора: Да координира дейността си с Ръководителя на проекта; Участва в разработването на длъжностните характеристики на експертите, обучителите и различните специалисти; Координира дейността на членовете на екипа и партньорите; Координира реализирането на дейностите по проекта съгласно графика и дава предложения за актуализирането му, при необходимост; Координира логистиката по организирането на събитията; Координира и осигурява своевременното попълване на отчетните формуляри; Поддържа комуникацията с партньорите, експертите и участниците в събитията във връзка с реализиране дейностите по проекта; Води протоколи от различните събития; Изготвя и публикува информация във връзка с осигуряване на информираност и публичност, относно развитието и резултатите от дейностите по проекта; Изпълнява и други задачи, възложени от Ръководителя на проекта; Участва при изготвянето на отчетите по проекта; Координира дейността си с Ръководителя на проекта. = Задълженията на счетоводителя - Организира, планира и осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност по проекта; Отговаря за осигуряването и съхраняването на финансово-счетоводната информация и документация, по предвидения законов ред; Отговаря за правилното и своевременно регистриране на стопанските операции, за вярното и точното оформяне на счетоводните документи; Наблюдава паричните потоци и дава обобщена финансова информация и предложения на Ръководителя на проекта; Изготвя всички финансови отчети, справки и информации във връзка с отчитането по проекта и искания за плащане; Изготвя справки по проекта необходими на контролиращите и наблюдаващите органи и институции; - Второто ниво на управление ще се реализира чрез създаване на Проектен съвет, в който се включва екипа на проекта, ръководителя на партньорската организация, представители на община Сатовча. ЕТАПИ: 1. Първоначално планиране реализацията на дейностите по проекта - в самото начало ще се проведе първоначална работна среща на екипа на проекта и Проектния съвет. На срещата ще се изготви подробен план-график за изпълнение и план за изразходване на средствата по проекта. На срещата ще бъде изготвен актуален график на тръжните процедури. По време на екипната среща ще се подготви и първоначалното разпределение на задачите и отговорностите за изпълнение на проекта между екипа за организация и управление на проекта; 2. Текущо управление и мониториране на проектните дейности – ще се реализира от екипа за управление през целия период на проекта; 3. Текущи срещи на Проектния съвет - те ще се провеждат на три месеца. По време на срещите ще се координира реализацията на дейностите и ще се решават своевременно възникналите проблеми. 4. Изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжните процедури - в рамките на дейността ще се организират и проведат тръжните процедури за избор на доставчици по предварително заложените, необходими за реализацията на дейностите външни услуги;
 • ПРОУЧВАНЕ И СФОРМИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В РАЙОНА НА ОБЩИНА САТОВЧА: ЦЕЛ:Да се направи проучване на нуждите и проблемите на уязвимите групи по отношение на социално-икономическата интеграция в община Сатовча и да се сформира целевата група Съдържание: След провеждане на проучване и консултации, целевата група ще бъде избрана според потребностите, идентифицираните нужди и проблеми на младежите и хората в риск. Целевата група ще включва: 1. Спрямо техните конкретни характеристики А. Представители на ромската общност: Б. Хора, населяващи територии с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони: Пътуването до административния център е затруднено не само от намаления транспорт, а и от това,че там живеят възрастни и болни хора.Живеещите в тези населени места са във висок риск от бедност и социална изолация. Достъпът им до услуги, образование и заетост е затруднен и това допълнително ги маргинализира. В. Младежи от етническите малцинства и/или от маргинализираните групи: Преобладаващата част от безработните младежи до 29 години са не само от ромската общност. Има обаче една немалка скрита група от икономически неактивни младежи от ромската общност, която не поддържа регистрация в Д”БТ”. 2..Спрямо техните потребности, идентифицирани нужди и проблеми: А.Общо за представители на ромската общност: - Висока безработица и ниски доходи са основен проблем за целевата група – те пораждат нуждата от образование и професионална квалификация; - Липса на мотивация за трудова реализация Б. Хора, населяващи територии с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони: - Ограничен достъп до публични услуги В. Младежи от етническите малцинства и/или от маргинализираните групи: - Икономически неактивни и необразовани младежи от ромската и други общности, която не поддържа регистрация в Д”БТ”.При тях се наблюдава = Липсват адекватни възможности за услуги и заместващи грижи; = Социална изолация; = Липса на умения за самостоятелен живот; = Липса на информираност за възможностите за трудова реализация и проф. квалификация; = Психологически проблеми, водещи до сериозни нарушения и депресии. Демотивация; = Нужда от подкрепяща услуга, която да върне доверието им и да ги мотивира да се преквалифицират и образоват. Предвиждаме целевата група да се състои от 50 човека избрани от горе посочените групи. Впредвид нуждата от непрекъснато повишаване капацитета и квалификацията на членовете на Сдружение "За Равен старт" при изпълнение на проектното предложение другата част от целевата група ще бъде от членове на Сдружение "За Равен старт" 4 човека. Общо целевата група ще бъде 54 човека.
 • ПРОУЧВАНЕ ОПИТА НА ПАРТНЬОРА ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ И ХОРА В РИСК : ЦЕЛ:Да се проучат съществуващите модели на иновативни практики и услуги за работа с младежи и хора в риск от партньорите в гр.Люблин Полша СЪДЪРЖАНИЕ:Експертите участващи в проекта ще извършат съвместно координирано наблюдение, проучване и сравнение на развитието на Полша и България в сферата на работа с младежи и хора в риск и използването на възможностите на внедряване на иновативните модели на работа. Ще бъде изготвят общ дизайн на проучването – 2-ма експерти ще изработят цялостната методология на проучването – аналитичните подходи и инструментите - като ги съобразят с проектните цели. Съвместно двамата експерти ще определят конкретните области и индикатори, които да бъдат проучени и използвани за конкретните условия в България Проучването ще бъде обсъдено и планирано на първа работна среща в Полша, на която участниците следва да представят изходни данни и национални политики в сферата на работа с младежи и хора в риск. За първата работна среща в Полша ще пътуват двама експерти,които ще бъдат назначени на трудови договори за работа по проектното предложение,четирима представители на Сдружение "За Равен старт," включени в целевата група и преводач. След проведеното посещение при партньорите резултатите и сравнителния анализ ще бъдат обсъдени на втора работна среща, проведена в община Сатовча. Участие ще вземат двамата експерти, четирима представители на Сдружението и представители на целевата група.На срещата ще бъдат поканени и представители на общината. За провеждането на работната среща в България се предвижда наемането на зала и техническо оборудване. След осъществяване на двете работни срещи експерти и представители на целевата група ще посетят Полша с цел обмяна на опит и нови знания за работа с младежи и хора в риск и детайлно проучване на иновативните практики.. Самата дейност ще протече на два етапа. 1. Включено наблюдение Основните акценти на работа ще са поставени върху: • Паралелен анализ на съществуващата ситуация и проблемите с младежи и хора в риск в България и Полша; • Причини за дефинираните проблеми в двете страни • Възможности за тяхното решаване, чрез прилагане на социални иновации • Възможности за изграждане на партньорства с представители на образователни институции, неправителствени организации и държавната администрация за постигане на устойчив ефект. В края на дейността ще бъде изготвен доклад, който ще бъде разпространен сред заинтересованите страни. За Полша ще заминат 2 експерта и 7 преставители на целевата група, които в рамките на 5 работни дни ще направят необходимото наблюдение. 2. Проучване възможностите за сътрудничество Дейностите ще бъдат насочени към: 2.1. Провеждане на разговори с представители на неправителствени организации, работещи с младежи и хора в риск Цел ще бъде стимулиране на диалог за проблемите на дефинираните групи и какви са начините за тяхната социализация чрез прилагане на социални иновации. 2.2. Изготвяне на Доклад Цел - анализ на възможностите за сътрудничество между дефинираните заинтересовани страни по проекта за създаване на устойчива и подкрепяща среда за работа с младежи и хора в риск, чрез популяризиране и внедряване на европейската ценностна система за социалната значимост на иновациите в тази сфера и тяхната конструктивна роля в борба срещу социалното изключване. Основните акценти на работа ще са поставени върху: • Анализ на съществуващата ситуация в България по проблемите на младежи и хора в риск • Възможности за тяхното решаване – изграждане на ефективни партньорства между социални и неправителствени организации За реализиране на дейността се предвижда извършването на симултанен превод на работната среща, както и преводни услуги за изготвените доклади.
 • "АДАПТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ, НА БАЗА НА ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ,ПРАКТИКИ, УСЛУГИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ И ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА РАЗРАБОТЕНИ ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И МОДЕЛИ" : ЦЕЛ:Да се разработят, на базата на проучванията, посещенията и работните срещи конкретни модели на иновативни практики и услуги за работа с младежи и хора в риск, взаимствани от партньора и приложими в българските условия. СЪДЪРЖАНИЕ: Дейността включва техническа и експертна работа по трансфер и адаптиране на иновативните практики за условията в България – по 2-ма експерт анализи и експерт методисти на кандидата и партньора ще работят в рамките на 4 месеца по трансфера и адаптацията на модела. Ще бъде използвана комуникация по интернет и телефон. Дейността ще бъде насочена основно към адаптацията на най-иновативните елементи на модела и най-подходящите за българските условия. Като краен продукт ще бъде изготвен доклад за функциониране на модела в България. В процесе на изпълнение на проектното предложение ще бъдат проучени две иновативни практики успешно прилагани от партньора и едната от тях ще бъде трансферирана и адаптирана у нас. - разработване на програма за тестване и внедряване на иновативната практика на регионално и национално ниво - Програмата ще бъде разработена от 2-ма експерти методици на кандидата и двама експерти на партньора и ще включва 4-ри основни модула: първи модул: дизайн на информационен ден за популяризиране на модела сред целевата група в България; втори модул: дизайн на двудневна работна среща за представители на НПО и заинтересованите страни - Община Сатовча, Бюро по труда, общинска служба за социално подпомагане ; трети модул: дизайн на обучителен семинар за приложни специалисти, които да експериментират елемeнти на модела на иновативната практика; четвърти модул: дизайн на учебна практика за приложни специалисти, експериментиращи и тестващи различни елементи на иновативната практика; Ще бъде извършено събиране, проучване и систематизиране на релевантна информация за проекти, организации и мрежи, които са успешно реализирани , проекти в сходни сфери на дейности, с цел анализиране на социалните условия за ефективност на приложените иновативни практики за работа с младежи и хора в риск. Вторичен анализ на релевантни документи – ще бъдат изследвани данни и информация, подадена от партньорската организация и достъпна през интернет за релевантни проекти, дейности и мрежи от ЕС. Очаква се да бъде проучен опитът на различни европейски организации и техните иновации в сферата на социалното включване на младежи и хора в риск, чрез прилагане на различни модели. Предвижда се провеждането и анализирането на минимум 30 дълбочинни интервюта с непреки представители на целевата група. Същевременно ще бъде разработена и извършена през интернет анкета за изследване на общественото мнение по въпросите за социално включване за лицата в риск. Анкетата ще бъде насочена към около 250 човека. За целта ще бъде избрана външна фирма за статистическа и социологическа обработка на данните. Целта на проучванията е да се диагностицира по-точно какви са проблемите при социалната интеграция на уязвими лица на културно, ценностно, институционално и практическо ниво, както и да се развие по-добра чувствителност към условията на възможност на дадена иновация в тази сфера. За реализиране на дейността се предвижда извършването на преводни услуги на документи и анализи.
 • "ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ РАЗРАБОТВАНЕТО, ПРИЛАГАНЕТО, МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЧРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕМИНАРИ, РАБОТНИ ДИСКУСИИ И ОБУЧЕНИЯ" : ЦЕЛ:Да се изпробва приложимостта на различните елементи на иновативните практики и услуги за работа с младежи и хора в риск в специфични български условия. Дейността се обуславя от нуждата за по задълбочено изследване на прилаганите иновативни практики и най-вече на техните елементи, които са възможни за прилагане в български условия. Ще се акцентира върху тази практика, която е доказано че работи и която е приложима. Провеждане на информационни дни в региона на община Сатовча – в рамките на модул 1 от Дейност 4, ще се проведат 6 информационни дни с по 30 участника. Логистиката по провеждането на събитията ще бъде възложена на външен изпълнител. Всеки информационен ден ще бъде представен от 2-ма експерти на кандидата. По време на информационните дни освен презентирането на модул 1, ще се работи и по процеса на идентифициране и подбор на участници за другите три модула на програмата; - работни срещи по модул 2 от програмата – ще се проведат 2-ве работни срещи по два дни с по 20 участника от целевата група. За участие в работните срещи ще бъдат поканени предварително идентифицирани представители на неправителствени организации, предоставящи социални услуги (с приоритет ще бъдат тези работещи с младежи и хора в риск) и представители на общини. Дейността ще бъде логистично подсигурено от външен изпълнител. Обучението ще се ръководи от обучители на кандидата. По време на работните срещи ще се обсъждат възможности за внедряване на елементите/иновативната практика в общината и региона. Ще бъдат подбрани 10 приложни специалисти от участниците за участие в модули 3 и 4; - обучителен семинар по модул 3 от програмата – 10 от участниците в работните срещи ще бъдат включени в това събитие. Обучението ще се реализира в рамките на 5 дни и ще бъде проведено от по двама обучители на кандидата и партньора. Семинарът ще бъде организиран от външен изпълнител. По време на обучението участниците ще бъдат подготвени да експериментират моделите или елементи на моделите на иновативната практика. Ще бъде обсъдена и разработена план-програма за работа. - учебна практика по модул 4 от програмата – 10 приложни специалисти от целевата група, участвали в обученията, ще експериментират моделите на иновативната практика за работа с младежи и хора в риск . Дейността ще бъде ръководена от експерти на кандидата;
 • "ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ" : Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
 • "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ" : ЦЕЛ: Акцент на дейността е превенция на социалното изключване на младежи и хора в риск чрез адаптиране и реализация на социална иновативна практика и, чрез подобряване на готовността за включване в предлаганите социални услуги. Дейността се налага от нуждата да се популяризира широко проекта и неговите резултати. Семинарите ще се организират съвместно със заинтересованите страни - Община Сатовча, Бюро по труда, общинска служба за социално подпомагане с цел резултатите от проекта да бъдат разпространени широко сред обществеността в общината и региона. 1. Семинар на тема: „Стимулиране на партньорското сътрудничество – социално включване чрез внедрени иновативни практики”. В рамките на четири дни ще се проведе семинар на тема: „Стимулиране на партньорското сътрудничество – социално включване чрез внедрени иновативни практики”. Семинара е насочен към лицата от целевата група, като участие ще вземат експерт лектори и модератори. Ден 1 – Тема „Психологически фактори – основни насоки за работа с младежи и хора в риск” • Ролята и отговорностите на социалните работници • Обсъждане възможността за връщане на пазара на труда • Умения за самостоятелен живот • Работа с младежи и хора в риск • Комуникация Ден 2 – Тема „Подкрепа за социално включване чрез иновативни практики” • Методи за повишаване самооценката и формиране на реалистични очаквания от бъдещето • Улесняване процеса на социално включване чрез прилагане на трансферираните иновативни практики Ден 3 – Тема „Перспективи на внедрените иновативни практики като фактор за превенция на асоциалното поведение на младежи и хора в риск” • Представяне на опита на страните от ЕС за превенция на асоциални прояви сред младежи и хора в риск, • Представяне на опита на партньорската организация за работа с младежи и хора в риск Ден 4 – Тема „Ролята на публично-частните партньорства при работа с младежи и хора в риск ” • Същност и характеристики на публично-частното партньорство и ползата му при работа с младежи и хора в риск • Кога следва да се мисли за създаване на публично-частно партньорство? • Как се процедира при създаване на публично-частно партньорство? • Участници в разработването на политиката на публично-частно партньорство. Предвижда си и : – Изработване и поддържане на Специален интернет сайт на проекта – в рамките на 12 месеца; – Редактиране, подготовка за печат, издаване и разпространение на „Наръчник за прилагане на иновативни модели на партньорите при работа с младежи и хора в риск” в тираж 100 броя. В изданието ще бъдат приложени всички модули на програмата и всички релевантни документи;
 • "ИЗГОТВЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОПИТА НА ПАРТНЬОРА" : Дейност "ИЗГОТВЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОПИТА НА ПАРТНЬОРА" Описание ЦЕЛ:Проучване на възможностите за адаптиране и валидиране на чуждестранен опит за работа с младежи и хора в риск. СЪДЪРЖАНИЕ:В рамките на тази дейност, участниците в проекта ще приложат на практика придобитите нови знания и умения, чрез провеждане на социален експеримент сред младежи и хора в риск. Обект на проучването ще са следните фокус групи: • Младежи и хора, живеещи в семейства в неравностойно социално положение, както и младежи и хора, живеещи в общности в неравностойно социално положение; • Младежи с отклоняващо се поведение, агресивни и асоциални; • Деца и младежи на улицата; • Младежи и хора в социална изолация. • Младежи и хора живеещи в отдалечени райони на общината Основните индикатори, които ще се проучат ще са: • Ползване на социални услуги (дали респондентите ползват, или не, социални услуги, какви услуги ползват); • Оценка на съществуващите в момента социални услуги (познаване, достъпност, достатъчност на социалните услуги); Основните дейности ще са насочени към апробиране опита на партньорската организация за работа с младежи и хора в риск. Апробацията на методите за работа ще бъде приложен върху 30 младежи и хора в риск, като с тях ще работят експерти и медиатори. Получените резултати от тази дейност, ще бъдат обединени в доклад, които ще се използва при бъдещата работа с тези целеви групи. С цел да се осигури устойчивост и мултиплициране на получените резултати, предвиждаме да разпространим този документи и сред всички заинтересовани страни.
 • "ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ" : ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА: Широка информираност на обществеността и целевите групи за проекта. Популяризиране на неговите цели, задачи и очаквани резултати За да получат целевите групи, институциите, заинтересовани по тази тема, медиите и обществеността достатъчно информация за целите на проекта и възможностите, които той предоставя, се предвижда текущо информиране и популяризиране в рамките на целия срок на изпълнение на проекта, което включва: Организирани две пресконференции. Първата ще се проведе непосредствено след одобряване на проекта и ще има за цел да информира широката общественост за целите, задачите на проекта и предстоящите дейности по него. Втората ще се организира в края на проекта и ще има за цел да представи резултатите по проекта и начините за осигуряване на тяхната устойчивост. Ще бъдат изработени информационни плакати за популяризиране на проекта във всичките населени места в рамките на общината, които ще се поставят на входа на всяко кметство, на сградата на общинската администрация и в офисите на кандидата. рекламни материали за всяка от двете пресконференции - по 30 бр. за всяко събитие: химикали, блок-листа, флашки и брошури. Ще се отпечатят стикери-лепенки за оборудването, което ще се закупи по проекта. Ще бъде изработена цветна табела, с размер 50/70, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Ще се направят две публикации в местен вестник. През целия период на проекта на сайта на община Сатовча ще бъдат публикувани новини относно хода на проекта.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

156 924.92 BGN
156 924.92 BGN
146 159.40 BGN
95.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 846.26 0.00 149 078.66 156 924.92
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 846.26 0.00 149 078.66 156 924.92

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.