English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.003-0001-C01
Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
25.02.2019
25.02.2019
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

С настоящия проект се цели да бъдат трансферирани социални иновации, които да създадат устойчива трудова среда за ЦГ, в която те да придобият трудови умения и мотивация за активно включване на пазара на труда.
Целта на проекта да се повиши капацитета на кандидата и чуждестранните партньори за транснационално сътрудничество и работата в областта на въвеждането на соц. иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, в сферите на пазара на труда и соц. включване. 
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на обл. Русе, България, общ. Оулу, Финландия и община Люлео, Швеция и са: 1. Повишаване на капацитета на партньорите и ЗС по отношение за разработването и прилагане, на социални иновации; 2. Идентифициране и проучване спецификите и потребностите на ЦГ, мотивиране; 3. Адаптиране, валидиране и трансфериране на соц. иновация „Център за устойчиво развитие от Финландия и модел за функциониране на социални предприятия (гайд бук) от Швеция; 5. Оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените инов. практики; 6. Дейности за разпространение на постигнатите р-ти.
Проектът кореспондира на ТЦ 8, ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.
ЦГ обхваща ик. неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица над 29 г.; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда намиращи се на целевата територията. Очаквани резултати са трансфер и въвеждане на 2 соц. иновации за намиране на решения за интеграция на уязвимите групи на пазара на труда.
Дейности
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и социални иновации: Целта на дейността е да се повиши капацитета на кандидата, по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи за работа с уязвими групи на пазара на труда. Дейността предвижда осъществяване на 2 работни пътувания на експерти, обмяна на добри практики и е с фокус върху идентифицирането, валидирането, адаптирането и трансфера на 2 социални иновации. 1.1. Първото работно пътуване е до Финландия, гр. Оулу, където кандидата ще почерпи практически опит от своя финландския партньор как да изгради и стартира дейност за заетост на икономически уязвими групи в "Център за устойчиво развитие". Финландският партньор Yritetään yhdessä r.y. е нестопанска организация, която развива успешно предотвратява социалното изключване и работи за по-екологичен и устойчив свят вече над 30 години. В организацията са заети над 250 лица, предимно от уязвимите групи и е една от най-големите във Финландия като целта й е осигури широк спектър от професионален опит, образование и обучение и да се подобрят възможностите за заетост. Работата се съчетава с практическо обучение и курсове, които се провеждат в техни собствени работилници и например в строителни обекти. Центърът работи в 20 направления - дърводелство, готварство, металообработка, шевни услуги, градинарство, рециклиране, компостиране, ремонт на велосипеди, инвалидни колички и др. Методите на работа включват иновативен подход за избор на професия на всеки един от заетите в Центъра според неговите желания и специфики, както и възможност за отдаване "под наем" на работна ръка за местни фирми. Персонала в Център включва председател, мениджър проекти, строителни инженери, супервайзъри по поддръжка на градини и недв. имущество, трудови директори, ръководител-събития, касиер и др. В резултат от работното посещение ще бъде обменен опит и ще се подготви за трансфер в България, в община Две могили Център за устойчиво развитие, който ще има 4 направления за работа: почистване; рециклиране; цветарство; туризъм. Индикативен период за изпълнение на първото работно посещение е януари - февруари, 2019 г. 1.2. Второто работно посещение е в Щвеция, в гр. Люлео, където експертите на кандидата ще посетят шведския партньор и ще почерпят техния опит на методи и подходи за обучение на икономически уязвими групи на пазара на труда в социално предприемачество. Шведският партньор Coompanion Norrbotten има солиден опит в прилагането иновативни подходи за социално предприемачество и стартиране на собствен бизнес. В портфолиото на организацията са включени: устойчиво развитие, сътрудничество и коопериране на предприятия, социално предприемачество, младежко предприемачество, здравеопазване и социални грижи Неговата дейност е свързана с консултиране и подпомагане на лица от уязвимите групи чрез изработване на бизнес планове, провеждане на обучения и курсове и др. Обученията могат да бъдат поотделно или заедно в няколко направления например: процеси на съвместна работа, как да разработим успешен бизнес план, финансова грамотност, отговорности на работодателя, създаване на устойчив бизнес и др. Организацията притежава опит в изпълнението на проекти финансирани от Европейския социален фонд и други донори. В организацията са заети мениджърi операции, мениджъри проекти, бизнес консултанти. В резултат от работното посещение се цели да се проучат и идентифицират успешни практики за социално предприемачество, както и да бъдат трансферирани и приложени в България върху ЦГ на проекта успешни методи за обучение в социално предприемачество (гайд бук за социално предприемачество). Индикативен период за изпълнение на първото работно посещение е април - юни, 2019 г. 1.3. Работни посещения в България на чуждестранните партньори Имат за цел да почерпят информация и проучат социалните иновации, които ще трансферират от нас.
 • Идентифициране и мотивиране на целевата група: Целта на дейността е да се стимулират и насочат лицата от целевата група към придобиване на умения за активно включване на пазара на труда. Преобладаващата част от лицата от целевата група особено дългосрочно безработните, поради продължителната си неактивност на трудовия пазар са загубили трудови навици, загубили са увереност в собствените си способности, а безработните младежи до 29 г. все още не са изградили трудови навици и нямат мотивация за трудова заетост. При младежите до 29 г. доста често се наблюдава тенденция на разминаване между очаквания за високо заплащане и качество на труд, който полагат и професионалните им умения. Затова е необходимо лицата от целевата група да се стимулират и да придобият приложими към съвременния пазар на труда умения за активно поведение за включване в обучение или трудов процес. Дейносттасе реализиара в 2 етапа: 2.1. Идентифициране и 2.2. Мотивиране 2.1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ За да се извърши успешен подбор на лицата от целевата група, първоначално ще бъде разработена и приложена Методика за подбор и оценка. Предвижда се ЦГ на проекта да включва 12 лица от уязвимите групи. Това са неактивни младежи до 29 г., дългосрочно безработни лица, безработни лица над 54 годишна възраст и др. допустими ЦГ съгласно ИП1и ИП 2. За правилния подбор на целевата група възнамеряваме да осъществим контакт със служителите на Дирекция „Бюро по труда“ и Общината. От тези институции ще получим информация за лицата в неравностойно положение на територията на община Две могили. Получената информация ще обработим и ще подберем лица, които са трайно установени на територията на общината, не възнамеряват да ходят да работят в чужбина и имат самосъзнание за възстановяване/придобиване на трудови навици. 2.2. МОТИВИРАНЕ Мотивирането включва работа с 12-те идентифицирани представители на целевата група в групово и индивидуално мотивиране. Като много важен резултат от изпълнението ще се търси придобити знания и умения за адаптиране към изискванията на пазара на труда и към разкритите нови работни места в Центъра за устойчиво развитие. Предвижда се мотивационният процес да включва придобиване на знания и усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места, за успешно представяне пред работодател. Придобитите знания и умения практически ще се тестват по време на интервюто за включване в заетост, предвидени по настоящия проект. Ще се фокусира върху придобиването на нагласи и умения за формиране на лични цели и постигане на индивидуални резултати. Ще се работи върху формиране на интерес и нагласи за самооценка, за придобиване на знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост чрез самоинформиране или ползване на услуги на Дирекция "Бюро по труда", лицензираните трудово-посреднически институции и други алтернативни, на достоверни източници на информация за свободните работни места.
 • Планиране, адаптиране и пилотно въвеждане на модела за „Център за устойчиво развитие“ : Предвижда се трансфериране и адаптиране на социална иновация „Център за устойчиво развитие“, прилагана от финландския партньор. Целта на дейността е насърчаване на транснационално сътрудничество по отношение на обмяна на опит и иновативни модели за осигуряване достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда. Финландският "Център за устойчиво развитие" предлага много добри възможности за обучения и социална активност на лица, търсещи работа, отдалечени от пазара на труда, включително лица в неравностойно положение, чрез многообразие от дейности като градинарство, почистване, рециклиране, изработка на туристически сувенири, шиене, производство на изделия от дърво, метал, готварство и др. За целите на проекта, под „адаптиране на социална иновация - Център за устойчиво развитие" се разбира следното: Финландският партньор разполага с готово решение , което ще позволи по-пълно, по-ефикасно и ефективно разрешаване на идентифицирания проблем със заетостта на ЦГ. Адаптирането на социалната иновация се състои в споделяне на неговото познание и опит с българския кандидат и неговото привеждане в съответствие с нуждите ни, в това число при изпробването на тази иновация в други условия и среда. Ползите от въвеждане на тази социална иновация ще благоприятстват за социалното включване на ЦГ, като създаде условия за труд и в последствие трайна заетост. Центърът за устойчиво развитие ще бъде изграден в община Две могили и ще надгради дейности и постигнати резултати на заетост в областта на социалното предприемачество по проект BG05M9OP001-2.010-0192 "Хартиен свят". Ще използва съществуващата база, под наем която е осигурена от община Две могили и ще наеме допълнително помещения за позициониране на Центъра. Първоначално дейността на Центъра ще бъде адаптирана и валидирана в 4 сектори (уърк шопи), в които ще се развива дейност: * Сектор "Почистване" - почистване на културни паметници, тревни площи, паркове, еко пътеки, къмпинг зони и др. по заявка на клиенти от реалния и обществен сектор. * Сектор "Рециклиране" - събиране на отпадъци разделно и издаване на отпадъците в заводи. * Сектор "Цветарство " - Работа и засаждане на цветя, храсти и фиданки; компостиране, чрез обработка на събраните органични отпадъци от озеленяване, почистване, цветарство. * Сектор "Туризъм" - изработване на рекламни материали, презентации, програми за посещение (благодарение на популярността на финландския и шведския партньори и с тяхна помощ, ще бъдат разпространявани в целия окръг на Оулу и Люлео с цел привличане на чуждестранни туристи в България).
 • Адаптиране, валидиране и трансфериране на социална иновация модел за функциониране на социално предприятие (гайд бук): Дейността предвижда адаптиране, валидиране и трансфериране на социална иновация "Успешни иновативни методи за обучение в социално предприемачество(гайд бук)" от шведския партньор по проекта Коомпанион Норботен. Шведският партньор има солиден опит в прилагането на иновативни подходи за обучение в социално предприемачество и стартиране на собствен бизнес, затова в рамките на проекта се предвижда и трансферът социална иновация за обучение. Дейността ще се реализира в 3 етапа: 4.1. Трансфер и преводна гайд бука 4.2. Организиране на "Обучение за обучители" 4.3. Обучение на целевите групи по социално предприемачество Обученията ще обхващат няколко направления като: процеси на съвместна работа, как да разработим успешен бизнес план, финансова грамотност, отговорности на работодателя, създаване на устойчив бизнес, добри шведски практики и ключът към техния успех и др. Целта е с реализирането на тази дейност да се увеличат функциите на българския "Център за устойчиво развитие", като освен повече възможности за заетост, той ще може да подпомага с обучение и онази част от целевите групи на центъра, желаещи да стартират свой бизнес.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на социалните иновации: Целта на тази дейност е да се извърши оценка от независим изпълнител на постигнатите резултати при създаването на иновативните социални модели и приложимостта им съобразно спецификите на социалната и бизнес среда в община Две могили и област Русе. Оценката ще проследи на практика следните параметри: *Проследяване постигането на целите и резултатите от проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; *Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; *Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Оценката ще приключи с набелязване на мерки за подобряване на иновативните социални модели. Изпълнението на тези мерки ще доведе до постигане целите на проекта, а именно повишаване капацитета на кандидата и чуждестранните партньори за транснационално сътрудничество и работата в областта на въвеждането на соц. иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, в сферите на пазара на труда и соц. включване.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е популяризиране и устойчивост на иновативните социални практики, които са трансферирани при кандидата СНЦ „Развитие на социалния капитал“. Очаква се чрез популяризиране дейностите и услугите предоставяни от „Центъра за устойчиво развитие“ да се информират бизнеса, местната власт и др. заинтересовани страни да използват услугите на Центъра, с което да се осигури неговата устойчивост след края на проекта. Дейността ще се реализира в следните етапи: 6.1. Разработване на комуникационен план за разпространение на постигнатите резултати от трансферирането на 2-те иновативни социални практики до широк кръг заинтересовани страни 6.2 Изпълнението на плана, включва: **Организиране на 2 кръгли маси и 1 международна конференция Планира се да се проведат кръгли маси с участие на експерти от работната група по проекта и представители на МСП и безработни лица, желаещи да започнат собствен бизнес. Кръглите маси ще се проведат в гр. Русе и гр. Две могили. ** Организиране на една двудневна международна конференция за социално предприемачество и заетост на безработни лица. Конференцията ще се проведе в гр. Русе и ще бъдат поканени за участие представители на всички общини в област Русе, както и представители на малкия и среден бизнес, земеделски производители, занаятчии и безработни лица с желание за стартиране на собствен бизнес от област Русе. Идеята е да се представят пред участниците дейностите и услугите на „Центъра за устойчиво развитие“, както и да се изясни същността на термина „устойчиво развитие“, що е то "социално предприемачество" и др. В конференцията ще вземат участие експертите от работната група по проекта, както и представители на партньорите, които ще споделят опита си в създаване на социални предприятия и успешни социални практики на Скандинавския п-в. Те ще разяснят защо методиките им са толкова успешни и как точно си взаимодействат с местната власт и бизнес и как да ги използват за осигуряване на устойчивост на соц. предприятие.. Разходите за участието на представителите на партньорите са за собствена сметка и са включени в Споразумението за партньорство. Ще се поканят и представители на български фирми, развиващи „зелен“ бизнес, биоземеделие, или иновативни бизнес идеи, които ще могат да споделят своя опит. **Изработване на филм Изработването на филм за реализирането на проекта ще допринесе за популяризирането на иновативния модел „Център за устойчиво развитие“, както и на постигнатите резултати от внедряването му, както и други добри практики. **Кампания сред работодателите за популяризиране на добри практики от проекта Планира се провеждане на информационна кампания сред работодателите за популяризиране на добри практики чрез разпространение на доклад с добри практики за социално предприемачество от Швеция, Финландия и България. **Изграждане и участие в партньорски мрежи (и туининг) Тъй като „Центровете за устойчиво развитие“ във Финландия и България са единствени по рода си, кандидата и партньорите ще подпишат допълнително споразумение за дългосрочно партньорство и изграждане на мрежа от „Центрове за устойчиво развитие“. Финландския партньор Yritetään yhdessä r.y. ще създаде онлайн платформа, на която експертите ще качват информация за дейностите по трите проекта, за работата на двата Центъра и Коомпанион Норботен. Ще съдържа и секция с добри практики в сферата на социалното предприемачество и изграждането на социални кооперации, широко разпространени в Швеция.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП1, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Трансферирани иновативни практики - ИП1, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

194 780.10 BGN
194 780.10 BGN
38 956.02 BGN
95.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 9 739.00 0.00 185 041.10 194 780.10
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 739.00 0.00 185 041.10 194 780.10

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.