English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Международен

Идентификация

BG16RFOP002-2.002-0584-C02
Кормило за растеж и просперитет в ОГИ-ИНВЕСТ
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
07.03.2017
07.03.2017
30.01.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик, гр.Пазарджик

Описание

Общата цел на проекта е да се развие управленския капацитет и растежа на ЕООД „ОГИ ИНВЕСТ" чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието - ще бъдат въведени и сертифицирани стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; ще бъдат закупени съоръжения, необходими за спазване на въведените стандарти; ще бъдат използвани специализирани консултантски услуги за реинжинеринг на процесите в предприятието; ще бъдат направени инвестиции в ново оборудване, като резултат от ползваните услуги за реинжинеринг на процесите в предприятието. Паралелно с това ще бъдат реализирани следните дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги: ще бъде разработен и въведен индивидуален ИКТ базиран софтуер за управление процесите в предприятието; ще се направят инвестиции в ново оборудване, допринасящо за въвеждането на ИКТ базираният софтуер за управление бизнес процесите в предприятието. Визуализацията на проекта ще се осъществи в три основни направления: обща визуализация на проекта по един иновативен и специфичен за кандидата начин - 1 бр. фототапет, разработен и вложен в конструкция от дограма и стъкло; Предоставяне общодостъпна информация за проекта в специално обособена секция в интернет страницата на фирмата http://www.ogi-invest.com; изработени тефтери от еко материали, които ще отразяват постигнатите резултати по проекта на български и английски език. Очаквани резултати от проекта: подобрен капацитет на "ОГИ ИНВЕСТ" за по-успешно присъствие на българския и външните пазари; увеличен обем на износа на стоки и услуги, реализиран от фирмата; по висока производителност на предприятието.
Дейности
 • „ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015”: Дейността ще се извърши в две направления: ВЪВЕЖДАНЕ на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството. Кандидатът счита, че фирмата е в етап, в който притежава всички предпоставки за въвеждане на система за управление на качеството. Фирмата винаги е проверявала и подбирала внимателно доставчиците си, води с грижа архивите и документите си и е наясно с качествените показатели, които трябва да постига, за да отговори на изискванията на пазара. В производството на алуминиева и ПВЦ дограма фирмата винаги е отговаряла на променящите се изисквания относно: функционалност и енергийна ефективност; икономически изисквания - съотношение качество - цена и архитектурни изисквания, касаещи естетическия вид на продукта. В производството на всички видове щори фирмата също се старае да следи за качеството, като в началото на 2015 година кандидатът инвестира в машина, която да проверява качеството на произведените руло щори, едни от най-търсените продукти към момента. Това води до решението на управлението да въведе една напълно синхронизирана система за управление на качеството. За целта фирмата ще използва външни услуги от независима фирма, които да подпомогнат в максимална степен кандидата, за да отговори на условията за сертификация. На практика те ще проведат т. нар. одит от втора страна, оценявайки СУК, преди сертифицикационния одит. ЕТАП на изпълнение: след подаване на проектното предложение до 3-ти месец от началото на проекта; ISO 14001:2015 - Система за управление на околната среда. Кандидатът иска да затвърди и да повиши ангажимента си към околната среда чрез въвеждането на този стандарт. Фирмата има вътрешна процедура за управление на остатъчна и бракувана продукция, касаеща производствените му отпадъци. Сградата разполага с фотоволтаична система. Въпреки тези предпоставки, управлението съзнава необходимостта от функционираща цялостна система за управление на околната среда в неговата фирма, която да покаже ангажимент към непрекъснато подобряване на екологичните й показатели, осигуряване на тяхната публичност и активно участие на всички нейни служители. Допълнително е ясен и дългосрочният принос към снижаване на разходите при трайното функциониране на СУОС. За целта ще се използват външни и независими консултантски услуги за да подпомогнат предприятието да отговори на изискванията на стандарта. На практика те ще проведат т. нар. одит от втора страна, оценявайки СУК преди сертифицикационния одит. ЕТАП на изпълнение: след подаване на проектното предложение до 3-ти месец; Целта е да се постигне интегрирано въвеждане на двата стандарта, което да доведе до повишаване на управленския капацитет във всички процеси в предприятието, да допринесе за по-добри и стабилни позиции на пазара и в дългосрочен аспект да намали разходите. Ефективността по изпълнение и устойчивост на тази дейност ще бъде подсигурена с въвеждането и разработването на ИКТ базиран софтуер, тъй като на практика информацията ще бъде лесно натрупвана и достъпна във всеки един момент. Това ще позволи на управлението да взема своевременни и адекватни решения за настоящият и бъдещ възход на предприятието. СЕРТИФИКАЦИЯ на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството. Кандидатът ще поиска сертификационен одит от трета независима фирма, която да даде окончателно становище и да издаде сертификата. След което фирмата ще полага усилия да постига заложените цели да управлява и да проследява сертифицираната си система за управление на качеството. ISO 14001:2015 - Система за управление на околната среда. Кандидатът ще поиска сертификационен одит от трета независима фирма, която да даде окончателно становище и да издаде сертификата. След което фирмата ще полага усилия да постига заложените цели да управлява и да проследява сертифицираната си система за управление на околната среда. ЕТАП на изпълнение: 3ти - 18ти месец;
 • „ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ СТАНДАРТИ”: По отношение на стандарт ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството, кандидатът счита, че има необходимото ДМА и ДНА, за да осигури въвеждането и функционирането на системата. С инвестицията в ново оборудване, в следствие на извършеният реинжинеринг (Дейност 4), също ще допринесе за постигане на установените цели по качество на произвежданите продукти. В допълнение разработването и въвеждане на ИКТ базиран софтуер ще бъде важен елемент за правилното функциониране и непрекъснато развитие на Системата за управление на качеството чрез по-лесното управление на информационните данни. Целта на тази дейност е да се осигури повишена отговорност и внимание към детайлите в интегрираното въвеждане и на двата стандарта (Дейност 1), за да се осигури успеха на фирмата при провеждане на сертификационният одит, да се гарантира устойчивост на получените сертификати и не на последно място да се осигури мотивацията и ангажимента на всеки един служител във фирмата. По отношение на стандарт ISO 14001:2015 "Система за управление на околната среда", кандидатът е идентифицирал нужда от закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците. В производствената линия за алуминиева и ПВЦ дограма има процедура за събиране и предаване на отпадъците и направения брак. На практика обаче за това се използват чували и/или други подръчни съдове, които не отговарят на условията за този процес. В производствената линия за щори няма функционираща система за събиране и предаване на отпадъците и бракуваните материали. В административната част на сградата съществува неофициална политика по събиране и предаване на хартия и батерии. В складовата част на сградата също няма добра практика при разделното събиране и предаване на опаковките от доставените материали. Инвестицията ще се използва за следните идентифицирани отпадъци във фирмата: Производствени отпадъци: - 4 Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост 04 02 09 Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) - 12 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси - 15 Отпадъци от опаковки, абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 15 01 02 Пластмасови опаковки 15 01 06 Смесени опаковки - 16 06 Батерии и акумулатори - 20 Битови отпадъци 20 01 01 Хартия и картон 20 01 02 Стъкло 20 01 21 Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 39 Пластмаси 20 01 40 Метали След направено вътрешно-фирмено проучване относно тази инвестиция, управлението е уверено, че тя ще допринесе в голяма степен за въвеждането и функционирането на система за управление на околната среда, най-вече чрез повишаване на личната мотивация и спазване на ново-установеният ред от служителите. Като допълнителен инструмент за осигуряване на устойчивост на дейността ще бъде извършено следното: - Поставяне на 4 информационни табла с правилата относно тази част от Системата за управление на околната среда (дейност 1), пряко свързана с разделното събиране на отпадъци и конкретните правила, които всеки служител трябва да изпълнява по отношение на другите установени в стандарта процедури. - Редовно поставяне на закачливи съобщения, пряко свързани с темата за сметка на кандидата. Целта е да се осигури равен достъп и да улесни въвеждането на нови правила и политики в опазването на околната среда сред своите служители. ЕТАП на изпълнение: 1ви - 3ти месец.
 • „ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ЧРЕЗ ПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РЕИНЖИНЕРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”: На практика структурата в двете производствени линии не е променяна от създаването на сградата през 2009 г. Те са свързани помежду си с товарен асансьор и стълби, но организацията в тях от гледна точка на времето и комуникацията не е напълно ефективна, което се забелязва все по-осезаемо от управлението на база на вътрешно-фирмените анализи от 2015 г. и конкретно при производството на комплексни изделия. В същото време изискванията на пазара растат и фирмата трябва да изпълнява поръчките си по-бързо, по-ефективно, особено от гледна точка на комплексните продукти. Управлението съзнава, че на този етап от развитие, с натрупаната история и опит, се нуждае от външен независим и професионален поглед, който да изследва специфичните дейности в производството и да предложи конкретни и адекватни решения за реинжинеринг. Според конкретните нужди на фирмата реинжинеринга трябва да изследва следните елементи от производственият процес: - Преглед на технологиите в производството на основните видове изделия и връзките между най-често срещаните видове комплексни изделия; - Преглед на работните места; - Преглед на подредбата във времето и пространството на отделните производствени операции от гледна точка на придвижване на изделията; - Хронометиране на производствените процеси, с оглед на техният баланс и свързаност. Дейността ще се извърши в два етапа: ПЪРВИ етап от извършването на реинжинерингът на производствените процеси в предприятието от външна несвързана организация е получаването на план за препроектиране на база на извършеното изследване. 1ви-4ти месец; ВТОРИ етап е реализирането на предписанията от първият етап и получаването на документ, който да удостовери извършеният реинжинеринг. 6ти-18ти месец.
 • „ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В НОВО ОБОРУДВАНЕ, КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ПОЛЗВАНИТЕ УСЛУГИ ЗА РЕИНЖИНЕРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”: Въпреки, че вследствие на реинжинеринга основния резултат ще бъде фундаменталното преосмисляне и напълно препроектиране на основните бизнес процеси и показатели на предприятието, при подготовката на проектното предложение бе идентифицирана една необходима инвестиция, която да подпомогне продукта от реинжинеринга. Кандидатът ще закупи професионална машина за разкрой и рязане на руло щори за нуждите на икономическото му направление "13.92- Производство на конф. текстилни изделия, без облекло". Основната причина за това е влошеното качеството на произведените руло щори. Това ясно си личи от получаваните данни от закупената през април 2015 г. машина/стенд за проверяване качеството на произведените руло щори. В допълнение оборудването, с което се извършват в момента тези операции, е по индивидуална поръчка и не притежава функционалности, които да подпомогнат служителите в работния процес. Това води до неефективни във времето процеси по изработване на готовите изделия, по-голямо количество брак и съответно влошени качествени показатели. На практика машината трябва да подкрепи всяка фаза в производството на текстилни щори. Тя трябва да притежава следните характеристики и възможности: - Възможност за навиване и развиване на плата на приемащите ролки и след точно определени размери; - Измервателен ъгъл с дигитален екран и мерки за вграждане в плота на масата; - Целият процес на рязане трябва да се извършва от едно място; - Регулиране на скоростта рязане за вида и качеството на тъканта от интуитивен интерфейс. - Функция за безопасност и качество, която не позволява на ножа да нарани плата при стартиране и спиране на рязане, както и при внезапно спиране на процеса поради получена автоматична индикация от оптичните бариери, че е попаднал нежелан обект между зоната за напрежение и плота; - Авто-центрираща система, която определя платовете точно под прав ъгъл до ръба; - Урлтразвукови режещи ножове; - Два ножа в автоматично променящ се режим; - Възможност за до 8 пъти по-бързо навиване на плата сравнено с ръчното такова, със съоръжение за навиване на плата (оптимални размери 224 см, и диаметър 5 см.) - Ръчно управление при повдигане (за щори 250х300 см.); - Лентов захранващ механизъм, който да дава възможност за правилното залепване на лента и същевременно да ускорява процеса; - Задно осветление на работния плот, което да подпомогне проверката на качеството на самият материал, преди работата с него. - Оптимални размери за цялата машина 300/400 см. Управлението е направило собствено проучване за тази необходима инвестиция. Освен описанието на тези основни технически параметри в Приложение Е към настоящото проектно предложение прилагаме оферта от директния производител на машината, който притежава и патент за иновативната й изработка. Закупуването на оборудването за производството на щори, освен че ще подпомогне изпълнението на реинжинеринга, ще има пряко въздействие върху върху постигането на целите на Системата за управление на качеството и на Системата за управление на околната среда (Дейност 1), чрез обезпечаване на по-бързото и адекватно следене на показателите по отношение на качеството в използваните материали, реализираните продукти, количество на бракуваната продукция и разходите за енергия. ЕТАП на изпълнение: 5ти-18ти месец.
 • „ДЕЙНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ, ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ИКТ БАЗИРАН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕСИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”: Целта на тази дейност е въвеждането на индивидуално разработен за нуждите на фирмата ИКТ базиран софтуер, който да подобри управлението и организацията на основните бизнес процеси в предприятието, включвайки всеки специфичен детайл, в пълното осъзнаване на отговорността, че този процес е дълъг. Управлението има опит във въвеждането на софтуер за нуждите на склада: закупен готов продукт и разработени по поръчка допълнителни функционалности за подобрение управлението на склада. При реализирането на на този процес обаче се виждат неговите слабости и неефективност от гледна точка на връзката му с останалите бизнес процеси. В следствие на това кандидата извършва проучване на няколко нива. Първо - запознаване с няколко пробни версии на готови продукти като управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи). Второ - провеждат се разговори с партньори и конкуренти от страната относно използваните от тях софтуери в помощ на управлението. Изводът от проучването е, че разработването на индивидуална система, отчитаща конкретните нужди на предприятието, е най-добрият възможен вариант. В допълнение управителят се запознава на място с две индивидуално разработени системи при свои конкуренти от други градове, които според неговите виждания не са директно приложими за нуждите на фирмата. На база извършеното проучване управлението взима решение да въведе ИКТ базиран софтуер, който да е индивидуално разработен за фирмата. Съзнава се необходимостта от подготовката на техническо задание, което на практика да даде отражение на основните нужди, които трябва да се покрият от разработката. На практика голяма част от тези нужди са подробно описани в т.11.3 и 11.4 от настоящото проектно предложение и те ще бъдат основата на заданието. Кандидатът е извършил няколко консултации с независими специалисти в областта. На тази база той стига до следните допълнителни изисквания, които ще има към изпълнителя: - Задължително да осъществява посещения на място; - Запазване/интегриране на данните от обслужващия до момента нуждите на склада софтуер. - Определена част от разработените приложения трябва да са достъпни за работа от всяка точка чрез интернет; - По време на разработката да представя ежемесечно пакети с функционалности; - Представянето на готовият продукт да бъде придружено с кодове за достъп за промяна или допълване на определени предварително уговорени функционалности. Обособяването на тези общи допълнителни изисквания ще гарантира в максимална степен качеството, работата и устойчивостта на въведеният продукт. С разработването на този проект кандидатът на практика е разработил основите, върху които ще бъде разработен софтуера. Веднага след подаването на проектното предложение ще започне работата по детайлите. Самият процес по разработване и въвеждане на ИКТ базираният софтуер ще доведе до подобрение на всички процеси в предприятието и най-вече на тяхното интегриране. В допълнение изпълнението на тази дейност ще бъде синхронизирана с въвежданите стандарти (Дейност 1). ЕТАП на изпълнение: след подаване на проектното предложение до 18ти месец от неговото изпълнение.
 • „ДЕЙНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ, ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В НОВО ОБОРУДВАНЕ, ДОПРИНАСЯЩО ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИКТ БАЗИРАНИЯТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО”: Целта на тази дейност е да бъде обезпечено въвеждането и работата с ИКТ базираният софтуер. След направени консултации с независими специалисти и с оглед на наличното в момента оборудване в предприятието, управлението идентифицира следната необходима техника: - Сървър, с необходимият софтуер и защита; - 2 броя компютърни конфигурации и един лаптоп. Тяхната необходимост се основава на силно амортизираните 3 станции от общо 14-те налични във фирмата. Тези 3 станции ще осигурят функционирането на софтуера. Всяка една от конфигурациите ще бъде разположена в производството, както следва: 1 бр. лаптоп в склада; 1 бр. на вторият етаж, които да обслужва производствената линия за дограма и 1 бр. на третият етаж, който ще обслужва производствената линия на щори. Изпълнението на тази дейност е пряко свързана с въвеждането на ИКТ базираният софтуер. Ако по време на неговото разработване и въвеждане възникне необходимост от закупуване на допълнителна техника или такава с по-голям капацитет от избраният в приложената техническа спецификация, кандидатът се задължава да направи допълнителната инвестиция за своя сметка. ЕТАП на изпълнение: 1ви-3ти месец
 • „ДЕЙНОСТИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА”: Дейността е изцяло съобразена с „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020”. Включва три направления, обвързани по между си, осигурявайки широката визуализация на проектното предложение. ПЪРВО направление: Дизайн и цялостна подготовка на конструкция от дограма и стъкло. На конструкцията ще бъде монтиран един фототапет, осигуряващ визуализацията на проекта в шоурума, в сградата на ОГИ-инвест. С изпълнението на това направление цели обща визуализация на проекта, по един съвременен, иновативен и специфичен за кандидата начин. ЕТАП на изпълнение: 1ви - 3ти месец. ВТОРО направление: През цялото време кандидатът ще предоставя общодостъпна информация за проекта в специално обособена секция в интернет страницата на фирмата http://www.ogi-invest.com. ЕТАП на изпълнение: 1ви-18ти месец ТРЕТО направление: Това направление има за цел да визуализира проекта и неговите резултати пред своите клиенти. Ще бъдат изработени тефтери от еко материали, които ще отразяват постигнатите резултати по проекта. Отразената информация ще бъде на български и съответно на английски език. ЕТАП на изпълнение: 17-18 месец

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 37 791.60, Достигната стойност: 37 105.06

Финансова информация

246 379.83 BGN
172 465.88 BGN
167 403.48 BGN
85.00 %
 • [1] Специализирани услуги за подкрепа за МСП и групи от МСП (включително услуги за управление, маркетинг и проектиране)
 • [1] ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли
 • [7] Производство на текстил и текстилни изделия

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 146 596.01 25 869.87 73 913.95 246 379.83
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 146 596.01 25 869.87 73 913.95 246 379.83

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти, Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти
Предмет на предвидената процедура: Услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти, Стойност: 4 000.00
Предмет на предвидената процедура: Услуги - консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията, Стойност: 12 800.00
 • Обособена позиция 1: Услуги - консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на ДМА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите, Стойност: 11 030.82
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на ДМА, допринасящи за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг , Стойност: 78 640.01
 • Обособена позиция 1: „Доставка на: Машина за разкрой и рязане на щори“
Предмет на предвидената процедура: Разработване, въвеждане и придобиване на индивидуален за нуждите на фирмата - ИКТ базиран софтуер., Стойност: 130 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработване, въвеждане и придобиване на индивидуален за нуждите на фирмата - ИКТ базиран софтуер
Предмет на предвидената процедура: Дизайн и изработка на печатни материали за осигуряване визуализацията на проекта, Стойност: 1 909.00
 • Обособена позиция 1: Дизайн и изработка на печатни материали за осигуряване визуализацията на проекта
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на ДМА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите, Стойност: 0.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.