English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-5.001-0002-C01
Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
21.07.2016
01.01.2016
21.07.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • Територията на ЕС

Описание

Средствата от финансовия план за бюджетна линия "Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат използвани за осигуряване на месечните брутни работни заплати, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати и осигуровките за сметка на работодател, както и всички останали начисления съгласно националното законодателство, на служителите на УО на ОП РЧР.
Дейности
  • По тази дейност ще бъдат осигурени месечните брутни работни заплати, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати и осигуровките за сметка на работодател, както и всички останали начисления съгласно националното законодателство, на служителите на УО на ОП РЧР.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой служители, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 0.00, Отчетена стойност: 0.00

Финансова информация

18 600 000.00 BGN
18 600 000.00 BGN
10 609 382.79 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 790 000.00 0.00 15 810 000.00 18 600 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 790 000.00 0.00 15 810 000.00 18 600 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).