English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0088-C01
Международно сътрудничество за проучване и трансфер на социални иновации
107588703 „ДЕСИТА” ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
04.10.2017
24.10.2017
31.12.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Настоящият проект е разработен на база все по-високите изисквания на пазара на труда, оптимизирането на разходите, новите знания, търсени от работодателите - именно затова ще се проучат и адаптират нови услуги в рамките на процеса на обучение с цел да се създадат нови социални възможности и сътрудничества. Партньор е Технологичен и бизнес център за професионално обучение - Висагинас от Литва (Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras) и неговите представители ще участват активно в дейностите по проекта. 
При реализацията на проекта ще се постигне идентифициране на шест иновативни практики и трансфериране на 2 от тях, а именно: Он-лайн обучителен център и WEB - съветник за работодатели. Заложените дейности са в съответствие на ИП5 и ИП6 на процедурата и отговарят на потребностите на целевите групи, съобразно двата инвестиционни приоритета - заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; работодатели. По този начин ще се отговори на неотложните социални искания, свързани с ограниченото време за учене на активните хора и все по-голямото използване на он-лайн услуги, което може да се случва по всяко време на денонощието. Практиките са иновативни, защото са свързани с предлагане на иновативни услуги, а и цялостното създаване и управление на он-лайн обучителен център и поддържането на услугата WEB - съветник за работодатели са нови дейности за Кандидата и за региона ни. Предвижда се новосъздадения он-лайн обучителен център чрез иновативен набор от инструменти за електронно обучение да разшири границите за преподаване и учене и индиректно да допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората - от една страна като подобрява квалификацията им и техните знания при по-лесно управление на личното време, а от друга страна - заради по-ниска себестойност на цената на обучението. 
Проектните цели са обвързани с предвидените резултати по проекта и са в синхрон с основния стълб на стратегията на ОП РЧР :
"По-висока и по-качествена заетост".
Дейности
 • Организация и управление: Дейността е основополагаща за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. Ето защо стриктно ще се спазват организационните планове и постоянния мониторинг на дейностите с опция за своевременно коригиране при отклонение от индикаторите за постигане на целите. Тази дейност цели коректно и законосъобразно управление и изпълнение на проекта, спазване на времевата рамка, отлична финансова и техническа отчетност. Дейност 1 включва цялостно управление на дейностите по проекта, наблюдение на индикаторите за реализация и вътрешна оценка на изпълнението на проекта, финансова и техническа отчетност, координация между членовете на екипа. За осъществяване на координация при изпълнението на проекта ще бъдат провеждани регулярни срещи, ще се следи работата на изпълнителите и спазването на договореностите с тях, ще се прави оценка на резултатите и ще се изготвят необходимите технически и финансови отчети. Дейността по управление на проекта ще се извършва съобразно метода на наблюдение, вътрешна оценка, контрол и отчитане – ежемесечно ще се организират работни срещи на екипа за отчитане на текущата работа и следене на напредъка, ще се подготвят текущи справки и отчети. Ще се следят предвидените индикатори за напредъка. Ще се използват следните работни методи: • Метод на обратна връзка – метод за проследяване на ефекта на проекта върху целевите групи и създаване на възможност за навременно коригиране. През цялото времетраене на проекта активно ще се търсят мнението и препоръките на участниците в проекта и тяхната обратна връзка • Методи за анализ и оценка на постигнатите резултати - ще се прилагат на всеки един етап от реализацията на проекта. Така своевременно ще се анализира и оцени свършената до момента работа и при евентуално наличие на отклонения от първоначално начертания план или незадоволителни резултати да може да се вземат навреме мерки и да се поправят пропуските. • Метод на контрол и отчитане - За наблюдение и отчитане напредъка в изпълнението на проекта и степента на постигане на неговите цели ще се използва вътрешен мониторинг и оценка. Мониторингът е насочен към наблюдение на процеса на изпълнение на проекта, а оценката – към резултатите и дългосрочното въздействие. Дейността ще се изпълнява от екип за изпълнение на проекта – Ръководител, Координатор и Счетоводител.
 • Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели: При определяне на вида на социалните иновации, в рамките на дискусия с партньора, Кандидатът се спря на две иновативни практики, в които партньорът има завиден опит и могат да бъдат адаптирани и трансферирани. Това са: "Он-лайн платформа за обучение" и "WEB-съветник на работодателя". В стремежа към растеж и оптимизиране на разходите работодателите често пренебрегват обучението на служителите. А всъщност добре подготвените и обучени служители могат да преодолеят новите предизвикателства на пазара и да допринесат за устойчивото развитие на фирмата. Ето защо, естественият избор за обучение при снижени разходи, са електронните услуги. Това е и основната причина в рамките на настоящия проект да бъдат разработвани и адаптирани за прилагане нови онлайн услуги в рамките на процеса на обучение с цел да се отговори на социални потребности и да се създадат нови социални отношения или сътрудничества - чрез въвеждане на Он-лайн обучителен център и Уеб-съветник за работодатели. По този начин ще се отговори на неотложните социални искания, които са свързани с намаляването на разходите, ограниченото време за учене на активните хора и все по-голямото използване на он-лайн услуги, което може да се случва по всяко време на денонощието. Досега фирма "Десита" е предлагала само стандартните обучения с преподаване лице в лице. Он-лайн обучителният център, който се предвижда по проекта, е иновация за дейността на фирмата и допринася за социално отговорната политика на фирмата, тъй като ще служи както на работодатели, които искат да обучат свои служители, така и на заети лица. Той допринася за подобряване благосъстоянието на целевите групи - от една страна като повишава квалификацията им и техните знания при по-лесно управление на личното време, а от друга страна - заради по-ниска себестойност на цената на обучението . Чрез използването на електронно обучение обучаемите получават възможността сами да определят темпото си на учене, времето, мястото и продължителността на учене. Платформата за електронно обучение, която ще бъде интегрирана към уеб-страницата на ДЕСИТА ЕООД ще позволява използването на индивидуални настройки и промени, свързани с персоналните изисквания и спецификата на курса на обучение. Доказано е, че чрез електронното обучение се възприема до 50% по-бързо и трайно в сравнение с всички останали известни ни форми на обучение и тренинги. Втората иновативна практика, която ще бъде проучена, адаптирана и трансферирана е Уеб-съветник за работодатели. Това ще бъде виртуална чат-стая (chat-room), като в нея ще имат достъп работодатели, за да се срещат с различни консултанти в сфери, касаещи човешките ресурси и заетостта. След промотиране на уеб-приложението сред работодатели, ще бъдат обявени и насрочени 3 чата с консултанти по следните теми: данъчно и обществено осигуряване, условия на труд, информационна сигурност. В чат стаята работодателите ще могат да задават конкретни въпроси към консултантите, както и да четат отговорите в общия чат, като това ще подпомогне общата им информираност по темите. Уеб-съветникът е удобен инструмент за работа, който ще осигури връзка на работодателите с компетентни експерти, без да напускат своя офис. В него може да се запази и анонимността на лицето. Същевременно по темата могат да коментират всички участници, като по този начин споделят казуси от своята практика. Практиката е иновативна за област Габрово, за организацията-кандидат, както и за работодателите, които ще участват в пилотните чатове. Избраните иновации са основани на изцяло нови подходи за Кандидата като начин на работа и комуникация с целевите групи. Разчита се на предоставянето на подробна информация от партньора, касаеща начина на организация на дейността, използваните софтуери за обучителната платформа и уеб-съветника, начина на работа на обучителите, дори и встъпителните обучения за обучителите как да подготвят он-лайн курс.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;: С цел повишаване капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики ще бъдат организирани работни дискусии в рамките на три обучителни визити в държави от ЕС, с които партньорската организация работи. Предвижда се тези 3 учебни визити в държави от ЕС, препоръчани от партньора, които ще бъдат с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и представителите на целевата група. Това ще допринесе за идентифициране и разработване на допълнителни иновативни практики - минимум 4, които да са база за следващо внедряване от кандидата. Ще се проучат работещи он-лайн обучителни центрове и други иновативни инструменти за електронно обучение (e-Learning), които те прилагат. Разчита се на предоставянето на подробна информация от партньорите, касаеща начина на организация на дейността, използваните софтуери, начина на работа на обучителите и встъпителните обучения за обучителите как да подготвят он-лайн курс. Ще се търсят нови практики за постигнати по-ниски разходи за създаване на обучителни курсове, а оттам - и по-ниски цени на он-лайн курсовете, но при спазване на изискванията за ефективност на обученията и високо качество на съдържанието. Това се налага от факта, че едно от основните ключови предимства на електронното обучение е по-ниската им себестойност – по данни на "Cedar Group" един e-learning курс струва средно 45% по-малко, отколкото неговия традиционен аналог. Това обяснява защо все повече фирми и организации в световен мащаб избират тази форма на обучение при повишаване квалификацията на своя персонал. Повишаването на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи е важно за всички страни и дава възможност за създаване на условия за нееднократно трансфериране на различни социални иновации. Партньорските срещи ще дадат и възможност за намиране на нови начини за промотиране и осмисляне на атрактивността на създаването и функциониране на он-лайн обучителен център /до момента няма такъв в област Габрово/, неговата достъпност - чрез тази образователна форма чувствително ще разширява кръга на ползвателите, клиентите на онлайн образователните услуги ще гарантира висок интерес и устойчивост. Ще се включват и хора от целевата група, които иначе трудно биха имали достъп до реално аудиторно присъствие. По този начин могат да се обучават хора от целевата група в неравностойно положение (инвалиди, хронично болни, многодетни майки), както и хора, които живеят в отдалечени райони. Освен социалната страна, партньорството има и пряко отношение към икономическата полза от внедряването на нови технологии - онлайн обучението позволява да се преподава на много по-голям кръг хора при използването на много по-малко преподаватели, което естествено води до по-ниски разходи. В рамките на дейността се предвижда и създаването на минимум 2 специализирани информационни материала, които да бъдат в полза на други обучителни институции от България, Литва и други държави от ЕС . База за създаването на материалите ще бъде набраната информация по време на учебните визити, споделения опит и добри практики. Специализираните разработки ще бъдат преведени и на английски и литовски и отпечатани в тираж 300 бр. Разпространението ще се осъществи от кандидата и партньорите.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.: Оценката на постигнатите резултати ще проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; Това ще се случи на база проследяване на етапите на внедряване на социалната иновация и получаване на обратна връзка от всеки изпълнител и ключови участници в съответната дейност. Предвиждат се анкети, които да бъдат разпространени сред заинтересованите страни и да дадат външната гледна точка за процеса и съдържанието. Ще се търси и контакт с институциите, които са част от обучителния процес и също работят в посока повишаване капацитета на предприемачите и заетите. • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; Специално внимание ще се отдели на ключовите дейности и ефекта от постигнатите резултати при тях Ще се разчита на вече изградени партньорства с институциите, които са част от обучителния процес и също отговарят за националната политика за повишаване капацитета на предприемачите и заетите. • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Това са дейностите по наблюдение на финансовите потоци и обосноваността на себестойността на разходите.
 • Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки : Избраните за трансфер и проучване социални иновации за свързани с реализация във виртуалното пространство и ще са достъпни посредством новите електронни технологии. Именно това определя и необходимостта от изпълнението на тази дейност, в рамките на която кандидатът "Десита" ЕООД ще изследва и анализира специфичния опит на държави-членки на ЕС по отношение на информационната сигурност и защитата на лични данни. Специфичен проблем, който става все по-актуален в нашата страна и застрашава дейността на работодатели и заети, е високият риск от кибер-атаки на работното място и необходимостта от защита на данните. Почти всяко работно място разчита на информационните технологии и ползва активно глобалната мрежа, включително и за обучение и повишаване на квалификацията. Информационната сигурност пряко влияе върху качеството на труда и развитието на бизнес-средата. Все повече служители са изложени на кибер-престъпления, които водят до сериозни проблеми за тяхната пряка дейност, пазар на труда и качество на работните места. С оглед на това да създава и развива качествени и сигурни работни места, всеки работодател е длъжен да се погрижи и за тяхната информационна сигурност. В рамките на тази дейност ще се изследва специфичния опит на партньора и на други организации от държави-членки на ЕС в тази сфера и ще бъде направен Анализ на методите на оценка на кибер-риска и възможностите за обучение в сферата на цифровите компетентности. След проучването ще бъде разработено Ръководство за дигитално оцеляване за работодатели и заети, които са целевите групи по ИП5. Ръководството ще бъде достъпно в онлайн вариант в Уеб-съветника за работодателя и отпечатано на хартия. В настоящата схема понятието „социална иновация“ се разглежда в контекста на ЕСФ Регламент 1304/20133 и може да се определи като разработване и прилагане на нови идеи (продукти, услуги и модели) с цел да се отговори на социални потребности и да се създадат нови социални отношения или сътрудничества. Социалните иновации представляват нови отговори на неотложните социални искания, които оказват влияние върху процеса на социалните взаимодействия. Социалните иновации са насочени към подобряване на благосъстоянието на хората. Социалните иновации са не само добри за обществото, но и за отделните индивиди, защото подобряват техния капацитет за действие. Ето защо е необходимо по-добро информиране на всички заинтересовани страни относно добрия опит в различни държави от ЕС. Дейностите, както и целевите групи по този инвестиционен приоритет са изцяло обвързани със Специфична цел към ИП 5: Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните дейности за информация и комуникация: В рамките на тази дейност ще се организират и проведат два семинара, които целят да се популяризират постигнатите резултати от проекта. Първият семинар ще бъде проведен след внедряването на двете социални иновации в ДЕСИТА ЕООД. На него ще бъде направено представяне на он-лайн платформата за обучение и уеб-съветника за работодатели. Семинарът ще протече на два етапа: теоретичен и практически. Най-напред ще бъде споделено как са проучени и подбрани двете практики, как те работят при партньора и как са адаптирани към условията на българската фирма ДЕСИТА. В последствие двете нововъведения ще бъдат демонстрирани пред работодатели и заети лица. По този начин ще бъде направен и подбор на участници от целевите групи, които са заинтересовани от темата. Те ще бъдат поканени да се включат в пилотните чатове с консултанти по актуални теми. Предвижда се семинарът да бъде за 15 представителя на целевата група. Вторият семинар ще бъде осъществен в края на проекта. Той е насочен към разпространение на постигнатите резултати по проекта в две направления: 1) споделяне на опита от реализирани проучвания на място в партньорските държави от ЕС и изследваните добри практики; 2) представяне на анализирани добри практики и публикувани материали и отпечатани издания. Семинарът отново ще бъде за 15 представители на целевите групи. И двата семинара се предвижда да бъдат двудневни и изнесени.
 • Дейности за информация и комуникация: Дейността цели осигуряване на благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевите групи и заинтересованите страни, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Тази дейност включва реализацията на: - Провеждане на 2 бр. информационни срещи за запознаване на обществеността с целите на проекта, дейностите, резултатите - Изработване на информационна табела за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС. - Брошури с информация за проекта, дейности, цели, резултати. Популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС. Брошурата ще бъде разпространявана сред други работодатели - партньори на фирмата и заети лица. Тиражът на брошурата е 500 броя. Дейностите за информация и публичност са задължителни според Насоките с оглед осигуряване на широка информираност за проекта и финансиращите органи. Дейността ще се осъществи в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Индикатори

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП6, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

199 161.00 BGN
199 161.00 BGN
194 315.54 BGN
95.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [1] Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и утвърждаване на придобитите компетенции
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Транснационално сътрудничество по ЕСФ
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 958.04 0.00 189 202.96 199 161.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 958.04 0.00 189 202.96 199 161.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.