English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG05M9OP001-4.001-0039-C01
Български лекарски съюз и Дунавски партньорства за обмен на иновативни практики и опит
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
09.10.2017
09.10.2017
09.11.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • Територията на ЕС

Описание

Проектното предложение "Български лекарски съюз и Дунавски партньорства за обмен на иновативни практики и опит" е насочено към подобряване на макрорегионалното сътрудничество в региона на р. Дунав между Български лекарски съюз и Лекарска колегия - Телеоман (Румъния), чрез трансфериране и въвеждане / внедряване на 3 иновативни практики, в рамките на Инвестиционен приоритет 7, които ще допринесат за социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности. Основните дейности на проекта са:
Д1: Адаптиране и пилотно прилагане на 3 иновативни практики в сферите на заразните инфекциозни и социалнозначими заболявания, свързани с маргинализираните общности. 
Д2: Внедряване / трансфериране на 3-те иновативни практики от БЛС. 
Д3: Повишаване на капацитета на партньорските организации и заинтересованите страни по отношение на внедрените иновативни практики от БЛС.
Д4: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи / практики, внедрени по проекта.
Д5: Дейности за разпространение на постигнатите резултати по проекта. 
Проектното предложени адресира нуждите и потребностите на допустимите целеви групи (ЦГ) по ИП 7, а именно: роми (ще бъдат обхванати 8470 представители на ЦГ); хора с произход от други държави (900); хора, жертви на дискриминация (100); хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (330).
Всички дейности и резултати са в рамките на ИП 7. Планираните резултати по проекта ще допринесат за постигане целите на Компонент 2 по процедурата, тъй като са насочени към подобряване на транснационалното сътрудничество между партньорските организации от България и Румъния в сферите на здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в посочените области.
Дейности
 • Адаптиране и пилотно прилагане на иновативни практики в сферите на заразните инфекциозни и социалнозначими заболявания.: Дейността има за цел да бъдат идентифицирани, адаптирани и пилотно приложени 3 иновативни практики, насочени към подобряване на социално-икономическата интеграция на целевите групи чрез превенция на заразни инфекциозни и социалнозначими заболявания сред: хора с произход от други държави; хора, жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация, както и сред роми. В рамките на тази дейност, БЛС, съвместно с партньорския екип от Лекарската колегия – Телеоман (ЛК-Телеоман), ще идентифицира, адаптира и проведе пилотно 3-те иновативни практики. Етап 1. Проучване на иновативните практики. 1-вата иновативна практика е 2-дневен обучителен курс за превенция на заразни инфекциозни заболявания сред роми; хора с произход от други държави; хора, жертва на дискриминация. В този курс ще се обучават членове на БЛС - лекари, работещи в специализирани заведения; лекари специалисти по инфекциозни заболявания, работещи с роми и хора от други държави; здравни мениджъри и др. Иновативността на обучението обхваща и трите направления / критерии, определени в настоящата процедура, като необходими за наличие на „иновативна практика“. Курсът ще бъде ориентиран към процеси – ще представя нови подходи и методи за превенция на заразни инфекциозни заболявания, идентифицирани в работата на румънския партньор. Иновативността на обучителния курс е ориентирана и към цели, тъй като ще бъде насочена към работа с разширен кръг целеви групи, каквато практика не съществува към момента в България – това са хора с произход от други държави и хора, жертва на дискриминация. Курсът е иновативен и по отношение на съдържанието си, тъй като ще бъде провеждан и разпространяван в рамките на мрежата на 28-те районни лекарски колегии на БЛС в страната. 2-рата иновативна практика е 2-дневен обучителен курс за членове на БЛС, насочен към превенция на социалнозначими заболявания (сърдечно-съдови и онкологични заболявания, захарен диабет, заболявания на дихателната система и др.) сред хора, населяващи територии с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация, както и сред роми. Курсът е иновативен за България и по трите критерии, определени в настоящата процедура. 3-тата практика е адаптиране и провеждане на Информационно-образователна кампания за повишаване на здравната грамотност на целевите групи в сферите на заразните инфекциозни и социалнозначимите заболявания. Кампанията предвижда реализирането на комплекс от интегрирани мерки с цел подобряването социално-икономическата интеграция на всички целеви групи, обхванати по проекта. БЛС и ЛК – Телеоман имат дългогодишна съвместна дейност и сътрудничество. В периода 2013-2014 г. 2-те организации бяха партньори по проект „Здравеопазване без граници“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, и добре познават обхвата на дейностите и проблемите, по които работят. И 3-те иновативни практики, които ще бъдат пилотно проведени по проекта, присъстват в румънското здравеопазване като модели. Спецификите, които ще бъдат адаптирани 3-те практики за прилагането им в България са свързани с особеностите на целевите групи; с разширяване обхвата на заболяванията, по които ще се обучават служителите на здравни заведения; с разширяване на териториалния обхват на кампанията в национален. Етап 2. Прототипиране и пилотиране на 2-та обучителни курса за общо 20 участника. Етап 3. Прототипиране и пилотиране на Информационно-образователната кампания с продължителност 7 дни.
 • Внедряване / трансфериране на 3 иновативни практики от БЛС.: Етап 1. Оценка на пилотните издания на иновативните обучителни курсове и подготовка на учебни материали. След приключване на 2-та пилотни обучителни курса и на пилотното издание на кампанията, БЛС ще трансферира иновативните практики в своята програма, като проведе общо 8 курса и 1 едномесечно издание на националната кампания. Първият експертен въпрос на оценката ще бъде в каква степен обучителните модули и материали на двете иновативни обучителни програми адресират нуждите и потребностите на целевите групи, към които са насочени. За първи път в България ще бъдат разработени обучителни курсове за членове на БЛС - лекари, насочени към подобряване превенцията на 2 вида болести - заразни инфекциозни и социалнозначими болести за специфични маргинализирани общности. От гледна точка на учебното съдържание, на този етап е важно да бъде постигнат оптимален баланс на темите в програмите и тяхното прецизиране, в съответствие с 2-та типа заболявания и целевата група обучаеми. Етап 2. Провеждане на информационна кампания от БЛС за промотиране на иновативните обучителни курсове и набиране на участници сред служители на такива институции. Етап 3. Оценка на пилотното издание на кампанията и подготовка за нейното внедряване. Съществуващата към момента практика по провеждане на информационно-образователни кампании в сферата на здравеопазването в България показва, че в рамките на една кампания обикновено се извеждат едно или група социалнозначими заболявания: Проект на МЗ “СПРИ и се прегледай”, финансиран по ОПРЧР 2007-2013 г., за провеждане на Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания; Проект на МЗ „Информирани и здрави“ по ОПРЧР 2007-2013 г., насочен към превенцията на употребата на психотропни вещества, тютюнопушенето и др. Други проведени до момента проекти и кампании за превенция имат ограничен регионален обхват – Проект “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България” - инициатива на МОН, МЗ и Фонда на ООН, проведен в рамките на 4 области в България. Друг подход при провеждане на национални здравни кампании досега е изборът само на една конкретна целева група, към която са насочени мерките, напр. Проектът на МЗ по Програма ФАР “Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”. В такъв контекст, иновативността на здравната кампания на БЛС е ориентирана към процеси, тъй като е основана на нов подход към заразните инфекциозни и социалнозначимите заболявания. Иновативна по проекта се обосновава и на ниво цели, тъй като включва информационно-образователни мерки, насочени към 4 различни целеви групи – хора с произход от други държави; хора, жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и роми. Изборът на 4-те целеви групи е подробно и изчерпателно обоснован в т. 5 от Формуляра. Тук акцентираме основно върху ключовите критерии, взети пред вид при техния избор: ясно изразени потребности на членовете на БЛС от провеждане на обучения по темите, адресиращи конкретните целеви групи; съответствие на избора на целевите групи с актуалното състояние на здравния им статус по отношение на заразните и социалнозначимите заболявания на национално ниво; актуалност на проблематиката, към която са насочени 3-те иновативни практики. Етап 4. Подготовка за внедряване на Информационно-образователната кампания за повишаване на здравната грамотност на целевите групи в сферите на заразните инфекциозни и социалнозначимите заболявания от БЛС. Етап 5. Провеждане на едномесечно национално издание на кампанията.
 • Повишаване на капацитета на партньорските организации и заинтересованите страни по отношение на внедрените иновативни практики от БЛС: Тази дейност ще бъдат реализирана на 2 етапа, в рамките на които ще бъдат проведени 2 форума за повишаване капацитета на партньорските организации по отношение на внедрените иновативни практики – един 3-дневен семинар в Районната колегия на БЛС във Велико Търново и една 1-дневна кръгла маса със заинтересованите страни в Плевен. Етап 1. Целите на 3-дневния семинар са насочени към информиране на ръководители на Районните колеги на БЛС и представители на други заинтересовани страни относно внедрените иновативни практики и анализ на постигнатите резултати от провеждането им. По време на семинара ще бъдат представени анализи на резултатите от 2-те внедрени иновативни обучения, включващ като минимум: анализ на постигнатите резултати, въз основа на попълнени тестове от участниците; анализ на обратни връзки за удовлетвореност на участниците в обученията; анализ на обратни връзки от лекторите в курсовете; изведени препоръки, и др. Ще бъдат обсъдени силните страни и "тесните" места на учебните програми; ще бъдат дискутирани институционалните мерки, които следва да бъдат осигурени, за да бъде гарантирано устойчивото продължаване на прилагането на обучителните курсове на национално ниво, както и възможностите за използване на интерактивни и иновативни методи и подходи за разработване на надграждащо учебно съдържание и др. В рамките на 3-я ден на семинара експертните екипи ще анализират резултатите от проведената здравна информационно-образователна кампания. Ще бъдат дискутирани различни въпроси, свързани с измерването, мониторинга и отчитането на ефективността на кампанията; на работата със заинтересованите страни, както и на резултатите от проведените информационно-образователни дейности. Дискусиите ще имат за цел да бъдат изведени добри практики от работата на партньорските организации, както и да поставят фокус върху условията, необходими за сформиране на устойчиви мрежи от заинтересовани страни за въздействие на иновативните практики на ниво политики в сферите на здравеопазването, образованието, политиката по отношение на маргинализираните общности и др. Индикативната програма на семинара предвижда: през първите 2 дни да бъдат проведени 8 модула, дискутиращи различни аспекти на 2-та обучителни курса; ще бъдат обсъдени възможности за провеждането на 2-та курса в продължаващото обучение на лекари в различни медицински университети в страната и в Румъния; през 3-я ден - 2 модула, разглеждащи резултатите от проведената национална кампания; анализ на състоянието на заболеваемостта на целевите групи в изследваните региони; възможности за последващи издания на кампанията. На семинара ще бъдат поканени и представители на екипа от страна на ЛК – Телеоман; представители на Министерство на здравеопазването; на медицински университети и др. В семинара ще вземат участие най-малко 50 участника. Етап 2. В рамките на този етап, БЛС ще организира еднодневна кръгла маса със заинтересованите страни в Районната колегия на БЛС в Плевен. На форума ще бъдат поканени представители на широк кръг от заинтересовани страни, работещи в сферите на превенцията и лечението на заразни инфекциозни и социалнозначими заболявания (Експерти от института по заразни и паразитни болести; от Медицинските университети в Плевен, София и др.). Основните теми на форума ще бъдат свързани с повишаване капацитета и информираността на ЗС относно резултатите от внедрените 3 иновативни практики по проекта; представяне на добри практики и модели от проведени сходни кампании в Румъния и ЕС; въпроси, свързани с мобилизиране на организационните, човешки и комуникационни ресурси, необходими за провеждане на нови издания на кампанията на регулярен принцип от БЛС. Експерти от Румъния ще вземат участие в дискусиите на форума чрез видеоконферентна връзка. Отделните панели на кръглата маса ще бъдат модерирани от експерти на БЛС. В кръглата маса ще вземат участие най-малко 30 участника.
 • Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи / практики, внедрени по проекта.: Изпълнението на Дейност 4 ще премине през следните етапи: Етап 1. Избор на външен изпълнител за извършване на оценката на постигнатите резултати. Изборът на външен изпълнител ще бъде извършен по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС №160/01.07.2016 г. Етап 2. Провеждане на оценката. Оценката на постигнатите резултати от внедряването на трите иновативни практики ще има за цел да проследи логическата връзка между заложените резултати и индикатори във Формуляра за кандидатстване и тяхното реално изпълнение. Съгласно изискванията на процедурата, оценката е задължителна дейност по проекта и ще трябва да проследи реализацията на иновативните практики по следните параметри: 1. Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевите групи. Като минимум външната оценка на този параметър ще включва: - анализ на внедрените от БЛС иновативни практики и на партньорския принос за това от страна на ЛК-Телеоман; - анализ на адаптираните елементи в 3-те иновативни практики, направени с цел отчитане на специфичните потребности на целевите групи по проекта; - анализ на степента на удовлетвореност на потребностите на целевите групи и др. 2. Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта. Избраният външен изпълнител ще включи в оценката по този параметър, като минимум следните елементи: - логическа матрица за оценка на постигнатите резултати по всяка проектна дейност спрямо заложените цели; - добавена стойност на въведените иновативни практики към дейността на БЛС; - специфики и "тесни" места при реализацията на проектните дейности; - препоръки за преодоляване на трудностите и предизвикателствата при последващото, следпроектно провеждане на обученията и кампанията и др. 3. Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Като минимум оценката по този параметър ще включва: - разработване на механизъм за оценка на ефективността и ефикасността разходите спрямо проектните цели, дейности и постигнатите резултати; - разработване на показатели за оценка на ефективността и ефикасността на разходите и др. Финалният вариант на оценката по всички посочени параметри ще бъде оформен в Доклад. Етап 3. Провеждане на работна среща между екипа на външния изпълнител, провел оценката, и екипите (експертен и за управление на проекта) от БЛС. Целта на срещата е, в режим на открит диалог и конструктивен дух, да бъдат обсъдени изводите и препоръките от Доклада по оценката на постигнатите резултати по отношение на приложимостта на иновативните практики.
 • Дейности за разпространение на постигнатите резултати по проекта. : Етап 1. Логистика и подготовка на международна конференция. С цел максимално широко разпространение на постигнатите резултати от внедряването на 3-те иновативни практики, ще бъде проведена еднодневна международна конференция в София с най-малко 50 участници и гости. Програмата на конференцията ще включва като минимум: 1. представяне на проучените добри практики и резултатите от експертния анализ, разработен в рамките на Дейност 1, както и модерирана дискусия върху общите за България и Румъния тенденции в нивото, структурата и разпространението на заразни инфекциозни и социалнозначими заболявания сред хора с произход от други държави; хора, жертви на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и сред роми. 2. представяне на двете иновативни обучения, обхват и тематично съдържание на обучителните програми, възможности за предоставяне на обученията за различни целеви групи; разработени учебни материали; постигнати резултати, както и модерирана дискусия, в която ще бъдат поканени да вземат участие и представители на обучените служители на доставчици на здравни услуги и др.; 3. представяне на Информационно-образователна кампания за повишаване на здравната грамотност на целевите групи в сферите на заразните инфекциозни и социалнозначимите заболявания – резултати от проведените дейности в целевите региони; дискусия с представители на мрежата от заинтересовани страни относно по-нататъшните мерки за превенция на този тип заболявания и др.; 4. в специален панел експертите от страна на румънския лекарски съюз ще представят своя опит в социалните иновации, както и своите впечатления от работата в проектните дейности. Етап 2. Провеждане на еднодневна международна конференция. За целта ще бъде наета достатъчно голяма зала в София, подходяща за подобен вид форум. Като гости на конференцията ще бъдат поканени представители на национални министерства и местни власти; организации на целевите групи; мрежови организации като Съюз на българските медицински специалисти, научни дружества и медицински университети, работещи в сферите на инфекциозните и социалнозначимите заболявания и др. Организационно и логистично международната конференция ще има за цел да създаде устойчива мрежова платформа от партньорски организации и заинтересовани страни, които да продължат прилагането на иновативните продукти, внедрени по проекта и след неговото приключване. Ще бъде осигурен симултанен превод за чуждестранните участници. Провеждането на конференцията ще може да се наблюдава чрез уебинар услуга (онлайн) от международни партньорски организации на БЛС. Предвижда се конференцията да получи широко медийно отразяване, като информация за нейното провеждане и резултатите от нея бъдат огласени в редица публично достъпни медии, специализирани издания и интернет базирани информационни канали. За целите на по-широкото популяризиране на проекта, специално разработен и визуализиран информационен материал за дейностите и резултатите от него ще бъде публикуван и на интернет сайтовете и периодичните издания на партньорите на БЛС и заинтересованите страни.
 • Дейности за организация и управление на проекта.: Етап 1. Осигуряване на висока професионална експертиза и наличие на богат проектен опит на членовете на екипа по проекта на фазата на разработване на проектното предложение. Подробни данни относно квалификацията, професионалната експертиза и опита по проекти на всеки от членовете за организация и управление на АДБФП, са приложени в т.9 на Формуляра. Тук ще бъдат изведени само ключовите критерии, въз основа на които беше сформиран екипа от страна на БЛС: - наличие на проектен опит на ръководителя на проекта на БЛС; - наличие на управленски и административен опит в БЛС; - наличие на академична и изследователска експертиза в сферите на заразните инфекциозни и социалнозначимите заболявания; - продължителен опит в разработването на обучителни програми и материали; Този комплексен критериален подход гарантира изборът на надежден и високоефективен екип за управление на проекта. Етап 2. Разработване на Система за управление и вътрешен мониторинг на проекта. Непосредствено след подписване на договора с Управляващия орган (УО), екипът по проекта ще разработи Система за управление и вътрешен мониторинг на проекта, която ще включва: - Механизъм за проследяване на заложените индикатори за изпълнение и за резултат от проектните дейности. - Оценка на риска по заложените дейности. - Алгоритъм и разпределение на отговорностите по дейностите, свързани с провеждане на тръжни процедури по ПМС №160/01.07.2016 г. - Осигуряване на канали за непрекъсната пряка и обратна връзка с екипа на чуждестранния партньор, с представители на целевите групи по проекта и със заинтересованите страни. - Разпределение на отговорностите между отделните членове на екипа. - Предотвратяване на риска от налагане на финансови корекции чрез детайлно запознаване и спазване с Ръководството за бенефициенти по изпълнение на договори по конкретната схема и осъществяване на непрекъсната комуникация с УО. - ad hoc механизми за предотвратяване на възникнали трудности/ забавяния в процеса на изпълнение на проектните дейности и др. Всички оперативни, функционални и комуникационни връзки, отговорности и процедури за взаимодействие между различните страни на изпълнението на АДБФП ще бъдат изчерпателно и подробно описани във вътрешен методически Наръчник за управление на проекта. В Наръчника ще бъдат импортирани всички изисквания на Ръководството за бенефициента по конкретната схема; ще бъдат описани каналите за комуникация; отговорните лица за отделните дейности и етапи. По този начин ще бъде оптимизиран процеса на управление на АДБФП. Етап 3. Осигуряване на непрекъснат оперативен мониторинг (наблюдение и контрол) за целия период на изпълнение на АДБФП. С разработените Система за управление и вътрешен мониторинг на проекта и Наръчник за управление на проекта, екипът от ФОЗ ще гарантира своевременното изпълнение на заложените дейности и бюджетни разходи по следните ключови параметри: - напредък по изпълнението на АДБФП; - спазване на правилата и процедурите във връзка с изпълнението на АДБФП; - изпълнение на констатациите/препоръките (ако е приложимо), направени в резултат от проверки на междинни отчети и проверки на място; - спазване на техническите и физическите аспекти (по отношение на извършените услуги и доставки) по проектните дейности и тяхното съответствие със заложеното в АДБФ; - мониторинг върху потенциални рискови обстоятелства, даващи основание за съмнение за нередност; - спазването на всички изисквания за водене и съхраняване на документацията по АДБФП; - осигуряване на необходимата публичност и визуализация на финансирането по линия на ЕСФ и националния бюджет.
 • Дейности за информация и комуникация. : Дейността цели да осигури публичност и информираност на участниците в проекта, целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ). Дейностите, свързани с информация и комуникация ще се изпълняват през целия период на проекта. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата дейността е задължителна и изисква от кандидата да подготви, реализира и отчете комплекс от информационни инициативи чрез различни форми – събития, публикации, материали и др., насочени към популяризиране на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Чрез тези инициативи ще се информира обществеността за приноса от ЕС и в частност от ОП РЧР 2014-2020 г. Дейността ще бъде изпълнявана при спазване на изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. Съгласно Наръчника, при изпълнението на дейността изрично следва да бъде указано съфинансирането от фондовете на ЕС по проекта чрез емблемата на ЕС, както и с общото лого за програмен период 2014 – 2020 г. Наръчникът посочва ясно и видовете задължителни параметри съобразно всяка мярка. Предвидените мерки за популяризиране приноса от Общността включват: Мярка 1. Откриваща пресконференция за представяне на проекта. Мярка 2. Изготвяне и разпространение на информационни брошури за популяризиране на дейностите по проекта. Мярка 3. Информационна табела за оповестяване на проекта. Мярка 4. Публикации в национални медии, различни от тези, които ще бъдат публикувани за целите на другите дейности по проекта. Всяка от публикациите ще съдържа информация спрямо достигнатия етап от изпълнението, като първата ще анонсира откриващата пресконференция, а последната ще отрази постигнатите резултати от проекта и ще анонсира заключителната пресконференция. Мярка 5. Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултатите от проекта. Всички документи, свързани с изпълнението на проекта, които са насочени към обществеността и/или към участниците в самия проект, ще съдържат информация за съфинансирането, получено от ОПРЧР, както и горецитирани емблема и лого. На интернет страниците на БЛС ще бъде публикувана периодично информация за проекта, целите, резултатите и финансовия принос на ЕС. Всички печатни материали (обучителни материали, покани, присъствени списъци, брошури, публикации) ще съдържат: емблемата на ЕС; упоменаването на „Европейски съюз“; наименованието на съфинансиращия орган; общото лого за програмен период 2014-2020 г. с наименованието на ОПРЧР; наименованието на проекта; адреса на Единния информационен портал. За публикациите в допълнение ще бъде добавено и наименованието на бенефициента. Стикерите на брандирания автобус ще съдържат: емблемата на ЕС; упоменаването на „Европейски съюз“; наименованието на съфинансиращия орган; общото лого за програмен период 2014-2020 г, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ. За всяка от предвидените инициативи, БЛС ще осигури съхранение и наличие на доказателствен материал, който да служи при отчитането на дейността и/или при проверки на място от компетентни органи. За спазване на изискванията, посочени в Единния наръчник, същият ще бъде задължително приложение към договорите с външни изпълнители и тяхно задължение за спазването на техническите параметри, като Кандидатът ще осъществява контрол върху извършената от тях работа и съответствие със задължителните реквизити, графични изисквания и др., посочени в Наръчника.

Партньори

Партньори
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Трансферирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

199 540.80 BGN
199 540.80 BGN
0.00 BGN
95.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Макрорегионален район за сътрудничество
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 977.04 0.00 189 563.76 199 540.80
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 9 977.04 0.00 189 563.76 199 540.80

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.