English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0080-C01
Изграждане на административен капацитет в сферата на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и трансфер на добри практики и иновативни решения
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
20.09.2017
15.11.2017
31.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Идеята на проекта е насърчаване на активното сътрудничество с опитен чуждестранен партньор и обмяна на добри практики и иновативни решения в сферата на социалното включване, допринасящи за подобряване на уменията и компетенциите на административните служители в община Твърдица по отношение на планиране и изпълнение на социалната политика в тази сфера,чрез трансфер,адаптиране и въвеждане на иновативен модел на комуникация и сътрудничество с основните групи заинтересовани страни и участници в процеса на планиране и моделиране на социалните политики.Целева група на проекта са служители в структури на публичната администрация, предоставящи социални услуги.
Усилията са насочени към създаването на условия за подобряване процеса на моделиране на социални политики/услуги чрез адаптиране и въвеждане на иновативна практика за комуникация и сътрудничество с основните групи заинтересовани страни и участници в този процес.
Иновативната практика е Система от уъркшопи за моделиране на социални политики.Представлява организиране на периодични работни срещи,в които ще участват потребители на социални услуги и доставчици на социални услуги,които съвместно и координирано ще създават нови решения за общността в сферата на социалното включване. Гражданите ще бъдат активно въвлечени в процеса на вземане на решения,т.е. ще играят ролята на ко-дизайнери на политики.Всички участници ще са равнопоставени партньори в процеса на планиране на подходящи мерки, услуги и социални политики,съобразени с потребностите на обществото. 
Реализирането на проекта ще спомогне за развитието на капацитета и ефективността на представителите на целевата група;подобряване на комуникацията и сътрудничеството с доставчици на социални услуги и гражданския сектор;оптимизиране процеса на планиране и моделиране на социални политики и мерки за социално включване.
Дейности
 • Изготвяне на специфичен анализ на опита на 3 държави - членки на ЕС в сектор планиране, взаимодействия и координиране на политики и услуги в сферата на социално включване : Дейността е насочена към повишаване на осведомеността на служителите относно чуждия опит и добри практики и модели в процеса на планиране и прилагане на политики в сферата на социалното включване. Съдейства за повишаване на познанията и капацитета им в тази област. В тази връзка спомага за специфична цел 1 „Насърчаване достъпа на обхванатите служители до чуждестранен опит и иновативни практики и модели в сферата на планиране и изпълнение на социални политики и услуги за подобряване на уменията и компетенциите им в този процес, чрез провеждане на специфичен анализ и организиране на работна среща за обмяна на идеи, знания и ноу-хау между партниращите общини“. Дейността представлява важен елемент от изпълнението на проекта и включва проучване на чуждестранния опит и добри практики и модели, които прилагат в процеса на планиране и изпълнение на социалната им политика и предоставяне на социални услуги, които биха служили за пример в този процес в община Твърдица. Ще бъде анализиран опита на 3 държави- членки в ЕС, в това число и Испания, които имат въведени ефективни модели и подходи в процеса на планиране и координиране на социални политики и услуги, в. т.ч. изградени инструменти за взаимодействие с гражданите, прилагат добри практики и имат ефикасно действаща администрация. Партньорът ще съдейства с предоставяне на информация относно опита си. Дейността се явява първоначална подготовка на целевата група за последващата работна среща в страната партньор и повишава осведомеността им относно добри чужди примери за качествено планиране на социални политики. Анализът им осигурява достъп до информация за добър опит в чужбина, който ще е от полза в процеса на взимане на политически решения в сферата на социалното включване на местно ниво. Специфичният анализ на опита предоставя по-широк спектър на информация, спомагаща за последващото адаптиране на идентифицираната иновативна практика. Предвид характера на тази дейност и ограничения институционален капацитет на общината е разумно да бъде възложена на външен изпълнител с опит и необходими знания в тази сфера. По този начин се гарантира качественото реализиране на дейността и постигането на очакваните резултати от нея. Етапите за изпълнение на дейността включват: - Определяне на външен изпълнител за изготвяне на специфичния анализ; - Сключване на договор/и за услуга с избрания изпълнител; - Изготвяне на специфичен анализ на опита на 3 държави - членки на ЕС.
 • Повишаване на капацитета на партньорите по отношение разработване, прилагане, мониторинг и оценка на добри практики и иновативни подходи, в т.ч. чрез организиране на работни срещи/семинари за обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, координиране, комуникация и съгласуване на управленски решения по политиките и услугите за социално включване.: Дейността е насочена към повишаване на познанията и компетенциите на експертни служители в структурата на публичната администрация, предоставящи социални услуги по отношение на планиране и прилагане на социални политики. Дейността е в унисон със специфична цел 1. Представлява важен елемент от изпълнението на проекта, тъй като спомага процеса на повишаване на капацитета на партньорите по отношение на планиране и изпълнение на социални политики и услуги. Съдейства за укрепване на партньорството и създаване на добри контакти. Освен това работната среща спомага за изграждане на специфични умения за партньорство на участниците. На работната среща ще бъдат използвани резултатите от специфичния анализ на опита на 3 държави- членки на ЕС в т.ч. страната-партньор, което се явява предварителна подготовка на българските участници. Така се гарантира успешното им усвояване на темата и повишаване на познанията им в сферата на социалното включване. Чрез работните срещи 10 представители на целевата група и други заинтересовани страни, представители на общината, които също имат участие във формирането на социалните политики, ще имат възможност да проучат на място в общината-партньор добри модели и инструменти на прилагане на иновативната практика спрямо спецификите на тяхната социална политика и потребностите на обществото им. Участниците ще черпят от опита на партньора по отношение на планирането, изпълнението и контрола на политики/услуги за социално включване. Ще придобият представа за практическата реализация на идентифицирания иновативен модел- Система от Уъркшопи в условията и характеристиките на местната им действителност. Усвоената от българските участници информация ще спомогне за адаптирането и пилотното въвеждане на практиката в условията на община Твърдица. Ще водят доклади, които ще бъдат от полза за последващите дейности. Общината- партньор има дългогодишен опит в работата с лица в риск от социално изключване и прилагането на иновативни практики. Разполага с добре квалифициран екип в областта на социалните услуги, подкрепящи развитието на местните деца и възрастни в риск. Ключовите служители на общината-партньор имат богат опит, знания и умения в разработването и прилагането на социални политики и услуги в сферата на социалното включване. Притежават организационни и управленски качества и умения, както и интерес и опит в сферата на проекта. Имат и опит във взаимодействие с различни заинтересовани страни в процеса на планиране на социалните им политики и услуги, в разработването и прилагането на разнообразни методи и инструменти в това направление. Това гарантира ефективна комуникация и сътрудничество между партниращите общини, успешно реализиране на дейността и постигане на заложените и цели. Партньорът ще съдейства за предоставяне на необходимата информация на работните срещи, а след това ще дава информация и ще подпомага процеса на адаптиране на иновацията за условията в община Твърдица. Дейността ще се проведе в рамките на 6 дни ( с включено пътуване) в страната- партньор. Предвид необходимата подготовка и логистична организация на работната среща (вкл. закупуване на самолетни билети, вътрешни трансфери, настаняване, цялостно фасилитиране на българската група по време на семинара и др.) , за гарантиране на качественото реализиране ще се ангажира опитен в предоставянето на такива услуги външен изпълнител. Дейността включва следните етапи на изпълнение: - Определяне на външен изпълнител за планиране на работната среща; - Сключване на договор/и за услуга с избрания изпълнител; - Подготовка и логистична организация на работната среща ; - Провеждане на работната среща
 • Адаптиране и въвеждане на социалната иновация във връзка с процеси на планиране, координиране и съгласуване на политиката и услугите в сферата на социалното включване, на база иновативните модели и практики от друга/и държава/и: Дейността цели да бъде приложена усвоената информация от предходните дейности в посока адаптиране на идентифицираната иновативна практика в условията на местната действителност и пилотното и прилагане в община Твърдица. Дейността се явява ключова за настоящия проект и е насочена към постигане на поставените проектни цели и по-конкретно на специфична цел 2 . Дейността включва адаптиране на иновативната практика от партньора в условията на местната действителност и пилотно въвеждане, за да се провери до колко е съвместима и приложима в местната реалност. Социалната иновация се нарича Система от уъркшопи за моделиране на политики и услуги в сферата на социалното включване. Представлява организиране на периодични уъркшопи, в които ще участват потребители на социални услуги и доставчици на социални услуги (общинска администрация/центрове/домове/агенции/асистенти/социални НПО), които съвместно и координирано ще създават нови решения за общността в сферата на социалното включване. Чрез форуми ще се насърчават дискусии, свързани с планиране и моделиране на социални политики и услуги на местно ниво. Гражданите ще бъдат активно въвлечени в процеса на вземане на решения в сферата на социалното включване, т.е. ще играят ролята на ко-дизайнери на политики. По този начин всички участници ще са равнопоставени партньори в процеса на планиране на подходящи мерки, услуги и социални политики, съобразени с потребностите на обществото. Този нова форма на взаимодействие с общността е ключ към удовлетворяване на социалната потребност от децентрализация на процеса на взимане на решения в сферата на социалната политика. Реализирането на дейността обхваща следните етапи: -Работа по адаптиране на идентифицираната иновативна практика. Този етап е ключов за дейността. Включва проучване на законовата рамка, характеристики и специфики на местната действителност, идентифициране на подходящи форми и възможности за успешно прилагане на иновацията в община Твърдица. Целта е да бъде подготвена за въвеждане спрямо местните условия, за да отговаря на нуждите на общността. По този начин дейността спомага за максималното удовлетворяване на потребностите на целевата група и на крайните бенефициенти на социалната иновация. Ще бъде изготвен Наръчник за прилагане на иновативната практика, по който ще се ръководят участниците в периодичните уъркшопи. Предвид спецификата на дейността е необходима професионалната експертиза на опитен външен изпълнител. Така се гарантира качественото реализиране на този етап и постигането на очакваните резултати. -Пилотно изпълнение на иновацията, което включва: -Изготвяне и разпространение на клип за популяризиране на Системата от уъркшопи и набиране на участници в работните срещи.Това е съвременен метод за информиране и комуникация с обществеността. Представлява нетрадиционен начин за предаване на социално послание и за повишаване на осведомеността на общността относно целите и функциите на социалната иновация. Това е ключов елемент от пилотното приложение на социалната иновация, тъй като съдейства за привличане на участници в планираните 2 бр. пилотни уъркшопи. Целта е да достигне до повече хора и да привлече вниманието на заинтересованите граждани. Разпространението му гарантира ефективното популяризиране на иновацията сред обществеността, което ще подпомогне за набирането на участници. За да се гарантира качественото изпълнение на дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. -Организиране на 2 бр. уъркшопи с участието на крайни бенефициенти на социални услуги и доставчици на социални услуги. Дейността ще се осъществява по принципите и методите на Наръчника за прилагане на иновативната практика. Ще изготвят Препоръки за нови или подобрени мерки и услуги в сферата на социалното включване и актуализиране на Общинската стратегия за социално подпомагане на община Твърдица.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка приложимостта на иновативните елементи: Целта на дейността е да се оцени до колко постигнатите резултати отговарят на планираните такива и ефективността от пилотното въвеждане на иновативната практика. Тази дейност е ключова за цялостното реализиране на проекта и заложените цели, тъй като дава възможност да се определи до колко е успешна приложимостта на иновативната практика в условията на местната действителност. По този начин ще могат да бъдат определени последващи дейности за усъвършенстването и , така че да отговаря максимално на нуждите на крайните бенефициенти и да бъдат удовлетворени в по-голяма степен потребностите им. В тази връзка дейността отговаря за постигането на специфична цел 2 „Трансфериране и насърчаване ефективното и устойчиво прилагане на иновативен модел на комуникация и сътрудничество с основните групи заинтересовани страни и участници в процеса на планиране и моделиране на социални политики и услуги, посредством мерки по адаптиране, пилотно въвеждане на идентифицираната иновация, оценка и разпространение на резултатите“. Дейността дава инфо за това дали е необходима последваща актуализация и какво би следвало да се оптимизира. По този начин допринася за устойчиво последващо прилагане на иновацията. Дейността се състои в изготвяне на доклад, включващ оценка на постигнатите резултати от приложената иновативна практика. Предвид характера на дейността е разумно да се изпълни от опитен външен изпълнител. Така се гарантира успешното и реализиране и постигане на очакваните резултати. Оценката от външен изпълнител ще се подпомогне посредством информацията от брой посещения, брой отправени препоръки, брой попълнени бланки за консултации/обратна връзка и др. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати Дейността ще се изпълнява в следните етапи: - Определяне на външен изпълнител за изготвяне на доклада; - Сключване на договор/и за услуга с избрания изпълнител; - Изготвяне на доклад за оценка на постигнатите резултати от Системата от уъркшопи.
 • Разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни): Дейността цели да популяризира резултатите(и положителни, и отрицателни) от пилотното прилагане на иновативната практика- Система от Уъркшопи за моделиране на политики. Допринася за постигане на Специфична цел 2 на проекта. Дейността е ключова за реализиране на проекта, тъй като спомага за повишаване на осведомеността на общността относно дейността на Системата от Уъркшопи. Подпомага изграждането на положителна нагласа у крайните бенефициенти относно иновативната практика. Създава условията за устойчивост на проекта. Дейността включва разнообразни методи за разпространение на резултатите, с което се гарантира ефективното им достигане до обществеността, в т.ч. • Изготвяне на стратегия за публичност и комуникиране на продуктите на проекта и постигнатите въздействия и за мултиплициране на иновацията .Стратегията ще съдържа: идентифициране на целевите групи, сред които да се популяризират резултатите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.Ще се идентифицират подходящите канали,средства и техники на комуникация, така че в максимална степен да достигнат до тях.Дейността съдейства за устойчивостта на иновативната практика и мултиплициране на резултатите. Стратегията за публичност допринася за широкото разпространение на постигнатите резултати и сред други общини,което дава възможност да се възползват от тях,да черпят от този опит и да прилагат иновативната практика според нуждите и потребностите на тяхната общественост. Дейността осигурява достъп на други малки общини до информация и чужд опит, който може да им послужи за пример при планиране и прилагане на социални политики. Предвид спецификата на дейността и ограничения институционален капацитет на общината е разумно дейността да бъде извършена от опитен външен изпълнител. • Провеждане на конференция за популяризиране на постигнатите резултати с представители на общината и други местни и регионални органи,на НПО и гражданското общество, представители на институции,предоставящи социални услуги и други. Минимален очакван брой участници:80-100 лица. Активно участие в подготовката на конференцията ще вземат представители на общината.Ще бъдат представени резултатите от пилотното въвеждане на Системата от уъркшопи.Участващите в тях служители ще имат възможността да споделят своите впечатления от дейността им и да дадат препоръки за усъвършенстването и, така че да бъде максимално съвместима с потребностите на крайните бенефициенти.Дейността съдейства за мултиплициране на постигнатите резултати от иновативния метод, който може да се приложи в просеца на планиране и прилагане на политики в друга сфера. • Изготвяне и разпространение на информационни материали за популяризиране на постигнатите резултати от иновативната практика. Дейността съдейства за ефективното разпространение на резултатите сред обществеността, като за целта ще бъдат изработени: - 100 бр.информационни комплекти(брандирани химикали,бележници и папки) - 400 бр.Брошури - 10 000 бр. Флаери - 5 бр. Плакати Ще бъдат разпространени на ключови места на територията на общината,.Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Дейността ще се изпълнява в следните етапи: - Определяне на външни изпълнители - Сключване на договори за услугите с избраните изпълнители.
 • Организация и управление на проекта: Дейността е насочена към гарантиране качественото и коректно изпълнение на проектните дейности и цялостно постигане целите, очакваните резултати на проекта и заложените индикатори. Дейността ще се осъществява през цялата продължителност на проекта, от първи до последен проектен месец. Тя е задължителна част от изпълнението на проекта. Гарантира правилното реализиране на дейностите, законосъобразността на извършваните разходи и коректното администриране и отчитане. Процесът на организация и управление включва: планиране, изпълнение на проектните дейности, мониторинг, контрол и отчетност, водене и съхранение на проектната документация. Управлението на проекта ще бъде реализирано от външен/ни изпълнител/и, като ще се координира и следи от ръководителя на проекта като представител на кандидата. Това ще осигури успешно изпълнение на проекта и постигане на заложените цели и индикатори. Работата по управление на проекта ще е свързана с наблюдение и следене на: напредъка и изпълнението на дейностите; спазването на времевия график; съобразяването с евентуални препоръки, направени при проверки; спазването на правилата за публичност и прозрачност; спазването на целесъобразността и законосъобразността на извършваните разходи. За целта ще се провежда регулярна комуникация и координация на задачите и действията между изпълнителя/ите и ръководителя на проекта от страна на кандидата - за обсъждане, оценка и отчитане на постиганите резултати. Дейността включва още и осъществяване на всички задачи, свързани с подготовката и провеждането на съответните процедури за избор на външни изпълнители по проектните дейности. Ще се изготвят и окомплектоват необходимите тръжни документации. Процесът ще се следи и контролира от ръководителя на проекта. Партньорът оказва подкрепа за администриране и управление на проекта.
 • Информация и публичност: Дейността представлява задължителна част от изпълнението на всеки проект. Насочена е към коректното популяризиране на проекта, приноса на ОП РЧР и получената безвъзмездна помощ. Служи като мярка за спазване на изискванията на програмата и задълженията на бенефициентите по отношение осигуряването на публичност в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Дейността ще се осъществява по време на целия проект, от неговото стартиране до неговото успешно приключване. Състои се основно в изготвянето на информационни материали по проекта, съдържащи необходимата визуализация и упоменаващи финансовия принос на ОП РЧР и ЕС. Включват се: - 6 бр. информационни плакати с информация за проекта за поставяне в общината; - 200 бр. информационни брошури с информация за проекта и подкрепата по ОП РЧР – предназначени за свободно разпространение в общината и други институции/ организации, предоставящи социални услуги. - 1 бр. информационен банер със стойка – предназначен за поставяне при изпълнение на дейностите за разпространение на резултатите от пилотно приложената иновативна практика. Към настоящата дейност се включва също поставянето на необходимата визуализация по всички документи, издавани във връзка с проекта. Също така, ще бъдат поместени на сайта на община Твърдица публикации с информация относно проекта, източниците на финансиране и получената безвъзмездна помощ, с необходимата визуализация. Партньорът също ще съдейства за популяризиране на проекта като публикува информация на сайта си. Дейността ще се осъществява по следните последователни етапи: - Избор на външен изпълнител за изготвяне на планираните информационни материали; - Сключване на договор за услуга и изпълнение на възлаганата дейност; - Поставяне на информационните материали по предназначение и поддържане на визуализацията през целия проект

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП11, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

196 890.00 BGN
196 890.00 BGN
147 232.34 BGN
95.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 844.50 0.00 187 045.50 196 890.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 844.50 0.00 187 045.50 196 890.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с три обособени позиции“ , Стойност: 58 333.33
 • Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на работно посещение в страната – партньор (Испания, Община Пуебла Де Ла Калсада)“
 • Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на конференция за популяризиране на постигнатите резултати“
 • Обособена позиция 3: „Организиране и провеждане на 2 бр. уъркшопи“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.